נושאים בתולדות עם ישראל לעולים חדשים, לבתי ספר דתיים

יחידה י' - יחידת לימוד אחת, שאלון מספר 029105, קיץ תשס"ב, ‏2002

בשאלון זה ארבעה נושאים:

נושא ראשון:
יהודי המזרח
נושא שני:
תקופת בית שני
נושא שלישי:
הקהילה היהודית בימי הביניים
נושא רביעי:
החסידות

בחר בשני נושאים שלמדת, ובכל נושא ענה על שתי שאלות; סה"כ - ארבע שאלות.


נושא ראשון: יהודי המזרח (50 נקודות)


אם בחרת בנושא זה, ענה על שתיים מהשאלות 4-1. (לכל שאלה - 25 נקודות).
1. הקהילה
א. ציין שני מקורות הכנסה של הקהילה בארצות המזרח. (10 נקודות).
ב. הצג שתי תקנות של הקהילה, והסבר את הסיבה לקביעה של כל אחת מהן.
(15 נקודות).
תשובה
2. שינויים בחינוך
א. הצג שני חידושים שהכניסה חברת כי"ח למערכת החינוך היהודית בארצות האיסלם.
(13 נקודות).
ב. הצג שתי טענות שהיו ליהודי המזרח נגד החינוך של חברת כי"ח. (12 נקודות)
תשובה
3. הזיקה לארץ ישראל
א. חכמי הגולה דרשו לתרום ליהודי ארץ-ישראל.
הבא שני נימוקים לדרישה זו. (12 נקודות)
ב. הסבר מהו תפקידו של שד"ר (שליח ארץ ישראל), וכתוב שתי דוגמאות למעמדו המכובד אצל יהודי ארצות האיסלם. (13 נקודות)
תשובה
4. מערכת החינוך
א. מדוע לא היו בתי ספר לבנות בחינוך היהודי המסורתי בארצות האיסלם?
ציין שתי דרכים שבהם קיבלו הבנות את חינוכן. (13 נקודות)
ב. ציין שני דברים שהיו מיוחדים לצורת הלימוד בישיבות בארצות האיסלם. (12 נקודות)
תשובה


נושא שני: תקופת בית שני (50 נקודות)


אם בחרת בנושא זה, ענה על שתיים מהשאלות 8-5. (לכל שאלה - 25 נקודות)

5. המלך הורדוס
א. הצג פעולה אחת שעשה הורדוס כדי למצוא חן בעיני היהודים. (10 נקודות)
ב. הצג שלוש פעולות שעשה הורדוס כדי להתגבר על היהודים שהתנגדו לו. (15 נקודות)
תשובה
6. "המרד הגדול" (70-66 לספירה)
א. ציין שתי סיבות ל"מרד הגדול" נגד הרומאים. (12 נקודות)
ב. ציין שתי סיבות להתנגדות של יהודים למרד נגד הרומאים. (13 נקודות)
תשובה
7. חכמי יבנה
א. מדוע פעלו חכמי יבנה להרחיק את הנוצרים-היהודים מהקהל היהודי לאחר חורבן הבית השני? (10 נקודות)
ב. מדוע חיזקו החכמים את מעמד התפילה ולימוד התורה, וכיצד הם עשו זאת? (15 נקודות)
תשובה
8. רבן גמליאל
א. מדוע תמך העם במנהיגות של רבן גמליאל, ומה היה יחס הרומאים אליו? (13 נקודות)
ב. הצג אירוע אחד שמבטא את המאבק בין חכמים בעניין איחוד הפסיקה, בתקופת רבן גמליאל. (12 נקודות)
תשובה


נושא שלישי: הקהילה היהודית בימי הביניים (50 נקודות)


אם בחרת בנושא זה, ענה על שתיים מהשאלות 12-0 (לכל שאלה - 25 נקודות)

9. בעלי תפקידים בקהילה
א. השלטון הנכרי מינה יהודים לתפקידים בקהילה.
הסבר יתרון אחד וחיסרון אחד של מינויים אלה. (15 נקודות)
ב. הצג מחלוקת אחת שהייתה בין החכמים לחצרנים. (10 נקודות)
תשובה
10. סמכות הקהילה
א. הצג שתי טענות הלכתיות שיכול היה חבר הקהילה לטעון, כאשר התנגד להישפט לפני בית הדין בקהילה שלו.
(12 נקודות).
ב. החלטות הקהילה נקבעו בדרך כלל לפי דעת הרוב.
כתוב תנאי אחד שהגביל קבלת החלטה לפי דעת הרוב. (13 נקודות)
תשובה
11. תקנות הקהילה
א. לפניך שלוש תקנות של הקהילה:
- אסור לשאת שתי נשים.
- אסור לגנוב מהגויים ולשקר להם.
- אסור לגרש אישה אם היא לא מסכימה לגירושין.
הסבר את הנימוק לכל אחת מתקנות אלה (15 נקודות)
ב. לפעמים חכמים חששו לתת להנהגת הקהילה סמכות מוחלטת לקבוע תקנות.
כתוב שתי סיבות לחשש זה. (10 נקודות)
תשובה
12. שליח הציבור והרב
א. הסבר מדוע הייתה חשיבות מיוחדת לתפקיד של שליח ציבור. (10 נקודות)
ב. ציין שני תפקידים של רב הקהילה.
כתוב טענה אחת של המתנגדים לתשלום שכר לרב. (15 נקודות)
תשובה


נושא רביעי: החסידות (50 נקודות)


אם בחרת בנושא זה, ענה על שתיים מהשאלות 16-13. (לכל שאלה - 25 נקודות)

13. תורת החסידות
א. הסבר את הרעיון "מלוא כל הארץ כבודו". (12 נקודות)
ב. מדוע החסידות מתנגדת לעצבוּת, וכיצד היא מעודדת את השמחה? (13 נקודות)
תשובה
14. הדבקות
א. הסבר שני שינויים שהאדם צריך לעשות באישיות שלו כדי להגיע לדבקות. (12 נקודות)
ב. מהי המשמעות בחסידות של "להידבק בתלמידי חכמים"? (13 נקודות)
תשובה
15. הצדיק
א. הסבר את המושג "בעל שם".
כיצד פעל הבעש"ט כדי לְקָרֵב יהודים לחסידות? (13 נקודות)
ב. הצג שני הבדלים בין הנהגת הצדיק ובין הנהגת הרב. (12 נקודות)
תשובה
16. "המתנגדים"
א. מדוע נלחמו "המתנגדים" בתנועת החסידות? כתוב שתי סיבות. (13 נקודות)
ב. מדוע נחלשה המלחמה של "המתנגדים" בחסידות? כתוב שתי סיבות. (12 נקודות)
תשובה


דגם תשובות לשאלון בתע"י לעולים חדשים
מס' 029105, קיץ תשס"ב

1. הקהילה
א. מקורות הכנסה של הקהילה:
- מסים.
- הקדשות ונכסי דלא ניידי שהיו רכוש הקהילה.
- מסי ירושה.
- מס עקיף (ג'אבילה").
- תרומות.
ב. תקנות של הקהילה והסיבה להתקנתן:
- התקנה: לא לבזבז ממון בסעודות שמחה.
הסיבה: אנשים ירדו מנכסיהם, שוד של הגויים.
- התקנה: נגד הפקעת שערים.
הסיבה: להוריד את מחיר הדגים.
- התקנה: על הרודפים אחרי תענוגות הגוף.
הסיבה: שלא ירדפו אחרי כבוד ושררה.
- התקנה: אסור לחולה להיכנס להקדש תלמוד תורה.
הסיבה: שמירת בריאות הציבור.
השאלה הבאה
2. שינויים בחינוך
א. חידושים שהכניסה חברת כי"ח למערכת החינוך בארצות האיסלם:
- חינוך לבנות.
- לימוד עברית כשפה מדוברת.
- הכנה לבחינות גמר.
- הקניית השכלה רחבה.
- לימוד שפות זרות, בעיקר השפה והתרבות הצרפתית.
- חלוקה לכיתות על פי גיל ורמה.
ב. טענות של יהודי המזרח נגד החינוך של חברת כי"ח:
- התנגדות ללימודים חיצוניים כי זה שינוי של דרך הלימוד המסורתי.
- הרחבת ההשכלה עלולה להביא לחילון/התבוללות.
- צמצום לימודי היהדות.
- אי הקניית ערכים לאומיים.
- פגיעה במשפחה המסורתית (התנגדות לשלוח את הבנות אל מחוץ לבית, פגיעה במעמד האב).
השאלה הבאה
3. הזיקה לארץ ישראל:
א. נימוק חכמי הגולה לדרישתם לתרום:
בגלל חשיבות היישוב היהודי בארץ ישראל:
- יהודי ארץ ישראל מתווכים, על ידי התפילות, בין יהודי הגולה לקב"ה.
- יהודי ארץ ישראל מכפרים על עוונותיהם של בני הגולה.
- ישיבה מתמדת של יהודים בארץ ישראל מבטיחה את בוא הגאולה.
- התרומה היא תחליף למצוות יישוב ארץ ישראל (שגם תושבי הגולה חייבים בה).
ב. הסבר תפקידו שד"ר (שליח ארץ ישראל):
- ראשי תיבות של שליח דרבנן, שליחים מארץ ישראל שבאו לאסוף כספים בגולה.
הוכחות למעמדו המכובד של השד"ר בקרב יהודי ארצות המזרח:
- דבריהם נתקבלו כדבר ה' מירושלים.
- כתבו קמֵעות שהיו מבוקשים ביותר.
- ביקשו מהם להיות בוררים במחלוקות.
- השפיעו על בתי הדין בהתקנת תקנות ובהוצאת פסקי דין.
- נחשבו אנשי מופת (בחייהם ובמותם).
השאלה הבאה
4. מערכת החינוך
א. הסיבה שלא היו קיימים בתי-ספר לבנות בארצות המזרח:
- "כל כבודה בת מלך פנימה"
- החינוך מיועד לכניסה לחברת בית הכנסת, ולבנות אין צורך בו.
הדרכים שבהם קיבלו הבנות את חינוכן:
- מלמדים מיוחדים, שהיו מגיעים לבתים.
- האזנה לדרשות שבת.
- לימוד שפות בבתי-ספר נכריים.
- חינוך על ידי האם והסבתא.
ב. דברים שהיו מיוחדים ללימוד בישיבות:
- חלוקה לקבוצות ברמות שונות.
- הבקיאות הייתה חשובה יותר מהפלפול.
- דגש על מסכתות בתלמוד שעסקו בחיי היום-יום.
- חלק מהישיבות פעלו גם כבתי דין.
השאלה הבאה
5. המלך הורדוס
א. פעולות שעשה הורדוס כדי למצוא חן בעיני היהודים:
- מפעלי הבנייה - סיפקו מקומות עבודה.
- הקים יישובים חדשים.
- ניסה לשקם את מעמד האיכרים.
- הפחית את נטל המסים.
- סיפק לעם זרעים בלא תשלום.
- הכריז על נאמנותו לדת היהודית ונמנע מלעבור על דיני התורה בשטחים שבהם היה רוב יהודי.
- בנה את בית המקדש.
- הסכים לנישואי אחותו למי שאינו יהודי רק אם יתגייר.
ב. פעולות שעשה הורדוס כדי להתגבר על היהודים שהתנגדו לו:
- שלל מהם את זכויותיהם המדיניות והציבוריות.
- נטל מהסנהדרין את מעמדה המדיני כשותפה לשלטון.
- פגע במעמד של הכהונה: הפך אותה למשרה זמנית תמורת תשלום; המלך ממנה את הכוהנים.
- ביטל את הסנהדרין.
- אסר על העם להתכנס באסֵפות.
- הקים מנגנון משטרה.
- הקים מבצרים ששימשו כבתי סוהר וכמקומות הוצאה להורג.
- תבע מהם להישבע לו שבועת אמונים.
- הוציא להורג 45 מעשירי ירושלים.
- נלחם בבית חשמונאי.
השאלה הבאה
6. "המרד הגדול" (70-66 לספירה)
א. סיבות שהביאו לפריצת המרד:
- תמיכת הנציב בנכרים, שהתגרו ביהודים.
- עליית הנציב לירושלים, הוצאת הכסף מהמקדש ושילוח הצבא באזרחי העיר.
- הסירוב להכיר בשלטון מדיני נכרי בטריטוריה יהודית (הם ראו בארץ ישראל טריטוריה יהודית ובמקדש את הבירה של הטריטוריה).
- "ניצלו את השעה" שהרומאים היו עסוקים במלחמה נגד הגאלים והפרתים.
- היהודים סברו שהפרתים ובני חדייב יצטרפו למרד היהודים.
- היהודים היו מודעים לבעיות הפנימיות של רומא.
- העמקת הפערים החברתיים יצרה תסיסה ואלימות.
ב. סיבות להתנגדות יהודים למרד:
- ההתגרות היא מצד הנציב ולא הקיסר (אולי יבוא נציב טוב יותר).
- צריך היה בזמנו למנוע את שלטון רומא, אבל אחרי שהוא קם לא ניתן לבטלו.
- אין להם מספיק כוח צבאי.
- המלחמה תביא לביטול מצוות.
- המלחמה תביא רעה גם על היהודים בתפוצות.
השאלה הבאה
7. חכמי יבנה
א. הסיבות שבגללו חכמים פעלו להרחיק את הנוצרים - היהודים מהקהל היהודי לאחר חורבן הבית השני:
- הרבה נוצרים יהודים התקרבו אל הנוצרים הגויים והתרחקו מהיהדות.
- החכמים כעסו על הנוצרים היהודים, כי בזמן המלחמה ברומאים הם עברו לעבר הירדן, במקום להשתתף בה.
ב. הסיבה והדרך לחיזוק מעמד התפילה ולימוד התורה על ידי חכמי יבנה:
הסיבה:

אחרי שבית המקדש נחרב, היה צריך למצוא יסודות אחרים שילכדו את העם וישמרו על היהודים. התפילה ולימוד התורה מילאו תפקיד זה.
הדרך:
- קביעת נוסח קבוע ומועדים קבועים לתפילה.
- הקביעה ששכינה שורה על הלומד תורה.
השאלה הבאה
8. רבן גמליאל
א. הסיבה לתמיכה של העם ברבן גמליאל:
- היה נצר לבית הלל.
- בנו של רשב"ג, המנהיג הפרושי בימי המרד.
- הִרבה לערוך מסעות בארץ ישראל ובתפוצות.
יחס הרומאים אליו:
- הכירו בו כנציג האומה היהודית.
ב. אירוע שמבטא את המאבק על איחוד הפסיקה:
האירוע: עקיבא בן מהללאל סירב לקבל את דעת הרוב בהלכות אחדות, אף על פי שחכמים הציעו לו להיות אב בית דין.
האירוע: מחלוקת בין חכמים בעניין "תנורו של עכנאי". ר' אליעזר הביא אותות על טבעיים להוכחת עמדתו (טיהור התנור), אבל חכמים לא קיבלו זאת.
האירוע: רבן גמליאל ציווה על ר' יהושע לבוא אליו עם מקל ותרמיל באותו יום שבו חל יום כיפור לפי חישובו של ר' יהושע.
השאלה הבאה
9. בעלי תפקידים בקהילה
א. היתרון למינוי בעלי תפקידים בקהילה על ידי השלטון הנכרי:
- בשאלת תשלום מסים - כאשר הקהילה לא יכלה להכריח אנשים לשלם.
- בדין האזרחי.
החיסרון למינוי בעלי תפקידים בקהילה על ידי השלטון הנכרי:
- פגיעה באוטונומיה הדתית והשיפוטית שניתנה ליהודים.
- לעתים מונו אנשים שאינם מתאימים לתפקיד.
ב. הצגת מחלוקת בין חכמים לחצרנים:
- תשלומי המסים (לעתים החצרנים ולעתים החכמים תובעים פטור ממסים).
- ניגוד השקפות (הפולמוס על כתבי הרמב"ם).
- הבדלים באורח החיים - ניגודים חברתיים.
- לחצרנים היו זכויות יתר.
השאלה הבאה
10. סמכות הקהילה
א. הטענות ההלכתיות:
- טענה שאחד הדיינים נוטר לו איבה והוא נגדו ואיננו אובייקטיבי.
- טענה שהוא רוצה להישפט בפני "בית דין יפה", כלומר, לפני דיינים מומחים.
ב. הסבר התנאי שהגביל קבלת החלטה לפי דעת הרוב:
- בתנאי שהמיעוט הסכים מראש לקבל את קביעת הקהל.
- בתנאי שלא דנים בהטלת מסים.
- בתנאי שיתייעצו עם החכמים.
השאלה הבאה
11. תקנות הקהילה
א. הסבר הנימוק לכל אחת מתקנות הקהילה:
- אסור לשאת שתי נשים:
* אפשרות של פגיעה במשפחה
* הגנה על האישה
- אסור לגנוב מהגויים ולשקר להם:
* חילול שם ה'.
- אסור לגרש אישה אם היא לא מסכימה לגירושין:
* הגנה על האישה.
ב. סיבות שבגללן חששו להעניק לקהילה סמכות מוחלטת לתקן תקנות:
- הנהגת הקהילה עלולה לפעול בניגוד להלכה או לצדק.
- חשש מקיפוח זכויות המיעוט.
- חשש מהשתלטות של חמולות או עשירים ותקיפים או אלימים על ההנהגה.
- חשש מבּוּרוּת של חברי הקהילה בתורה ובהלכה.
השאלה הבאה
12. שליח הציבור והרב
א. הסבר החשיבות המיוחדת לתפקיד של שליח ציבור:
- בלי שליח הציבור, הציבור אינו יכול לקיים תפילות (אי ידיעת עברית וארמית).
- חיבר פיוטים ובקשות לאירועים ולצרכים של בני הקהילה.
- פעל במסגרת בית הכנסת, שהיה מרכז חיי הקהילה וגיבש אותה.
ב. תפקידים של הרב:
- ללמד תורה ברבים.
- לפסוק הלכות.
- לדאוג שיבצעו את תקנות בית הדין המקומי.
- לשמש בורר ודיין.
טענה של המתנגדים למתן שכר לרב הקהילה:
- אסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה ("כל תורה שאין עמה מלאכה - סופה בטלה וגוררת עוון" ועוד דברי חז"ל דומים).
השאלה הבאה
13. א. "מלוא כל הארץ כבודו":
- נוכחות האל בבריאה - ה' נמצא בכל מקום.
- העולם הוא אלוהי.
ב. הסיבה שהחסידות מתנגדת לעצבות:
- העצבות, הייאוש והדכאון מסירים מהאדם את הרצון והאנרגיה להתמסר לאלוקים או לזולת.
- העצבות מרחיקה את האדם מהדבקות.
כיצד החסידות מעודדת את השמחה:
- שתיית יין בסעודות.
- ריקוד.
- תפיסת עולם אופטימית.
השאלה הבאה
14. א. השינויים שאדם צריך לעשות באישיות שלו כדי להגיע לדבקות:
- להיות עניו, לסלק מעצמו את הגאווה.
- להשלים עם מצבים שבהם הוא מוצא את עצמו בעולם הזה.
- לבטל את התודעה העצמית, מפני שהיא מגדירה אותו רֵשות נפרדת.
ב. המשמעות בחסידות של "להידבק בתלמידי חכמים":
אדם אינו יכול להגיע למדרגה של דבקות בה', וכדי להגיע לכך עליו לדבוק בצדיק (תלמיד חכם).
השאלה הבאה
15. הצדיק
א.המושג בעל שם:
אדם שעוסק בריפוי מאגי (למשל: ריפוי עקרות, מחלות רוח ושיגעון, גירוש שדים ומזיקים וכתיבת קמֵעות).

פועלו של הבעש"ט לקירוב יהודים לחסידות:
- קשר ישיר עם האדם הפשוט.
- הפיץ את השקפתו על הדרך הנכונה לעבוד את ה' בקרב חבורות של חסידים.
- פתר מצוקות רוחניות ויום יומיות של הקהילה.
ב. ההבדלים בין הנהגת הצדיק והנהגת הרב:
- הרב פוסק הלכות, מדריך בקיום מצוות לעומת הצדיק הוא מנהיג רוחני, צינור שמקשר בין החסידים לאל, ולאו דווקא פוסק הלכה.
- הרב מסתגר באוהלה של תורה, מנהיגות מסתגרת. לעומת זאת הצדיק אינו מסתגר, הוא מעורב בקהלו.
- מקור הסמכות למנהיגות הרב היא מוסדית, הוא נבחר ממונה. לעומת זאת מקור הסמכות למנהיגות הצדיק היא בכריזמה שלו.
השאלה הבאה
16. ה"מתנגדים"
א.הסיבות למלחמה של "המתנגדים" בתנועת החסידות:
- החסידים נתפסו כמי שמבזים תלמידי חכמים.
- הניסיון המר מהשבתאות.
- תלמוד תורה חשוב פחות בעיני החסידים.
- נוסח תפילתם של החסידים שונה משל קהילות ישראל - התנהגותם בתפילה נחשבת "מוזרה".
ב.הסיבות להחלשת המלחמה של "המתנגדים" בחסידות:
- החסידות קיבלה את ההלכה כמסגרת מחייבת ולא פגעה בה.
- החסידות לא פגעה בסולידריות היהודית (כמו שעשו הפרנקיסטים); הביטויים האנטי-ממסדיים של החסידות התמתנו.
- החסידות בעם היהודי, ואי-אפשר היה להתייחס אליה כאל כת.
- מותו של הגר"א, שהיה קיצוני בשלילת החסידות.


            תוכן תולדות עם ישראל             תוכן מבחנים בתולדות עם ישראל