נושאים בתולדות עם ישראל לעולים חדשים

לבתי ספר דתיים יחידה י' , יחידת לימוד אחת
שאלון מספר 029105, קיץ תשס"ד, 2004


נושא ראשון: יהודי המזרח


1. המעמד המשפטי
א. הסבר כיצד השפיעה "שיטת המילת" על המעמד המשפטי של היהודים באימפריה העותמאנית עד המאה הי"ט.
ב. ציין מה היה המעמד המשפטי של היהודים בתימן ובאירן, והבא הסבר אחד למעמדם זה.
תשובה

2. תמורות במעמד המשפטי
א. הצג שתי דוגמאות לשיפור המעמד המשפטי של היהודים בארצות האסלאם במאה הי"ט.
ב. הסבר את הגורם לשיפור מעמד היהודים בארצות האסלאם במאה הי"ט.
תשובה

3. הקהילה
א. ציין שני מקורות הכנסה של הקהילה היהודית בארצות האסלאם.
ב. הצג שתי תקנות של הקהילה היהודית בארצות האסלאם, והסבר את הסיבה לקביעה של כל אחת מהן.
תשובה

4. פעילות ציונית בארצות האסלאם
א. הצג שני קשיים בהתארגנות התנועה הציונית בארצות האסלאם, וכתוב מה הייתה הסיבה לכל קושי.
ב. הצג שתי פעולות להפצת הציונות בארצות האסלאם עד מלחמת העולם הראשונה.
תשובה


נושא שני: תקופת בית שני


5. הורדוס
א. הצג שינוי אחד שעשה הורדוס במעמד ההנהגה היהודית, וכתוב מה הייתה הסיבה לשינוי זה.
ב. כתוב שתי פעולות שעשה הורדוס: אחת - כדי לחזק את הקשר עם רומא, ואחת - כדי לחזק את הקשר עם היהודים.
תשובה

6. תקנות רבן יוחנן בן זכאי (ריב"ז)
א. הצג שתיים מהתקנות של רבן יוחנן בן זכאי.
ב. כתוב שתי מטרות של רבן יוחנן בן זכאי בחיבור התקנות.
תשובה

7. רבן גמליאל
א. הסבר שני גורמים שאיימו לפגוע באחדות העם בתקופת רבן גמליאל.
ב. הסבר פעולה אחת לאיחוד העם, שנעשתה בתקופת רבן גמליאל.
תשובה

8. מרד בר כוכבא
א. הסבר שני גורמים לפרוץ מרד בר כוכבא.
ב. הסבר מדוע תמכו חלק מהחכמים במרד בר כוכבא, ומדוע התנגדו חכמים אחרים למרד.
תשובה


נושא שלישי: הקהילה היהודית בימי הביניים


9. בעיית קיום היהודים ב"תור האמונה"
א. הסבר את הבעיה בקיום יהודים במדינה מוסלמית.
ב. כיצד הצדיקו המוסלמים את קיום היהודים בארצותיה?
תשובה

10. סמכות הקהילה
א. הסבר שתי טענות, המבוססות על ההלכה, שטענו יהודים שסירבו לציית לפסקי הדין של הקהילה.
ב. הבא נימוק אחד בעד הכרעת הרוב בקהילה.
תשובה

11. נושאי תפקידים בקהילה
א. השלטון הנכרי מינה יהודים לתפקידים בקהילה.
    הסבר יתרון אחד וחסרון אחד של מינויים אלה.
ב. ציין שני תפקידים של רב הקהילה, וכתוב טענה אחת של המתנגדים לתשלום שכר לרב.
תשובה

12. מוסדות הקהילה
א. מהו "עיכוב תפילה", ומהי המטרה של מנהג זה?
ב. ציין שני תפקידים נוספים של בית הדין מלבד שיפוט.
תשובה


נושא רביעי: החסידות


13. תורת החסידות
א. הסבר את הקשר בין הרעיון "מלוא כל הארץ כבודו" ובין רעיון הדבֵקוּת בה' בחסידות.
ב. מדוע השמחה חשובה, לפי החסידות?
    הצג שתי פעולות שעשו החסידים כדי לחזק את השמחה.
תשובה

14. הצדיק
א. כיצד החסידות מסבירה את רעיון הדבקות בצדיק?
ב. הצג דבר אחד שהצדיק נותן לחסיד, והצג דבר אחד שהחסיד נותן לצדיק?
תשובה

