(1821 רטפנ) בולאקמ ביוט קיזייא קחצי 'ר

תידיסחה הדגאה יפל .ךרעב (1751) א"יקת תנשב הירגנוהבש שטניריסב לאקזחי 'ר ויבאל דלונ
גרופשלקינמ הקלמש יברל ודי לע אבוהו ס'הרש ביל יבר י"ע הלגתנ ,ותוריעצב העור שמיש
,תודיסחו הרות םברקב וגזימש ,םיקהבומה וידימלתמ דחאל היהו לדגו ךנחתנ ותיבב .רענ ונדועב
ךלמילא יבר לש ולצב םג ףפותסה קיזייא קחצי יבר .רתסנב הקומע הנבהו הלגנב הבחר העידי
.קסנ'זלמ

םיעבראל בורק הז דיקפתב שמישו שטלאבאס לילגהו בולאקב ברכ לבקתנ הירגנוהל ובוש םע
.ת"ושה ירפסב םעפ אל רכזנו ורוד ילודג םע םירשקב דמע אוה .הנש

יפל .הנידמה יווצק לכמ וילא ורהנ םיפלאו ,הירגנוהב תודיסחה ןויער תא ץיפהש ןושארה היה
רענ ונדועב קיזייא קחצי יבר ןייטצה ,ויבא תיבב רקיבש ,ויתונורכזב בוחילובמ בוד 'ר לש ותודע
ראותב לכ יפב הנוכש ,תידיסחה הניגנה לש ישארה הרצוי כ"חא היה אוהו ,םיענו ברע לוקב
ירגנוהה וריש םכותבו ,הירגנוהב תוידיסח תוחמשב םירשומ וינוגינו ויריש ."ןגנמה קידצה"
.("לוגנרתה ארק") "ראמ שאקאק לאס" םסרופמה

ויחא רתיכ ,אוה םג םלוא ,בושטידיזמ שריה יבצ יבר קידצה לש ונתח היה םייח השמ 'ר ונב
.ויבא םוקמ תא אלמל יואר היה אל

.(1821) א"פקת 'ב רדא 'זב רטפנ קיזייא קחצי יבר


לוגנרתה ארוק
,לוגנרתה ארוק
- רוא רקובה הנה
,ןבל הדשב ,קורי רעיב
,רופצ הל תלייטמ

!רופצ תיפי המ
!רופצ תיפי המ
רוקמ תבוהצ ,לגר תבוהצ
.רופיצה יל הפצמ

!רופצ ,יכח ,יכח
!רופצ ,יכח ,יכח
,לא ינדעי ךל םא
.רורדב ליגא ךתא

,לוגנרתה ארוק
,רוא רקובה הנה
אלמת ןויצ ריע ,שדקמה הנבי
?רוד לאגי יתמ
הלענ הננרבו שדח ריש רישנ םשו
..!רותה רבכ עיגה
(אצק 'מע 'ה ךרכ ,יניס)
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות