(1850 רטפנ) ןי'זורמ לארשי 'ר

יבר קידצה ויבאל ,(1798) ח"נקת ירשת 'גב (בויק ךלפ) ץשיבורפב דלונ .ןי'זור תלשוש דסימ
.ליבונרשטמ םוחנ יבר תדכנ ,הוח ומאלו ,ךאלמה םהרבא יבר לש ונב ,םולש

ךנחתה אוהו דלי ונדועב רטפנ ויבא .םיאלפ-ירופיס רוטע אוה ותוקלתסה םוי דע ותודלי ימימ
לארשי יברשכ ,ג"עקת תנשב רטפנ הז ויחא .ויבא םוקמ אלממ ,םהרבא יבר לודגה ויחא י"ע
תא ריעצה קידצה הנב בר ינוגרא ןורשכ ךות .ויבא אסכ לע הלע רענהו - ו"ט ןב קר היה
םהרבא יבר םיקידצה ןקז םכותבו ,רודה יקידצ לש םתולעפתה תא ררוע .ידיסחה זכרמה
.אטפאמ לישה עשוהי

ורהנ םידיסח יפלא .םיאנ םילכבו םיטיהרב וטהירו רדוהמ ןומרא ומצעל הנב ןי'זורל רבעשכ
תקהל וליפאו האנ הבכרמב עסנ ,הבחרהב ותיב תא גהנ לארשי יבר .קוחרמו בורקמ וילא
,תינפוג הדובעב הלק העש םוי לכ קוסעל וגהנמב וליפאו ,הלא וישעמ לכב .ולצא קיזחה םינגנמ
םוימ הלדג ותעפשה ,םימש דובכב תוברהל :תחא הנווכ ךא וידיסח ואר ,םיצע תביטח רקיעב
.דובכ ול וקלח םיכיסנו םירש וליפאו םויל

תובהלתה אלל ;תחנב התייה ותליפת .ינוציחה טקשהו תוניתמה ךרד התייה תודיסחב וכרד
."ותדובעב רבא דינהל וליפא אריש ,ת"ישהמ ךכ לכ אריש קידצ שי" :רמוא היהש יפכו ,הריתי
.םרה וסוחיו ותוימצע לע תובורק םיתעל ובסנו ,תועוטק בורל ויה ויתוחיש ,הרות תרימאב טעימ
.ורדחב דחייתמ היה הלפתה תעשב וליפא ,וידיסח ברקב טעמ הליב

לע הכולמל ףאוש אוהש ,הנשלה תאצותב לארשי יבר רסאנ הילע תונש שמחו םירשע רובעכ
יסאיל םשמ ,בונישיקל רבע ררחוששמ .בויקבו ץינימקב רסאמב בשי םישדח 22 .לארשי
ורהנ היצילג ידיסח ;ןי'זורבש הז לע דוע הלעש ,וזכרמ תא שדחמ ,הנב הב ,הרוגידסל ףוסבלו
ףא וילא םיאבה ןיב .הרזומו השדח הליחת םהל התארנש ,וכרדל ולגתסהו םהיפלאב וילא
.היצילג יקידצ

,ףסוי םולש יבר :וינב השש וכישמה וכרד תא .(1850) א"ירת ןושח 'ג םויב רטפנ לארשי יבר
כ"חאו קיטאפב השמ דוד יבר ,הרוגידסב בקעי םהרבא יבר ,גיצפיילב הנש התוא דוע רטפנש
.ןיטאשוהב אגרש יכדרמ יברו ישטניפיטשב םוחנ 'בר ,הבואילב רב בוד יבר ,בוקטרושטב

:םירפסב וטקול לארשי יבר לש ותרות ירבדמ
."ןישידק ןיריע"
,"לארשי תיב"
,"לארשי תראפת"
,"לארשי תסנכ"
.דועו "םירשיל ראפ"
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות