להקה תוצמ

לאונמע הנוי

ך"שת ,אי תועד


ןכותה
הווצמה ימעט .1
ידומיל סונכ וא ינומה דמעמ .2
הווצמה לש הנמז .3
הנש וזיא.א 
תוכוס לש םוי הזיא .ב 
הלילב וא םויב.ג 
םידליה בויח תלאש .4
להקהל רכז .5

.תוכסה גחב הטמשה תנש דעמב םינש עבש ץקמ רמאל םתוא השמ וציו
רחבי רשא םוקמב ךיהולא 'ה ינפ תא תוארל לארשי לכ אובב
.םהינזואב לארשי לכ דגנ תאזה הרותה תא ארקת
ךירעשב רשא ךרגו ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה
םכיהולא 'ה תא ואריו ודמלי ןעמלו ועמשי ןעמל
.תאזה הרותה ירבד לכ תא תושעל ורמשו
םכיהולא 'ה תא האריל ודמלו ועמשי ועדי אל רשא םהינבו
המדאה לע םייח םתא רשא םימיה לכ
.(גי-י ,אל םירבד) .התשרל המש ןדריה תא םירבע םתא רשא

הווצמה ימעט .1
.באומ תוברעב םג אלא ,הרותה םויק לע תירב לארשי םע תרכ יניס רה ינפל ודמעב קר אל
ינב תא תרכל השמ תא 'ה הווצ רשא תירבה ירבד הלא :םירצמ יאצויל ינשה רודה י"ע - ןאכו
השמ ליהקה םש םג .(טס ,חכ םירבד) .ברחב םתא תרכ רשא תירבה דבלמ ,באומ ץראב לארשי
,םירגו םידלי ,םישנ ,םישנא ,םעה לכ ;יניס רהב תובאה דמעמ ןיעכ לודג דמעמל םעה לכ תא
:רמאו הירזע ןב רזעלא יבר שרד ךכו .םהל םיאתמה רבדה תא הז דמעמב גישהל ואב םלוכו
רכש לבקל ידכ םישנ ,עומשל םיאב םישנא :םכישנ ,םכפט ...םכלוכ םויה םיבצינ םתא
.(ו :חי קרפ םירפוס תכסמ) "םהיאיבמל רכש ןתיל ידכ ?אב המל ףט .תועיספ

םש התרכנש תירבהו יניס רה דמעמ תא ינומה דמעמ י"ע ריכזהל ךרוצ שי רודו רוד לכב לבא
בישקהלו םבל ןיכהל םיבייח ןיריכמ םניאש םירג :ם"במרה בתוכ ךכו .תובאה ןיבו םשה ןיב
םילודג םימכח וליפא .יניסב וב הנתינש םויכ הדערב הליגו האריו המיאב עומשל םנזוא
ןיווכמ עומשל לוכי וניאש ימו .הרתי הלודג הנווכב עומשל ןיבייח הלוכ הרותה לכ םיעדויש
הב הווטצנ התע וליאכ ומצע האריו תמאה תד קזחל אלא בותכה העבק אלש וז האירקל ובל
.(ו הכלה ג קרפ הגיגח תוכלה) ל-אה ירבד עימשהל אוה חילש ךלמהש ,העמוש הרובגה יפמו

ינפל םיארקנו םילהקנ ויהי םלוכ םיאצמנה לכ יכ "להקה" דוסו :ייחב ונבר בתכ הז ןיעכ
.הרותב ארוק היה ךלמהש ךלמב התווצמ התיה ךכלו ,'ה ךלמה

"ךוניח"ה .יניס רה דמעמ ןיעכו רכז להקה תווצמב םיאור תווצמה ימעט ישרפמ לכ אל לבא
הרותה ןעמל םעה לכ תולהקתה לש תובישחה תא שיגדמ
ונצבקתנש הזה ץוביקה המ :רמול ףטו םישנ ,םישנא ,םעה לכ ךותב אצוי לוקה תויהל"
ונתראפתו ונדוהו ונרקיע לכ איהש הרותה ירבד עומשל :הבושתה היהתו - ?ונלוכ דחי
.(ב"ירת הווצמ) "...הכרע דוהו החבש לדוגב רפסל ךכ ךותמ ואוביו

תנש ירחא וז הווצמ לש ןמזל רשקב לבקה תוצמ תא ריבסמ קסניודמ החמש ריאמ יבר
:הטימשה
ןמז לע וטיבי םייניע ןוילכב אלה ,המימת הנש םהל ורסאנ הריצקה השירחהש ירחא"
'ד רבד עומשלו להקהל םהל הווצמ זא ;והדש לאו ומרכ לא שיא תאצל רתיהה
תולוצמב םעבטיהבו םרכו הדש תכאלמ םתושעב 'ד ךרד ןועדי ןעמל הרזעב םילשוריב
.(ךליו תשרפ ,המכח ךשמ) "'ד רבד עומשל טעמ דוע ןיתמהל ,תוירמוחה תודמחה

םשב עודי ,םימואת-ץיבוניבר דוד 'הילא ברה בתכ - ט"מרת תנשב - הנש םיעבש ינפל
.וז הווצמל רכז ונל ראשנ אל טעמכש תויה ,להקה הווצמ לע "שדקמל רכז" סרטנוק ,ת"רדאה
םידיסח רפסב דיסחה ירבדכו ,וז הווצמל הלודג האנק יתאנק תאזל יא" :וירבדכ הלאו
םש םוליעב רפסה תא איצוה ת"רדאה ."הווצמ תמל המודש הווצמ רחא (םדאה) רוזחיש
ינפל םיבשוילו שגומו רטקומ א"בבת ק"האב תיעיבשב ותבשש וניחא"ל תוסנכהה תא שידקהו
."ש"תי ותדובעלו ותרותל 'ה

ירמוש ןב ומכ וברתנו םעה ברקב להקה תוצמ רכזב תוניינעתהה התברתנ ת"רדאה תוכזב ,ןכא
םע םירמאמו םיסרטנוק ,תורבוח המכ ועיפוה תונורחאה םינשב .ונצראב הרות ינבו הטימש
.להקה תוצמ יטרפו יללכ לע םירבסהו םירורב
-טכ קרפו "עבשה תנש"בו "הכלהה רואל"ב להקה קרפ ,"להקה תוצמל- ץובק - להקה"ב האר)
.(םייממע םירמאמ המכ ועיפוה םג ;"םינמז"ב ל


ידומיל סונכ וא ינומה דמעמ .2
בתוכ ם"במרה ;להקה תוצמ לש התרטמו הפקיה לע הלאשל םוקמ ןיא הרואכל
"עומשל לוכי וניאש ימ" לע םגו "ןיריכמ םניאש םירגה" לע םג הלח הווצמהש שוריפב
טושפ כ"כ אל ללכב רבדה םינורחאה ילודגמ דחאל לבא .(קוחר םוקמב דמועש ןוגכ)
:ךפהה קוידב בתכו
להקהד ,להקהמ רוטפד יאדוו שדוקה ןושל ןיבמ וניאו זעול אוהש ימ ,ךמצע לע המתו"
,וז האיב י"ע דומילב וניא יאהו ,אטוסד ז"פ שיר ןנתדכ שדוקה ןושלב אלא רמאנ וניא
יכ ועדי אלו' ומכ אוה הנבה ןושל ועמשיד ,אתיל ימנ "ועמשי"ב וליפאו .ומצעל וליפא
."הנבה ןושל אוהש 'ונושל עמשת אל רשא יוג' רמא ןכו 'ףסוי עמוש

- ש"שרל - ןושרטש לאומש יברל םוקמ הנתנ (ב הגיגח ,ןבא ירוט) "ןבא ירוט"ה לש וז העד
איצוהש "ןבא ירוט"ה לש ונב לבא ."ןבא ירוט"ה לש הינשה הרודהמב תופסוהב הגשהל
ם"במרה ירבדל דוגינב דמוע "ןבא ירוט"ה תעדש ש"שרה ירבדמ טימשה ,ולא תורעהו תופסוה
םינוכנ וירבד ןיא"ש "ןבא ירוט"ה ירבד לע בתכש ,םש "תמא תפש"ב הארו ,ב הגיגח ש"שר)
.("ללכב

תאירק תא םיניבמ םניאש הלא יבגל הווצמה בויחב "ןבא ירוט"הו ם"במרה םיקלוחמ םא ףא
ךא .שורפ םוש ילבו ק"הלב קרו ךא םיארוקש ;קפס םוש םהל ןיא דחא רבדב ,ק"הלב הרותה
המ וניביו ומגרתיש" :האירקה תא שרפלו םגרתל בויח שי ותעד יפל .ךכ רבוס אל ב"יצנה
ודמלי ,ארקמה קוידמ דמלנה םינידה דומלו האירקה תעשב שרפמ ךלמהש המבו ...םיעמושש
הז ןיעכ ;גי-בי :אל םירבד לע רבד קמעה) "הרותה ירבד לכ תא ראבלו קדקדל המה םג
.(ב 'יס תויח ץ"ירהמ ת"וש הארו ,ץנימ י"רהמ תושרדב 'א השרדב


הווצמה לש הנמז .3
,"תוכוסה גחב ,הטימשה תנש דעומב ,םינש עבש ץקמ" להקה לש ןמזה תא הרידגמ הרותה
:תוקפס השולש ןאכ םנשי םלוא
;הנש וזיא
;תוכוס לש םוי וזיא
.הלילב וא םויב :םויה לש קלח הזיא

הנש וזיא .א
םיבתוכ ךכו ,המצע הטימשה תנשב תוכוסה גחב הלח הווצמהש עמשמ קוספה ירבד תוטשפמ
דואמ השקתמ (א ,וט םירבד לע) ן"במרה .הזה קוספה לע םשורפב לאנברבאהו ארזע ןבאה
:הטימשה תנש יאצומב ןאכ רבודמש הפ לעבש הרותה לש תרוסמה תא ןיבהל
ומכ היהיש תוכוסה גחב הטימשה תנש דעומב םינש עבש ץקמ בותכה 'יפ יכ הארנ היה"
תנש איהש עורזלו שורחל הב ורסאנש הנשה התוא שארב תוכוסה גחב ץקה תנשב ןכ
."הטימשה
:דימ ףיסוה ן"במרה םלוא
הנשה לש תוכוסה גחב להקהה היהש וארו ולבק וניתובר יכ ןכ רמול לכונ אל לבא"
."הטימשה רחאש הנשה איה ,תינימשה

הרות לש תרוסמל םתודגנתה תא תויונמדזה המכב ינש תיב ףוסב לארשי יכלמ וארה עודיכ
םגש ,םעב העודיו העובק ךכ לכ להקהה תנש לע תרוסמה התיה הארנכ לבא ,הפ לעבש
םיאנתה לש הכלה ישרדמ המכב :הזמ רתוי וליפאו .תאזה תרוסמה םע ומילשה םיקודצה
םאש םגש - םיפסכ תטימש תוצמ םגש ,חיכוהל ידכ תאזה העובקה תרוסמה לע וכמתסה
.הטימשה תנש ףוסב הליחתמ - "םינש עבש ץקמ" רמאנ

ןיבו בותכה תוטשפ ןיב הרואכל תמיקש הריתסה תא םירתופ אל ןבומכ ל"נה םירבסהה
,קוספה לע שדח שורפ םינתונ בגא ךרד קרש םהמו ,וז היעבב ונד םישרפמ המכ .תרוסמה
.דחי םג הכלההו בותכה תנבהל ונתוא ברקמש

תנש דעומב םינש עבש ץקמ ביתכד ,הטימשה רקיע איה תינימש הנש"ש רבוס אנליומ ןואגה
תא ןאכ ךפוהו ,הומת הרואכל הז שורפ .(ח הנשמ 'י קרפ ,והילא תונש) "תוכוסה גחב הטימשה
ירבד יפ לע ונל תנבומש ,האלפנ הדוקנ הז שורפב שי רבדה לש ותימאל לבא ,החכוהל היעבה
תוכוסמ ,וינפל ףיסאו ריצק היה אלש ,תינימש לש תוכוסב ץראה תתיבש רכינ רתויש" ב"יצנה
ב"יצנהו א"רגה ירבד יפל .(םש ךליו ,רבד קמעה) "רב םיאלמ תונרגהש ,המצע תיעיבש הנש לש
תא םישיגרמש תוכוסל הנווכה ,הטימשה תנשב תוכוסה גחל תדחוימ הווצמבש ,רבדה רורב
.תינימשה הנשב תוכוסב אוהו התרמוח לכב הטימשה תנש

םג אלא ,"םינש עבש" םילמה לע הבסומ קר אל "ץקמ" תלמש שרפמ (ב ,בי ה"ר) "ןבא ירוט"ה
ןיינעמ .הטימשה תנש ץקמו םינש עבש ץקמ .א.ז "הטימשה תנש דעומב" תואבה םילמה לע
ודמל ל"זח המל ריבסהל הצר קרו הריתס וזיא רשיל ןאכ ןווכתה אל "ןבא ירוט"הש ,רבדה
שדח שורפ בגא ךרד ןאכ םיאור ונא םלוא ,הטימש תפסות ןיינעב דחוימ ןיד דוע הזה קוספהמ
.הריתסה תא בשיימש קוספב

הטימשה תנש "דעומל"ב שדח שורפ "הלבקהו בתכה" ושורפב עיצמ גרובנלקמ יבצ ברה
הרסהו הרבעה ונינעש (בי בויא) "לגר ידעומל" ןיינעכו (הכ ילשמ) "דגב הדעמ" ומכ ושוריפו
עיתפמ ךא ,זעונ הז שורפ ."הטימשה תנש רוסב - הטימשה תנש דעומב םעט היהי הז יפלו"
םעפמ ץוח) דימת תועיפומ 'וכו דעומל ,םידעומ ,דעומ םילמהש ףיסוהל רשפאו ותוירוקמב
הרותה לכב .(דמ :גכ ארקיו ,יש תחנמ) (תרחא הלמל "ףקמ" םע הרושק הלמה רשאכ תחא
החנהל קוזיח ןאכ שי .ו"או ילב "דעמל" בותכ להקה תוצמב ןאכ לבא ,ו"או םע אלמה ביתכב
ידוסי לע םירמאמה לכבש רבדה הומת ."דעי" וא "דעו" אלו "דעמ" השרושש הלמב רבודמש
םירכזומה ,םיניד יטרפ לע םינד םג םהבשו ,תונורחאה םינשב ובתכנש להקה תוכלה יטרפו
ילודג וטבלתה הבש ,להקהה תנש תלאשמ ןיטולחל ומלעתה ,לאנברבאו ארזע ןבאב
.דועו (א :אמ תישארב) יחרזמ 'הילא יברו ן"במרה ןוגכ ,םיקסופה ילודגמ םהמ ,םינושארה

תוכוס לש םוי הזיא .ב
לש ןושארה בוט םוי יאצומב תמייקתמ הווצמהש םידמול ונא (א אמ הטוס) ילבבבו הנשמב
רפסב ,ג"מסב ,ךוניחה רפסב ,ם"במרב הכלהל קספנ ךכו ,דעומה לוחל ןושאר םוי א"ז ,גחה
,לאנברבאה בתוכ ךכו "ןורחאה בוט םוי יאצומ" איה ימלשוריה דומלתה תסרג .דועו םיארי
ימלשוריה תסרגש העד הנשי .להקה תוצמל רכז םהש הרות תחמש יגהנמ המכ ךכב ריבסמו
ןאכ שיש ,העד איבמ ןיול 'ב ר"ד .ימלשוריה לש םישרפמה םירבוס ךכו רפוס תועט אלא הניא
םא" ירהש "דואמ םיקוחד םירבדה" ןיוז י"ש ברה יפל לבא ,ימלשוריהו ילבבה ןיב תקולחמ
"דעומב" שורפב רמוא בותכהו ...דעומה לוח יאצומ אלו תרצע יאצומ :ונבומ ,וז אסרג םייקנ
."תוכוסה גחב"ו

אל הכלהה םא ףא ,אדירג רפוס תועטכ ימלשורי תסרג תא תוחדל רשפא יאש ינמוד לבא
,לאנברבאב םג אלא ימלשוריב קר אל "ןורחאה בוט םוי" אסרגה תא םיאצומ ונא .וז אסרגכ
,י"אמ ןתנ יברל הנשמה שורפבו (ה הליגמ) י"שרב ,'גדירבמק י"כ הנשמב ,בוט חקל שרדמב
לש ןורחאה םויל הנווכה ןורחאה בוט םויב וז העדל םג ילוא ,םלוא .םינואגה תפוקתב יחש
.(אמ הטוס לע ב"יצנהל הדש ימורמ) דעומה לוח

הלילב וא םויב .ג
המכ וניבה ךכ .הלילב .א.ז ,"ט"וי יאצומ" תרמוא הנשמה :הלאשל םוקמ ןיא הרואכל
רבוס ךכו (א אמ אטוס) תופסותה ירבדמ עמשמ ןכו (לארשי תראפת ,ט"יבמה) םינורחא
ש"שרה .תרחא העד םג הנשי לבא ."להקהל רכז" וסרטנוקב ,הכרבל קידצ רכז גוצרה א"ירגה
ירהש ,ךפהה חיכוהל ןיא "ט"וי יאצומ" הלמהמ .םויב איה הווצמהש ,שורפב ובתכ ת"רדאהו
.טכ תינעת האר) .ןושאר םויל הנווכהו "תבש יאצומ" גשומה עיפומ תידומלתה תורפסב
יאצומ" י"שרפ םשו ןכודה לע ודמעו הריש ורמא םיולה רשאכ תבש יאצומב ברחנ תיבהש
(בירת) ךוניחהו (לר ע"מ) ג"מסה םג םיבתוכ "ינש םויב" הווצמה בויח לע .("ןושאר םוי - תבש
לש ינש םוי ל"ר ,גחה לש 'אה םוי יאצומ" :הנשמה שורפב יריאמה תנווכ םג ךכ הארנכו
."דעומה לוחל ןושאר אוהש תוכוס

להקה תוצמל שדקמה תיבל םעה תא ליהקהל ידכ תורצוצחב תועיקת לע תרסומ אתפסותה
ןופרט יבר האר םויב וב ...םדיב בהז לש תורצוצחו םידמוע םינהכ םוי ותוא" לע אבומ םשו
."'וכו עירתמו דמוע רגיח

םידליה בויח תלאש .4
...ףטהו םישנהו םישנאה םעה תא להקה" :להקהב םידליה תופתתשה לע הדיפקמ הרותה
ןאכ הנווכה (.ג הגיגח) א"שרהמה יפל) "...'ה תא האריל ודמלו ועמשי ועדי אל רשא םהינבו
הירזע ןב א"ר רמא םהילעש ,"ףטה" :םינטק םידליל םגו ,"םהינבו" :םירגובמ רתוי םידליל
המל ףט" :םאיבהל םיביוחמ םירוהה ,להקה תוצמ תא ללכב םיניבמ םניא ולאש פ"עאש
םיניבמש םידליל הנווכה "ףט"ב םגש רבוס גארפמ ל"רהמה ."םהיאיבמל רכש ןתיל ידכ ?ןיאב
בור לבא .םינטק םידלי לש םתאבה תא בייחל הצור אל ארמגה ףאו הרותה תאירק תא
םילוכי םניאש ,תוקוניתל הנווכהש העד וליפא הנשיו םינטק םידליב רבודמש וניבה םישרפמה
םוי יוחדל הביסה תוקוניתה תאבהב י"שר יפל .לפנ ללכמ ואציש םיקנויו םיללוע ףאו ,תכלל
.םיברה תושרל םתוא לטלטל רוסא ירהש ,תבשב תויהל לחש להקהה

לש ותחכוה כ"כ העודי אל לבא ,להקה תוצמ לע םירוריבב דבכנ םוקמ תספות םידליה תייעב
,ך"נתהמ החכוה אצמ אוהש ןיינעמ ;להקה תוצמל תוקונית תאבהל בויחה דגנ ןדמע בקעי יבר
יכ שיגדהל םידקמ ןדמע בקעי יבר .(22 ;א ,א) לאומש רפסמ
.(ןיבהל לק) ל"קו דובכה ינפמ הרזעל םידש יקנויו םיללועה איבהל ירמגל רבתסמ אל"
,קפס ילב אוה יאנגו .םידשמ יקיתע בלח ילומג ,העומש ןיבי ימ תאו העד הרוי ימ תא
."ראבל ךרוצהמ וניאש המ
הנחש עמשמ קוספהמו הטימשה תנש הלח הנש ןבכ היה לאומש רשאכש חיכומ אוה ךכ רחא
ןדמע בקעי יבר .םייתנש ןב היה לאומשש דע הלישב שדקמה םוקמל דליה תא התלעה אל
תביחמש יאמש תיב תטיש לע הזה קוספהמ םילאוש םשש (.ח הגיגח) ארמגה תא טטצמ
ריעהמ םהיפתכ לע םאיבהל םילוכי םהיתובא םא (לגרל הלוע) היאר תוצמל םידלי תאבה
ליגש חכומ ,לאומש לצא להקה תוצמ לוטיב לע תלאוש אל ארמגהש תויה .שדקמה םוקמל
להקה בויח םגו היאר בויח ללה תיב יפלו ,היאר תוצמב בויחה ליגמ הנוש וניא להקהל בויחה
.(ג הנשמ א קרפ הליגמ ,ןדמע בקעי ברהל םימש םחל) הובג רתוי ליגב ליחתמ

ריעצ ליגב רעונה תופתתשה לש תיכוניחה תובישחב הכלהה ילודג םיכיראמ שורד ירפסב
ידומיל םה םידומילה תישארש - רפוס םתחה יפל - ונדמלל אב הזה רבדה .להקה תוצמב
לוח ידומיל כ"חא דומלל שי הרותה דומלב ריעצ ליגב ליחתה דליהש ירחא קרו שדוקה
ץראב םג אלא ,ץראל ץוחב הנוכנ קר אל וז הטישש ףיסומ רפוס םתחה .תוינוציח תומכחו
ראש" תמדקהב תילילש העפשהמ ןגתש לארשי ץרא תריווא תרהט לע ךומסל רשפא יא לארשי
דצ הזיא היהיש "אנימא אוה" םוש רפוס םתחל היה אלש ,ןיינעמ .שדוק ידומילל "תומכחה
לע דיפקהל ונילע םש םגש שיגדמ קר אלא ,לארשי ץראב לוח ידומיל לש דומלב רוסיא לש
.(ךליו תשרפ ,רפוס השמ יברל השמ תרות) הנוכנה הטישה

"ועמשי ועדי אל רשא םהינבו" קוספה רדס שיגדה - "רנל ךורע"ה לעב - רגנילטע בקעי יבר
אלא דומילה םע ליחתמ אל ךוניחה .ךוניחב ןוכנה רדס תא ונל תוארהל ,"ודמלו" ןכ ירחא קרו
םהיבאמ ודמלי ךכ רחא קרו תוהמאה לע תלטומ התבוחש ,תווצמה לע העימשה םע לכ םדוק
ןאכ רבכ םיאור ונא .(וניזאה תשרפ ,רגנילטע בקעי יברל ינע תחנמ) תווצמה לכ םויקו הרות
.רגנילטע בקעי בר לש ודימלת ,שריה ר"ש בר לש םייכוניחה תודוסיהמ דחא


להקהל רכז .5
תאירקב םיאורש שי ;וז הווצמל םישולק תונורכיז קר ונל וראשנ ונשדקמ תיב ןברוח ירחא
הרות תחמשב הרותה םויסבו אבר אנעשוה לילב ותאירקו םירבדה רפס דומלב ,תוכוסב תלהק
.להקה תוצמל רכז

יאצומ לכב ריע לכב להקהל רכז תושעל אטילב זבינופב בר דוע ותויהב עיצה ל"צז ת"רדאה
ותדעב בר לכ שורדיו ינומכ םינטקבש ןטקל םיעמשנ ויהי םילודגהש רודה ירשאו" :הטימש
ירחא .(נ"רת תוכוסל הנווכה) "ש"היא הבוטל ונילע האבה תוכוס מ"הוח שדוק תבש םויב
אל ת"רדאה .ותעצה לע "ותעב רבד" הנטק תרבוחב רזח םילשוריב תונברה אסכ לע ותולע
רכז םיניד המכ םנשי .לארשי תוצופת לכב אלא םילשוריב דחוימ רכז הזיא תושעל עיצה
איבנה ירבד םייקל ,םוקמ לכב םבויחו 'לוכו ןמוקיפא ,גחה ימי תעבש לכ בלול ןוגכ שדקמל
פ"ע חי :אי םירבד ,ירפס) םישדחכ םכל ויהי אל םירזוח םתא רשאכש "םינויצ ךל יביצה"
ת"רדאה עיצה ןכל .(אמ הכוסב ןייע שדקמל רכז תושעל דחוימה בויחה לע ;כ:אל והימרי
אל השעמל ,וננובאדל םלוא ;הליהקו הליהק לכב ,ריעו ריע לכב להקה תוצמל רכז תושעל
.הפיה ותעצה הלבקתנ

יזכרמ "להקהל רכז" דמעמ תושעל יחרזמה לעופה לש תוברתל זכרמה עיצה ה"שת תנשב
גוצרה ברה לבא (יר 'יס שיא ןוזח תורגא) "ןכ תושעל רוסא"ש בתכ "שיא ןוזח"ה .םילשוריב
"םיקהבומה הרותה ילודג ,םינברה י"ע השעיי לכה ךא"ש יאנתה םע העצהה םע םיכסה ל"צז
ירחא .םילשוריב תוכוס מ"הוחב להקהל רכז דמעמ םייקתה ךכו .(טס 'מע להקה ץבוק)
תוישרפה תא וארקו יברעמה לתוכל וכלה "ןורושי" כ"היבב תושרדו םיליהת יקרפ תרימא
.שמוחה ךותמ ,ארוק היה ךלמהש ,םירבדה רפסבש

לכב רידחהל ,קוק ברה לש ונתוח ,ת"רדאה לש ותעצהל רוזחל רבדה יוארו בוטש יל הארנ
ריע לכב םיסונכו תושרד י"ע להקה תוצמל רכזה תא - הלוגבו לארשי ץראב - לארשי תוצופת
לע תושרדו תוחיש ,םירועש ךורעל שי םייתדה רעונה ינוגרא לכבו תויסנכה יתב לכב ,ריעו
קזח דומע" "ךוניח"ה יפל הוהמש ,וז הווצמבש םיניד יטרפו הכלהה תודוסי לע ,תונויערה
רבדהש יפכ םעט תרסחו תילרטאית הרוצ התואב תאז עצבל ןיאש ,יאדו ךא ."תדב לודג דובכו
.םילשוריב םינש עבש ינפל השענ