(1888 רטפנ) ןילבולמ רגיא ביל הדוהי 'ר

ודכנו אנזופו שילאק לש הבר ,רגייא המלש יבר לש ונב .אנזופב (1816) ו"עקת תנשב דלונ
םינש ךשמב היה ןילבולמ ןייטשטרג לאירזע 'ר תב תא השיאל אשנשמ ,רגייא אביקע יבר לש
תושירפו תוקדצב גהונ היהו הרותה ידומיל לע דקש ךרבאה .ונתוח ןחלוש לע ךומס תודחא
.הריתי

קצוקל םעפ עסנ ןילבול ידיסחמ םידחא תעפשהב .תודיסחה ידגנתממ אוה םג היה ויתובאכ
ךשמהב .הציבזיאמ ףסוי יכדרמ יברל עסונ היה כ"חא ,לידנמ םחנמ יבר לש ודימלתל ךפהו
.ולצב ףפותסהל םיאב ויה םהינומהבו יברל םידיסחה והוריתכה ןמזה

.תידיסחה תורפסב תובושחה תוריציהמ אוה םילודג םיכרכ ינשב "תמא תרות" ורפס

.רגייא םהרבא יבר ונב אלימ ומוקמ תא .(1888) ח"מרת טבש ב"כ םויב רטפנ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות