(1827 רטפנ) אלזארמ ןייטשנכייא יבצ הדוהי 'ר

היה .בושטידיזמ שריה יבצ יבר קידצה וברו ודוד לש ונתחו רובמאסמ השמ יבר קידצה לש ונב
.םייח תמכחבו תוחקפב ןייטצהו ,רתסנבו הלגנב לודג

ףוטע אוהשכ ,תדחוימ הנכה ךות בתכ "הרותה דומע"ו "םישודק תעד" הלבקב וירפס תא
ימ" :הלא וירפס לע בתכ זנצמ םייח יבר קידצהו ןואגה .רגוסמו רוגס ןיליפתב רתכומו ותילטב
."והשעמ בר יכ ןיבי וברקב 'ה תמכח רשא ימ ,ךרעה רקי לדוג לע דיעהל יכנא

י"ראה יבתכ .הלבקה ירפס לע דקש וימי לכו הזה-םלוע ייחב סאמ ,תקהבומ תושירפב גהנ
לאקזחי יבר םשארבו ורוד ילודגמ םכותב ,ורואל וכלה םיבר םידיסח .ויפ לע םירוגש ויה ל"ז
.אוואנישמ

,תונב עברא ריאשהו הנש ז"נ ןב ותויהב (1827) ח"רת ןושחרמ 'ז םויב רטפנ יבצ הדוהי יבר
.םיעדונ םיקידצל ואשנ ןלוכש

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות