(1749 רטפנ) רימוטי'זמ באז 'ר
שיא" והוניכש ,םידיסחה ברקב הבורמ הצרעהל הכז .רימוטי'ז תליהקב םירשימ דיגמ
.םלוכמ רתוי ויתועדמ עפשומו שטירזממ דיגמה לש וידימלת ילודגמ ."ארונו שודק םיהולא
ףסוי בקעי יבר לש םתרבחב תופוכת ותוא םיאצומ ונאו ,רודה יקידצ רתיל םג ברוקמ היה
.ליבונרשטמ םוחנ יברו האנלופמ

תא תרשל תושרה תאמ ןוישר באז יבר גישה ,םייובש ןוידפ לש ןיינע לשב םוחנ יבר רסאנשכ
.ורסאמ ימי לכ ךשמב ואתב ובר

לש דוסיה-ירפסמ ונהש ,לארשי ידעומל םישורדו תוליגמהו הרותה לע "ריאמה רוא" ורפס
תורודהמ עבשב אצי זאמו ,םייונשב םימעפ ח"נקת תנשב ץירוקב הנושארל עיפוה ,תודיסחה
.תופסונ

.(1749) ט"קת תנש םירופב רטפנ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות