(1780 רטפנ) קצולופמ לארשי 'ר

לעב ,ןיוצמ ןשרדו םאונ .אטילב תודיסחה ירומ תצובקמ .שטירזממ דיגמה לש ודימלת
תנשב לארשי-ץראל ותא הלעש ,קסבטיומ לידנמ םחנמ יבר לש וברוקמ .םיינוגרא תונורשכ
.ז"לקת

םשלו םיפסכ ףוסיאל ל"וחל תאצל ץלאנ םילועה תצובק לש השקה ירמוחה הבצמ לגרל
.ותוחילשב חילצה לארשי יבר .םילועה -םידיסחה רובע םיעובק הסנכה תורוקמ תעיבק
ימוכס הצרא חלש םשמ .הדעה ידבכנ י"ע דובכב לבקתנ םש ,אטשוקל התייה וכרד תישאר
.ףסכ

רפסמ הלועפל ךושמל חילצה ,הפ-לעבו בתכב ,הבחר הלומעת ידי לע .היסורל עסנ אטשוקמ
דסיי הנידמה יבחר לכב .םימסרופמ םיקידצ םשארבו םיצורח הקדצ-יאבגו םינבר לש רכינ
.לארשי-ץראב ש"נא רובע תובישח לעבו עובק הקדצ דסומ - "תודמעמ" ןיקתהו

הלח עתפל ,אתלימ עייתסא אל םלוא ,ק"האל רוזחלו ל"וחב ולעפמ תא ססבל היה ותעדב
.ךאלמה םהרבא יבר לש ורבק די לע םש רבקנו בוטסאפ ריעב (1780) מ"קת תנשב רטפנו

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות