תולדות עם ישראל בדורות האחרונים לעולים חדשים

לבתי ספר דתיים, יחידות ו' + ט', יחידת לימוד אחת
שאלון מס' 029104 חורף תשס"ד, 2004


פרק ראשון (42 נקודות)

ענה על שלוש מהשאלות 5-1. (לכל שאלה - 14 נקודות)

1. הסבר את ההשפעה של תורת הגזע על צמיחת האנטישמיות המודרנית, וציין גורם נוסף להתפתחות האנטישמיות המודרנית.
תשובה

2. כתוב שני שיקולים של היהדות הדתית בתקופת הרצל בעד הצטרפות לתנועה הציונית.
תשובה

3. הצג תרומה אחת של אנשי העלייה הרביעית להתיישבות העירונית בארץ ותרומה אחת להתיישבות החקלאית.
תשובה

4.
הצג שתי תגובות של היישוב היהודי על המאורעות בשנים תרצ"ו-תרצ"ט (1939-1936).
תשובה

5. מה הייתה המטרה של "מבצע נחשון", ומדוע הוא היה נקודת מפנה במלחמת העצמאות?
הבא הסבר אחד.
תשובה


פרק שני (28 נקודות)

ענה על שתיים מהשאלות 9-6. (לכל שאלה - 14 נקודות)

6. תאר את הרקע "ליל הבדולח", והצג שתי פגיעות ביהודים ב"ליל הבדולח" ולאחריו (עד פרוץ המלחמה).
תשובה

7. כתוב שתי בעיות שעמדו לפני היודנראטים בביצוע תפקידם.
תשובה

8. ציין שני קשיים שהיו ליהודים בגטאות, וכתוב כיצד הם התמודדו עם כל אחד מהקשיים שציינת.
תשובה

9. הבא דוגמה אחת לנסיונות של יהודים להציל יהודים על ידי משא ומתן עם הגרמנים.
תשובה


פרק שלישי (30 נקודות)

כתוב בקצרה על חמישה מהשמות ומהמושגים 19-10. (לכל שם/מושג - 6 נקודות).

10. "אוטואמנסיפציה"
תשובה

11. פרעות קישינוב
תשובה

12. פולמוס אוגנדה
תשובה

13. "הספר הלבן" של צ'רצ'יל (1922)
תשובה

14. "הסכם ההעברה"
תשובה

15. ועדת פיל (1937)
תשובה

16. כ"ט בנובמבר 1947
תשובה

17. חוקי נירנברג
תשובה

18. "איינזצגרופן"
תשובה

19. חסידי אומות העולם
תשובה


דגם תשובות לשאלון בתע"י, לעולים חדשים

מס' 029104, חורף תשס"דפרק ראשון

יש לענות על שלוש מהשאלות 5-1.

1. ההשפעה של תורת הגזע על צמיחת האנטישמיות המודרנית:
- תורת הגזע במובן הביולוגי הועברה לתחום החברתי - דרוויניזם חברתי (הבחנה בין גזעים במין האנושי, ומאבק בין הגזע העליון לנחות).
- תורת הגזע נתנה הצדקה מדעית לשנאה המסורתית של ישראל.
גורם נוסף להתפתחות האנטישמיות המודרנית:
* האמנסיפציה - היהודים חדרו למקצועות רבים (עיתונות, בנקאות, משפטנות, וכו'), והצלחתם בתחומים אלה עוררה קנאה.
* הקפיטליזם - התפקוד המתרחב של ההון במדינה הגביר את ההאשמות שהיהודים מנצלים את זכויותיהם להשגת האינטרסים שלהם על חשבון האוכלוסייה.
* הסוציאליזם - יהודים רבים הצטרפו לתנועות הסוציאליסטיות, ובראש אחדות מהן אף עמדו יהודים מתבוללים. השלטונות ראו ביהודי מהפכן ואויב הסדר והחברה.
* הדת הנוצרית - תבעה שחיי המדינה והחברה יושתתו על יסודות הנצרות, והיהודי נחשב גורם מפריע להתפתחות התקינה של המדינה הנוצרית.
* הלאומיות - ההתעוררות הלאומית הביאה לשנאה ולקנאה כלפי מיעוטים. בשל הלך רוח זה, חשבו שהיהודים הם כגוף זר, שונה ופחוּת ערך באוכלוסיית המדינה.
* הדמוקרטיה - חופש הביטוי הביא לריבוי ארגונים ומפלגות שהשתמשו בתעמולה אנטישמית לצורכיהם הפוליטיים.
השאלה הבאה

2. שיקולים של היהדות הדתית בעד הצטרפות לתנועה הציונית:
- לציונות אין דבר עם הדת (הרב ריינס), היא באה להיטיב את מצב העם.
- מטרת הציונות חופפת לשאיפת היהודים ליישוב ארץ ישראל.
- יישוב ארץ ישראל יאפשר קיום מצוות כהלכה, וגם את המצוות התלויות בארץ.
- הציונות היא מכשיר נגד התבוללות.
השאלה הבאה

3. תרומתם של אנשי העלייה הרביעית להתיישבות העירונית:
- גידול דמוגרפי בערים; בעיקר התפתחות תל-אביב וחיפה.
- התפתחות ענף הבניין [פעילות "סולל בונה", כולל הכשרת אלפי עובדים במקצועות הבנייה].
- התפתחות ענף התעשייה ["שמן", "נשר", תחנת הכוח בתל-אביב].
תרומתם של אנשי העלייה הרביעית להתיישבות החקלאית:
- רכישת קרקעות ("עמק זבולון", "עמר חפר"), יצירת רצף של התיישבות יהודית.
- ייסוד קיבוצים (גבעת ברנר, גבת, רמת הכובש, עין שמר).
- התיישבות חקלאית פרטית (בני ברק, מגדיאל, הרצליה, רמתיים, כפר גנים, נחלת גנים, גת-רימון, קריית שאול, נחלת יצחק). -
פיתוח ענף ההדרים. [סייע לביסוס מושבות ותיקות. מקור תעסוקה לפועלים, יעד להשקעות הון].
השאלה הבאה

4. תגובות של היישוב על המאורעות בשנים תרצ"ו-תרצ"ט (1939-1936)
- היערכויות צבאיות: "הנודדת", הנוטרות, פלוגות השדה, פלוגות הלילה המיוחדות.
- הקמת "גדר הצפון".
- "כופר היישוב".
- התיישבות "חומה ומגדל".
- שבירת המצור הכלכלי [נמל תל-אביב, ייצור עצמאי, הרחבת שטחי עיבוד חקלאיים, פועלים עבריים].
השאלה הבאה

5. המטרה של "מבצע נחשון":
להשתלט על הכפרים הערביים החולשים על הדרך לירושלי; ולהבטיח את תנועת השיירות בדרך זו.

הסברים מדוע היה "מבצע נחשון" נקודת מפנה במלחמת השחרור:
- מעבר מהגנה ליוזמה התקפית.
- הכרעת גִזרה מקומית על ידי ריכוז כוח.
- השתלטות על שטחים ועל דרכי תחבורה.
השאלה הבאה


פרק שני

יש לענות על שתיים מהשאלות 9-6.

6. הרקע ל"ליל הבדולח":
גירוש זבונשיין. בין המגורשים הייתם משפחת גרינשפן שבנם הרשל שהה בפריז, וכאשר שמע על הגירוש התנקש במזכיר השלישי של שגרירות גרמניה בצרפת. מעשה זה שימש עילה ל"ליל הבדולח".

הפגיעות ביהודים ב"ליל הבדולח" ולאחריו:
- הריסת בתי כנסת, חנויות, מקומות מגורים.
- רצח יהודים.
- שילוח יהודים למחנות ריכוז. [שחרורם התאפשר רק כשהוכיחו שיעזבו את גבולות הרייך].
- קנס קיבוצי בסך מיליארד מארק.
- חקיקת חוקים [במטרה לדחוק סופית את היהודים אל מחוץ לחברה הגרמנית], הפסקת הלימודים של היהודים, הפסקת פעולות המפלגות וההתאגדויות היהודיות, איסור החזקת רישיון נהיגה, איסור להיכנס למקומות ציבוריים וכו'.
השאלה הבאה

7. בעיות שעמדו לפני היודנראטים בביצוע תפקידם:
- האם למלא אחר כל הוראות הנאצים בתמורה לשמירה על המשך החיים בגטו.
- שמירת הסדר בגטו: בכל מחיר או העלמת עין ממבריחי מזון ומדומיהם.
- כרטיסי עבודה: למי לספק ולמי לא.
- מרי מזוין נגד הגרמנים: לתמוך במורדים או להתנגד להם, [מתוך שיקול של סיכון כלל תושבי הגטו או מתוך החשיבה של "עבודה כדרך הצלה"].
- דילמה של הכרעה בפקודות הגירוש.
השאלה הבאה

8. קשיים של היהודים בגטאות, ודרכי ההתמודדות עמם:
- הקושי: צפיפות ורעב.
דרך ההתמודדות: הברחות מזון, מכירת חפצים וניהול שוק שחור.
- הקושי: מצב תברואה קשה, מחלות ומוות.
דרך ההתמודדות: הקמת מוסדות של עזרה הדדית.
- הקושי: עבודות כפייה.
דרך ההתמודדות: התנדבות (כדי לקבל קצבת מזון נוספת), "עבודה כדרך הצלה".
- הקושי: היעדר מסגרות חינוך.
דרך ההתמודדות: מפעלי חינוך ותרבות במחתרת.
- הקושי: התערערות מסגרת החיים של הקהילה היהודית.
דרך ההתמודדות: הקמת מוסדות של עזרה הדדית, "קידוש החיים", קיום מצוות בסתר.
השאלה הבאה

9.
הצלת יהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה:
דוגמאות לניסיונות של יהודים להציל יהודים על ידי משא ומתן עם הגרמנים:
- סלובקיה - "קבוצת העבודה". (הרב ויסמנדל וגיזי פליישמן).
- הונגריה - "סחורה תחת דם". (ישראל קסטנר ויואל ברנד).
השאלה הבאה


פרק שלישי

יש לכתוב על חמשה מהמושים 19-10 (לכל מושג - 6 נקודות).

10. "אוטואמנסיפציה"
חוברת שכתב פינסקר (1881) על רקע ה"סופות בנגב". בחוברת הוצע פתרון לבעיית האנטישמיות: שחרור עצמי (בשונה מאנסיפציה) של היהודים, כלומר, יצירת מסגרת לאומית יהודית של עם היושב על אדמתו.
השאלה הבאה

11. פרעות קישינייב
פרעות בעיר קישינייב שבסרביה, מזרח אירופה (1903). הפרעות הביאו בעקבותיהן: הגנה עצמית, דחיפה לעלייה השנייה, העלאת פתרון אוגנדה.
השאלה הבאה

12. פולמוס אוגנדה
- בקונגרס הציוני השישי העלה הרצל את ההצעה להתיישבות זמנית במזרח אפריקה.
- בעקבות הצעה זו התעורר ויכוח בין מקבלי ההצעה ובין שולליה.
- הקונגרס הציוני השביעי דחה הצעה זו.
השאלה הבאה

13. "הספר הלבן" של צ'רצ'יל (1922)
- ב- 1922 הוציא שר המושבות צ'רצ'יל ספר חוקים. בריטניה מצהירה שהצהרת בלפור מהווה בסיס למדיניות.
- עבר הירדן המזרחי הופרד מא"י המערבית ורק בה תתמוך בריטניה להקמת בית לאומי ליהודים.
- עלייה לארץ תתאפשר על פי כושר הקליטה הכלכלי של הארץ.
השאלה הבאה

14. "הסכם ההעברה"
- הסכם שנחתם בשנת 1933 בין הסוכנות היהודית לממשלת גרמניה הנאצית.
- הסכם זה הבטיח העברת רכוש יהודי מגרמניה לארץ-ישראל.
השאלה הבאה

15. ועדת פיל (1937)
ועדת חקירה ששלחה בריטניה לארץ ישראל בעקבות מאורעות תרצ"ו (1936). בראש הוועדה עמד הלורד פיל. מסקנות הוועדה: אין סיכוי לדו-קיום בין שני העמים במדינה אחת, המנדט הבריטי נכשל ויש לחלק את ארץ ישראל לשתי מדינות.
השאלה הבאה

16. כ"ט בנובמבר 1947
- ב29- בנובמבר 1947 התקיימה הצבעה באו"ם כדי לתת תוקף להצעת החלוקה של ארץ-ישראל למדינה יהודית ומדינת ערבית.
- ההחלטה נתקבלה [בעד ההצעה הצביעו 33 קולות, נגדה 13 קולות ונמנעו 10].
- עיקרי ההחלטה: סיום המנדט הבריטי, הקמת שתי מדינות עצמאיות - יהודית וערבית [פעולות הכנה שונות לקראת העצמאות, המלצה לצירוף לאו"ם], ירושלים - במשטר בין-לאומי.
השאלה הבאה

17. חוקי נירנברג
חוקים שהוצאו בעיר נירנברג ע"י המשטר הנאצי ב1935-, יסודם גזעני. תכנם: חוק אזרחות הרייך - נישול היהודים ממעמדם האזרחי, ביטול האמנציפציה, חוק להגנת הדת והכבוד הגרמניים - חוק השולל אפשרות נישואין בין גרמנים ליהודים.
השאלה הבאה

18. אייזנצגרופן
- עוצבות מבצע נאציות של האס.אס., שליוו את הצבא הגרמני במלחמה כדי "לטהר את השטח מיסודות עוינים".
- במהלך פלישת גרמניה לברית המועצות ביצעו רצח המוני של היהודים (ירי המוני בבורות וביערות).
- הרצח ההמוני נעשה בשיתוף פעולה עם תושבים מקומיים (ליטאים, בילרוסים וכו').