(1814 רטפנ) ץינזוקמ לארשי 'ר

יריעצמ היה .ק"ת תנשב ותונקז ימיב םירפס ךרוכ יתבש 'ר ויבאל דלונ .םיינע תחפשמל ןב
ךלמילא יבר ,גרופשלקינמ הקלמש יבר לש םדימלתו שטירזממ דיגמה לש םידימלתה
.בושטידרבמ קחצי יול יברו קסנ'זילמ

ותוהש תעבש ,קסירב לש הברל רפיס ןי'זולוומ םייח יבר .ורוד-ילודג ודיעה הרותב ותולדג לע
ןושל םע שממ פ"עב ולוכ ילבבב יקב ואצמו ,םימת םוי לארשי יבר םע הרותב קסע ץינזוקב
.םינואגה דחאכ ,םינורחאו םינושאר ,ימלשוריב ותואיקב דבלמ ,תופסותה

."סחנפ תעבג"ו "הנוהכ רתכ" רפסב וספדנ "האלפה" לעבל ויתובושתמ

לכב ,םינוא-הפרו ינלוח היה וימי בור .תפומ לעבכ םסרופמו תידיסחה תובהלתהה שיאכ עודי
,םיבר םידימלת דימעהו הרות ץיברה הנש םישימחל בורקו ,'ה תדובעב יראכ רבגתמ היה תאז
תודידיו תוער יסחיב דמע .ןהיעמוש תובבל וביהלה ויתושרדו ,ץינזוקב םירשימ-דיגמכ שמיש
.בונמירמ לידנמ םחנמ יברו ןילבולמ הזוחה םע םיבורק

לע דחוימ רפס רביח ףאו ,גארפמ ל"רהמה לש םיבתכה תעפשה תרכינ לארשי יבר יבתכב
."לארשי תרובג" ל"רהמ יבתכ
:ןוגכ תובר תורודהמב וספדנש םהמ ,םירפס לש הרוש לארשי יבר רביח הז דבלמ
,הרותה לע "לארשי תדובע"
,ת"פג לע םישודיח ופוסבו תובא יקרפ
,םינוקיתה לע "לארשי רוא"
,רהוזה לע "לארשי רזנ"
,םיליהת לע "לארשי תוליהת"
.דועו "לארשי תיראש"

םיקילא השמ יבר ונב אלימ ץינזוקב מ"מכ ומוקמ תא .(1814) ה"עקת ירשת ד"י םויב רטפנ
.העירב

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות