תינכתה לש תינויערה הסיפתה

לש הנוילעה הביטחל תדעוימ איהו ,לארשי ץרא ידומיל אשונב הריחב תינכת היה וז תינכת
.יתכלממה ןוכיתה רפסה תיב

ךכב אוה לארשי ץרא ידומיל לש םדוחיי .תיסחי שדח םידומיל םוחת םה לארשי ץרא ידומיל
ןיב בולישמ אלא ,המצע ינפב תדמועה תחא תיעדמ הנילפיצסידמ םיבכרומ םה ןיאש
.ימוחת-ןיב עוצקמ לאכ םהילא סחייתהל ןתינ ךכ םושמו ,תונוש תונילפיצסיד

ימוחת-ןיב ידומיל עוצקמ לש ותוהמ
,םידומילה תינכתל עוצקמ תסנכה" וניה ימוחת-ןיב בוליש יכ ,ןעוט "טרגטניא" ורפסב ,ייה 'ג
,דחא םידומיל עוצקמ רשאמ רתוימ ולש דומילהו רקחמה תטיש תאו ,רמוחה תא קנוי רשא
התליחתש ,םיעדמה לש הירוטסיהב ."רפסה תיבב םימייקה םייתרוסמה תועוצקמה ןיבמ
ינוויכ ינשב ןיחבהל ןתינ ,תועוצקמה ןיב רורב םוחית םהיניב ןיאש םיינללוכ תועוצקמב
,םירדגומו םירורב הנשמ תועוצקמבו תועוצקמב תודקמתהל רתוח דחאה ,תוחתפתה
.תועוצקמה ןיב בוליש רבעל רתוח - רחאהו

םימייק םדצב ךא ,הבחרה םישרוד םניאו םירורב םה םצמוצמ םוחתב תודקמתהב תונורתיה
.םימוחתה ןיב רשק תריציבו ,םוחתל םוחתמ רבעמב ישוקה אוה םהיניב טלובה .תונורסח םג
.םלשה תייאר-יא לש הנכס םג תמייק ןכ ומכ

ןמ .םיבר תונורתי שי (ירנילפיצסידרטניא) ימוחת-ןיב םידומיל עוצקמ תארוהל ,תאז תמועל
ימוחת-ןיב עוצקמ .םינושה תועוצקמה ןיב רושקלו בלשל תלוכיו הבחר היאר תשרדנ דימלתה
הרגשה תא גיפמ ,תוחיתפל הרומה תא איבמ אוה :הרומה לצא ךפהמלו יונישל םג איבמ
.הריצי תוודח ררועמו

ימוחת-ןיב עוצקמכ לארשי ץרא ידומיל
,ך"נת ,הירוטסה ,היפרגואיג :הלאה תועוצקמה ןמ םיאשונ םיבלשמ לארשי ץרא ידומיל
םיבלושמ אשונ לכב אלש ןייצל יוארה ןמ .לארשי תבשחמ ,היגולואיכרא ,היגולוקא ,היגולויב
.הזב הז הלאה תועוצקמה לכ

.םינפוא רפסמב תחא גג תרוק תחת םינוש (תונילפיצסיד) תועוצקמ סנכל ןתינ

יווקה םגדה .א
הנבמ יפ לע .ומצע ינפב עוצקמ לכ .םידרפנ תועוצקמכ ינושה תועוצקמה םידמלנ הז םגדב
אשונב םיעגונ םינכתה .תעד הנבמ ותואמ בייחתמה ידומילה ףצרה יפ לעו ול דחוימה תעדה
.לארשי ץרא - ףתושמה
:הזכ טוטרסב הז םגד שיחמהל ןתינ

תינויערה הסיפתה
לש תודוסי םידמול םידימלתה .הארוהה ךלהמב תועוצקמה ןיב בוליש עצבתמ אל הז םגדב
לשמל תלבוקמ וז ךרד .בולישה תא םמצעב ורצייש םהמ םיפצמ ,תונוש תונילפיצסיד
.הטיסרבינואב םידומילב

"זכרמה" םגד .ב
ךותמ םידמלמו ,תועוצקמה ןמ דחא לכל םינופ ,לארשי ץרא אשונה ןמ םיאצוי ונא הז םגדב
הזיאל ונמצע תא םילאוש ונא ,תורחא םילמב .אשונל םייטנוולרה םיקלחה תא הלא תועוצקמ
.אשונה תרגסמב דמלנ דבלב ותואו ,אשונה תרהבה םשל םיקקזנ ונא םיוסמ עוצקממ עדימ

:תאז הרוצב הז םגד טטרסל ןתינ

ידכ "לארשי ץרא ידומיל"ב ימוחת-ןיבה עוצקמה תא דמלי דחא הרומש םג יוצר וז ךרד יפל
יוצרה אוה "זכרמה" םגדש הארנ .םייטנוולרה תועוצקמה ןיב רתוי הבוט היצרגטניא חיטבהל
הרומ ידי לע עוצקמה תארוה לש ישוקל םיעדומ ונא) .תיברמ תיביטרגטניא הארוה גישהל ידכ
דימת אלו רועישו רועיש לכב חרכהב תאטבתמ הנניא היצרגטניאה (.ךשמהב ךכ לע וארו ,דחא
סופתיו ,ימוחת-ןיבה בולישה תא דימלתה הארי דומיל תדיחי םוכיסב אלא ,אשונו אשונ לכב
םגדב אופא ונרחב לארשי ץרא ידומיל תארוהב .תחא הדיחיכ םינושה וישקה לע אשונה תא
.הז


םידומילה תינכות ןכותל הרזח אבה קרפה