םיידוסי-לע רפס-יתבל תורגב :הניחבה גוס
2000 ,ס"שת ץיק :הניחבה דעומ
913091 :ןולאשה 'סמ
לארשי תנידמ
טרופסהו תוברתה ךוניחה דרשמ

לארשי םע תודלותב םיאשונ
תחא דומיל תדיחי ,'י הדיחי ,םייתד רפס יתבל


ןחבנל תוארוה
.יצחו העש :הניחבה ךשמ
.םיקרפ ינש הז ןולאשב :הכרעהה חתפמו ןולאשה הנבמ
תודוקנ 50   (25X2) - חרזמה תודהי - ןושאר קרפ
תודוקנ  50   (25X2) - הריחב אשונ - ינש קרפ
תודוקנ 100    כ"הס
ןיא :שומישב רתומ רזע רמוח
.תדמלש הריחבה אשונ תא תרבחמה תכירכ לע בותכ .1 : תודחוימ תוארוה
.תויללכ תוכרעהב קפתסת לא ,תודבוע ךיתובושתב אבה .2                           
!החלצהב

תולאשה

(תודוקנ 50) - ןושאר קרפ


.(תודוקנ 25 - הלאש לכל) 1-3 תולאשהמ םייתש לע הנע


1 הלאש
לארשי-ץראל היילעה
.לארשי-ץראל תולעל הבוחה תלאשב חרזמה ימכח וטבלתה םיתעל
השולש - לוכה-ךס) וז הבוח דגנו ץראל תולעל הבוחה דעב םימכחה ילוקיש תא רבסה
(תודוקנ 9) .(םילוקיש

םוק דע חרזמה תוצרא ילוע בשייתהל ורחב ןהבש תובשייתה תורוצ יתש גצה
תוחפל) הלא תובשייתה תורוצב רוחבל םתוא ואיבהש םיעינמ השולש רבסהו ,הנידמה
(תודוקנ 10) .(תובשייתהה תורוצמ תחא לכל דחא עינמ

(תודוקנ 6) .לארשי-ץראל היילע תדדועמה ,תחא הקיספ וא הנקת ןייצ
הבושת
2 הלאש
יתליהקה ןוגראה
(תודוקנ 7) .חרזמה תוצראב תוליהקה גוליפל תוביס יתש רבסה

דחא עינמ רבסהו ,ךוניח יניינעב תברועמ הליהקה התייה ןהבש םיכרד יתש גצה
(תודוקנ 8) .וז תוברועמל

.הליהקה לש הסנכהה תורוקממ םיינש גצה
.(ךוניחה םוחתב תויוליעפ דבלמ) הלא תורוקממ ונמומש הליהקה לש תויוליעפ יתש ןייצ
(תודוקנ 10)
הבושת
3 הלאש
םאלסאה תוצראב תידוהיה הליהקב ךוניחה
םיכרד יתש ראתו ,לארשי תונבמ דסוממ ךוניח ענמנ חרזמה תוצראב עודמ רבסה
(תודוקנ 9) .ןכוניח תא תונבה ולביק ןהבש

(תודוקנ 8) .חרזמה תוצראב ולעפש תובישיב דומילה לש םינייפאמ השולש גצה

תובקעב םאלסאה תוצראב ןוטלשה ידי-לע ידוהיה ךוניחה יוכידל םיכרד יתש גצה
(תודוקנ 8) .תימואלהו תיתדה תואנקה תורבגתה
הבושת

(תודוקנ 50) הריחב אשונ - ינש קרפ

.תולאש שולש - אשונ לכבו ,םיאשונ השולש ךינפל
.(תודוקנ 25 - הלאש לכל) תולאשה שולשמ םייתש לע תונעל ךילע תדמלש אשונב


ינש תיב תפוקת
.6-4 תולאשהמ םייתש לע הנע ,הז אשונב תרחב םא
4הלאש
(הריפסל 6-41) הדוהיב ןוטלשה
(תודוקנ 8) .(הריפסל 6 תנשב) ןוטלשהמ סודרוה ינב תקחרהל תוביס יתש טרפ

7) .םיאמורה ידי-לע הדוהי ךלמל ןושארה ספירגא תכלמהל תוביס יתש גצה
(תודוקנ

תוצרל ודעונש ספירגא לש תולועפו ,םידוהיב ועגפש םינושארה םיביצנה לש תולועפ גצה
(תודוקנ 10) .(תולועפ שמח - לוכה-ךס) םידוהיה תא
הבושת
5הלאש
לודגה דרמה
המגוד אבהו ,לודגה דרמה ברע םירכנל םידוהי ןיב תוחיתמל תוביס יתש רבסה
(תודוקנ 9) .וז תוחיתמל תחא

לע ןוחצינה רחאל םילשוריב המקש דרמה תלשממ לש ןותמה בכרהל תחא הביס גצה
(הריפסל 66) סולאג
(תודוקנ 8) ?ןכמ רחאל םייתנשכ דרמה תלשממ לש הדמעמ תא רערע המ

יוטיב ידיל האב איה דציכ ראתו ,אמור ןוטלש יפלכ םיאנקה לש הסיפתה תא רבסה
(תודוקנ 8) .הדצמ תליפנב
הבושת
6 הלאש
הנביל םילשורימ
,שדקמה ןברוח בקע לארשי םע תא הדקפש שואייה תשוחתל םירבסה השולש גצה
(תודוקנ 9) .וז השוחת תאטבמה תוגהנתהל תחא המגוד אבהו

הלועפ גצהו ,םידוהיה םירצונה תקחרהל םימכחה ולעפ ןברוחה רחאל עודמ רבסה
(תודוקנ 8) .וז הרטמ תגשהל ושעש תחא

ועייסש ,(םידוהיה םירצונה תקחרה דבלמ) םימכחה לש תולועפ שולש טרפ
(תודוקנ 8) .שדקמ אלל םייח לש תואיצמ םע תודדומתהב
הבושת
םייניבה-ימיב תידוהיה הליהקה
.9-7 תולאשהמ םייתש לע הנע ,הז אשונב תרחב םא
7 הלאש
םינימאמ תליהקכ הנידמה
.םייניבה-ימי ישנא לש הבשחמבו השעמב יזכרמ םוקמ וספת הנומאהו תדה
,ינויערה םוחתהמ םיגדהל לכות) .תורצנה ןמו םאלסאה ןמ תואמגוד עברא ךכל אבה
(תודוקנ 9) (.'וכו ילכלכ-יתרבחה ,ינוטלשה ,ירוטסיהה

,תירצונה הנידמב םידוהיה לש םמויקל יתדה קודיצה םירצונה תעדל היה המ רבסה
(תודוקנ 8) .תימלסומה הנידמב םמויקל יתדה קודיצה םימלסומה תעדל היה המו

הרבחב בלתשהל םידוהיל רשפא תימלסומה הנידמה לש ינוטלשה הנבמה דציכ
(תודוקנ 8) ?תירצונה הנידמה תאז הרשפא דציכו ,תידוהי-אלה
הבושת
8 הלאש
יטפשמ ףוגכ הליהקה
(תודוקנ 10) .להקה תגהנהל הליהקה לש תוכמסה תורוקממ םיינש רבסה

טופישה תוכמס לע רערעל הליהק רבח היה לוכי ןתרזעבש ,תויתכלה תונעט יתש גצה
(תודוקנ 9) .הליהקה לש

.בורה תעד יפ-לע ועבקנ הליהקה תוערכה
(תודוקנ 6) .בורה תוערכה תא ליבגהל ידכ םהב שיש םיאנת ינש רבסה
הבושת
9 הלאש
הליהקה תונקת
:הליהקה תונקתמ שולש ךינפל
.םישנ יתש תאשל רוסא -
.םהל רקשלו םייוגהמ בונגל רוסא -
.התמכסה אלל השיא שרגל רוסא -
(תודוקנ 9) .הלא תונקתמ תחא לכ ןוקיתל קומינה תא רבסה

...ולא תומכסהב היהיש דבלבו ...תומכסה תושעלו תונקת ןקתלו רודגל יאשר רוביצה"
.(ה"פק 'יס ,'ד קלח ,א"בשרה ת"וש) "...בושח םדא
(תודוקנ 8) ?"בושח םדא" אוה ימ הלאשל עגונב תקולחמה יהמ

8) .תונקת ןקתל "תיטמוטוא" תוכמס הליהקל קינעהל וששח ןללגבש תוביס יתש גצה
(תודוקנ
הבושת
תודיסחה
.12-10 תולאשהמ םייתש לע הנע ,הז אשונב תרחב םא

10 הלאש
"לובמה" רחאל תידוהיה הליהקה
תפוקת רחאל ןילופב תידוהיה הליהקה תגהנהב ולחש םייוניש השולש רבסהו ראת
(תודוקנ 10) ."לובמה"

."לובמה" תפוקת רחאל תושק העגפנ ןילופב תידוהיה הליהקה
.ילכלכה םוחתהמ העיגפל תח המגודו ינחורה םוחתהמ העיגפל תחא המגוד אבה
(תודוקנ 6) .הגהנהב םייונישל סחייתהל ןיא וז הלאשב :בל םיש

םיאשונ ינש ןייצו ,הליהקה לש תידעלבה התוירחאב וראשנש םיאשונ ינש ןייצ
(תודוקנ 9) .תידיסחה הדעה םג הקסע םהבש
הבושת
11 הלאש
יחישמה רבשמה
.יבצ יאתבשמ הבזכאה תובקעב ןילופ תודהי תא דקפש ינחורה רבשמה תא רבסה

?תודיסחה תעפוה ינפל יחישמה רבשמל תובוגתה ויה המ
(תובוגת שולש).םידיחי וא/ו תוצובק לש תובוגת רבסה

?תודיסחה יפ לע הלואגה תסיפתב שודיחה היה המ
הבושת
12 הלאש
תודגנתהו תודיסח
?תודיסחה תסיפת יפ-לע ,יוצרה "קידצ"ה תומד יהמ
(תודוקנ 8) .םהרבאו חונ - םיגיהנמה סופיט תובא ינשל סחייתה ךתבושתב

לש תונתמתהל תחא הביס גצהו ,םידיסחה יפלכ םידגנתמה לש תונעט שולש ןייצ
(תודוקנ 9) .תודיסחב םידגנתמה קבאמ

תעונת תעפשהב ןי'זולוומ םייח יבר שביגש ידסומ שודיחו ינויער שודיח רבסה
(תודוקנ 8) .תודיסחה
הבושת


הכרעה חתפמו תובושת םגד
לארשי םע תודלותב םיאשונ ןולאשל
ס"שת ץיק ,913091 'סמ


חרזמה תודהי - ןושאר קרפ

.1-3 תולאשהמ םייתש לע תונעל שי

1 הבושת
לארשי-ץראל היילעה
33.3% לוקיש לכל .לוכה-ךסב םילוקיש השולש ריבסהל שי
:לארשי-ץראל תולעל הבוחה דעב םימכחה ילוקיש
.לארשי-ץרא בושיי תווצמ םויק
.לארשי-ץראל היילעה תווצמ םויק
.ץראב תויולתה תווצמה םויק
.ךרדבש תונכסהמ םדאה לע ןגי תווצמה םויק

:לארשי-ץראל תולעל הבוחה דגנ םימכח ילוקיש
.ךרדה תונכס
.םאו בא דוביכ תווצמ :תויתחפשמ תויובייחתה
.ךוניחה תמרב העיגפל הנכס
.הסנרפ יישק
."ץראב תויולתה תווצמב םיאיקב ונא ןיא"ש הנעטה
(121-122 ,112 'מע ,םינורחאה תורודב חרזמה ידוהי)

:(םיעינמ השולש ריבסהלו תובשייתה תורוצ יתש גיצהל שי) םיעינמו תובשייתה תורוצ
הרוצ לכל 20% - תורוצ 2
עינמ לכל 20% - םיעינמ 3
.(ןהל ץוחמו "שדוקה ירע") תינוריע תובשייתה
.תיאלקח תובשייתה

:תינוריעה תובשייתהה יעינמ
.תוברוחה םומיק -
.םיקידצ ירבקל הברק -
.ךוניחו הרות תודסומ לש םמויק -

:תיאלקחה תובשייתהה יעינמ
.ץראב תויולתה תווצמה תא םייקל תורשפא -
.םיינרצי םייחל הפיאש -
.הסנרפ יישק לע תורבגתה -
(125 ,117 ,113 'מע ,םש)

:(תחא ןייצל שי) לארשי-ץראל היילע תדדועמה הקיספ וא הנקת
.סמה ימולשתב תולקה
.ץראל היילעה תואצוה ןומימל הרות ירפס רוכמל רתיה
.("ןילעמ לוכה") לארשי-ץראל תולעל (הלעב תא השיאו) ותשא תא הפוכ םדא
.םאו בא דוביכל שוחל ול ןיא ,ץראל תולעל רדנ םא
(120-121 'מע ,םש)
האבה הלאשה
2 הבושת
יתליהקה ןוגראה
:(םייתש ריבסהל שי) חרזמה תוצראב תוליהקה גוליפל תוביס
הביס לכל 50% - תוביס 2 רבסה
.הקיתווה הייסולכואה ןיבל םישרוגמה ןיב ילכלכ דמעמבו הלכשהב ,םייח חרואב םילדבה
.בא יתב יפל תונוש תודע ןיב םינוש םיגהנמו תונוש תורוסמ בקע גוליפ
.הליהקה ךותב םינוש םילהק ןיב חוכ קבאמ עקר לע גוליפ
(29-30 'מע ,םש)

:(םייתש גיצהל שי) ךוניחה יניינעב הליהקה תברועמ התייה ןהבש םיכרד
ךרד לכל 30% - םיכרד 2 תגצה
40% - עינמ תגצה
.(םיינעו םימותי) םיקקזנ םידלי לש דומילה רכש ןומימ
.םידמלמה לש םתרוכשמ ןומימ
.דמלמה דיקפת שויאל הגאד הליהקה
.'וכו דמלמל רזוע ,םידימלת רפסמ ומכ םימיאתמ םיאנתלו ךוניח ינבמל הגאד הליהקה
.13 ליג דע םידלי תקסעהל רוסיא .תונקת
(55 ,35 'מע ,םש)

:(דחא ריבסהל שי) עינמ
.ךוניחל גואדל הליהקה לש תירסומ-תיתדה התבוח
.תלוכי יטועמל הגאד

:(םיינש גיצהל שי) הליהק הלש הסנכהה תורוקמ
רוקמ לכל 20% - תורוקמ 2 תגצה
תוליעפ לכל 30% - תויוליעפ 2 ןויצ
.הליהק יסמ
.הליהקה לש ידיינ אלד יסכנו םישדקה
.(הליבאג) םיפיקע םיסמו השורי סמ
.תומרתה ,תוסנק ,תונובזע ,תומורת

:(םייתש ןייצל שי) ךוניחה םוחתב תויוליעפ דבלמ הלא תורוקממ ונמומש תויוליעפ
.הלכ תסנכה
םייובש ןוידפ
.םילוח יופיר
.םיינעל הקדצ
.לארשי-ץראל המורתכ םיידוהי םיטילפל הרזע
.םימכח םידימלת תקזחה
.רוביצ תודסומ תקזחהו תמקה
(34-35 'מע ,םש)
האבה הלאשה
3 הבושת
םאלסאה תוצראב תידוהיה הליהקב ךוניחה
:(דחא רבסה שרדנ) דסוממ ךוניח תונבה ןמ ענמנ עודמ
40% - דחא רבסהל
ךרד לכל 30% - םיכרד 2 רואת
.הרותה חורב םילהנתמ םניאש תודסומל תונבה תפישחמ ששח
."המינפ ךלמ תב הדובכ לכ"
.וב ךרוצ ןיא תונבלו ,תסנכה-תיב תרבחל הסינכל דעוימ ךוניחה

:(םייתש ראתל שי) ןכוניח תא תונבה ולביק ןהבש םיכרד
.םידחוימ םידמלמ
.תבש לש תושרדל הנזאה
.םיירכנ רפס-יתבב תופש דומיל
.םיתבב ורבעש אתבסהמו םאהמ ךוניח
(58 'מע ,םש)
.םירזנמ ,ח"יכ :לש תובושת םג לבקל שי

:(השולש גיצהל שי) חרזמה תוצראב ולעפש תובישיב דומילה לש םינייפאמ
ןייפאמ לכל 33.3% - םינייפאמ 3 תגצה
.תונטק דומיל תוצובק
.(םירפס רסוחמ םיתעל) הפ-לעב בר דומיל
.לופלפל אלו תואיקבל תובישח
.'וכו םישנ ,דעומ ןוגכ ,"תוישעמ" תותכסמ לע שגד
.(הכלה קוספל דציכ םידימלתה ודמל ןכו) ןיד-יתבכ ושמיש תובישיהמ קלח
.ןידה-יתב ינוידב קלח תליטנ ידכ ךות הקיספ לש ישעמ דומיל
.םדקתמ דומיל בלש .13 ליג לעמ הבישיה
(58 'מע ,םש)

תימואלהו תיתדה תואנקה תורבגתה תובקעב םאלסאה תוצראב ידוהיה ךוניחה יוכידל תואמגוד
:(םייתש גיצהל שי)
המגוד לכל 50% - תואמגוד 2 תגצה
.םידוהיה ןמ רפסה-יתב תלהנה לש העקפה .תודהיהו תדה ידומיל םוצמצ
וספדוהש םירפס ךותמ דומיל רוסיא וצ תאצוה .לארשי-ץראמ ועיגהש םירומ שוריג :קריע
.לארשי-ץראב
.רפסה-יתבמ םיידוהי םירומ קוליס .הלשממה ידי-לע ח"יכ לש רפס-יתב תמאלה :הירוס
ידי-לע ידוהיה דוחייה שוטשטו ,הלשממה ידי-לע ח"יכ לש רפסה-יתבמ קלח תמאלה :וקורמ
.רפסה-יתבל םימלסומ םידימלת תסנכה
(63-64 'מע ,םש)
האבה הלאשה

הריחב יאשונ - ינש קרפ

.דמלנה אשונב תולאשה שולשמ םייתש לע תונעל שי


ינש תיב תפוקת

4 הבושת
(הריפסל 6-41) הדוהיב ןוטלשה
:(םייתש טרפל שי) ןוטלשהמ סודרוה ינב תקחרהל תוביס
הביס לכל 50% - תוביס 2 טוריפ
.סואליכרא לש תירזכאה ותוגהנתה לע אמור רסיקל תונולת
.סודרוה לש וינב ןיב הדוהיב ןוטלשה לע םיקבאמ
.ינכולמ ןוטלשל תודגנתה העיבהו אמורל האבש םידוהי תחלשמ לש תונעט
.רדסהו טקשה לע הרימשה תא רפשל ידכ רישי ןוטלשל רובעל אמור תטלחה

:(םייתש גיצהל שי) םיאמורה ידי-לע הדוהי ךלמל ןושארה ספירגא תכלמהל תוביס
הביס לכל 50% - תוביס 2 תגצה
.אמור רסיק םע ספירגא לש םיישיאה וירשק
.יאמורהו ידוהיה םלועה םע ספירגא תורכיה
.סודרוה תיבו יאנומשח תיב לש אצאצ ספירגא תויה
.םייאמורה םיביצנה ןוטלש לש הבזכאמ האצותכ רישי ןוטלשל הרזח

:םידוהיב ועגפש םינושארה םיביצנה תולועפ
הלועפ לכל 20% - תולועפ 5 תגצה
.םילשוריל םימלצ תסנכה
.םילגד תסנכה
.שדקמה תיבמ ףסכ תחיקל
.דקפמ תכירע
.םיסמה לוע תדבכה

:םידוהיה תא תוצרל ודעונ ןושארה ספירגא תולועפ
.'הל הדותכ שדקמב אמור רסיק ול קינעהש בהזה תרשרש תיילת
.םיסמב תולקהו םיסממ רורחש
.ותכלממ תריבל םילשורי תכיפה
.םילילא תויומד ואשנ אלש תועבטמ תעבטה
(244-247 ,235-239 ,230-232 'מע ,ינשה תיבה ימיב תידוהיה הרבחה)
האבה הלאשה


5 הבושת
לודגה דרמה
:(םייתש ןייצל שי) לודגה דרמה ברע םירכנל םידוהי ןיב תוחיתמל תוביס
הביס לכל 35% - תוביס 2 רבסה
30% - תחא המגוד
.יאמורה םלועב תובלתשהל םידוהיה תודגנתה - םייתד ,םייתוברת םילדבה
.יאמורה אבצב ליעפ קלח ולטנ םירכנה
.תוברועמה םירעב ידוהיה דמעמב םירושקה םיקבאמ
.תוברועמה םירעב תועקרקה לע תולעבב םירושקה םיקבאמ

:(תחא איבהל שי) תואמגוד
.ילאירוטירט קבאמ עקר לע ,היפלדליפ - ןדריה רבע
.ריעב םידוהיה דמעמ לע קבאמל המגוד - הירסיק
(270 'מע ,םש)

:(תחא גיצהל שי) דרמה תלשממ לש ןותמה הבכרהל תוביס
50% - הביס תאבה
50% - רוערעל רבסה
.רוביצה יניעב םדובכו הגהנהב םינותמה לש םנויסינ
.תיתרבח הכפהמל ימואלה דרמה תא לצנתש תינוציק הגהנהמ (םילשורי ירישעו םינהוכה) ששח
.תונותמ םיכרדב םיאמורה םע רדסהל עיגהל הווקת
.םיאנקה לש םיימינפ םיכוסכס
(285-287 'מע ,םש)

:(דחא רבסה שרדנ) ןכמ רחאל םייתנשכ דרמה תלשממ לש הדמעמ תא רערע המ
:המצע תא הקידצה אל תוניתמה
.והיתתמ ןב ףסוי לש ודוקיפמו ,לילגה לע הנגהה ךרדמ תוגייתסה
.ץראהמ םיפסונ םיקלחו לילגה תליפנ
אבצה לע ץקה אובי הירעשבו הלואגה לחת םילשוריב יכ ונימאה ש,םילשוריב םיאנק תוצבקתה
.ימורה
.םיאנקה תוקזחתהו ,הנותמה הלשממהמ תיללכ הבזכא
(289-290 'מע ,םש)

:(דחא רבסה שרדנ) אמור ןוטלש יפלכ םיאנקה לש הסיפתה
50% - הסיפתה רבסהל
50% - הסיפתה יוטיבל
.'ה לוליח איה רז ןוטלשל העינכ
.הלעמב ןושאר יתד ןורקע איה תוריחה
.ליעפ ןפואב 'ה ןוטלש תשחהל לועפל שי

:הדצמ תליפנב יוטיב ידיל האב םיאנקה תסיפת דציכ
תומ תומל ופידעהו ,' הלש תידעלבה ותונדאב האדוההו תוריחה ןויערל םינמאנ וראשנ םיאנקה
.תודבאתהב ןירוח ינב
(304-305 'מע ,םש)
האבה הלאשה


6 הבושת
הנביל םילשורימ
:(השולש גיצהל שי) שואייה תשוחתל םירבסה
רבסה לכל 25% - םירבסה 3 תגצה
25% - תחא המגוד
.םוגפ םלועכ ספתנ שדקמ אלל םלוע
.(תונברק) תונווע תרפכל ךרד ןיאש םושמ הדרח רצי שדקמה ןדבא
.תימואלה תודחאב עגפ שדקמה ןדבא
.'ה םע רשקה קותינ תשוחת תרבגה <-- שדוקה זכרמ ןדבא
.הגהנהה לוטיב <-- ןירדהנסה לוטיב
.ותוא םילמסמו שדקמה תיבל םירושקה םימרוגה לוטיבו הגהנהה לוטיב <-- הנוהכה לוטיב
(314 'מע ,םש)

:(תחא איבהל שי) שואיי תאטבמה תוגהנתהל המגוד
אשניהל אל
.תדלל אל
.רזנתהל
.עורזל אל

שרדנ) ןברוחה רחאל םידוהיה םירצונה תקחרהל םימכח ולעפ עודמ םירבסה
:(דחא רבסה
60% - רבסהל
40% - הלועפל
.תודחאב ךרוצ שי םעה קוזיחלו ,תוררופתהו השלוח תפוקת התייה ןברוחה רחאלש הפוקתה
.ושי תרות תומשגתהל החכוהכ ןברוחה בקע הרבגתה תירצונה הלומעתה
.ןדריה רבעל וכלהו ללכה ןמ םירצונה םידוהיה םמצע תא ואיצוה דרמה תעשב

:(תחא גיצהל שי) וז הרטמ תגשהל ושעש תולועפ
.םינימה תכרב
.שדוקה יבתכ תמיתח
(323-324 'מע ,םש)

:(שולש טרפל שי) םימכח תולועפ
הלועפ לכל 33.3% - תולועפ 3 טוריפ
.םילשוריב ןירדהנסל ףילחתכ הנביב זכרמה תמקה
.שדקמ אלל םייחל תולגתסה לש תונקת ןוקית
:שדקמה תדובעל תיפולח תכרעמ תמקה
םידסח תולימג -
הרות דומיל -
("בלבש הדובע") הליפת -
הבושת - םירופיכה-םוי -
"ךנבל תדגהו" - חספ -
(328-331 ,316-322 'מע ,םש)
האבה הלאשה
םייניבה-ימיב תידוהיה הליהקה
.7-9 תולאשהמ םייתש לע תונעל שי

7 הבושת
םינימאמ תליהקכ הנידמה
:(עברא איבהל שי) העיבקל תואמגוד
המגוד לכל 25% - תואמגוד 4
תוליפתה לש ןמוקמ
.תומוצ יוביר
.תדה תומחלמ תובישח
.יעבטל רשאמ יעבט-לעל רתי תובישח
.ןדעה ןג תסיפתו םוניהיגה תסיפת
.שנועו רכש - ארובה תחגשה
.םיהולאה טפשמו ןידה םוימ דחפ
.םיהולאה גיצנכ לשומה
(10-15 'מע ,םייניבה-ימיב תידוהיה הליהקה)

:תירצונה הנידמב םידוהיה לש םמויקל יתדה קודיצה
רבסה לכל 50% - םיקודיצ 2 רבסה
."יתימאה לארשי" והימ חיכות הלפשה לש בצמב ידוהיה תראשה

:תימלסומה הנידמב םמויקל יתדה קודיצה
.רפסה םע םהו ,לאה יריחב םעפ ויה םידוהיה

:הרבחב בלתשהל םידוהיל רשפא הנידמה לש ינוטלשה הנבמה דציכ
רבסה לכל 50% - םירבסה 2
סמ םולשת תרומת טפשמו ןוחטיב לע דיפקה ןוטלשה - תוסח ירדסה :תימלסומה הנידמב
.תויאמצע תויונגראתהל שפוח ןתינ בורל .יפסכ
תויוכז תרדגהל םיכוז דמעמו הצובק לכ ,(ילדואיפ ןוטלש) תלצופמ הרבחה :תירצונה הנידמב
.תדרפנ
(20 'מע ,םש)
האבה הלאשה
8 הבושת
יטפשמ ףוגכ הליהקה
:(םיינש ריבסהל שי) להקה תגהנהל הליהקה לש תוכמסה תורוקמ
רוקמ לכל 50% - תורוקמ 2 רבסה
רוחה ,םיזוגאה לשמ) "הזב הז ןיברע לארשי לכ" - תידוהי תידדה תוברע :ירסומ יאדיא רוקמ
.(הניפסב
תיב רקפה" ,"...ריע ינב ןיפוכ" - להק תגהנהל םייתכלה תורוקמ לע תוססבתה :יטפשמ רוקמ
."...רקפה ,ןיד
.ירכנה ןוטלשה ידי-לע תקנעומה תוכמס :ירכנה ןוטלשה
(46-50 'מע ,םש)

הליהקה לש טופישה תוכמס לע רערעל לוכי הליהק רבח ןתרזעבש תויתכלה תונעט
:(םייתש גיצהל שי)
הנעט לכל 50% - תונעט 2 תגצה
.הביא תנעט
.לודג ןיד תיבל היינפ
.הפי ןיד תיבל היינפ
(50-52 'מע ,םש)

:(םיינש ריבסהל שי) בורה תוערכה תא ליבגהל ידכ םהב שיש םיאנת
הנעט לכל 50% - םיאנת 2 רבסה
.בורה תערכה תא שארמ לבקל טועימה לש תונוכנ רסוח
.("להקה ינקז") םימכח םע תוצעייתה תבוח
םתוכז עגפיתו םירישעה לע ידמ דבכ סמ לטוי ןפ ,בורה תעד לבקל ןיא הז םוחתב .םיסמ תייבג
.ןויוושל
(55-57 'מע ,םש)
האבה הלאשה
9 הבושת
הליהקה תונקת
:הליהקה תונקתמ תחא לכ ןוקיתל קומינה רבסה
קומינ לכל 33.3% - םיקומינ 3
:םישנ יתש תאשל רוסא
.החפשמב העיגפ לש תורשפא
.תירצונה הרבחל ןוימד .השיאה דמעמ לע הנגה
.'ה םש לוליח :םהל רקשלו םייוגהמ בונגל רוסא
.השיאה דמעמ לע הנגה :התמכסה אלל השיא שרגל רוסא
(59 'מע ,םש)

:"בושח םדא" אוה ימ הלאשל עגונב תקולחמה
.םכח דימלת
.סנרפ
.םהינש לש בוליש
םש ,זנכשא ןיבל םימכח ידימלתלו תובישי ישארל העפשה התייה םש ,לבב ןיב התייה תקולחמה
.םימכח ידימלת םג ויהש ,םיסחוימ תוליהק יגיהנמ םייטננימוד ויה
(62 'מע ,םש)

:(םייתש גיצהל שי) תונקת ןקתל "תיטמוטוא" תוכמס הליהק לכל קינעהל וששח ןללגבש תוביס
הביס לכל 50% - תוביס 2 תגצה
.טועימ תויוכז חופיקמ ששח - קדצל וא הכלהל דוגינב לעפת הליהקה תגהנה
.הגהנהה לע םימילא וא םיפיקתו םירישע וא תולומח לש תוטלתשהמ ששח
.הכלהבו הרותב הליהקה ירבח תורובמ ששח
(62 'מע ,םש)
האבה הלאשה
תודיסחה
.10-12 תולאשהמ םייתש לע תונעל שי

10 הבושת
"לובמה" רחאל תידוהיה הליהקה
ראתל שי) "לובמה" תפוקת רחאל ןילופב תידוהיה הליהקה תגהנהב ולחש םייוניש
:(השולש ריבסהלו
רואתו רבסה לכל 33.3% - םירבסה 3
.ףסכב תינקנש תונבר
.םימכח ידימלת םניאש םינבר יונימ
.ןוטלשל םיברוקמ יונימ
.רבעבכ ,תימינפ תוכמס אלו (ינלופ ליצא) ינויח אוה תוכמסה רוקמ
.תואמשהו טופישה םוחת לע םיפיקת תוטלתשה
.תוצראה עברא דעו לוטיב
.םתולת-יא תא ודבא טופישה תודסומ
(31-32 'מע ,הפוריא חרזמב תידוהיה הרבחהו תודיסחה תעונת)

לובמה רחאל ןילופב תידוהיה הליהקב העיגפל תואמגוד
50% - ינחורה םוחתהמ המגוד
50% - ילכלכה םוחתהמ המגוד
:(תחא איבהל שי) ינחורה םוחתהמ
.הכלהה לש הדמעמ תושלחיה
.םעה ינומהל םימכח ידימלת ןיב ץיחה תבחרה
.(תידסומה המרב םג) הרותה דומיל ךרע תדירי

:(תחא איבהל שי) ילכלכה םוחתהמ
.הדנראה תטישב העיגפ
ידי-לע ןוחטיבה תא קזחל ךרוצ / םיסמ םולשת / םיטילפה :ללגב הליהקה לע דבכ ילכלכ לוע
.םייובש ןוידפ / תוסח ימד םולשת
(30 'מע ,םש)

:(םיינש ןייצל שי) הליהקה לש תידעלבה התוירחאב וראשנש םיאשונ
אשונ לכל 25% - םיאשונ 4 ןויצ
.יוסימ
.ןוחטיב
.(תוסנרפ) תינוליח הגהנה

:(םיינש ןייצל שי) תידיסחה הדעה םג הקסע ןהבש םיאשונ
.הטיחש
.םייובש ןוידפ
.תודנרא
(135-138 'מע ,םש)
האבה הלאשה
11 הבושת
יחישמה רבשמה
:יבצ יאתבשמ הבזכאה תובקעב ןילופ תודהי תא דקפש ינחורה רבשמה רבסה
.תיחישמה הווקתה :תידוהיה תדה לש בושח דוסיב העיגפ
.עיגה רבכ חישמה ןדיע רחא וא הז ןבומבש ועבק רשא ,תוצובק תווהתה
.תיתד הרמה
.תוצירפ
(47-48 'מע ,םש)

ריבסהלו ראתל שי) תודיסחה תעפוה ינפל יחישמה רבשמל םידיחי וא/ו תוצובק לש תובוגת
:(שולש
(הבוגת לכל 33.3% - תובוגת 3 רבסה
.הלואגה תא זרזלו םיאטוחה תא הבושתב ריזחהל התרטמש רסומ תפטה :רעשב םיחיכומה
.םימש תוכלמ לוע תטלשהל עייסל ידכ ףוגה ייוניע ידי-לע ימשגה םלועהמ תוקחרתה :דדובה ןפגסה
םיכרעל םייפולח םייתד םיכרעו ןוגרא תרגסמ העיצהש ,תינוציק תיאתבש תכ :םזיקנארפה
.תורצנתהל המכסה וליפאו לארשי-ץרא ןיינבל הווקתה לוטיב ןוגכ ,םייתרוסמה
.הלואגה בוריק :תפתושמ הרטמ (תנגרואמה תודיסחה תעונתל תוהז ןניא) :םידיסח תורובח
.הנוש התייה תפתושמה הרטמה תגשהל ךרדה

:הנשמה תוצובק טוריפ ןלהל
.תווצמו הרותב דימתמ קוסיע ,הרות דומיל - ידורבב זיולקה
הרתי תוקסעתהל תודגנתה .רסומה ירפסו הלבקב יביסנטניא קוסיע - םילבוקמ תורובח
.ישיא ןוקיתו םלוע ןוקית :הרטמה .תינברה תורפסבו םיקסופב ,דומלתב
תולגו שדקמה ןברוח לע הליל לכ קועצלו תוכבל ןמצע לע ולביקש תוצובק - תוצח לש הרבח
.רקובה דע הרותב קוסעל ןכמ רחאלו ,הניכשה
.הלואגה םודיקל ךרדכ לארשי-ץראל היילעה - לארשי-ץראל םילוע תורובח
(48-56 'מע ,םש)

:תודיסחה יפ-לע הלואגה תסיפתב שודיחה
.טרפה תלואגל תיצוביק-תימואל הלואגמ שגדה תרבעה
.ימינפ יגולוכיספ רושימל ינוציח ירוטסיה רושיממ הבסה
.ן"שע גשומה - תירוטסיהה הלואגלו טרפה תלואגל תיטסימה הלואגה ןיב רשק םויק
."התולג"מ םדאה תמשנ תא תלאוג ערה רציה לע תוטלתשה
.הלואגה ךילהתב קידצה לש ומוקמ
(102-106 'מע ,םש)
האבה הלאשה
12 הבושת
תודגנתהו תודיסח
,םיגיהנמה סופיט תובא ינשל סחייתהל שי) תודיסחה תסיפת יפ-לע ,יוצרה קידצה תומד
:(םהרבאו חונ
סופיט בא רואת לכל 50% - סופיט תובא 2 רואת תללוכה ,קידצה תומד תגצה
.ורוד ינבל דרוי וניאו ,ה"בקה ןיבל וניב רשקבו הרות דומילב זכרתמה גיהנמ - חונ
.םאטחמ םתולעהל ידכ טושפה שיאה לאו ורוד ינבל רשקתמה גיהנמ - םהרבא
ךא ,תוקבדה בצממ וקיחרהל הלולע םעה ןומהל קידצה לש ותברקש הדבועל תעדומ תודיסחה
ינש יכ וסרג ללכ-ךרדב תודיסחה יגוה .לארשי ללכ ןעמל ונממ שרדנה ןברק והז יכ תנעוט איה
.קידצ לכב ןוכשל םירומא וא םינכוש םיקידצה יסופיט
(99-100 'מע ,םש)

:(שולש ןייצל שי) םידיסחה יפלכ םידגנתמה לש תונעט
הנעט לכל 20% - תונע 3 ןויצ
40% - תחא הביס תגצה
.תדרפנ תונגראתה
.םימכח ידימלת הזבמ תודיסחה
.הנוש חסונב הליפת
.הרות דומלת ךרע תתחפה
.םינושמ םיגהנמ
.תינלוק הליפת
.(ערב 'ה תדובע) הרבעל סחי
םצע לכב תאצמנ תוהולאה <-- תודיסחה :תוהולאה תסיפתב יגולואת לדבה :רתוי תרחואמ הנעט
.שדוקה לוליחכ תבשחנה הסיפת ;העפות לכבו
(141 'מע ,םש)

:(תחא גיצהל שי) תודיסחב םידגנתמה קבאמ תונתמתהל תוביס
.הב העגפ אלו תבייח תרגסמכ הכלהה תא הלביק תודיסחה
םייוטיבה ;(םיטסיקנרפה לשמל ושעש יפכ) תידוהיה תוירדילוסב העגפ אל תודיסחה
.ונתמתה תודיסח הלש םיידסממ-יטנאה
.תכ לאכ הילא סחייתהל רשפא-יאו ,ידוהיה םעב תובר תוליהק ברקב םוקמ השבכ תודיסחה

:תודיסחה תעונת תעפשהב ןי'זולוומ םייח יבר שביגש ידסומ שודיחו ינויער שודיח
:ינויער
שודיח לכל 50% - םישודיח 2 רבסה
.דימתמ הרות דומיל .הלואגל ףילחתכ הרות דומילל תיגולואדיא תונשרפ
.הרותה דומיל קוזיחל תוקבד גשומב שומיש

:ידסומ
."הרות יבהוא" ידי-לע תכמתנה תיתליהק-לע הבישי
.קידצל המודב ,יתד לאדיא אטבמה יטמזירכ גיהנמ תריצי - הבישיה שאר לש ותוכמס קוזיח
(154-156 'מע ,םש)