ביבליוגרפיה


אורטנר נתן, על דרשה חסידית בלזאית, כוונים 14, פברואר 1982.
ארז צבי, יהודי בודפסט בשיקוליו של האדמירל הוראטי אוגוסט - אוקטובר 1944, יד ושם, קובץ מחקרים ט"ז, ירושלים תשמ"ה.
באור יהודה, תגובות בעת השואה, תל אביב 1968.
בלנק נעמי וגניזי חיים, מחתרת הצלה - בני עקיבא בהונגריה בתקופת השואה. אוניברסיטת בר אילן תשנ"ג.
בן הכט, כחש, תל אביב תש"ל.
בראנד יואל, בשליחות נידונים למוות, תל אביב תשי"ז.
ברוך חוה, גטו בודפסט, עבודת גמר לתואר שני, האוניברסיטה העברית ירושלים, 1997.
בראנד יואל והנזי, השטן והנפש, תל אביב 1960.
גניזי חיים, שיקום ילדים ניצולי השואה בהונגריה - תולדות כפר הנוער הדתי בדסק, יד לעד, בית העדות.
דנציג הלל, בצל סוסים, עם פלוגת עבודה של יהודי הונגריה בחזית הרוסית, בית לוחמי הגיטאות והקיבוץ המאוחד תשל"ו.
האוזנר גדעון, השואה בראי המשפט, תל אביב תשמ"ח.
• היועץ המשפטי לממשלה נגד אדולף אייכמן, ירושלים תשכ"א - להלן "משפט אייכמן: א. נאום הפתיחה, ב. נאום הסיכום. ג. פסק הדין. להלן: "משפט אייכמן".
• הנהגת יהודי הונגריה במבחן השואה, קובץ, יד ושם תשל"ו.
וייסמנדל מיכאל דוב, מן המצר, ירושלים 1960.
יחיל לני, ראול ולנברג - שליחותו ופועלו בהונגריה. יד ושם, קובץ מחקרים טו, תשמ"ד.
לוי יוסף יהודה, למען תספרו - לדור אחרון. בני ברק תשנ"ו.
מרטון קוסי, ולנברג, ספריית עדות, עם עובד 1982.
• סיפורה של יהדות הונגריה, בית התפוצות, תשמ"ד.
עשהאל צבי, בגלוי ובמחתרת, הנוער הציוני הדתי במרכז אירופה משואה לתקומה. מורשת ובית העדות, תשנ"ב.
פוקס אברהם, השואה במקורות רבניים, ירושלים תשנ"ה.
פייקאז' מנדל, גזירות פולין ומנוחה ושלווה ליהודי הונגריה בדרשה חסידית בלזאית בינואר 1944, כיוונים 24 מאי 1981.
פייקאז' מנדל, הרבנית מסטרופקוב על הבטחת הרבי מבלז ושתי השקפות סותרות על לקח הגזירות. כיוונים 24, קיץ תשמ"ד אוגוסט 1984.
פלגי יואל, רוח גדולה באה, תל אביב תשל"ח.
• פנקס הקהילות, הונגריה, יד ושם תשל"ו.
• פסק דין של בית המשפט המחוזי בירושלים בתיק פלילי 124/53. היועץ המשפטי נגד מלכיאל גרינוולד, בפני נשיא בית המשפט ד"ר בנימין הלוי. הוצאת ספרים קרני בע"מ תשט"ז. להלן: הלוי, פסק דין.
• פסק דין של בית המשפט העליון לישראל, כרך יב, תשי"ח-תשי"ט, 1958, כרך 74. ירושלים, ז בתשרי תש"ך, 9.10.1959.
פרידלנדר יהודה, הרב שלמה יששכר טייכטאל, ממתנגד לציונות לתומך בציונות, עבודת גמר לתואר שני, אוניברסיטת בר אילן תשנ"ט.
קדרי מנחם צבי (עורך), זכר מרדכי, פרקים בתולדות הציונות הדתית במרכז אירופה, בסיוע בית העדות, ניר גלים.
• תולדות השואה, הונגריה, רנדולף ל' בראהאם ונתנאל קצבורג, ויד ושם תשנ"ב.
Rozet Robertt, Aliya from Hungary and the Struggle for Certificates, 1943-1944. Studies in Zionism, Vol. 8 no 1 1987
• Kinga Froj imovics at all, Jewish Budapest, Budapest 1999