ר"תיב לש הדובעה תוגולפ
רצק ןמז ,1930 תישארב .םירשעה תונש לש היינשה תיצחמב ץראב ודסונ הדובעה תוגולפ
םש-לע הדובעה דודג" תא םיר"תיב םילוע תצובק תובוחרב הדסיי ,ט"פרת תוערפ רחאל
הינמורמו ןילופמ םיר"תיב לש הנושאר הצובק העיגה הנש התוא רבמצדב ."ןיקמויט באז
ר"תיב יצולח תגולפ" המצעל הארק הצובקה .קבט תזיראב דובעל ןוילעה לילגבש הניפ-שארל
ןושארה ימלועה סוניכב .יצולח השעמל ןהירבח לש ימינפ ףחד ךותמ ומק הלא תוצובק ."לילגב
רשא ,ר"תיב לש הדובע תוגולפ" ץראב םיקהל טלחוה ,1931 לירפאב גיצנדב ךרענש ר"תיב לש
תוגולפל ףרטצהל היה בייח הצרא הלעש יר"תיב לכ ."סויג-תורשל םייתנשל םיסייגתמ ןהירבח לכ
הנומוק ,ביטרפואוק) תיתרבח םייח-תרוצ הל רוחבל תיאשר הגולפ לכ" .ץראל ואוב םע דימ הלא
דוגינב תאזו - "הגולפב ףתתשמה טרפ לוכל ילמיסכמה שפוחה חטבויש יאנתב ,הנוצרכ ('וכו
םייח םיבשייתמה לע ופכש תויטסילאיצוס-תוינויצה תוגלפמה לש תיאלקחה תובשייתהל
.םיאלמ םייפותיש

תנשבו ,הדובעה תוגולפל םיסיוגמה רפסמב תיטסרד הדירי הלח ,םיר"תיבה תיילע םוצמצ םע
םשה בסוה ךכל םאתהב .ץראב ר"תיב ירבחל םג תוגולפל סויגה תא ביחרהל טלחוה 1935
,("יפ לע ףא תיילע" ןלהל האר) תילאגל יתלבה היילעה תובקעב ."ר"תיב לש סויגה תוגולפ"ל
םירבחה רפסמ ועיגה 1939 רבוטקואבו ,םיסיוגמה רפסמב היילע 1938-1939 םינשב הלח
44 .ץראה יבחרב תונחמ 18 -ב 801 -ל


"לתוכה תגולפ"
תוגולפמ תחא תא םש םיקהל 1937 תישארב טלחוה ,הקיתעה ריעה ידוהיב תועיגפה יוביר םע
ויה הגולפה ירבח .ידוהיה עבורה יבשות ןוחטיב תא ריבגתו עבק ךרד םוקמב ההשתש ר"תיב
םמצע תא רישכהל ידכ םייאבצ םינומיאבו הרימשב וקסע ברעבו ,םתסנרפל םויה ךשמב םידבוע
תלילסב ,ןיינבב ,תובצחמב :תודובע ינימ לכב וקסע "לתוכה תגולפ" ירבח .ל"צאה תרגסמב לועפל
וגאד הלילב .תורצלמבו תיב-קשמב דובעל ואצי תונבה .תורטונבו הרימשב ףאו םישיבכ
.יברעמה לתוכה דיל ללפתהל וגהנש םידוהיה לש םנוחטיבל

.תונערופל דעומ םוקמ דימתמו זאמ התיה ,םירצונו םימלסומ ,םידוהי ורג הבש ,הקיתעה םילשורי
תוערפב ןכו 1920-1921 םינשב רבכו םידוהיל םיברעה ולכנתה יטירבה טדנמה ימי תישארמ
לע יטילופ ץחל שמשל ואב הלוכ ץראב תוערפה .ידוהיה עבורה ,רוכזכ ,ףקתוה (1929) ט"פרת
ומוצמצל איבהל התיה םתרטמו יתד טביה םג תוערפל ויה הקיתעה ריעב םלוא ,טדנמה תלשממ
בור םידוהיה ויה םירשעה האמה תליחתו הרשע-עשתה האמה ףוסב .ריעב ידוהיה בושייה לש
יאנת יכ רוכזל שי .םצמטצהו ידוהיה עבורה ךלה ,השדחה ריעל הדידנה םע םלוא ,הקיתעה ריעב
.תרדוסמ התיה אל היצטינסה תכרעמו הלודג התיה תופיפצה ,םישק ויה הקיתעה ריעב םירוגמה
.רתוי תושלחה תובכשה קר וראשנ ידוהיה עבורבו השדחה ריעל רבע ,היה לוכיש ימ לכ ,ןכל

45 השדחהו הקיתעה םילשוריב ידוהיה בושייה לדוגב תורומת

1948
1931
1910
1900
1880
הנש
2,000
98,000
5,500
48,000
16,000
29,000
15,000
16,000
19,000
2,000
הקיתעה ריעב םידוהי
השדחה ריעב םידוהי
100,000
54,000
45,000
31,000
21,000
םילשוריב םידוהי ה"ס


46 הקיתעה ריעב הייסולכואה

1931
1922
1910
1880
הנש
5,200
20,000
5,600
13,500
15,000
12,000
19,000
6,500
םידוהי
(םימלסומ) םיברע

םיתבה דחאב תוריכשב ורגש ,(תונב שש תוברל) םירבח 24 "לתוכה תגולפ" התנמ 1937 ףוסב
הנגהו םוקמב םידוהיה ןוחטיב תא הריבגה הקיתעה ריעב הגולפה לש התואצמיה .ידוהיה עבורב
יפוליחב ףא םיברועמ ויה "לתוכה תגולפ" ירבחש םעפ אל הרק .םיברעה תופקתה ינפמ םהילע
דיל הליפתמ ורזחש םידוהיה רבעל שא החתפנ ,1937 רבוטקואב 29 -ה ,תבש לילב ;תוירי
הרונ ,ץבקלא ןורהא ,הקיתעה ריעה ןמ ריעצ .הגולפה ישנא לש רמשמ יווילב יברעמה לתוכה
ןמטוגל .השק ועצפנ ,גיווצנזור המלשו ץיבוניבר (הקטוג) ןמטוג ,הגולפה ירבח ינשו םוקמב גרהנו
לעמ לגרה תא עוטקל םיאפורה וצלאנ ,הגולפה דקפמ רצק ןמז רובעכ שמשל דעונש ,ץיבוניבר
.הזטורפ ול וניקתהו ךרבל

ישדוקב תעגופ העיקתה יכ וננולתה םיברעהש רחאל לתוכה דיל רפושה תעיקת הרסאנ רוכזכ
ידמו ,וזה הרזגה םע ומילשה אל םלועמ ל"צאהו ר"תיב .("לתוכה ךוסכס" ליעל האר) םאלסיאה
א"צרת םירופיכה םוי יאצומב עריא ןושארה הרקמה .רפושב עקתש בדנתמה אצמנ רופיכ-םוי
הליפתה םויסב .לתוכה תבחרב הליפתב ףתתשה לגס השמ יר"תיבה רשאכ ,(1930 רבוטקוא)
עקתיש רמא ,העיקת רוסיא שיש ול ריבסה לתוכה דעו חוכ-אב רשאכו רפושב ועקתיש שרד
רבוטקוא 3 םוימ "םויה ראוד" ןותיע בתוכ עוריאה לע .רפוש אצמנ אל לתוכה דילש אלא ,ומצעב
:1930

וללפתהש םידוהיה תא וארק םיאבגהו םישמשהשכ ,הליענ תליפת ירחא
,םוקמהמ להקה זז אל ,רפושה תא עומשל תסנכה-תיבל אובל לתוכה די-לע
.וללפתה ובש םוקמ ותואב רמולכ ,לתוכה די-לע רפושב ועקתיש שרד אלא
לע וגרהנ ויתובאש ,וביבסמ םישנא תצובקל ראב ,לגס השמ ,םיריעצה דחא
הלשממהש רמאו לתוכה דיל רפושה תעיקתמ התוחפ הביסמ םשה תשודק
לעו תדה לע טולשל תושרה הל ןיא לבא ,תוריזג ינימ לכ רוזגל םנמוא לכות
רסוא קוק ישארה ברהש ול רמאו לגסל שגינ סבוק'ג 'ה לשומה ןגס .ןופצמה
.לתוכה דיל העיקתה תא
איה הלשממה אלא ,רוסאל היה לוכי אלו רסא אל קוק ברהש ,עידוה לגס
.לתוכה ידי-לע רפושה תעיקת תא הרסאש
,לגס .ןיינעה תא ררבל ידכ קוק ברה לא ותא תכלל ונממ שרד לשומה ןגס
ריכמ וניאש עידוה ,םירופיכה םויב לתוכה די-לע ללפתהל קר אבו לילגב רגש
ותרשמ תא לשומה ןגס לגסל הליג הז לע .ותא תכלל הביס לכ ול ןיאו ותוא
.ותוא רוסאל הרטשמה לע דקפו
חרכומ היהו הליפתה רמג ינפל הקיתעה ריעב הרטשמה תנחתל חקלנ לגס
םירטושה תא ןיבה אלו ידוהי רטוש םוש אצמ אלש ןוויכמו ,םש ותליפת תא רומגל
תחא העש דע ותינעת תא ךיראהל חרכומ היה ,םתא רבדל לוכי אלו םיברעה
.וררחשל הוויצו וינפל ומש תא םשר זלהו ,ידוהי ןיצקל ןופלטב ועידוהש דע ,הלילב

,לתוכה תבחרל רפוש "חירבהל" ל"צאהו ר"תיב ישנא וגאד ןכמ רחאלש םינשבו ,דמלנ חקלה
ויה םיתעל .םוצה םוי םויסב "הלודגה העיקתה" תא עקתש ןרותה בדנתמה הכיח רבכ םשו
רבדה .הלודגה העיקתה תא רחאה עקתי ,םהמ דחא ספתיי םאש ידכ ,לתוכה דיל םיעקות ינש
םישופיח וכרעו לתוכל םיכרדה תא ואלימ םיבר םיטירב םירטוש יכ ,רקיעו ללכ טושפ היה אל
רסאמ םירקמה בורב היה "עקותה" לש ולרוג .ללפתהל ואבש םידוהיה לש םהילכב םיקדקודמ
רסאמ ללכ ךרדב היה שנועה ."ירוביצה רדסה תרפה" תמשאב טפשמל הדמעהו ,"הלשיק"ב
אל האלימ םירופיכה םוי יאצומב לתוכה תבחרב רפושה תעיקת .םישדוח השיש דע השולש לש
םירופיכה םוי יאצומב .ץראה יבחר לכב תימואלה הוואגה תא הריבגה םג אלא ,תיתד היצקנופ קר
.יברעמה לתוכה דיל רפושב עקתש ר'צוק הירא יר"תיבה הז היה (1937 רבמטפסב 15) ח"צרת
רפסמ רובעכ ."הלשיק"ב רצעמה-תיב לא לבוהו םוקמב ויהש םיברה םירטושה ידי-לע רצענ אוה
:יכ ןעט וטפשמב .םילשוריב יזוחמ טפשמה-תיב ינפב אבוה םימי

ונחירכהל לוכי וניא םלועב םע םושש ימואל-יתד סכט אוה רפושה תעיקת [...]
דרפנ יתלב סכט והז .יטרקומד םעכ עודיה יטירבה םעה אל וליפא ,וילע רתוול
רשפא יא ."םילשוריב האבה הנשל" הכרבה האב העיקתה רחאלו הליפתהמ
.רפושב ועקת אל דוע לכ הליפתה תא םייסל
.דקתשא הזכ טפשמ היה םא העיבתה חוכ-אב תא לאשו וקיספה טפושה
.םישדוח 3 רסאמל זא ןודינ עקותהש ןייצו בויחב בישה עבותה
.רסאמ ישדוח 6-ל ןודינו רדסה תרפהב םשא רצוק הירא אצמנ ןוידה םויסב

ךורעל וגהנ הרטשמ יניצק .םייטירבה תונוטלשה יניעב םינינצל היה לתוכה תגולפ לש המויק
םהילע ורסא ןכו תיבה לע םואלה לגד תא ףינהל אלש םירבחב ורתהו הגולפה תיבב םישופיח
הווהמו םיברעה תא זיגרמ רבדהש הנעטב תאז לכ ,םישנא השולשמ תולודג תוצובקב תאצל
המכ ורצענ 1938 עצמאבו םירבחה ידעצ לע חוקיפה תא הקדיה ףא הרטשמה .היצקובורפ
תא האיצוה ,םירטוש תדיחי הגולפה תיבל העיגה ,ףוסבל .םתיבל וררחוש הריקח רחאלו םהמ
תמתוחב העבטוהש ,העדומ התלת תלדה לעו תיבה תא הלענ ,למשחה תא הקתינ ,םיצפחה
."םוריחה יקוח יפל םרחומ תיבה ,זוחמה לשומ תדוקפב" :רומאל ,הוועש

.הקיתעה ריעב "לתוכה תגולפ" לש המויק המויסל האב ךכב

,הקיתעה ריעב טולשיש ימ" :גרבנירג יבצ ירוא ימואלה ררושמה םשר "לתוכה תגולפ" לש הנמויב
."הלוכ ץראב טולשי


תובשומל ל"צאה תוטשפתה
ןוגראב הבשומה יר"תיב ולעפ הליחת .ןורשבש אבס-רפכב היה תובשומב ןושארה ףינסה
םיימוקמה םידקפמה ןיב .םוקמב המקוהש "הדובעה תגולפ" ינושאר ופרטצה םהילאו הנגהה
םיר"תיבה .יקסניטוב'ז לש ותעונתל ךשמנ ט"פרת תוערפ רחאלש ,(יעלק) ץילרטס ךונח היה
ןורהא םג היה סרוקה ירבח ןיב .םידקפמ סרוקל ףרוצ ףא םקלחו ףינסה תדובעב ובלתשה
הטילחה ,בורוזולרא חצר רחאל .ןילופמ הצרא הלעש ,הגולפה לש ןושארה הדקפמ ,ןמכייח
ןגס שמיש רוכזכש) גרבנזור השמ עיגה אבס-רפכל .תובשומב ףינס םיקהל ןוגראה תדקפמ
הליחת .הדובעה תוגולפ ישנאו ר"תיב ירבחמ ימוקמה ףינסה תא ןגראו (ביבא-לת ףינס דקפמ
ריכב היהש ,ץילרטס ךונחל דוקיפה רבע הרהמ דע םלוא ,ףינסה דקפמל ןמכייח ןורהא הנומ
.םיארוטו םידקפמ 60 -כ ףינסה הנמ (1936) ו"צרת תוערפ ץורפ םע .הנגהב דוקיפב ונממ
ראשנ ץילרטס .תובשומב ןוגראה יפינס תא ססבלו תוליעפה תא ביחרהל טלחוה 1934 תנשב
,ןג-תמרל אצי ןמכייח דועב ,הילצרה ףינס תא םג ותוסח תחת חקלו ,אבס-רפכב ףינסה דקפמ
הצעומה םעטמ בכור רמוש הנמתנ ןמכייח .יקסנבילז אבא לש ודוקיפב ןטק ףינס אצמ םש
180 -כ ןג-תמר ףינס הנמ ו"צרת תוערפ ץורפ םע .ןוחטיבה לע הנוממ ךכ-רחאו תימוקמה
.השיאו שיא

הבשייתהש ר"תיב תגולפ ללגב טעמב אל ,ל"צאה לש בושח ףינסל הרהמ דע הכפה הינתנ
.1933 תנשב ןיקמויט-תמרב

תמקהל ואיבה ,(1935) הנימינבו בקעי-ןורכיז ,(1933) הרדחב ר"תיב תוגולפ תוססבתה
תנגהו בקעי-ןורכיזב ףינס הנגהה ןוגראל היה אל 1935 תנשב .ל"צאה לש םיפסונ םיפינס
.("ןימינב") ןיקנל והילא לש ותושארב קזח ףינס םש םיקהש ,ל"צאל הלוכ הרסמנ םוקמה

ופרטצה הרהמ דע םלוא ,הנגהל הליחת וסייגתה הניפ-שארב ר"תיב לש הדובעה תגולפ ירבח
קשנ ונק םהמ ,םיברעה םהינכש םע םיבוט םיסחי לע רומשל וחילצה הגולפה ישנא .ל"צאל
םג ורמש הגולפה ישנא .ןונבלמו הירוסמ ואבש םיילאגל יתלב םילוע תאבהב םהב ורזענ ףאו
םינוגראה ינש ןיב אלמ הלועפ ףותיש היה ו"צרת תוערפבו םוקמב הנגהה םע םיבוט םיסחי לע
.הבשומב ר"תיב ףינס דקפמ ,אסא דוד הנמתנ הניפ-שארב ל"צאה דקפמל .םוקמה תנגהב

ותרזחו ל"צאב גוליפה רחאל ,1937 תנשב ,רתוי רחואמ םקוה הווקת-חתפב ל"צאה ףינס
.(ןלהל האר) הנגהל ימוהת לש

