םויה - דחי ךוניח

קנומ השמ

ד"כשת ץיק-ביבא ,ו"כ תועד


לש ("ברועמ ךוניח") דחי ךוניחל רשאב תויכוניחה תודמעה תא רקוס רבחמה :תיצמת
.ךוניחה תודסומב תונבל םינב ןיב דירפהל יואר יכ הנקסמל עיגמו ,תונבו םינב

.תונבו םינב תבורעת ,ברועמ ךוניח :חתפמ תולימ

ןכותה
.ברועמה ךונחה ידדצמ תונעט .1
.דחי-ךונח יללוש תונעט .2
.חלצומ דחי-ךונחל םיילמיטפוא םיאנת .3
.םינוש תרוסמו תוברת יאנתב דחי-ךונח לש תויתיעבה .4
.הכלהב ברועמה ךונחה .5
.תיכונחה ונתואיצמב ברועמ ךונח .6
.תוילילשהו תויבויחה תונעטה רורב .א     
.דחי-ךוניחל םיילמיטפוא םיאנת םויק .ב     
.אצומה ץרא לש תוברתבו תרוסמב תובשחתה .ג     
.תודהיה תפקשה .ד     
.תונקסמ .7

היללוש ןיב ףירחו שגרנ הכ סומלופ התעשב הררועש ,ךוניחב היעב היצאקודאוקכ ןיא"
םינשה םישלשבו ,הבורמ תונרעב ותעשב ןייטצהש חוכיווה םדנ 1930 רחאל .היביחמו
וא ,ירמגל ומלענ הל תודגנתההו היצאקודאוקה תרוקב :תודמעב יוניש לח תונורחאה
ךכ - ,"םיינויצאקודאוקה תודסומה רפסמ ךלוהו הלוע השעמלו ,הפר לוקב תועבומ ןהש
."ריעצה רמושה" לש םיקיתווה םיכנחמהמ ןלוג לאומש רמ זירכמ

ךא ,ךשוממו ףירח היה םיללושהו םיביחמה ןיב חוכוה - ןושארה טפשמל םיכסהל שי ,ןכא
רפס יתב 44.000 -כ תפרצב ויה 1939 תנשב .ןודזב וא הגגשב ,הייעטה אוה ינשה טפשמה
רפס יתב ינש קר .תברועמ התיה תחא הימינפ קר .םיברועמ 25.000 תמועל ,םידרפנ םיידוסי
1450 -ו ,םידרפנ ויה םיירובצ םיידוהי רפס יתב 6700 ,היגלבב .םיברועמ ויה םיינוכית
רפס יתב לכ .םיברועמ 1000 -כו םידרפנ ויה םיטרפ םיידוסי רפס יתב 2500 ,םיברועמ
.תוצראה לכ לוזילו בישחיל אלכור יכ וטאו ,םידרפנ ויה םיינוכיתה

ןפואב הלאשה הרקחנ אל םלועלו ,ומוצעב אצמנ דוע חוכיוהש ,טנמד 'בגה תבתוכ 1955 תנשב
םיבייחמה יכ םייעדמ םינותנ פ"ע קר הז אשונב עירכהל השקש ,השיגדמ איה .ידוסי יעדמ
ךכ םושמ .תודגונמ תונומאו תופקשה לע םיססבתמ (היצקודאוק) דחי-ךונח לש םיללושהו
תבה ךונח לע סונכב ירובצ ןוידל הז דבכנ אשונ הלעה רשא ,יתדה ךונחל זכרמה ךרובי
.םילשוריב אתשה הכונחב םייקתהש

רצקל שיש ,וז ןיעכ החיתפ עבטמו ,תברועמ הרבחב תבה ךונח לע ןויזופמס חותפל יתדבכתנ
תונויער המכ רתוי ססבלו חתפל הבוח יתשח .דבלב םיקרפ ישאר תרוצב םירבד ירקיע רוסמלו
תרוקב ירבד לע החתמנש דוע המ ,דבלב תעטוקמ הרוצב דמעמ ותואב םתוא יתעמשהש
לע דחי-ךונחל יתודגנתה ססבל יתיצר אלשכ ,הכלהל יתאטחש ,ונעט הלא .םינוש םיגוחמ
.ללכב דחי-ךונח דגנ יתונעט וללש הלאו ,םירורבה היקספ

.ימצע גיצהל - הז ןמ אצוי הרקמב - ינא בייחש ,יל הארנ

תדוגא יריעצ ישארמו ןלקב תדרפנה הליהקה לש הצעומה שאר היה מ"כה ל"צז ירומ יבא
ךשמב תאזה תדרפנה הליהקה לש ינוכית רפס תיבבו ידוסי רפס תיבב יתרקב .הינמרגב לארשי
תועונתה גולפ ירחא "יתדוגא רעונ"ו "ארזע" ךינח יתייה .תוברועמ ויה תותכה לכו ,םינש 11
יכירדממ יתייה ןמזה ותואבו ןורבח-תבישיב יתדמל ץראב .תוברועמ רעונ תועונת ויה ןהיתשו
.ברועמ ןוגראב יתולועפ דגנ יתוברמ דחא החמ אל םלועמו ,תברועמה "ארזע" תעונת

לש םיישארה םיצרמה דחא יתייה אלא דחיה-ךונח תא יתבייח קר אל רצק ןמז ינפל דע
לע ,דחי-ךונחב "ארזע" תטיש תא ריבסהל ילע לטוהו םיכירדמל םינוירנמסב "ארזע"
תיבמ) תיכונח תרוסמ ךותמ אל ,אופא ,תעבונ םויכ דחי-ךונחל יתודגנתה .היבויחו היתולבגמ
איה .תיחכונה תילארשיה תיכונחה תואיצמה ירפ איה אלא ,(יכונחה יתבצחמ רוקממ וא אבא
םא ,ןהל דע יננהש תוברועמו תודרפנ תויכונח תורגסמ לש ךונחה תואצות תאוושהמ הנקסמ
.הוושמ יטסיטאטס רמוח ידיב ןיא יכ

תומשרתה יפ לע ,הז דבכנ אשונב תונקסמ גיצהל תוריהז רסוחו תוזיזפ םושמ וז היהי םנמאו
דוסי לע ,תאז תמסרופמ תיכוניח היעב תכבסת ךותל רודחל תוסנל ילב ,דבלב תיביטקייבוס
ןכתיי אל .אסיג ךדיאמ תודהיה תורוקמ רואלו ,אסיג דחמ השבגתהש תיכונחה הירואתה
םא םג ,דחי-ךונח לש ויתונורסחו ויתונורתי ונקדב אל דוע לכ ,הלילשל וא בויחל עירכהל
,ךרטצנו הכלהה דגנ קוספל ונמצעל השרנ אל ,תרחא וא וז הערכהל ונתוא וברקי ונילוקש
קפתסהל לכונ אל םג .תודהיה תורוקמ לש תרוקיבה טבש תחת ונתעד תא ריבעהל ,אופא
תדחוימה תיכונחה תואיצמה תא ריכהל םג הסננ אלא ,דבלב תודהיה תעדבו תיכונח הירואתב
.ברועמה ךונחה תלאש יבגל הנממ בייחתמ המ חכוהלו ונתפוקת לש

 

ברועמה ךונחה ידדצמ תונעט .1
העפשהה םוחתב :דחי-ךונחל ןורתי שי םהב םימוחת העברא תראתמ תיכונחה הידפולקיצנאה
תא גיצהל הסנא .ינימה ךונחה םוחתבו ,תוישיאה בוצע םוחתב ,התכה םוחתב ,תידדהה
:דחי-ךוניחב ךונחה ימכח ונמש תוירקיעה תולעמה
הנניא תבה ,ןבל" :הילגנאב יכונחה רקחמה להנמ ,לוו ר"ד ירבדכ וא ,ינשה ןימה תרכה
ןוירשב יטנמור ריבא אלו תיביטימירפ היח אל ונניא ןבה ,תבל .ירותסמו קוחר טקיבוא
."קירבמ
דסומה תא להנ רשא ,ןקיניו בטסוג לש ותעד וז .תוילאוסכסומוה ענומ דחי-ךונח
.ףרודסרקיוב ברועמה
ינחור עגמ ךות ;ןפוא לכב תוחיתמה תמייק תורגבתהה ליגב .תינימה תוחיתמה לוטב
.תוחיתמה תשלחנ תוחפל וא תלטבתמ הרפמ
.םיינגרואו םימלש רתוי הרבח ייח חותפ רשפאמ דחי-ךונח
.רתוי הבוט תעמשמהו ,דחי-ךונחב רתוי םיבוט רפסה תיבב םידימלתה ןיב םיסחיה
.תוישנ רתויל םישנה תאו םיירבג רתויל םינבה תא השוע דחיה-ךונח
ינב לש תידדה תידוסי הרכה לש תורשפא ןתמ י"ע םירשואמ םיאושנל םרות דחיה-ךונח
.גוזה

ףתושמה דומלה תולאשב הפ קסעא אלו ,תונורתיה לכ תא יתיצמ אל יאדוב
םידדצמה .תעבוקה איה ,הארוהה תלאש אלו תיכונחה הלאשה ,יתעדל .(היצקרוטסניאוק)
בשחתהל שיו - תולמעתה לשמל - ףתושמב דמליי עוצקמ לכ אלש םימיכסמ תפתושמ הארוהב
תדחוימ הרשכהל תושירדבו םיילוגס תונינעתה ימוחתב .היצנגילטניאה ביטב םילדבהב
,ףתושמה ךונחה םצעל תיבויח תעד שבגנ םא .םייחב השאהו שיאה לש םינושה םידיקפתל
.תפתושמה הארוהה תלאשב תדחוימ איעב האור ינניא

 

דחי-ךונח יללוש תונעט .2
.םהל םידגנתמ םיבייחמה םגש םימדקומ םיינימ םיסחיל איבהל לולע דחי-ךונח
.הרבחהו םידומלה ימוחתב םיווש יתלב ןיב האירב-יתלב תורחתהל םרוג דחי-ךונח
.םידומלה ןמ תעד חיסמו ,תישפנ תוחיתמו החונמ רסוח רצוי דחי-ךונח
תיכונח הרטמל דוגנבו םעבטל דוגנב ,םינימה ינש תונוכת תאוושה ידיל איבמ דחי-ךונח
.םייחב דחוימה ודועילו ויתונוכתל םאתהב ןימ לכ ךנחל תבייחמה
ןויכמ תבה לש סורסה ךיבסת ןורתפ לע השקמ דחי-ךונחש ,הרובס הזילנאוכיספה
ןהב אצומ ונניא ,תבה תא תוירבגה ויתויוליעפב ףתשל בייחה ,ןבהו .ןבה םע תורחתהב איהש
.היצמילבוס
.םירשואמ םיאושנ ענומו תינימ תושידא ידיל איבמ דחי-ךונח
.דחי-ךונחב םהמ תענמנה ,תויטרפב םיצור תונבהו םינבה

 

חלצומ דחי-ךונחל םיילמיטפוא םיאנת .3
םנשי םיבהלנה היכמות ןיבו ,היתונכסמ םימלעתמ םניא תאז ךוניח תטישב םידדצמה םג
Conditio sine םהב םירכזנה םיאנתה לכ םא ,חוטב ינניא .םינוש םיגייסב התוא ופיקהש הלאכ
םה ירהו ,תונכס ענומו החלצה חיטבמכ הטישה ידדצמל הארנ םמויק ןפוא לכב qua non.
:םימושר
תא וכירדי ,תינימ הקוצממ םמצעב םילבוס םניאש ,םינזואמ םיכירדמו םירומ קר
.תוברועמה תורבחה
איבי תורגבתהה ליג עצמאב םינימה בורע .רתויב םדקומ ליגב דחי-ךונחב ליחתהל שי
.קזנ
ועיגיש ששח תוחפ םייקו ,דחי-ךונחב רתוי םיחילצמ רשואמו בוט תיבמ םיכינח
.רתומה רדגל רבעמ םיינימה םהיוסנב
.בר ןוכס אלל דחי-ךונח רשפאמ רתויב םח אל םילקא
תואקשמו םילכאמ ,תלקולק תורפס ,םייפרגונרופ םיטרס י"ע םיינימ םיורג עונמל שי
.הקיטמסוקו תיטורא הקיזומ ,רציה תא םיררועמה
.המוד תויהל ךירצ דסומב תונבהו םינבה רפסמ

 

םינוש תרוסמו תוברת יאנתב דחי-ךונח לש תויתיעבה .4
םייגולופורתנא םיאנת .רתאו רתא לכב םידיחא תונורתפל תוכזל תולוכי ןניא תויכונח תולאש
םימע תרוסממ תומלעתה .תויכונח תוטיש תריחבב עירכהל םייושע םינוש םייגולויצוסו
םייח חרואו םיגהנמ עקר לע וחמצש תויכונח םיכרד תיפכ ,םהייח יווהמו תודעו םיטבשו
ינב םה וינבלו ורמוח ךונחה יכ ןולשכל שארמ הנודינ ,םירחא תורבחו םימע לע ןיטולחל םינוש
הרבחב תובשחתה אלל ,דחי-ךונח תוערגמו תולעמ לע יטרואית חוכו .שפנו העדות ,םד רשב
.תלעות רסח אוה ,עצבתהל ךירצ הז ךונח הב רשא ,תמיוסמ

בויח תינויע הניחבמ דחי-ךונח םאה ,ונמצע לואשל קר אל ונילע תויולג ץובק תנידמבש יאדו
ןהיתורוסמו תודעה לש תיתרבחה תואיצמה חכונל הירואתה תא קודבל ונילע אלא ,הלילש וא
.תויכונחה
ישנא לש תינימה הסיפתה תויעב תא תראתמ דימ טרגרמ 'בג תמסרופמה תיגולופורתנאה
םתבהא םיזכרמ םירוהה) דאמ שגדומ ינימה טנמומהש ןויכמ אקוד רשא ילאבו אומס
עגמ לכמ םיגוסנ םידליה ךכ םושמ אקוד ,(ינימה םדועילו םהיתונבו םהינב יפוגל םבל תמושתו
תירבה תוצראב םג .תושיא יסחי םייקלו בוהאל םירגובמ יד םה רשא דע םתוריעצב ינימ-וד
ינב םידדועמ םירגובמה .ינימה ךונחבו דחיה ךונחב האירב-יתלב הריוא הרצונ - תבתוכ איה
םע דחי .םיאושנ אלל הרהתש תבל יוא םרב ,ינימה םוחתב טלחהב תישפח תוגהנתהל רעונ
איה .ןוירה תעינמ לע היצמרופניא תריסמלו תויתוכאלמ תולפהל הרבחה תדגנתמ תאז
,םנמא .הכובמב רעונ תא האיבמה ,וז תינויגה יתלב השיגב תיאקירמאה הרבחה תא המישאמ
יתארק ךא .תונורחאה םינשה 25 -ב הברהב תונוירהה רפסמ הלע אל תאז תורמלש תנעוט איה
.תונורחאה םינשב הברהב הלע ןיאושינל ץוחמ תודילה רפסמ הילגנאבש

