(1815 רטפנ) ץיזולאזמ השמ ףסוי 'ר

םייח םהרבא יבר ול ףיסוה ףסוי םשה) ךרעב (1735) ה"צת תנשב דלונ הנקלא יברב השמ יבר
ןייטצה ,השודקבו תושירפב גהונ ,ילוח עודי שיא .(ותוקלתסה ינפל םייתנש ,וילוח תעשב בושטולזמ
,ץיזולאזב כ"חאו בוראבזב םירשימ דיגמ שמיש .ויתושרד יעמוש תובבל ביהלמ היהו ינרבד ןורשכב
.ותריטפ םוי דע

."םרבא תירב" לודגה ורפסב בתכה לע הלעה םידעומהו הרותה לע ויתושרד תא
."םימ ראב" םשב חספ לש הדגהל שוריפ רביח ןכ
תדחוימה ותולדתשהב יולה לארשי יבר ונתחו הנקלא ףסוי 'ר ונב י"ע ותומ רחא וספדנ וירפס
םהרבא יבר :אוהה רודב םיקידצה ילודג ומיכסה ורפסל .בושטולזמ םייח םהרבא יבר לש
השמ דוד יבר ,הרוגידסמ בקעי םהרבא יבר ,בושטידיזמ שריה יבצ יבר ,אטפאמ לישעה עשוהי
.םירחאו בוקטרושטמ

.(1815) ה"עקת לולא ג"כ םויב ,םינומש ןבכ ותויהב ץיזולאזב רטפנ השמ ףסוי יבר
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות