(1770 רטפנ) האנלופמ חיכומה ,ביל הדוהי 'ר

ןיב ונימב דחוימ סופיט אוה ,האנלופ תליהקב םירשימ דיגמ ,לכימ לאיחי יברב ביל הדוהי יבר
לעמו ,תורייעבו םירעב בבסמ היה ."חיכומ"ל השענ ותעפשהבו ובר תדוקפב .ט"שעבה ידימלת
םיחיכומה לש דחוימה םנונגסב ,החכותו רסומ ירבד ףיטמ היה שרדמה יתבו תויסנכה יתב תומיב
ץיפהל חילצה וז ךרדב .הירקיעו היללכ ,תודיסחה תרות לע םידסוימ ויה וירבד .הנונשה םנושלבו
.הינפב םירוגס ויהש םיגוחב םג הרידחהלו ט"שעבה תנשמ תא

,חיכומו הלפת-לעב היה ודמעמו ודיקפת .תונברב שמיש אל אוה .האנלופב לעפו יח ויתונש לכ
דימת רמואה ,תמאל יאנקכ עדונ .והוצירעהו והובהא ריעה ינבו המוצע התייה ותעפשה םלוא
.םינפ-אושמ אללו העיתר אלל וירבד תא אשונו ובל םע רשא תא

ץיראק) "הירא לוק" ורפסב וספדנ ,המלש יתלבו תעטוקמ הרוצב ,ויתוחכות-ויתושרדמ קלח
.(ח"נקת

.(1770) ל"קת תבט א"כ םויב ,האנלופב רטפנ חיכומה

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות