(1874 רטפנ) ונראמוקמ קיזייא קחצי 'ר

ןורכז" רפסה רבחמ ןירפס רדנס רדנסכלא יבר ויבאל (1806) ו"סקת תנש טבש ה"כב דלונ
ןירפסמ ןייטשנכייא קיזייא קחצי יבר רתסנה קידצה לש וינב תשמחמ דחא היהש ,"םירבד
.בושטידיזמ שריה יבצ יבר לש ריעצה ויחאו ,הירגנוהב רשא

ויבא .האריו הרות גפסו םילודגה וידוד יתבב קיזייא קחצי יבר בבותסה ןנוחמ רענ ונדועב
םהרבא יבר ונתוח תא םג רתיה ןיב שמיש קיזייא קחצי 'רו םירחא םיקידצ תורצחל םג וחלש
תא ,להואמ "השמ חמשי"ה תא ,ץישפורמ ילתפנ יבר ,ןילבולמ הזוחה תא ,בושטניפמ יכדרמ
.םירחאו הטפאמ "לארשי בהוא"ה

גישה ןהיתשבו ,רתסנהו הלגנה תרות רחא הווש הדימב הכשמנ קיזייא קחצי 'ר לש ושפנ
םיינרותה םירבחמה דחאכ ,הרותב לודגכ ונל הארנ אוה .ותומכ םיטעמש ,תולענ תוגירדמ
יפלא .ןירותסמהו זרה שיאכ ,תונויזחו תונוימד לעבכ וניניעל עיפומ אוה םימעפלו םיקהבומה
םשבתהל ,ונראמוקב ת"ורומדאבו תונברב ויבא םוקמ תא אלימש רחאמ ורצחל ורהנ םידיסח
רזוע ,תפומ -לעבכ םג הליהתל אצי ומש .ותכרדהמו ויתוצעמ תונהיל ףאו ותמכחו ותרותמ
.עישומו

:םהב ,םירפס ו"ט רביח
,תוינשמה לע "ןדע יצע"ו "גרא השעמ" ושוריפ
,םילקש 'סמ לע "ןקז ינפ"
,םינהוכ תרות לע "הפיאה תירישע"
"יח רהוז"
,"הכרבה לכיהו םייחה רצוא"
,ךיתווצמ ביתנ"
,"הנומא ךרד"
,"דסח רצונ"
.דועו "םירתס תליגמ"

ומוקמ תא אלימ "רזעילא קשמדו" "יתיב ןקז" ,"יתיב ןב" ס"החמ יבצ רזעילא יבר ורוכב ונב
.ונראמוקב

.(1874) ד"לרת רייא 'י םויב רטפנ קיזייא קחצי 'ר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות