[הריחב חול]
תוחרזא  |  תע-יבתכ  |  הטימש  |   ע"בשות  |   ך"נת  
האוש  |   תויכרע תומליד  |   םינחבמ  |   לארשי ץרא  |   דעומו תבש
לארשי תודלות  |  הליפת  |   החפשמ  |   תרושקת ידומיל  |   תורפס  
היפרגוילביב  |   הכלהו האופר  |  לארשי תבשחמ  |   םירומ תרזעל םירומ  |   תונמא  
ד"מחה להנימ  |   ךויחב ךוניח  |   הידמיטלומ יחותיפ  


תורומש תויוכזה לכ (C)
image Copyright 1996 PhotoDisc, Inc.