(1760 רטפנ) בוט םש לעב לארשי 'ר

,פוקא ריעב ,ךרעב (1700) ס"ת תנשב רזעילא 'ר ויבאל דלונ בוט םש לעב לארשי יבר
הטנ הדגאה יפל .םיכמסומ םייפרגויב םינותנ ונידיב ןיאו ,דוס םיפוטע וירוענ ייח .הילודופב
שרדמה-תיב רמוש שמיש תובר םינש .תורעיבו תודשב דחייתמ היהו ,תודדובתהל ותודלי ימיב
ןושרג םהרבא יבר לש ותוחא תא ,השיא אשנ םירשע ןבכ ותויהב .יקדרד דמלמל רזועו
ץמאתה "ותולגתה" דע .רתסנבו הלגנב תובר תועידי ומצעל הנקו ,רתסב הרות דמל .בוטוקמ
.ויתוכילה תא תווסהלו ויתועידי תא ריתסהל

םיקקזנל רזועו םילוח אפרמ היהו ,ןהירפכבו היצילגו ןילהוו ,הילודופ ירעב בבוס היה המ ןמז
ךרעב ק"ת תנשב .םעה ינומה ןיב דוחייב ,הליהתל ומש תא םסרפש המ ,תועימקבו תוליפתב ול
הבו ,קוחרמו בורקמ םיברה ויצירעמ ורהנ וילא .ושרדמ-תיב תא עבק הב ,'זוב'זימב עקתשה
.ודי לע ועבקנ היכרדו היתונויער ירקיעש ,תודיסחה תעונת תא םילודגה וידימלת םע דחי דסיי
.ךרעב םיפלא תרשעל םידיסחה רפסמ עיגה רבכ ותריטפ םע

דוחייב ,וידימלת-ידימלתו וידימלת ירפס ךותמ ונל העודי ותנשמ .םירפס רביח אל ט"שעבה
."םירפא הנחמ לגד"ה לעב ודכנו האנלופמ ףסוי בקעי יבר לש וירפס ךותמ

יפל םירדוסמ םהיתורוקמ לכ ךותמ םתומלשב וסנוכו ,טקל ירפס המכב וטקול ותרות ירבד
םחנמ ןועמש תאמ (ח"צרת זדול) "בוט םש לעב רפס" םיכרכ ינש ןב ,לודג רפסב םהיניינע
.וואשטראוואגמ ב"וש ,לידנמ
.ומצע ידיב הבתכנ אל "ש"בירה תאווצ" םג
.םייטנטואכ וחכוה אל ,םינותיעבו םיצבקב וספדנש ,םיברה ויבתכמ
."ףסוי תרופ ןב" רפסה ףוסב הספדנש ,וסיגל תרגיאה קר הארנכ איה ולש

ירבדלש) יבצ 'ר ,דיחי ןב וירחא חינהו (1760) כ"קת ןוויס 'ז םויב 'זוב'זימב רטפנ ט"שעבה
.(ומל תד שא :תובית-ישאר) לדא תבו (רובדה י"פע דלונ ט"שעבה

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות