תולדות עם ישראל בדורות האחרונים
לעולים חדשים, לבתי ספר דתיים

יחידות ו' + ט' - יחידת לימוד אחת, שאלון מספר 029104, קיץ תשס"ב, ‏2002


פרק ראשון (42 נקודות)


ענה על שלוש מהשאלות 5-1. (לכל שאלה - 14 נקודות)
1. מה הייתה המטרה של כינוס "ועידת קטוביץ'" (1884)? ציין שתיים מההחלטות שהתקבלו בוועידה.
תשובה
2. ציין שני גורמים לעלייה הראשונה, והבא הישג אחד שהשיגו העולים בעלייה זו.
תשובה
3. מה הייתה הסיבה להקמת תנועת "המזרחי" בתוך התנועה הציונית?
    מה הייתה הסיבה להקמת "הפועל המזרחי"?
תשובה
4. ציין את התוכן העיקרי של הצהרת בלפור:
    הצג שתי התחייבויות של בריטניה המופיעות בטופס המנדט.
תשובה
5. כיצד פעל היישוב היהודי בתקופת המאורעות (1939-1936) בתחום הצבאי ובתחום ההתיישבות?
    הבא דוגמה אחת מכל תחום.
תשובה


פרק שני (28 נקודות)


ענה על שתיים מהשאלות 9-6. (לכל שאלה - 14 נקודות)
6. מהי "תורת הגזע"? הסבר שני עקרונות יסוד של תורה זו.
תשובה
7. מה היה התירוץ של הגרמנים להתפרצות "ליל הבדולח"? ציין שתיים מהפגיעות שנפגעו
    היהודים בעקבות "ליל הבדולח".
תשובה
8. מהי "איגרת הבזק" של היידריך? הצג שני סעיפים של האיגרת.
תשובה
9. צייו שלוש פעולות שעשו היהודים בגטאות, כדי להתגבר על התנאים הקשים בגטו.
תשובה


פרק שלישי (30 נקודות)


כתוב בקצרה על חמישה מהשמות ומהמושגים 19-10. (לכל שם/מושג - 6 נקודות).

10. הספר "אוטואמנסיפציה"

11. "אעלה בתמ"ר"


12. ביל"ו


13. הרב שמואל מוהליבר


14. תכנית באזל
תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה
15. פולמוס אוגנדה

16. האנייה "ולוס"


17. "מרחב מחיה"


18. חסידי אומות העולם


19. החלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר
תשובה

תשובה

תשובה

תשובה

תשובה


דגם תשובות לשאלון בתע"י, לעולים חדשים,
מס' 029104, קיץ תשס"ב

1. מטרת כינוס "ועידת קטוביץ'":
    לאחד את כל האגודות של חובבי ציון, ולהעמיד בראשן הנהגה מרכזית.

    החלטות הוועידה:
   - כינון ועד מרכזי.
   - הגשת עזרה למושבות הקיימות.
   - להשיג את ביטול גזרות העלייה.
   - להשתדל בפני הממשלה הרוסית שתיתן להם לפעול בגלוי.
השאלה הבאה
2. הגורמים לעלייה הראשונה:
   - פרעות וגזֵרות בארצות מוצאם.
   - רגשות היסטוריים-לאומיים.
   - רעיון ההתיישבות החקלאית.
   - מצבם הכלכלי הקשה בארצות מוצאם.
   - האישור שנתנה ממשלת רוסיה ל"וועד האודיסאי של חובבי ציון".

    הישגי העלייה הראשונה:
   - הנחת יסודות להתיישבות יהודית חדשה בארץ ישראל.
   - חידוש השפה העברית.
   - התגבשות החינוך הלאומי.
   - הביל"ויים כמופת היסטורי-חינוכי.
השאלה הבאה
3. הסיבה להקמת "המזרחי" בתוך התנועה הציונית:
"הסיעה הדמוקרטית" תבעה בקונגרס הציוני החמישי להקדיש זמן ומשאבים לעבודה חינוכית- לאומית ברוח חילונית. הדתיים בתנועה הציונית התנגדו לחיזוק החילוניות, ועל רקע זה קמה "המזרחי".

הסיבה להקמת "הפועל המזרחי":
ההשתייכות הכפולה של הפועלים הדתיים, לארגון "המזרחי" ול"הסתדרות העובדים", וחוסר האפשרות להשתלב באף אחת מהן, הביאה את הפועלים הדתיים להרגשה של בדידות וניכור, ושאיפה להקים ארגון עצמאי שימזג את היסוד הדתי-לאומי עם הרעיון הסוציאלי.
השאלה הבאה
4. התוכן העיקרי של הצהרת בלפור:
- ממשלת בריטניה תסייע לייסוד בית לאומי ליהודים בארץ ישראל.

התחייבויות של בריטניה בטופס המנדט:
- ייסוד בית לאומי לעם ישראל בארץ-ישראל.
- להביא לתנאים מדיניים, אדמיניסטרטיביים וכלכליים שיבטיחו את הקמת הבית הלאומי היהודי.
- שמירה על זכויות אזרחיות ודתיות של כל תושבי ארץ ישראל ללא אפליה.
- עידוד שלטון עצמי מקומי.
- הכרה בסוכנות היהודית ובהסתדרות הציונית כגופים מייצגים.
- הקלה על העלייה.
- סיוע להתיישבות יהודים.
- הקלה ברכישת אזרחות ארץ-ישראלית.
- אחריות למקומות הקדושים, ומתן גישה חופשית אליהם.
השאלה הבאה
5. פעולות היישוב היהודי בתחום ההתיישבות - בתקופת המאורעות (1939-1936):
- רכישת קרקעות (על ידי הקרן הקיימת).
- הקמת יישובי "חומה ומגדל".

פעולות היישוב היהודי בתחום הצבאי - בתקופת המאורעות (1939-1936):
- הנודדת.
- הנוטרים.
- הפו"ש (פלוגות השדה).
- פלוגות הלילה המיוחדות.
- הקמת "גדר הצפון".
השאלה הבאה
6. תורת הגזע:
סיווג האנשים לגזעים שונים, על-פי אפיונים ביולוגיים שונים, שאפשר להעריך כ"נעלים" או כ"נחותים", כדי להצדיק את עליונות האדם הלבן (או קבוצה מן הגזע הלבן).

עקרונות יסוד:
- התורשה משפיעה גם על המרה החיצוני וגם על המהות הפנימית; הגזע קובע את האישיות.
- בני האדם אינם שווים מיסודם: יש גזעים נעלים, ואחרים - נחותים.
- סימני הגזע אינם ניתנים לשינוי.
- שלילת הדמוקרטיה - על הגזעים הנעלים למשול בנחותים, וסופם של הראשונים לנצח במאבק בין חזקים לחלשים.
- יש יחידים בגזע הנעלה שיש להם תכונות של מנהיג ("אדם עליון"). המנהיג בוחר את אנשיו ולא להיפך.
השאלה הבאה
7. התירוץ של הגרמנים להתפרצות "ליל הבדולח"
- התנקשות של צעיר יהודי (הרשל גרינשפן) במזכיר השגרירות הגרמנית בפריז.

הפגיעות שנפגעו היהודים בעקבות "ליל הבדולח":
- מאסר של כ- 30 אלף יהודים.
- קנס בסך מיליארד מארקים.
- הפיקוח על הציבור היהודי הועבר לידי הגסטאפו.
- עידוד לסילוק יהודים מגרמניה [שחרור אסירים הותנה בהוכחה שהם עומדים לעזוב מיָד את גרמניה].
- ביטול הפעילות של רוב הארגונים והמוסדות היהודים בגרמניה.
השאלה הבאה
8. "איגרת הבזק" של היידריך:
ב- 21 בספטמבר 1939 שלח ראש משטרת הביטחון, ריינהרד היידריך, איגרת אל מפקדי האיינזצגרופן שהיו בשטחי פולין הכבושה. באיגרת היו ההנחיות הראשונות הנוגעות ליהודי פולין.

סעיפי האיגרת:
- ריכוז היהודים בערים שנמצאות בצומתי רכבות או בסמוך למסילות ברזל.
- להקים את היודנראטים.
- לעשות אריזציה של מפעלים יהודיים.
השאלה הבאה
9. פעולות שונות של היהודים בגטאות, כדי להתגבר על התנאים הקשים:
- ייצור מוצרים בעזרת ניצול חומרים/חפצים ישנים ומשומשים ומכירתם לשוק הפולני או לגרמנים.
- מכירת דברי ערך וחפצים אישיים.
- הברחות אוכל לתוך הגטו.
- הקמת מוסדות סעד ועזרה הדדית, גמילות חסדים.
- פעולות תרבות וחינוך.
- דבקות בדת, שמירת מצוות, לימוד תורה.
- "שאלות ותשובות" - פסיקת הלכות תוך סיכון עצמי.
השאלה הבאה
10. הספר "אוטואמנסיפציה"
כתב פינסקר ב1882- על רקע "הסופות בנגב". הספר מציע פתרון לבעיית האנטישמיות בגולה - שחרור עצמי של היהודים, באמצעות הקמת מסגרת ריבונית לאומית.
השאלה הבאה
11. "אעלה בתמ"ר"
- עליית יהודים מתימן בשנת תרמ"ב (1882), בתקופת העלייה הראשונה. -
המניעים לעלייה היו בעיר דתיים-משיחיים ולאומיים.
השאלה הבאה
12. ביל"ו
- ראשי תיבות של הסִסמה: "בית יעקב לכו ונלכה", שאימצה קבוצת "חובבי ציון" ברוסיה.
- ב- 1882 עלתה הקבוצה הראשונה, בסך הכול עלו מהם עשרות אחדות.
- בני ביל"ו היו הראשונים שהרימו כתנועה מאורגנת את דגל החלוציות המגשימה.
- תנועת הבילויים הסתיימה בכישלון: רק מעטים נשארו בארץ והתנועה חדלה להתקיים.
השאלה הבאה
13. הרב שמואל מוהליבר
1898-1824. מגדולי רבני רוסיה, מראשי חיבת ציון ומאבות הציונות הדתית.
- לאחר פרעות 1881 קרא לרבני רוסיה לייסד אגודות עלייה לארץ ישראל, והשפיע על הברון רוטשילד לתמוך במושבות הראשונות.
- ב- 1893 הקים "מרכז רוחני" (מזרחי) בתנועת חיבת ציון שניהל תעמולה לרעיון יישוב ארץ ישראל ברוח המסורת.
- עם קריאתו של הרצל הצטרף להסתדרות הציונית.
השאלה הבאה
14. תכנית באזל
- בקונגרס הציוני הראשון (1897) ניסחו את התכנית הציונית ודרכי הגשמתה.
- עיקר התכנית: השאיפה להקים לעם ישראל בית מולדת בארץ ישראל, לפי משפט הכלל.
- בתכנית פורטו גם ארבעה אמצעים שעל הקונגרס לנקוט כדי להשיג את המטרה הנ"ל.
השאלה הבאה
15. פולמוס אוגנדה
- בקונגרס השישי העלה הרצל את ההצעה להתיישבות זמנית במזרח אפריקה.
- בעקבות הצעה זו התעורר ויכוח בין מקבלי ההצעה לשולליה.
- הקונגרס השביעי דחה הצעה זו.
השאלה הבאה
16. האנייה "ולוס"
- הביאה לתל-אביב, ביולי 1934, 350 חלוצים וחלוצות.
- היוזמה הייתה של שליחי ההתיישבות העובדת בארץ ישראל ואנשי "החלוץ" בפולין.
- הניסיון השני של אנייה זו נכשל, והבריטים אילצו אותה לשוב לפולין.
השאלה הבאה
17. "מרחב מחיה"
- עיקרון באידאולוגיה הנאצית, שלפיו העם הגרמני זכאי להבטיח לעצמו שטח נוסף למחיה.
- העיקרון נובע מתורת הגזע שתומכת בזכות הגזע החזק לשעבד את הגזעים הנחותים.
- עיקרון זה היווה בסיס לכיבושים שהביאו להרחבת שטחי גרמניה במזרח אירופה.
- מרחב המחיה החדש יחדש את צמיחת האומה הגרמנית על בסיס גרמני טהור ויגשים את הקשר בין דם, אדם ואדמה.
- הגשמת עיקרון זה תחזיר לגרמניה את כבודה שהושפל בחוזה ורסאי.
השאלה הבאה
18. חסידי אומות העולם
אנשים או משפחות (לא יהודים) שהתמסרו להצלת יהודים בתקופת השואה מסיבות הומניטריות, תוך כדי סיכון חייהם וחיי משפחותיהם.
השאלה הבאה
19. החלטת האו"ם מכ"ט בנובמבר
- ב- 29 בנובמבר 1947 התקיימה הצבעה באו"ם כדי לתת תוקף להצעת החלוקה של ארץ ישראל למדינה יהודית ומדינה ערבית.
- ההחלטה נתקבלה [בעד ההצעה הצביעו 33, נגדה 13 קולות ונמנעו 10].
- עיקרי ההחלטה: סיום המנדט הבריטי, הקמת שתי מדינות עצמאיות - יהודית וערבית [פעולות הכנה שונות לקראת העצמאות, המלצה לצירוף לאו"ם], ירושלים - במשטר בין לאומי.


            תוכן תולדות עם ישראל             תוכן מבחנים בתולדות עם ישראל