(1873 רטפנ) הבורטסואמ עשוהי 'ר

םחנמ יבצ יבר ןואגה לש ונתחו אנשטנעלמ בייל הדוהי המלש יבר עדונה קידצה לש ונב
ןילבולמ הזוחה דימלת ויבאמ הבר עפשוה ."םחנמ יבצ ןורכז" ת"וש רבחמ בוקארקמ ,שלזיימ
וילע תקולחמה ימיב םג ונימי די שמיש .הריתי תושירפבו השודקב גהנש ,החסישפמ ידוהיהו
תנש ,ג"רת זאמו ,הבורטסואו ץיבונסוס תונברב שמיש עשוהי יבר ,ץישפורמ קידצה דצמ
המרב ותואישנ תא גהנ אוה .םידיסח יפלאל הרומו יברכ ומוקמ תא אלימ ,ויבא תוקלתסה
.הנש םישלש ךשמב

."םדא תודלות" ורפסב ספדנ ויתורותמ קלח

עשוהי םהרבא יבר ונב תודע יפלש ,עלאיבמ בקעי קחצי יבר לודגה ונתח אלימ ומוקמ תא
.עשוהי יבר ונתוח םשל "בל ירשי" ורפס םשב זמר לישעה

.(1873) ג"לרת ןסינ ח"כ םויב רטפנ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות