(1866 רטפנ) רוגמ ריאמ קחצי 'ר

ידימלתמ היה ויבא .רוגו בושינגמ לש ןבר ,גרבנטור לארשי יברל (1799) ט"נקת תנשב דלונ
רענה תא ותא איבמ היה לארשי יבר .ץינזוקמ דיגמה לש ויברוקממו בושטידרבמ קחצי יול יבר
אשנ תווצמל ועיגהב .הרות ירבדב ותא עשעתשמ היה לארשי יבר דיגמהו ,ץינזוקל ףירחה
םימיכ תוליל םש היה ונתוח ןחלוש לע .השראוומ ץישפיל-ןפלח השמ 'ר ריבגה תב תא השיאל
.הרות לש הלהואב

הרהמ דע .םינונש םידימלתל םירועש עימשמ היהו ,הבישי שפת תוטעומ םינש רובעכ
ריאמ קחצי 'רל ועצוה ,ועיגה הקוצמ ימיו ויסכנמ ונתוח דרישמ .השראוומ יוליעכ םסרפתנ
.קחודב סנרפתהו םירפס רחסמב ודי חלש .ןלוכ תא החד אוהו ,תונוש תונבר תורשמ

תריטפ רחא .ןילבולל הזוחל םג םיתעלו ץינזוקל עוסנל ריאמ קחצי 'רה ךישמה השראוומ םג
ודימלתל ךפהו החסישפ ידיסחל ףרטצה ףוסבו םוקילא השמ יבר ונבל עסונ היה לארשי יבר
,םהילע וכילמהל םהיניע םידיסחה וב ונתנ ובר תריטפ רחא .םנוב החמש יבר לש קהבומה
.קצוקמ לידנמ םחנמ יבר ורבח תבוטל עירכהו םנוצר תא לטיב אוה וליאו

.תידיסחה העונתב ,םיעדונ יתלב ,םימוצע םידממל העיגהש תמסרופמה רוג תלשוש דסיימ
תא אלימ "תמא תפש"ה לעב בייל הירא יבר ונבו וינפ לע רטפנ יכדרמ םהרבא יבר ודיחי ונב
.לודגה ונקז םוקמ

.ותומכ םיטעמש יקבו ףירח ,רידא ןואג היה ריאמ קחצי 'ר
.םידמולה םלועב הליהתל םיעדונ "מ"ירה ישודיח" וירפס
בר היה בושטאכוסמ ר"ומדאה לש ותודע יפלו ,יסופיט ידיסח רפס אוה ולש "תוכזה רפס"
.הלגנבמ רתסנב םיתעבש וחוכ
.ותלודג תשרפ לכ תראותמ "הלוגה יניע ריאמ" רפסה יקלח ינשב

.(1866) ו"כרת רדא ג"כ םויב רטפנ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות