(1854 רטפנ) ןיטרטסמ יבצ הדוהי 'ר

אל הרוסמה יפל .בולאוזמ ליוונז לאומש יבר לש ונב היה ןיטרטסמ ןיוודנארב יבצ הדוהי יבר
.תורוד רשע השש ךשמב וז החפשמב שדוקה חור הקספ

ןיטרטסב ב"וש שמיש .תונמדזה לכב וב ראפתהש ,קסילרטסמ ירוא יבר ףרשל קהבומ דימלת
תובהלתהה ךרדב אוה ףא ןייטצה ירוא יבר וברכ .וידיסח יפלא וב וקבד ובר תריטפ רחאו -
אלש םיינע וילא םיאבה בור .בר ישפנ םוח לע םידסוימ וינוגינו ולש הלפתה חסונ .המוצעה
.תוינעבו תוטשפב ורצח גהנ .רקיעב ללפתהל ואב ןיטרטסל .תואושנ םהיניע תימשג העושיל
ץרענ ."עמשת התא םיינע תעווש" קוספה לשב "יח לכ תמשנ" הב התייה תיזכרמה הלפתה
ויהו ,םינוילע םישודק ויה יכ ,םהרבא יבר ונב לעו וילע דיעמ זנצמ םייח יברו ,רודה יקידצ י"ע
.םיקולא רבדב שיא לאשי רשאכ םתצעב םילאוש

."הדוהי הנחמ לגד" רפסב ףסאנ ויתורותמ קלח לבא ,רביח אל םירפס

,ןיטרטסב ומוקמ אלממ ,םהרבא יבר :םינב השלש ריאשהו (1854) ד"ירת רייא א"יב רטפנ
.ןיטרטסמ ליוונז לאומש יברו ילופיזואמ רזעילא יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות