לארשי ימכח יבתכב םלועה תאירב ןמז

גרובזניג בד

ח"לשת ,זמ תועד.היגולואיג ,תיעדמ הריקח ,םלועה תאירב ,םלועה ליג :חתפמ תולימ

ןכותה
תיעדמה הפקשהל דגונמ האירבל םינשה ןיינמ ןובשח .1
"תישארב השעמב רוקחל רוסא" .2
"ןומדק םלוע היה" :ל"זח תשיג .3
ונמלוע תומדק לע םייניבה ימיב לארשי ימכח תושיג .4
"לארשי תראפת" לעב ץישפיל לארשי 'ר תשיג .5
ל"צז שריה לאפר ןושמש 'ר תשיג .6
ד"בח ידיסח אישנ א"טילש ןוסרואינש םחנמ ברה תשיג .7
"תדהו עדמה" ורפסב י"נ ןויצע ר"ד תשיג .8
ל"צז קוק ה"יארה תשיג .9
םוכיס .10
רמאמה אשונל היפרגוילביב .11

תיעדמה הפקשהל דגונמ האירבל םינשה ןיינמ ןובשח
הז ןינמ .(םש י"שרבו) א"ע ,ט ףד הרז הדובע תכסמב אבומ תרוסמה יפ לע םינשה ןינמ ןובשח
,ראשה ןיב ,חיכוהל הסנמ עדמה .תיעדמה הפקשהה יפ לע ןינמל דגונמ םלועה ליג לש
3-4 ינפלב דמאנ םתורצוויה ליג יכ ,עבטב םינוש תומוקמב םיאצמנה ,םיעלס תועצמאב
.םינש ינוילימ םייק ץראה רודכ יכו םינש לש םידראילימ

תוקרפתה לש םיבושיחו תוחכוה תועצמאב ץראה רודכ תריצי ליג לש הז בושיחל עיגמ עדמה
תואמו תורשע לש תומצועב עקשמ יעלס לש העיקשהו הריציה ךשמ ,םייביטקאוידר םילרנימ
.'וכו םינבואמה תרות ,םירטמ

ןיא ;רבעל חתפמ הווהה :ומכ ,תונוש תויטמויסקא תוחנה לע תוססובמ תויעדמה תוחכוהה
דואמ הברה שי םייעדמה םיכומיסה ךותב .'וכו רבעל סחיב םויה לש ןמזה דמימב יוניש
עדמל האיכ תיעמשמ דח הרוצב ןהילע בישהל דציכ םיעדוי םינעדמה ןיא רשא ,תוריתס
תריקחב .םיוסמ םיעלס ךתח הלגתמ ץראה רודכ ינפ לע םיוסמ םוקמב ,המגודל .קיודמ
החנהה תלבק ךותמ תאזו רקחנה םוקמב ויהש ףונה תורוצ תא רזחשל ןתינ ותורצוויה
,םי ףוחב םירצונה םיעלס ,השביב םירצונה םיעלס םנשי הווהב .רבעל חתפמ הוההש תיעדמה
םי ףוחמ םיפדצ האלמ לוח ןבא ,םייתשבי - לחנ יקולח לוח יעלס :ומכ .קומע םיבו דודר םיב
ןבא :עלס יפושחמב תוארל ןתינ ץראה רודכ ינפ לע תואיצמב .םיה ךותב בורל תרצונ ריג ןבאו
םייח יאנת םינייפאמה םינבואמ אלמ רגרג קד יריג עלס יבג לע תורישי תדבורמ תיתשבי לוח
רומאה הרקמב ןעדמה ןורתפ .הנוכנ הניא רבעל חתפמ הווההש החנההש ןאכמ .קומע םי לש
אלו תינויגה אל איה קיודמ עדמב תאזכ הבושת ."תיגולואיג המאתה יא" :בור יפ לע אוה
יא ,השדח םיעלס תעיקש תליחת לש תויעמשמ דח תועיבק אלו תופיצר תויהל תבייח .תיבקע
תניחבמ המאתה יא םג הארמ םינבואמה רדסש הדמב ,שדח יגולואיג ןדיע תליחת וא המאתה
.ומיקתהו ויח םינבואמה יחה ילעב וב ןמזה וא םירקחנה םייחה ילעב לש םויקה יאנת

תופוקתב וניתובר םג .ל"זח תא קיסעה ץראה רודכ לש םינשה ןינמש הארמ תורוקמב ןויע
תורואמ .וז היעבל וסחיתה םירחאו ל"היר ,ן"במרה ,ם"במרה ,ייחב ונברכ ,רתוי תורחואמ
שריה לאפר ןושמש 'ר ,"לארשי תראפת"ה לעב ,ל"צז ץישפיל לארשי 'ר :ומכ ונרודו ונתפוקת
,א"טילש ןוסרואינש םחנמ ברה ,ץיבבולמ ר"ומדאה םיכורא םייחל לדביו ל"צז קוק ברה ל"צז
.םהירבדמ אבוי ןלהל .וז היעב לע תוכיראב ובתכ

"תישארב השעמב רוקחל רוסא"
דומילב הרוסאו תרתסנו המותס ,הסוכמ םלועה תאירבש תרמוא ל"זח תושיגמ תחא
:ונינש א ,ב הגיגח תנשמב .הריקחבו
הבכרמבו (אוהו דחא :י"שר) םינשב תישארב השעמב אלו השלשב תוירעב םישרוד ןיא"
."דיחיב

:(א"ע ,גי ףד ,הגיגח) ארמגה תרמוא וז הנשמ לע
המב .רוקחת לא ךממ הסוכמבו שורדת לא ךממ אלפומב ;אריס ןב רפסב בותכ ןכש"
."תורתסנב קסע ךל ןיא ,ןנובתה תישרוהש

:תישארב השעמ רקחב רוסיאה תורדגה תא ארמגה הביחרמ (ב"ע ,אי ףד) ןכל םדוק
םלועה ארבנש םדוק םדא לאשי לוכי (בל ,ד םירבד) 'םינושאר םימיל אנ לאש יכ'"
לע םדא םיקלא ארב רשא םויה ןמל' :רמול דומלת ?(האירבל םדקש המב רוקחל)
תאירבל ןושאר םוימ) תישארב ימי תששמ םדא לאשי אל לוכי .(םש ,םירבד) 'ץראה
,םירבד) 'ךינפל ויה רשא םינושאר םימיל' :רמול דומלת ?(םדאה תאירב דע םלועה
:רמול דומלת ?רוחאל המו םינפל המ ,הטמל המו הלעמל המ ,םדא לאשי לוכי .(םש
- םימשה הצק דעו םימשה הצקמ ,(םש ,םירבד) 'םימשה הצק דעו םימשה הצקמלו'
."רוחאל המו םינפל המ ,הטמל המו הלעמל המ לאוש התא ןיאו ,לאוש התא

:וניצמ ,א הבר שרדמב .םלועה תאירב רקח רוסיאל הרותה ןושלב ןיכומס אצומ שרדמה
ךל ןיא ךכ ,וינפלמ חותפו וידדצמ םותס 'ב המ ?(תישארב) ב-ב םלועה ארבנ המל"
אנ לאש יכ' :רמא ארפק רב .רוחאל המו םינפל המ ,הטמל המו הלעמל המ שורדל תושר
התא ןיאו שרוד התא םימי וארבנ םויה ןמל 'םויה ןמל ךינפל ויה רשא םינושאר םימיל
."ןכמ םינפל שרוד

:רמאנ חולישה ימ שרדמבו
תישארב השעמב םישרוד ןיאש זמר ,תישארבב יתבר איהו תיב איחרפ 'ר רמא"
."םינשב

:םינוש םירשקהב הז אשונב רובידה תא ביחרמ ם"במרה
,ןומהה ונממ ודמלש המ יפכ וטושפ לע ולוכ וניא ,תישארב השעמב רמאנש המ לכש"
םיצירממ םימכחה ויה אלו המכח ישנא ותוא ןיקיתעמ ויה אל ןכ ןינעה היה וליאש
(טכ ,ב םיכובנ הרומ) "...ןומהה ינפב וב רופס תעינמו ומילעהב תוצילמ
לכ רואיבו שוריפ גישהל הבחר תעד ול שי םדא לכ ןיאש יפל ,ןישרוד ןיאד אהו"
(א ,ב הגיגח הנשמל ושוריפ) "ןיירוב לע םירבדה

:ראשה ןיב בתוכו ,ןודנב ותעד עיבמ ,תישארב רפסב ןושארה קוספל ושוריפב ,ן"במרה
ןיעדויו וירוב לע עודי אלו תוארקמה ןמ ןבומ וניא ,קומע דוס תישארב השעמש ינפמ"
."ותוא ריתסהל ןיבייח

"ןומדק םלוע היה" :ל"זח תשיג
.אלפומב רוקחל ,תונוש תופוקתב לארשי ימכח ףאו ,ל"זח וענמנ אל וללה םיגייסה לכ ףא לע
,ג"פ הבר תישארבב והבא 'ר לש וירבדל רקיעב וסחיתהו םהירבסהו םהיתורעה תא וריעה םה
:"דחא םוי רקוב יהיו ברע יהיו" ה ,א תישארבב קוספה לע
היה אלש רחאמ יכ ,'ברע יהיו' אלא ןאכ ביתכ ןיא ברע יהי :ןומיס 'רב הדוהי ר"א"
םדוק םינמז רדס היהש ןאכמ :והבא 'ר רמא ?ןיינמ רקובו ברע - םלועב שמש ןיידע
אל ןידו יל ןיינה ןיד רמאו ולא תא ארבש דע ,ןבירחמו תומלוע ארוב היהש דמלמ ,הזל
."(יל םיבוט אל הלאו יל םיבוט הלא) יל ןיינה

:בתוכו םירבדה תא ביחרמ (תישארב תשרפ "הוצמהו הרותה" ושוריפב) ם"יבלמה
היוה ןברוח ידי לע קר היוה םוש היה אל האירבה ימי לכש ינפמ והבא 'ר םעטו"
רמאנש המב ץילמה הזש הינשה הרוצה הנבנ הנושאר הרוצ ןברוח ידי לעש הנושאר
התלע שדח ןינב לכב יכ ,יל אינה אל ןושארה וליאכ ,ןבירחמו תומלוע הנוב היהש
."הלודג רתוי הגרדמל האירבה

:בותכ א"ע ,זצ ףד ןירדהנס תכסמב
םויב ודבל 'ה בגשנו' :רמאנש ,בורח דחו אמלע ווה ןינש יפלא תיש אניטק בר רמא"
ונמיקי ישילשה םויב םימוימ וניחי :רמאנש בורח ירת :רמא ייבא .(אי ,ב היעשי) 'אוהה
תחא הנש תטמשמ תיעיבשהש םשכ :אניטק ברד היתווכ אינת .(ב ,ו עשוה) וינפל היחנו
ודבל 'ד בגשנו' :רמאנש ,הנש םיפלא תעבשל םינש ףלא טמשמ םלועה ךכ ,םינש 'זל
:רמואו ,תבש ולוכש םוי - (א ,בצ םיליהת) 'תבש םויל ריש רומזמ' רמואו .'אוהה םויב
."(ד ,צ םיליהת) 'רובעי יכ לומתא םויכ ךיניעב םינש ףלא יכ'

:תישארב רפסל םלענה שרדמב אבומ ,הז ונמלועל תומדוק תואירב לע ףסונ רוקמ
היהו ,דחא ומשו אוה היה םלועה תא ה"בקה ארבש םדוק :ןנחוי ר"א אבא ר"א"
(בי 'ח) םירישה רישב :רמאנש ,תומלוע ףלא םדוק ארבו םלועה תא אורבל ותעדב
רמאד ונייהו .ןיאכ ודגנכ לכהש עידוהל םירחא תומלוע ארב ךכ רחאו 'המלש ךל ףלאה'
ראשל ומדקש תומלוע ףלא ארב הלחתבש ינפמ ?תויתואב הנושאר ףלא המל :אייח 'ר
."תומלוע

:רמאנ (ב"ע ,גי ףד) הגיגח תכסמב .ןומדק םלועל םיפסונ תורוקמ שיו
תוארביהל וטמוקש תורוד עבראו םיעבשו תואמ עשת דיסחה ןועמש 'ר רמא אינת"
."וארבנ אלו םלועה ארבנש םדוק

:(ב"ע .חפ ףד) תבש תכסמבו ."םלועה ארבנש םדוק םינמז רדס היהש" :ףיסומ םוקמב י"שר
ארבנש םדוק תורוד עבראו םיעבשו תואמ עשת ונייהד ,תורוד ד"עקתת הזונג הרותה
."םלועה

תומלוע תומדק לע הדגאל סחיתמ ,"תולודג תוכלה" ורפסל המדקהב ,אראיק ןועמש 'ר
:םתאירבו
:שיקל ןב ןועמש יבר םשב אנוה בר רמא :תארבנ םלועה ארבנ אלש דע הרות הרמא"
היהאו ןומא ולצא היהאו' רמאנש ,םלועה לש ותאירבל הרות המדק הנש םיפלא ינש
לש ותנמוא ילכ יתייה ינא הרות הרמא ,ןמוא - ןומא .(ל ,ח ילשמ) 'םוי םוי םיעושעש
םוי םא .(ב"כ ,ח ילשמ) 'וכרד תישאר יננק 'ה' :רמאנש ,םלוע ארבו לכתסנ יב ,ה"בקה
.(ד ,צ םיליהת) ,'לומתא םויכ ךיניעב םינש ףלא יכ' :רמאנש ,םינש ףלא ה"בקה לש ומוי
תירבש דמלמ ,(ח ,הק םיליהת) 'רוד ףלאל הוצ רבד ותירב םלועל רכז' רמוא דחא בותכו
תורוד הששו םירשעו םלועה ארבנ אלש דע תורוד העבראו םיעבשו תואמ עשת הרות
" ...וניבר השמ דעו םדאה ןמ םלועה - ארבנשמ

ונמלוע תומדק לע םייניבה ימיב לארשי ימכח תושיג
:בתוכ (זס ,א רמאמב) ,יולה הדוהי יבר ,"ירזוכה" לעב
םיבר םימלועו ןומדק רמוחב ולו הב תודוהלו ןימאהל הרות לעב ךרטצמ היה םאו"
ןמזמ שדח אוה הזה םלועה יכ ןימאמ אוה יכ ותנומאב םגפ היה אל הזה םלועה םדוק
."עודי

:ראשה ןיב בתוכ (הכ ,ב םיכובנ הרומב) ם"במרה
הרותב ואב רשא םיבותכה ינפמ םלועה תומדקב רמאמה ןמ ונתחירב ןיא יכ עד..."
םיבותכה ןמ רתוי םלועה שודיח לע םירומ םיבותכה ןיא יכ ,שדוחמ םלועה תויהב
ןינעב ונל םיענמנ אל ,ונינפב םימותס שוריפה ירעש אלו םשג םיקלאה תויה לע םירומה
"...םלועה שודיח
:ם"במרה ךישממו
תפומב ראפתה אל םלועה תומדקו ...והנימאנ אלשו תאז תושעל אלש ונואיבה םנמאו"
ןמ םינפב ורתוס עירכהל רשפאש תעד תערכה ינפב ושרפויו םיבותכה וחדויש ךירצ ןיאו
ויהי םלועה שודיח תמאה םא יכ עדו..." :ם"במרה בתוכ קרפ ותוא ףוסבו "...תוערכה
."ןינעה הזב לאשתש הלאש לכ לופתו תירשפא הרותה היהתו תויורשפא םלוכ תותואה

:בתוכו ,תבש תכסמבו הגיגח תכסמבש תואקספל שוריפב ם"במרה סחייתמ רחא םוקמב
הניחב הזיא קר ונלש םינשל הנוכה ןיא תורוד ד"עקתתו הנש םיפלא בותכש המ"
."תרחא

.תורודו םינש ןינמ לש תוניחב יתש שיש ,החנההמ אצוי ם"במרה
"תובבלה תרות" ורפסב ,ם"במרהו "ירזוכה" לעב לש וזל המוד אדוקפ ןבא ייחב ונבר לש ותעד
:בתוכ אוה (ישש קרפ דוחיה רעש)
וליחתהש השוע םלועל היהיש ךירצ ...שדוחמ םלועה יכ ןימאנש בייח ןידהו..."
."...רבד ןיאמ ושדחו ורצי רשא ןכה אוהו ...ושדחו

תורודה לש םינשה ןובשחו תירפסמה העיבקה תא ריבסמ ,הרותה ןשרפ ,רשא ןב ייחב ונבר
:ןודנב בתוכו
םימי קר ,שונא ימי לש םימיה ןתוא ןניא תורוד ד"עקתת ןתואו םינש םיפלא ןתוא"
הנש םיפלא ןובשחל םה תורוד ד"עקתת ןתואד שרפל אב .הזל רקח םהל ןיאש םינשו
תורוד היה תורוד ד"עקתת ןתואד שרפנ אלש ...ל"נה ןובשחל הלוע דחא רוד רשא ונלש
שמחו האמ רוד הלוע חונ דע םדאמ תורוד הרשעה בושחנ םאד .תורוד ו"כה ןתואש ומכ
ןובשחל בושחנ םא ןכ םא הצחמו הנש ששו םיעבש הלוע םהרבא דע חנמו הצחמו םינש
םיכירצ היה ןכ םא .ונלש הנש ףלא האמל בורק וננובשחל הלעי תורוד ד"עקתתה תא הז
."םלועל הרותה המדוק הנש םיפלא רמאד ןאמכ היל אריבס אל הז בותכש המד שרפל

ונבר בתוכ ןכו ,ונלש םינשה ןמ רתוי תוכורא םינש ןה ולא הנש םיפלאש ,ייחב ונבר יפל עמשמ
(ב ,הכ ארקיו) "'הל תבש ץראה התבשו" קוספה לע בתוכו רהב תשרפב הרותל ושורפב ייחב
."הנש םיפלא ט"מ םהש לבויב תוטימש 'ז דגנכ םימעפ 'ז ברחו הנבנ םלועה היה"

היפלש העדב הריפכ האור וניא (בי קרפ ,ןושאר רמאמ) "םירקעה רפס" ורפסב ובלא ףסוי יבר
:בתוכ אוה .ןמזמ םלועה ארבנ
...הנימאהל תיקלא תעד לעב לכל ךירצ הנומא איה םא ףא ןיאמ שי שודחה תנומא"
,התלוז תיקולא הרות תואיצמ רייוצי אלש תיקולאה הרותה רקיעמ רקיע הנניא לבא
,הרותל רקע ומושלו ןיאמ שי שודיח לע תורוהל תישארב תשרפב הרותה הליחתה אלו
ונממ םודק ןושאר רמוח שיש ןימאיש ימ םוקמ לכמ ...םימכחה ןמ הברה ובשחש ומכ
הרותה יסינ תעדה הז שיחכי אל ,הצרש ומכו םשה הצרש תעב םלועה שדחתנו ארבנ
."...היתפומבו הרותב רפוכ וניא הזה ךרדה לע הנימאיש ימ הנה ...היתפומו

:(זי קרפ ,ו רמאמ) "'ה תומחלמ" ורפסב .ולא תועדב ךמות (ג"בלרה) ןושרג ןב יול יבר
."םינפמ ותנומת רמוש יתלב םלועה תאירב םדוק היה םשגה הז יכ הארי הנהו..."
ןינעמ הרותב רכזנש המב ונל הרק רבכש עדתש יוארו" :בתוכ אוה א קרפ ינש קלחבו
הרותב אבש המ ראבל ונמצע ץחלל וכרטצנ אלש ינוצר ,ןינעה הז ךפה םלועה שודיח
לא המ ןפואב הבס ,הזמ הרותב אבש המ היה לבא ,ןויעה לא תואי ןפואב ןינעה הזמ
רישימ ןפואב אוה ןינעה הזמ הב רכזנש המ יכ ...ןויעה ךרדמ הזב תמאה ונל עיגיש
הזו ,הרותב ןכ ןינעה היהיש היה יוארו .הב תמאה אוצמל הריקחה תאזב רקוחה דואמ
היהתש ביוח ..ןורחאה ותומלש ןינק לא םדאה הב ךרדו סומנ איהש המל ,הרותה יכ
."תמאה תעגהל םדאה תרשימ


"לארשי תראפת" לעב ץישפיל לארשי 'ר תשיג
ןירדהנסב ארמגלו ,"ןבירחמו תומלוע הנוב" והבא 'ר לש ושרדמל ותוסחיתהב םלוכ לע לידגה
,"זעובו ןיכי" לעבו "לארשי תראפת"ה לעב םלועה תומדקל סחיב ייבא ירבד לע ,א"ע ,זצ ףד
רוא" ולש שורדב ,גיצנד ריעב הליהקה לש ןיד תיב בא ,ל"צז ץישפיל לארשי 'ר הנשמה שרפמ
שוריפ ףוסב ספדומהו (םנינמל 1841 תנש) ב"רת תנשב חספ מ"הוח תבשב שרד רשא "םייחה
רשא ןב ייחב ונבר לש םתעדב בהלנ ךמות אוה "לארשי תראפתה" לעב .ןיקיזנ רדסל תוינשמה
:בתוכ אוהו ,םירחאו
הנבנ םלועה היהיש ...רהב תשרפב םילבוקמה םשב םלענ דוס ייחב וניבר ונל הלג"
."הנש םיפלא ט"מ דחי םהש ,לבויבש תוטימש 'ז דגנכ םימעפ 'ז ברחנו

תומדק לע םיחיכומה םייעדמ םיחותינו םיאצמימ ,תודבוע איבמ ,"זעובו ןיכי" לעב אוה
:ונושלכ וא ,השודקה ונתרותב רבכ ונשי הז לכ יכו ,םלועה
."יח לכ םא איה יכ הב הלוכ אבד"

:וירבדכ ,קדצו תמא ירבדכ האור אוה ,ונושלכ "םייעבטה" וא ,עדמה ישנא תוחכוה תא
(ל"זחל הנוכה) םיתוש ונא םהימימ רשא םישודקה םהירבד לע תוקזח תויאר איבנו"
."קדצו תמא םהירבד לכ יכו ,םב רבד םיקלא חור יכ ,ןתנ תורוהל םייעבטה ירבדמ םג

ףד הגיגחב ארמגה ןמו (ל"נה) הגיגח תנשמבש רוסאה ןמ םלעתמ "לארשי תראפת" לעב ןיא
:ב"ע ,אי
לכתסהל אקוד ונייה ,הגיגחד ג"פרכ רוחאל המו םינפ המ לואשל ונל רוסאש יפ לע ףאו"
םיפוקש תונולחהב קר ץיצנו הלענ ונחנא לבא ,ל"זח ונל ושריהש הממ ,האלהל רתוי
."שיא יפמ שיא ונל רסמנש יפכ וניתובר ונל וחתפש םימוטאו

םלועה לש תושדחתהו ןברוח לע םיחיכומה ,םיקוספ תרוש טטצמ ל"צז ץישפיל לארשי 'ר
:כ"חא
"המחה השובו הנבלה הרפחו" ,(טי ,דכ והיעשי) "הטטומתה טומ - ץראה העערתה"
ןשעכ םימש" ,(ד ,דל והיעשי) "לובי םאבצ לכו םימשה רפסכ ולוגנו" ,(גכ ,דכ והיעשי)
"השדח ץראו םישדח םימש ארוב יננה" ,(ו ,אנ והיעשי) "הלבת דגנכ ץראהו וחלמנ
.'וכו (ז"י ,ה"ס והיעשי)

:"םייעבטה" תוחכוה תא איבמ אוה ,"םייחה רוא" שורדה ךשמהב
הזה דוסה יכ ,םיחנומ השודקה ונתרות ינדא סיסב הזיא לע ואר ידידי יחא התעו ..."
עבטהב בוש והונאצמש םינש תואמ המכ הז ונל והולג םהו וניתוברו וניתובאל רסמנש
קקותשמה חורהש .רתויב הריהבה ונינמזבכ םירחואמה םינמזב וניניעל הרורב
המדאה לש םייברקב הדלוחכ שפחיו רפחו רתח ,תומולעת לכ תולגל ץפחה ,םדאבש
ןערלידראק ירהבו ,םיטפרקבו םיאנריפה יירהב םלועבש םיהובג רתויה םירהב
ירדמ י"ע ווהתנ םלוכש ואצמו ורתחו ורפח ,ןיס לובגב ,הילמיהה ירהבו ,הקירמאב
םייולתו ,הארנו קזח חכב הז לע הז רודיס ילב וכלשוה וליאכ םיחנומש ,םיארונ םיעלס
הכיפהמ י"ע קר תאזכ הווהתנש רעושי אלש דע ,הרעש בחור לע הז לע הז םילולת
.עגרכ ךפהתנו ץראב רעוגה ,ךרבתי ודי לע דחא םעפ התיהש תימלוע
רטמוליק תואמ הזיא היברקבו ץרא יקמעמב ורתח םג םא יכ ,הזב וקפתסה אל דוע
,תובכש 4 המדאה יבוע ךות ואצמו ,קרעווגרעבב ושפח ,ץראה לש ןוילעה ינפ תחת קומע
םיאורב םיחנומ רדסל רדס ןיבו ,תרחא המדאמ תחא לכ ,התרבחמ הלעמל תחא
רבכ הינפ הפלחתנו הכפהתנ ץראהש וחיכוה םשמ רשא ,ןבאל םראותב ווהתנו ושקתנש
.םימעפ 4

הנותחתה הרושב םיחנומש םתואש דימת ואצמ התרבחל המדא תרוש ןיבש םיאורבהו
ןכ ומכו .הנממ הלעמלש הרושב םיחנומש םתואמ רתוי ייקנע לדוגב םייונב םה ,ץראבש
,תישילשה הרושב םיחנומש ןתואמ םילודג רתוי ןיידע ,היינשה הרושב םיחנומש ןתוא
ןתואמ רתוי הנותחת הרוש לכבש םיאורבה לדוג יפל לבא .תיעיברל תישילשהמ ןכ ומכו
םיאצמנש םיאורבה לש םניינבב יפויה תומילש בוש הארי ןכ ,הנממ הלעמלש הרושבש
.היתחתש הרושב םיאצמנש םיאורבה ןינבב הארי רשאמ רתוי ,הנוילע הרוש לכב
הארונ הפיחד תחא םעפ הלבק ץראהש ,עבטב תוחכוה המכ שיש ,םייעבטה ובתכ דוע
ינפ לכ ודדשנו וברחנ הז ידי לע רשא ,תינופצ תיחרזמ ןרקל תימורד תיברעמ ןרקמ
לש ןופצ הצקב ,ןעיריביז תנידמב ,(1807) םרפסמל ז"תתו ףלא תנשב ואצמ ןכו .ץראה
םימעפ 'ד וא 'ג ומכב ,דואמ לודג דחא ליפ ,דימת םש רשא ארונה חרקה תחת ,םלועה
.גרובסרטפב ןעשיגאלאצ ןואיזומב םידמוע התע ויתומצע יפושו ,התע ונאצמנ רשאמ
,םיליפ לודיג םוקמ וניא ,םש טלושה ידימתה תורירק לדוג יפל ,ל"נה הנידמב רשאו
זא םשל ףצוה ,הלבלבתנו הדדשוהו ,ץראה הלבקש ל"נה הפיחד ידי לעש חכומ הזמ
לדגל קופיס ידכב ,םח אוהה םילקאה עבט היה תחא םעפש וא ,םילג ןומהב הז ליפה
ושקתנ רשא םיה תויח ,ץראב םיהובג רתויה םירהה יקמעמב ואצמי ןכ ומכו .םיליפ
ואצמש תויח ינימ 78 לכמש בתכ ,ומש רעיפוק ,יעבט רקוח דחא םכחו .ןבאל ויהו
.וישכע םלועב ללכ םיאצמנ םניאש םינימ 48 ןהמ שי ,ץראה תויתחתב

רומטלב ריע ביבס ץרא יקמעב תאצמנש תחא תיקנע היח תומצעמ ונעדי רבכו
11 ,היתופתכ הצק דע םינושארה הילגר תופכמ ההבוגו ,לגר 17 הכרא רשא ,הקירמאב
אצמנ עגריבעג ץראבו הפוריאב םגו .לגר 9 שי ,הבג דע םינורחאה הילגר ףכמו ,לגר
היח ןימ לכל םשב וארקו ,הנה תחאו הנה תחא םירוזפ ,היחה תאז תומצע ץרא יקמעמב
.הטוממ תאזכ

ךותמו לגר 'צ הכראו לגר ט"י ההבגש ןאדאנאוגגיא הוארקש ןבואמ ןימ ואצמ ןכו
ואצמ תרחא היח ןימ דועו ,היה ריצח קר הלכאמש םיינכותה וטפש הירבא תנוכת
,תפרוט היח התיה לבא ,ןאדאנאווגיאמ ןטק טעמ קר התיהש ,סוריוזאלאגעמ הוארקש
.רשב תלכואו

היה רבכש ,םינש תואמ המכ הז םילבוקמה ונל ורסמש המ לכש רורב הארנ רומאה לכמ
הלגתה םלועה םעפ לכבשו ,םימעפ עברא הז םמוקתנו רזחו ברחנ בושו ,דחא םעפ םלוע
.קדצו תמאב ונינמזב ושכע ררבתה לכה ,הליחתמ רתוי הריתי תומלשב

ונתרותבש הנושארה השרפב ביטיה ראב בתכנ הזה אלפנה דוסהש ,יחא ונימאהו
"...יח לכ םא איה יכ הב הלוכ אב אד ,השודקה

ל"צז שריה לאפר ןושמש 'ר תשיג
סחיתמ ,1873 תנשמ "תודהיה לש יגוגדפה הכרע לע" :ורמאמב ,שריה לאפר ןושמש יבר ברה
:ראשה ןיב בתוכו ץראה רודכ ליגל
ויה אל ,הבידנ דיב רזפמ היגולואגה עדמ רשא ,םינשה ינוילימו םיפלאה תואמ וליפא"
אל דועש החנהב םייוקל ויה ילולו תורעשהמ רתוי ויה םג ול ,תודהיה תא תוליהבמ
םילעופ םתוא םיאור ונאש ,המצע התואבו תוחוכה םתוא ולעפ ץראה תאירבבש החכוה
רשא ,ועקשו הז םלוע תאירבל ומדקש תומלוע םיריכזמ ל"זח .םייקה םלועב םויכ
לבא .וירדסבו ותומדב הזה םלועה תא רואל איצוהש דע םבירחהו ה"בקה םארב
התיה הירואית לכ ,הנומא ירקע תגרדל ןתייחד וא הלא תועד תלבק ולעה אל םלועמ
."'ה תאמ תישאר לכ' :תודוסיה דוסיב העגפ אל םא םהיניעב הרשכ

ד"בח ידיסח אישנ א"טילש ןוסרואינש םחנמ ברה תשיג
,בתכמב בתכ ,תיללכה ותלכשהב סדנהמ םג אוהש ,ד"בח ידיסח אישנ ,ץיבבולמ ר"ומדאה
היעבה לע ותעד תא םינעדמ סנכל ,עדמו הנומא ינינע - 'א ץבוק - שדוק תורגאב םסרפתמה
יכ ,ל"צז שריה לאפר ןושמש 'ר לש ורמאמב בתכנש ןויערה תא השעמל ביחרמ אוה .הנודנה
םלועה תאירבב ולעפ ןמז דמימ ותואבו המצוע התואב ,תוחוכה םתואש תוחכוה לכ ןיא
:ורמואב וירבד תא חסנמ ד"בח ידיסח אישנ .םייקה םלועב םויכ םג םילעופו
העשב ,ןהילע ןדו תוזיתופיהו תוירואית חסנמ עדמהש ךכ לע ונתעד תתל ונילע ..."
,"תוטלחומ תויתימאב הנד הרותהש
ןיב קלחמ אוה רמאמה ךשמהב
עדמ ןיבו הנחבה תונב תועפות ןיימלו ראתל ודיקפתש ינויסנ וא יריפמא עדמ"
םלפכשל ונידיב ןיאש תועפות םימעפל ,תועודי ןניאש תועפותב ןדה ינויעה יביטלוקפס
."הדבעמב
א"טילש ןוסרואינש ברה עיגמ ,הקיסיפהו הימיכה ימוחתמ תואמגוד תיולב ,הצממ ןויד רחאל
:תויה ,תירשפא יתלב איה עדמל הרותה ןיב הריתס יכ הנקסמל
תורשפאמה תוירואית םהש םיקוח לבקל בייח תינכטה ותומדקתה יכרוצל עדמהו"
תונקסמהו הירואיתה יללכ יפ לע יכ ,ןתמאל ןתינ אל וליפאש תוזתופיה וא הלועפ
תודבועהמ קחרמה לדגש לככ .עדמה לעופ "תורבתסה" רדגב ןהש תויעדמה תוללכהו
."תתחופו תכלוה תורבתסהה תגרד .םיעודי יתלבה םינתשמה תלדגהמ וא תויריפמאה

,םיאבה םימרוגה ןמ ןתעד יפל תומלעתמ םלועה תומדק תא תוססבמה עדמה תוירואית
:םהל םיכסמ ומצע עדמהש
תדימ לש םיבצמה ויה ירמגל םינוש םלועה "תדיל" לש הנושארה הפוקתבש .1"
,םוחה
םהש הממ (םיזרזמ) הזילטק לש םימרוג הברהו תויביטקאוידרה ,יריפסומטאה ץחלה
הלועפ ילעב תודוסי המכ ויה תישארב לש הפוקתב .2 .םוקיה לש הוהה בצמב
תויה ,רתוי תונטק תויומכב םימייק םהש וא תעכ םימייק םניאש תיביטקאוידר
."םכירעל ידכ דדומ וא דמימ ונל ןיאו וקרפתהו

ןוחבל ןתינ הוהבש חכוש "רבעל חתפמ הווההש" החנהמ אצויה ,עדמהש ורמאמב ןעוט אוה
תא
םבצמב םימוטאה תוגהנתהב םיכילהתו תובוגת לש תונחבה לע ססובמה עדמה ןינב"
"...תעכ עבטב םימייק םהש יפכ יוושכעה

,תאז תמועל
םוטא יקלח ולעפי דציכ ,ינומדקה םבצמב םימוטאה לע םינעדמה םיעדוי דואמ טעמ"
ךרוא לע תוירואיתב ..םירחא םימוטא לש וא םוטא ותוא לש םירחא םיקלח לע דחא
רושע תונש רפסמ לש ךרע יפל רצק ןמז ךשמב ונחבוהש םינותנ דוסי לע ועצוה םוקיה
ףאו) םיעודי םינותנ לש הז רעצמ ףקיה דוסי לע ,תודחא תואממ רתוי אל םינפ לכ לעו
אבילא) יפלא המכ לש ךשמ לע תוטשפתמה תוירואית םינוב םינעדמה (המלש העידי אל
לא הדלותה ןמו היצלופרטסכא לש השולקה הדותמה יפ לע הנש (ינויליבו ינוילימ םדיד
לש וא םידדוב םימוטא לש (היצגילוק) רושיק לש ךילהתב אוה םלועה תריצי ...באה
םיעודי יתלב םינתשמו םיכילהתב םיכורכ ויהש םשוביגו םדוגיא םיידוסיה םהיקלח
."ירמגל

:בתוכ אוה תוחתפתהה תרותל סחיב
תא חיכוהל היה רשפאו ,םויכ תרשאתמ תוחתפתהה לש הירואיתה התיה וליפא ..."
תאירב לש התורשפא ללכ רתוס הז היה אל ןיידע ,הדבעמ ינחבמב םינימה תרומת
הנעמלש תירקיעה הרטמה .תוחתפתה לש ךילהת יפ לע אלו הרותב ראובמש יפכ םלועה
רתויב תיביטלוקיפס הירואית דציכ םיגדהל התיה תוחתפתהה לש הירואיתה תא ונייצ
ילב ינב לש םנוימד בונגל הלוכי םינעדמה תוקולחמ הב תוברו ססובמ יעדמ דוסי ילבו
הדבועה תורמל ,האירבה תמולעת לש "יעדמ" רואיבכ תשגומ איהש ךכ ידכ דע ,תרוקיב
."...עדמה יפ לע הששוא אל תוחתפתהה לש הירואיתהש

"תדהו עדמה" ורפסב י"נ ןויצע ר"ד תשיג
ןויצע יולה ר"י ר"ד לש ותעד םג ,א"טילש ןוסרואינש .מ ברה 'ץיבבולמ ר"ומדאה לש ותעדכ
:'א קרפ תדהו עדמה ורוביחב י"נ גרבצלוה
רודכ לש הפילקה תריצי ןפוא לע קיודמה עדמה תונקסמ לכש אופא םיאור ונא ..."
:דחא יאנת לע ,תחא תידוסי החנה לע תוססובמ הרצונ איה ובש ןמזה ךשמ לעו ץראה
.ונל םיעודיהו עבטב וישכע םג םילעופה תוחוכה םתוא קר ולעפ וז הפילק תריציב םא
עודי היה אלש ,שדח חכ עבטב הלגנ םא ןכש ...יעדמ סיסב לכ ןיא המצע וז החנהל לבא
ץרא לעו - המדאה תפילק לש התריצי ןפוא לע עדמה תבושת ןבומכ ,הנתשת ,םדוק ונל
."הרצונ איה ובש ןמזה

:בתוכ אוה וירבד ךשמהבו
ןפואה .עבטה ןמ הלעמל אוהש ,חכ לעפ םדאהו םלועה תאירבב :תרמוא הרותה הנהו"
םלוא .עבוק עדמהש הלאמ ירמגל םינוש םה האירבה ינמזו האירבה רדס ,האירבה לש
ירבד ןיבו קיודמה עדמה תונקסמ ןיב הריתס לכ - תויהל הלוכי הנניא םגו ןאכ ןיא
רדסבו ,אירוגילא ילב ,שממ םימי הששב םלועה תא ארב יקולאה וחוכב 'ד ...הרותה
תעפשהב םדאה ןימ וא המדאה םורק חתפתהל ךירצ היה ול םלוא ,הרותב בותכה
תואמ ךשמהל ךירצ הז היה ,ונל םיעודיהו עבטב וישכע םילעופה תוחוכה םתוא
."עדמה ראתמש הזכ ,רמאנ ,תויהל היה ךירצ תוחתפתהה ךילהתו ,הנש םינוילמ

ל"צז קוק ה"יארה תשיג
,הנודנה היעבב עגונ ,(ד"לק תרגאו ה"ק תרגא 'א קלח) ה"יארה תורגא ורפסב ,ל"צז קוק ברה
:ראשה ןיב םש בתוכו
הכלהה איה ךכ ,וננמזב םייגולואיגה תונובשחל סחיב הריציה תונש ןיינמ רבד לעו"
םילבוקמה לכב םסרופמו ונתפוקת ןיינמל םדק תובר תופוקת רבכ ויהש תחוורה
המכ ויהש :ארקיו תשרפ רהוזבו ןבירחמו תומלוע הנוב היהש ;הבר שרדמבו םינומדקה
ואצמנש ,ונל תורומ תוריפחה ןתוא ,ןכ םא .הרותב רמאנש םדאה ןמ ץוח םישנא
.השדח הריציו יללכ ןברוח םייתניב היה אלש לבא ,םללכב םישנאו םיאורב לש תופוקת
לבא .ללכ ןהל שוחל ןיאש ,ריואב תוחרופ תורעשה םא יכ ,חיכומ תפומ ןיא הז לע
ךרדב הריציה רדס היהש ונל ררבתמ היה וליפאש .הז לכל םיקקזנ ונא ןיא תמאב
הרותה יקוספ לש תוטשפה יפכ םינומ ונאש הריתס םוש ןיא ,ןכ םג םינימה תוחתפתה
םינפ לכ לבא ...הבורמ ךרע ונמע ןהל ןיאש ,תומודקה תועידיהמ רתוי הברה ונל עגונש
ונא ןיאש אלא .ללכ םלועבש תירקחמ העד לכמ הרותה ןמ רבד םושל הריתס םוש ןיא
דועש ,לבונ ץיצכ ןה יכ הברה תומכסומ ויהי וליפא תויאדוול תורעשה לבקל םיכירצ
תומכחה לכלו סלקלו געלל תושדחה תורעשהה הנייהתו השירדה ילכ רתוי וחתפתי טעמ
:ל"צז קוק ברה םכסמו ."םלועל םוקי וניקלא רבדו - חומה תונטקל ונימיבש תולענה
אוה רקיעה ויהש םישעמו תוטושפ תודבוע ונל רפסל הרותה לש רקיע ללכ הז ןיאש"
."...םינינעבש תימינפה הרבסה ,ךותה

:םוכיס
םיקסוע םבור .םלועה תומדקו ץראה רודכ ליג אשונב םינדה םיפסונ םיבר תורוקמ םימייק
וללה תולבויה ןובשח .יושכעה ונמלוע םייק ףלא הזיאבו לבוי הזיאב ,תולבויו תוטימשל סחיב
התבשו" רהב תשרפב קוספלו ,'ןבירחמו תומלוע הנוב' הבר שרדמ לש רבסהל רקיעב סחיתמ
,תוכיראב םיסחיתמ תולבויה ןובשחל .רבכ וטטוצ ,ןודנב ייחב ונבר ירבד ."'הל תבש ץראה
רפסב"ו ,"הוצמו ךונחב" ה"ארה ,"םיקלא תכרעמ" ורפסב הנולצרבמ ןהכה ץרפ 'ר ,ן"במרה
:האר) .םירחאהו שודקה י"ראה ,ריפסה תנבל לעב ,"המוק רועש" ורפסב ל"ז ק"מרה ,"הנקה
,םיראבמ ונמנש לארשי ימכח לש וללה תורוקמה לכ .(תישארב 'רפ רשכ ברל המלש הרות
.ותטישו וכרד יפ לע דחא לכ .םלועה תומדק תיעב לע םידמועו םיריבסמ

ץישפיל ברה "לארשי תראפת" לעב ומכ ,ולאכ שי .םינושה תורודב ונימכח תא הדירטה היעבה
א"לדבי ,ותמועל ."םב רבד םיקלא חור יכ קדצו תמא םהירבד לכ" םינעדמב םיאורה ,ל"צז
תויה ,תוירשפא יתלב עדמל הרותה ןיב תוריתס יכ" :ןוסרואינש 'מ ברה ד"בח אישנ ר"ומדאה
הלועפ תורשפאמה תוירואית םהש םיקוח לבקל בייח תינכטה ותומדקתה יכרוצל עדמהו
."עדמה לעופ ,תויעדמה תוללכהו תונקסמה הירואיתה יפ לע ,ןתמאל ןתינ אלש וליפאו

:ורכזוהש היארה תורגאב ל"צז קוק ברה ירבדב אוה רקיעה
ונא םיכירצ הרותה ןמ רבד הזיא רותסל האבה העד לכל תועדה תומחלמב ללכ והז"
וננה הזבו ,הל לעמ הרותה ןומרא תא תונבל םא יכ ,התוא רותסל אקוד ואל הליחתב
."תולגתמ תועדה תאזה תוממורתהה רובעבו הדי לע ,םיממורתמ


:רמאמה אשונל היפרגוילביב
תעד הנומא" רפסב "יגולואיגה רקחמהו םלועה תאירב תיעב" ןמצריבג הילדג ר"ד .1
ךוניחה דרשמ - תינרות תוברתל הקלחמה תאצוה ,תודהיה תבשחמל יתנש סונכ ,עדמו
.גמר - זיר ,ו"כשת םילשורי ,םילשורי תוברתהו
.89-84 'ע ,(ד"כשת) ד"פ םיינחמ "םינואגה תורפסב םלועה תאירב" ץיבורוה עשוהי ר"ד .2
ךרכ ,ט"שת םילשורי ,תישארב תשרפ ןושאר קלח ,"המלש הרות" רשכ .מ םחנמ ברה .3
.ג"כתו ב"כת :םיפיעס 'א
.ז"שת ביבא לת ,רפסה ןתיב תאצוה ,תדהו עדמה ,(גרבצלוה) ןויצע לאפר קחצי ר"ד .4
'ע ,(ג"כשת) ה"ס םיינחמ "םיניבה ימי תבשחמב םלועה תאירב" ,ןוריפ יכדרמ ברה .5
.57-54
,(ד"כשת) ד"פ םינחמ "םיניבה ימיב לארשי תבשחמב םלועה תאירב" ,ןוריפ יכדרמ ברה .6
.83-78
תדוגא תאצוה ,(עדמו הנומא ינינע) א ץבוק ,שדוק תורגא ,ןוסרואינש לדנעמ םחנמ ברה .7
.ד"לשת ד"בח רפכ ,ד"בח יריעצ
ז"לשת ד"בח רפכ ,שטיוואבויל ןממ תאצוה ,עדמו הנומא ,ןוסרואינש לדנעמ םחנמ ברה .8
.(112-87 'ע רקיעב)