ל"צאה לש םיבושח םיזכרמ ושמיש ,הינתנו הווקת-חתפ ,קרב-ינב ,ןג-תמר :תובשומהש ןייצל שי
.(1944-1948) דרמה תפוקתב

דמעומה היה ,ןוגראב םירבח ינש לש הצלמה רחאל ;ישיא סיסב לע השענ ל"צאל םירבח סויג
סנכומ היה המסיסה תא רמאש רחאלו שגפמה םוקמל עיגמ היה אוה .הלבק תדעוול ןמזומ
תא תוארל לוכי היה אלש ךכ ,סיכ סנפמ רוא תמולאב םיראומ ויה וינפו ךושח רדחל המינפ
וסינו ןוגראל ףרטצהל ותטלחהל ואיבהש תוביסל לאשנ היה דמעומה .הלבקה תדעו ירבח
תויופצה תונכסה תא ול םיריבסמ ויה ךכ-רחא .ותונימא תא קודבל ידכ ויתובוגת לע דומעל
,הלועפ תעשב תינפוג העיגפ לש תורשפאה ,םיטירבה ידיב רסאמ וללכש ,תרתחמה רבחכ ול
ףרטצהל ותעד לע דמע םא ,ףוסבלו תוידוסה תרימש לע ותא ורבד ןכמ רחאל .תוומ ףאו העיצפ
המסיס תועצמאב ותא ורשקתי יכ ול ועידוה ,םידקפמה לש םתעד תא וחינה ויתובושתו ןוגראל
היה תונוריט תפוקת רחאלו שיא 10-כ תב הדיחיל ףרוצמ היה הזכ דמעומ .םוקמב העבקנש
.ך"נתו חדקא חנומ היה ,םואלה לגדב ףוטע ןחלוש לע ,רדחב :הדיחיה לכל דחוימ סקט ךרענ
ינפב םידמועה םירגתאה לעו ןוגראב תורבחה תובישח לע רתוי ריכב דקפמ יפמ םירבד רחאל
"הבחוס"ה העבקש חסונה יפל םינומא עבשנו ןחלושה לא םינוריטהמ דחא לכ שגינ ,םירבחה
:הובגה דוקיפה ידי-לע לבקתנו

ןוגראל ןמאנ ליח תויהל עבשנ יננה ,ץוחה ןמ היפכ םוש ילב ,האלמה יתרכה ךותמ
עייסמו םיימואלה דובכהו שפנה ,שוכרה לע ןגמה ,לארשי-ץראב ימואלה יאבצה
.ויתובא ץראב המלשה םעה תמוקתל
עדאו עדוי ינאש המ לכב תטלחומ הקיתשו בוריס אלל תויצ ימצע לע לבקמ יננה
םהיתודוקפ לכ רחא אלמלו ידקפמל עמשיהל ימצע לע לבקמ יננה .ןוגראה יניינעב
48 .לארשי רמוש יל ףיסוי הכו ןתיי הכ .ןמז לכבו םוקמ לכב

לש יפסכה ובצמ םג רפתשה ,תולודגה םירעב םיירוביצ םידעו תמקהו ןוגראה תובחרתה םע
תואצוהה תא ללוכ וניא הז םוכס) י"אל 500 -ל י"אל 100 -מ התלע תישדוחה הסנכההו ןוגראה
.(קשנ תשיכר רובע

לאיזר דוד .תירבעב הכרדה ירפסב רוסחמה התיה קשנב םינומיאב הרושקה תויעבה תחא
,"חדקאה" רפס תא רביח ןרטש םהרבא ורבח םע דחיו תיזעול תיאבצ תורפס תאירק לע דקש
(ןוגראב רבח היהש) רקרו סופדב ספדוה רפסה .םהיתומש לש תובית ישאר - שאר .ד תמיתחב
הירפסה תאצוה"ב רואל אצי רפסהש בתכנ האווסה םשל םלוא ,םילשוריב העבש תלחנב
שמיש אוהו םידומע 240 ליכה רפסה .גיצנדב ספדנו "םידוהיה תיזחה ילייח תירב לש תיזכרמה
רנזולק 'פורפב לאיזר רזענ תירבעל םיחנומה םוגרתב .הנגהה ןוגרא תא םג תונושארה םינשב
םיצמאמ ושענו ,שדוק תדרחב חדקאה תרות תא ודמל םיכינחה .יקסבוחינרשט לואש ררושמב ןכו
תעדל בייח היה ןוגראב רבח לכ .הלועפ תעשבו םינומיאה תפוקתב תונואת עונמל ידכ םידחוימ
:תורבד תרשע ןיעכ ויהש ,תוריהזה יקוח תא הפ-לעב

.רסומב ןידה אוה ;םוד דומעל בייח חדקא לטונה (א)
.הסיפתה םע דימ ונקדביו הנוכנ הקזחהב ונספתי חדקא לטונה (ב)
.חותפ אלא ונרסמי אלו הליחת ונקדבי חדקא רסומה (ג)
.ךרוצל םא יכ חדקא ףולשת אל (ד)
.לאמשו ןימי עוני לא .הביצי דיב חדקאב זוחא (ה)
.ךרוצל םא יכ הנחתפת אל .הרוגס הרצינה אהת םלועל (ו)
.השק םצע וא םדא יפלכ חדקא הנפת אל (ז)
.הייריל קר - יאנסחמ הנק ;אוושל חדקא ןעטת אל (ח)
.הנקב קודב - תינסחמ תפלש :םיתשב תישענ םירודכה תקירפ (ט)
.חכשת לא .חדקאה ןמ ךתעד תא חיסת לא (י)

בלח שוגמ .י תמיתחב םעפה ,"חוורמהו סנוכמה רדסה לוגרת" היה לאיזר בתכש ףסונ רפס
הירפסה תאצוה"ב אצי אוהש בתכנ הז רפסב םג .(םיאמורב םידוהיה דרמב םיאנקה ישארמ)
.גיצנדב "םידוהיה תיזחה תירב לש תיזכרמה

ויכינח םע עצבל גהנ תאז תאו היח שאב םג םיוולמ תויהל םיבייח קשנב םינומיאהש סרג לאיזר
.בושיי םוקממ קחרה ,הדוהי רבדמב


ח"צה דוסיי
האיבה ,בורוזולרא חצר רחאל םידקתה תרסחו העורפה התסההו חספ לש יעיבשה יעוריא
יניצר ששח היה .תויטסילאיצוס-תוינויצה תוגלפמהו םיטסינויזיברה ןיב םיסחיב תורדרדיהל
הנענ ,תאז עונמל ידכ .תינויצה העונתל בר קזנל איבהל היה לולעש תוגלפמה יתש ןיב ערקל
תא רשיילו תוסנל ידכ יקסניטוב'ז םע שגפיהל םיכסהו גרבנטור סחנפ לש ויתורצפהל ןוירוג-ןב
.םירודהה

.גרבנטור לש ונולמב 1934 רבוטקואב 10 -ב ןודנולב הכרענ הנושארה השיגפה
תא םש אצמ רבכ גרבנטור לש ורדחל ברעב שש העשב ןוירוג-ןב סנכנשכ
םק אוה" .ונמויב ןוירוג-ןב םשר ,"די ןתמ ילב םולש ול יתרמא" .יקסניטוב'ז
ההימתב והשמ הנע ןוירוג-ןב ."?די יל תתל הצור ךניא םאה :לאשו ודי טישוהו
49 .יקסניטוב'זל ודי טישוהו

הכלה הריוואהו תוציחמה ולפנ ןכלהמבו תושיגפ הרשע-םיתש םיינשה ומייק םימי שדוח ךשמב
יתש ןיבש תויעבב ןכו תינויצה העונתה ינפב ודמעש תויעבה לולכמ לכב ונד םה .הממחתהו
םייביסנטניא םינויד לש םמוכיסב .םהמ רכינ קלחב המכסהל ועיגה ףאו תוביריה תוגלפמה
אבו םידדצה ןיב םיניקת תובירי יסחיב ןד םהבש ןושארה .םימכסה השולש לע םיינשה ומתח
שפוחב עוגפל ילבמ" :תוביריה תוגלפמה ןיב ץראב וברתהש תומילאה ישעמ תא קיספהל
המחלמ-יעצמא לוכמ ענמיהל תוגלפמה לכ תובייחתמ ,תינויצה העונתב תרוקיבהו חוכיווה
סומינלו ינויצה רסומל םיאתמ וניאשו ,יטילופו יגולואידיא חוכיו רדגמ םיאצויה םייתגלפמ
50 ."יתרבחה

ןוירוג-ןב .םיטסינויזיברה םילעופל תורדתסהה ןיב הדובעה יסחי תא רידסהל אב ינשה םכסהה
תורדתסההש םיכסה ןכו ר"תיבו ר"הצה ישנא לש תדרפנ םידבוע תורדתסה לש המויקל םיכסה
.םיטסינויזיבר םילעופ דגנ הגיהנהש תולבגהה לכמ קלתסת

ןרקה") תוימואלה תונרקה לע הזירכהש םרחה תא לטבת ר"תיבש רמאנ ישילשה םכסהב
תקולח לע) םיטקיפיטרסל תויוכזה ר"תיבל ורזחוי ליבקמבו ("דוסיה ןרק"ו "לארשיל תמייקה
.(ןלהל האר ,םיטקיפיטרסה

.ץראב תויטסילאיצוסה תוגלפמה יגיהנמ ברקב בר םעז וררוע ןוירוג-ןבל יקסניטוב'ז ןיב םימכסהה
םע-לאשמ ךורעל טלחוהו הערכה ללכל םירבחה ועיגה אל ,תורדתסהה תודסומב ךרענש ןוידב
שילשכ קר ופתתשה ,1935 סרמב 24 -ב םייקתהש ,לאשמב .תורדתסהה ירבח לכ ברקב
.ודעב 40% -ו םכסהה דגנ 60% ועיבצה םכותמו ;תורדתסהה ירבחמ

רחאל ותוא הרשיא רשא תיטסינויזיברה הגהנהה ינפב םכסהה תא יקסניטוב'ז איבה ליבקמב
.םיכשוממ םיחוכיו

ךשמבו ,עורזה חוכב שומיש לש היצפואה הלטוב ,תורדתסהה ידי-לע םכסהה רושיא-יא תורמל
תיללכה תורדתסהה ןיב היצזילמרונ יסחי הגרדהב וחתפתה ,האלמ הקוסעת לש םישדוחה
.תימואלה םידבועה תורדתסהו

ךרדה תא ללס ,תויטסילאיצוסה תוגלפמה ידי-לע ןוירוג-ןבל יקסניטוב'ז ןיב םכסהה לוטיב
:השירפל ומרג תוירקיע תוביס יתש .תינויצה תורדתסהה ןמ םיטסינויזיברה לש םתשירפל
הנקש ידוהי לכל הנתינ העבצהה תוכז .ינויצה סרגנוקל תוריחבה תטישב הרושק תחאה
הגישה אל םדיש םהירחוב רובע םילקש תונוק ויה תוגלפמהש היה גהונהו "לקש"ה תא
היכמותמ םיבר יכ ,תיטסינויזיברה הגלפמה תא החפיק וז הריחב תטיש .לקשה תא שוכרל
,ןילופב היה םיטסינויזיברה לש םחוכ רקיעש רוכזל שי ."לקש"ה תא שוכרל םדי הגישה אל
טניו'גהמ ולביקש הכימתב התיה היולת םתסנרפו םילטבומ ויה םידוהיה ןמ שילשכ םש
תיטסינויזיברה הגלפמה םג .(הקוצמב תוידוהי תוליהקב ךמתש ינקירמא יפורתנליפ ןוגרא)
.תוינויצה תוגלפמה רתי ושעש יפכ ,היכמות רובע םילקש תונקל הדיב הלע אלו היינע התיה
.תדרפנ תינידמ תוליעפ להנל ר"הצה תירב תדיעו תטלחהב הרושק השירפל היינשה הביסה
רבמטפסב ךרענש) ט"יה ינויצה סרגנוקה תארקלו תינויצה הלהנהה יניעב םינינצל היה רבדה
קיזחמ ויפ-לעש ףיעס ףיסוהו "לקש"ה לש חסונה תא ינויצה לעופה דעווה הניש (ןרצולב 1935
הטלחה .תימלועה תינויצה תורדתסהה לש תעמשמה לוע תא לבקל תישיא בייחתמ "לקש"ה
הגלפמה ירבח ברקב .תינויצה תורדתסהב םיטסינויזיברה לש םפותיש לע ללוגה תא המתס וז
דועב ,דגנ ועיבצה םירבח 3,000 קר ;תינויצה תורדתסהה ןמ השירפה תלאשב לאשמ ךרענ
.השדחה תינויצה תורדתסהה לש התמקה דעב ועיבצה םירבח 167,000

ריהצהש ידוהי לכל הנתינ הריחבה תוכזו תוריחבב ףתתשהל ידכ והשלכ םולשתב ךרוצ היה אל
תמחלמ ילב יתרבח םכסה (ת)שרוד ינא .ןדריה ירבע ינשמ תידוהי הנידמ (ת)שרוד ינא" :יכ
."בושייב תודמעמ

,םידוהי 713,000 ופתתשה (ח"צה) השדחה תינויצה תורדתסהה לש דוסייה סנכל תוריחבב
הלעמל וקלוחש תורמל תאזו 635,000 ועיבצה ט"יה ינויצה סרגנוקל) ןילופב 500,000 םכותמ
דמעמב 1935 רבמטפסב 7 -ב הניווב םייקתה ח"צה לש דוסייה סנכ .("םילקש" 900,000 -מ
51 .םלועה יבחרמ ואבש םיריצ 300

תוגלפמה ןיבל םיטסינויזיברה ןיב תועדה יקוליח ורבג ץראב םירבעה םידבועה תורדתסהב םג
לש היצזיטילופ-הדל םיטסינויזיברה תשירד תא לעופה דעווה החדשמ .תויטסילאיצוסה
ושרפ ,ריכשה לעופה לש םייעוצקמה םיסרטניאה תנגהב תוזכרתה ךות תורדתסהה
רשא ," ר"תיבו ר"הצה ידבוע ןוגרא" תא ומיקהו תיללכה תורדתסהה ןמ םיטסינויזיברה
.(ל"עה) "תימואלה םידבועה תורדתסה"ל היה 1934 תנשב

1922 רבמבונב רבכ .תינויצה תורדתסהה ןמ השירפ ירוהרה ויה ןוירוג-ןבל םג יכ ןייצל שי
וכרד רוניצהש ונבשח וישכע דע" :ותנווכ לע (תורדתסהה ריכזמ שמישש) ןוירוג-ןב זירכה
ונילע .טלחהב רורב רבדה יל .הדבתה הז ןויער .תינויצה תורדתסהה איה תונויצה םשגתת
52 ."ץראב םילעופה תורדתסה יהוז - תאז תושעל לוכיש דיחיה ילכה .רחא ילכ אוצמל

...התמ תמדוקה תונויצה" :םיאבה םירבדה תא ןוירוג-ןב לש ונמויב םיאצומ ונא ןכמ רחאל הנש
-תינויצ העונת ...השדח תונויצ דימעהל ונחוכב םא תוארל ונילעו ...הייחתל בושת אל איה
53 ."תיתיב-לעבה תונויצה לש המוקמ תא תשרל אובתש תיטסילאיצוס

לש םינש רחאל ,1931 רבמטפסב 27 -בו ויתונויער תא םישגהל תואל אלל לעפ ןוירוג-ןב
הריאה אל החלצהה .תדבועה לארשי-ץרא ןעמל ימלועה סרגנוקה ןילרבב חתפנ ,תונכה
לש וירבחו הבר החלצהל הכז אל ,ןורחאה םגו ןושארה היהש ,סרגנוקה .ןוירוג-ןבל םינפ
רבג םייתניב .ויתונויסינמ קיספהל וב וריצפה ,ךרדה לכ ךרואל ןויערל ודגנתהש ,ןוירוג-ןב
ןוטלשה תא סופתל וחילצה םהו ינויצה סרגנוקב תויטסילאיצוס-תוינויצה תוגלפמה לש םחוכ
.דוע השירפב ןודל ךרוצ היה אלש ךכ ,תינויצה תורדתסהב

:תורעה
."תוריש םויב" ,ןייטש השמ לש ורפס האר ,ר"תיב לש הדובעה תוגולפ לע .44
.(יבצ-ןב די תאצוה) 38 'מע ,2 'סמ ןדיע ,לערזי ימר .45
.א ,הפוקת יארב ריעה ,הירא-ןב עשוהי ןכו ,םש .46
.17.9.37 םוימ "רבד" ןותיע .47
.185 'מע ,א ,יספלא .48
.102 'מע ,ג ,דוד תאנק ,תבט יאתבש .49
.924 'מע ,ב ,וב'ז ,ץכ .50
939 'מע ,םש .51
.12 'מע ,ג ,דוד תאנק ,תבט יאתבש .52
.5.12.1923 ,ןוירוג-ןב ןמוי .53            תוכן תולדות ישראל