15. התפשטות החסידות
א. הסבר את המושג "בעל שם".
    כיצד פעל הבעל שם-טוב (הבעש"ט) כדי לקרב יהודים לחסידות?
ב. מה גרם לכך שהחסידות נעשתה לתנועה גדולה? הבא שני הסברים.
תשובה

16. המתנגדים לחסידות
א. כתוב שתי סיבות למלחמה של "המתנגדים" בתנועת החסידות.
ב. הצג שני ביטויים להתנגדות לחסידות בתקופת הגאון מווילנה (הגר"א).
תשובה


ת ש ו ב ו ת


1. המעמד המשפטי
א. ההשפעה של "שיטת המילת" על המעמד המשפטי של היהודים באימפריה העותמאנית עד המאה הי"ט:
"שיטת המילת" הכירה ביהודים כעדה נפרדת ואפשרה להם ליהנות מאוטונומיה ומניהול של מוסדות משפטיים דתיים.
הם נהנו מהגנת החוק, יכלו לנוע ולהתיישב בכל מקום.
ב. המעמד המשפטי של היהודים בתימן ובאירן:
היהודים סבלו מהשפלות ביחסיהם עם השליטים ועם החברה הסובבת אותם, וכן סבלו מגזרות ומגירוש. בארצות אלה החמירו יותר בהגבלות של "תנאי עומר."
הסבר למעמדם:
- האידיאולוגיה (הקנאות) של האסלאם השיעי כלפי מי שאינם מוסלמים.
- עוצמתם של כוהני הדת לעומת חולשת השליטים בארצות אלה.
השאלה הבאה

2. תמורות במעמד המשפטי
א. דוגמאות לשיפור המעמד המשפטי של היהודים בארצות האסלאם במאה הי"ט:
- "כתב נכבד" - הבטחת שוויון זכויות וביטחון לחייהם ולרכושם של מיעוטים.
- ביטל מס גולגולת.
- הכרה ב"חכם באשי" כרבם של כל היהודים באימפריה וכנציגם בפני השלטון.
- מינוי יהודים לתפקידים ממשלתיים ולנציגים במועצות מחוזיות ועירוניות.
ב. הגורם לשיפור מעמד היהודים בארצות האסלאם:
חדירת המעצמות:
    הסבר: לחץ פוליטי מצד המעצמות; מעורבות היהודים בפעילות כלכלית ופוליטית של המעצמות בארצות האסלם.
השאלה הבאה

3. הקהילה
א. מקורות ההכנסה של הקהילה היהודית בארצות האסלאם:
- הקדשות ונכסי דלא ניידי שהיו רכוש הקהילה.
- מסי ירושה.
- מס עקיף ("גאבילה").
- תרומות.
- קנסות.
- עזבונות.
ב. תקנות של הקהילה והסיבה להתקנתן:
* התקנה: לא לבזבז ממון בסעודת שמחה.
הסיבה: אנשים ירדו מנכסיהם; שוד על ידי הגויים, לא לבייש את העניים; מניעת קיטוב חברתי.
* התקנה: איסור הפקעת מחירים.
הסיבה: להוריד את מחיר הדגים.
* התקנה: על הרודפים אחר תענוגות הגוף.
הסיבה: שלא ירדפו אחרי כבוד ושררה, מניעת הידרדרות מוסרית.
* התקנה: איסור על חולה להיכנס להקדש תלמוד תורה.
הסיבה: שמירת בריאות הציבור.
* התקנה: קבלת החלטות בקהילה - רוב מניין או רוב בניין.
הסיבה: כדי שהעניים שאינם משלמים מס לא יהיו שותפים להחלטות בנושאי כספים.
* התקנה: איסור העסקת קטינים.
הסיבה: שלא יידרדרו מבחינה דתית.
השאלה הבאה

4. פעילות ציונית בארצות האיסלאם
א. קשיים בהתארגנות התנועה הציונית בארצות האסלאם והסיבות להם:
- הקושי: תקשורת עם התנועה הציונית.
הסיבה: התכתבות בגרמנית, לא הבינו (ולא היו מוכנים להבין) מדוע ההסתדרות הציונית אינה מנהלת תכתובת בעברית.
- הקושי: אכזבה מחוסר פעילות מעשית (עלייה לארץ ישראל).
הסיבה: שוני בתפיסת מהות הציונות.
- הקושי: התנגדות לבחירות דמוקרטיות של חברי הארגונים הציוניים במקומותיהם (על פי תקנון ההסתדרות הציונית).
הסיבה: בגלל התפיסה המוסרתית, שלפיה ההנהגה צריכה להיות מורכבת מאישים בעלי מעמד חברתי-כלכלי גבוה; הדמוקרטיה הייתה זרה להם.
- הקושי: ההסתדרות הציונית לא גילתה הבנה להבדלים במבנה החברתי ובתפיסה הרעיונית בין קהילות המזרח לקהילות אשכנז.
הסיבה: רקע תרבותי שוני.
ב. פעולות להפצת הציונות בארצות האסלאם עד מלחמת העולם הראשונה:
- הפצת השפה העברית.
- לימוד תולדות עם ישראל.
- הסברה באסיפות.
- הפצת חוברות וכרוזים.
- הקמת בתי ספר ומועדונים.
- הוצאה לאור של עיתונות ציונית בשפות המקומיות.
- תשלום השקל.
השאלה הבאה

5. המלך הורדוס
א. שינויים שחולל הורדוס במעמד ההנהגה והסיבות לשינויים אלה:
- השינוי: פגיעה בכוחה המדיני של הסנהדרין כשותפה לשלטון.
הסיבה: ביסוס וחיזוק שלטונו העצמאי של הורדוס על ידי ריכוז השלטון.
- השינוי: פגיעה בכוחה של הכהונה הגדולה.
הסיבה: נטרול השפעת בית חשמונאי - נטילת הכוח הפוליטי מידי ההנהגה הדתית.
- השינוי: טיפוח אצולה חדשה מקרב משפחות מן הגולה ההלניסטית.
הסיבה: ביסוס שלטונו בהתאם למגמותיו ההלניסטיות.
ב. פעולות שעשה הורדוס לחיזוק הקשר עם רומא:
- בניית ערים הלניסטיות ומקדשים.
- השתתפות בפולחן הקיסר.
- טיפוח סגנון חיים הלינסטי (הצגות, משתאות, מירוצים).
- עידוד היסוד הנוכרי בארץ.
פעולות שעשה הורדוס לחיזוק הקשר עם היהודים:
- מפעלי הבנייה - סיפקו מקומות עבודה.
- הקים יישובים חדשים.
- ניסה לשקם את מעמד האיכרים.
- הפחית את נטל המסים.
- סיפק לעם זרעים בלא תשלום.
- הכריז על נאמנותו לדת היהודית ונמנע מלעבור על דיני תורה בשטחים שבהם היה רוב יהודי.
- הסכים לנישואי אחותו לגוי רק אם יתגייר.
השאלה הבאה

6. תקנות רבן יוחנן בן זכאי (ריב"ז)
א. תקנות ריב"ז והבעיות שהן פותרות:
- תקיעה בשופר בראש השנה שחל בשבת.
- נטילת לולב בכל מקום שבעה ימים.
- איסור אכילת חדש עד סוף היום (ט"ז ניסן).
- קבלת עדות החודש כל היום.
- איסור חילול השבת על ידי עד החודש.
- עליית הכוהנים לדוכן יחפים - בכל מקום.
- גר - במקום קרבן יפריש כסף.
ב. המטרות של ריב"ז לחיבור תקנות לאחר חורבן בית המקדש:
- יצירת זכר למקדש (מאפשרת החייאת חוויות שתרחשו במקדש).
- הצורך בהסתגלות לחיים בלא מקדש ובלא קרבנות.
- ההכרח לבטל מצבים משונים שנוצרו עקב אי-קיום המקדש.
- סייגים הבאים למנוע חטאים הקשורים לעבודה במקדש - לכשייבנה.
השאלה הבאה

7. רבן גמליאל
א. גורמים שאיימו לפגוע באחדות העם בתקופת רבן גמליאל:
- הנוצרים.
- הלכות שהיו שנויות במחלוקת.
- כתבי הקודש לא היו חתומים - היה חשש שהספרים החיצוניים ייכנסו.
ב. פעולות שנעשו בתקופת רבן גמליאל לאיחוד העם:
- חתימת כתבי הקודש.
- איחוד הפסיקה.
- קביעת לוח שנה.
- הרחקת הנוצרים.
- תיקון "ברכת המינים".
- מתן צביון אחיד לחגים.
- מיסוד הגרות.
- פיקוח של הסנהדרין על מרכזי יהודים בארץ ובתפוצות.
השאלה הבאה

8. מרד בר כוכבא
א. גורמים לפרוץ המרד:
- הקמת איליה קפיטולינה ומקדש לזאוס.
- האיסור לבצע ברית מילה.
- הציפיה למשיח והשאיפה לגאולה.
- אדריאנוס לא קיים את הבטחתו לבנות את ירושלים ואת בית המקדש.
- השפעת מרד יהודי התפוצות.
ב. הסיבות של חכמים שתמכו במרד בר כוכבא:
- חייבו פעולה שתקדם את הגאולה.
- ראו בבר כוכבא תכונות המתאימות למלך המשיח.
הסיבות של חכמים שהתנגדו למרד:
חכמים שראו בגאולה חזון של אחרית הימים המתרחש בקץ העתים [וקיימת שבועה שאין לדחוק את הקץ] - התנגדו למרד.
השאלה הבאה

9. בעיית קיום היהודים ב"תור האמונה"
א. הבעיה בקיום היהודים במדינה המוסלמית:
המוסלמים ראו בעצמם ממשיכי דת ישראל, לכן ראו ביהודים מועמדים ראשונים לקבל את האסלאם. לכן קיום יהודים שלא התאסלמו היה בעייתי. הקוראן קבע שאין מקום ללא מאמין בקהילת המאמינים.
ב. הצדקת המוסלמים את קיום היהודים בארצותיהם:
היהודים, "עם הספר", זכו בעבר לדבר האל, לכן יש להם זכות לחיות בביטחון ויש להגן על רכושם ועל חייהם. [בכל זאת, יש להכניעם ולהשפילם].
השאלה הבאה

10. סמכות הקהילה
א. טענות שהעלו יהודים שסירבו לציית לפסקי הדין של הקהילה:
- טענה שהדיינים נוהגים באיבה כלפיהם.
- "בית דין יפה" - רצון לפנות לבית דין שגדול מבית הדין המקומי בחכמה ובמניין.
ב. נימוקים בעד הכרעת הרוב בקהילה:
- לרוב הקהילה יש מעמד של סנהדרין.
- "אחרי רבים להטות".
- כך היה נהוג.
השאלה הבאה

11. נושאי תפקידים בקהילה
א. היתרון במינוי בעלי תפקידים בקהילה על ידי השלטון הנכרי:
- הקהילה לא יכלה להכריח אנשים לשלם מסים, אבל לבעלי תפקידים שהשלטון מינה לא היה אפשר לסרב.
- אנשים כאלה יכלו לעזור בפתרון בעיות פנימיות מסובכות.
החיסרון במינוי בעלי תפקידים בקהילה על ידי השלטון הנכרי:
- פגיעה באוטונומיה הדתית והשיפוטית שניתנה ליהודים.
- לעתים מונו אנשים שאינם מתאימים לתפקיד.

ב. תפקידים של הרב:
- ללמד תורה ברבים.
- לפסוק הלכות.
- לדאוג שיבצעו את תקנות בית הדין המקומי.
- לשמש בורר ודיין.
טענה של המתנגדים לתשלום שכר לרב הקהילה:
אסור ליהנות מדברי תורה בעולם הזה.
"כל תורה שאין עִמה מלאכה - סופה בטֵלה וגוררת עוון", ועוד דברי חז"ל.
השאלה הבאה

12. מוסדות הקהילה
א. "עיכוב תפילה":
קריאה של אדם פרטי בזמן התפילה (כך הוא מעכב את המשך התפילה), שיטפלו בתלונתו כלפי חבר אחר בקהילה.
מטרת מנהג זה:
- כך היה אפשר לאלץ את הסרבן לבוא להישפט בפני בית הדין.
- צמצום מעשי העוול והפגיעה.
- קיום החובה הדתית של "קהילה קדושה" להיענות לצעקת הפרט. (התפילה אינה נשמעת אם יש חשש לעוולה כלפי הזולת).
ב. תפקידים נוספים של בית הדין מלבד שיפוט:
- רישום חוזים ועסקאות.
- אישור הסכמים כלכליים ומשפחתיים.
- מסמכי הרשאה לשליחים ולשדכנים.
השאלה הבאה

13. תורת החסידות:
א. הקשר בין רעיון "מלוא כל הארץ כבודו" ובין רעיון הדבקות:
הרעיון של "מלוא כל הארץ כבודו" בחסידות מבטא את הימצאות הקב"ה בכל מקום. הדבקות היא הקשר הבלתי אמצעי של האדם עם האל. הקשר בין השניים הוא שבעשייה היומיומית של האדם - תפילה, לימוד תורה ואף צורכי הגוף ופרנסה, אפשר להגיע לדבקות כי הקב"ה מצוי בכל מקום ובכל דבר בבריאה.

ב. מדוע חשובה השמחה:
- השמחה עוזרת להגיע לדבקות [העצבות מסירה מהאדם את הרצון והאנרגיות הדרושות להתמסרות לאלוקים או לזולת].
- השמחה נובעת מהחוויה הדתית, שמתגברת על הפער בין העולם הארצי לאלוקי.
פעולות שעשו החסידים כדי לעורר את השמחה:
- התוועדויות וסעודות בצוותא (טיש); שירה; שתיית יין; ריקודים.
השאלה הבאה

14. הצדיק
א. ההסבר של החסידות את רעיון הדבקות בצדיק:
אדם אינו יכול להגיע לבדו למדרגה של דבקות בה', וכדי להגיע לכך, עליו לדבוק בצדיק. הצדיק יוזם את ה"ירידה" אל החסיד הפשוט ומתקשר למחשבתו, ואז הוא מעלה אותו ממחשבות החולין לדרגה גבוהה יותר.
ב. מה הצדיק נותן לחסיד:
- מבחינה רוחנית - מתקשר אל החטא של החסיד ומעלה את החסיד לדבקות באל.
- מבחינה גשמית - ברכת "בנֵי, חיֵי, מזונֵי".
    מה החסיד נותן לצדיק:
- מבחינה רוחנית - הדבקות של החסיד בצדיק עושה אותו לנציגו של ציבור גדול (וכוחו גדול יותר מכוחו כצדיק יחיד)
- מבחינה גשמית - תמיכה כספית (פדיונות).
השאלה הבאה

15. התפשטות החסידות
א. המושג "בעל שם":
אדם שעוסק בריפוי מאגי (למשל: ריפוי עקרות, מחלות רוח ושיגעון, גירוש שדים ומזיקים וכתיבת קמֵעות).
פועלו של הבעל שם טוב כדי לקרב יהודים לחסידות:
- קשר ישיר עם האדם הפשוט.
- הפיץ את השקפתו על הדרך הנכונה לעבוד את ה' בקרב חבורות של חסידים.
- פתר מצוקות רוחניות ויום-יומיות של הקהילה.
ב. הסברים לכך שהחסידות נעשתה תנועה גדולה:
- משבר הערכים - החסידות עיצבה מערכת ערכים ורעיונות שבאו לענות על משבר הערכים.
- משבר המנהיגות - החסידות הציגה דמות חדשה של מנהיג-הצדיק, שנתנה מענה למשבר המנהיגות.
- החסידות נתנה מענה לבעיות שנוצרו עקב הזעזוע המשיחי והמשבר שהתרחש בעקבות המרתו של שבתאי צבי. היא יצקה תוכן חדש ברעיון הגאולה במסגרת החיים הקיימת.
השאלה הבאה

16. המתנגדים לחסידות
א. סיבות למלחמה של "המתנגדים" בתנועת החסידות:
- החסידים נתפסו כמי שמבזים תלמידי חכמים.
- הניסיון המר של השבתאות.
- תלמוד תורה חשוב פחות בעיני החסידים.
- נוסח תפילתם של החסידים שונה משל קהילות ישראל - התנהגותם בתפילה נחשבת "מוזרה".
- היוו איום על הקהילה.
- ביקורת על צורת השחיטה.
- ויכוח תאולוגי.
ב. ביטויי התנגדות לחסידות בתקופת הגר"א:
- שרפת כתבים בפומבי.
- חרם.
- איגרות לקהילות השונות.
- פיזור מניינים.
- גירוש ממקום מגורים.
- קיפוח פרנסת החסידים.
- הפרת שידוכים ואירוסים.


            תוכן מבחנים בהסטוריה