תודע יבגל דחיה ךונח לע השק תרוקב ,ץראב הרוקבב ,דימ 'בגה החתמ התטישל הנמאנ
םירמואו ,תונבה תא םיפשוח םתא :ךכ ינזאב וטטוצ ,היפמ םיתעמש אלש הירבד .חרזמה
חסונ םייטנמור תודידי יסחי לע ןומא וניא חרזמה תודע ןבש ,םתועמשמ .ועגת לא :םינבל
רמ .אלמ עגמל םג ומצעל רתיה דמלי תב םע ץחרתי םא .רעונ-תועונתו הפוריא-ברעמ
שפוח תא ריבגהל יוצרו רתומ םנמא םא םיקפקפמו וז ןיעכ ארבס םילעמ לשיר רמו ןיטשרייופ
ותודגנתה תא עיבה ,תידרוכה הדעה ןב ,דחא בא .אקירפא ןופצ ידלי ןיב םינימה ןיב םיסחיה
השוע אבאש המ םיאור םה ירהש םידליה לע ךומסל לוכי ינניא :הלא םילמב ברועמ ךונחל
,םידלי סלכואמה ,ףופצהו רצה תיבב םיררושה םייסיפה םיאנתה םג ירה .לכה תא םיעדויו
םימרוג םה ,םייתרוסמ וא םיינוציח םיאנת תובקעב ,םירוהה לש םתועינצ רסוח וא םתועינצו
.הלילשל דחיה-ךונח תלאש תא עירכהל םילוכיה

הטישב ,םידליה לש םאצומ תוצראב הגוהנ התיהש ,תחא ךונח תטיש תפלחה ,הזמ רתוי
ברקב תישפנ הכובמלו לוע תקירפל םורגל הלולע ,תיאפוריאה תוברתה ירפ ,רתוי תישפח
רפסה תיבב תעמשמה םוחתב הז רבעמ תואצות .ימצעה םנוחטב תא םבלמ רוקעלו םידליה
הלא וירבד .חרזמה תודע ינב סלכואמה רפכב בר ןמז הליב רשא ,ןומיס לאירוא רמ י"ע וראות
לולע ישפוח ינימ-וד ךונחל תיתוכמס תרגסמב ינימ דח ךונחמ רבעמה - ונאשונ יבגל הפי םחוכ
ץראבו תסנכה תיבל תונבה וכלה אל תבשב םג ןמיתב .ימצע ןוסר רסוחו תורקפה דילוהל
?תונכסו םיישק אלל רובעל יושע הז ימואתפ רבעמ םאה .תברועמ הרבחב דימ וכנחתה

תונכסה תא ונמצע לע לבקל ונילע ונתרבח לש םילאידיאה תמשגה ןעמלש ,ודיגי אמש
.םלסיאה תוצראמ תוילעה ינב לע תיכונחה ונתטיש תיפכבו תיכונחה םתטיש לוטבב תוכורכה
"תוינושאר" תונוכת ןיב ןיחבמה ,ןמיס א"ע 'פורפ לש ותעד ןכ אל .ןייטוג 'פורפ לש ותעד ךכ
תא ךא לטבל שי תויביטימירפבש תולשחנה תא .תולשחנ תונוכת ןיבל םהייח חרואב
סחיימ ןמיס 'פורפ םא ,חוטב ינניא .רשפאה תדימב התולעהל תנמ לע רומשל שי תוינושארה
דירפהל ישוקב ריכמ אוה םגש המדנו ,תוינושארל וא תולשחנל תדרפנה תיכונחה םתטיש תא
םדקמו םיבושח הכ םייכונח םיגשהל ליבומ ברועמה ךונחה םא ,איה הלאשה .םירבדה ןיב
,ךכב ןודנו בושנ דוע .תולשחנה תא חיצנמ ודעי לעו וילע רותווהש ,תודבכנ הכ תויכונח תורטמ
שרדיש ריחמהש ,ליעל רומאה רואל ונל רורב .םויכ ברועמה ךונחה לש תורטמה ןה המ
.רתוי םועז ,תויוצר תורטמל ונתוא םדקיש יוכסהו רתוי הובג חרזמה תודע לצא דחיה-ךונח
רעונה תילע לש רעונה תורבחב ברועמה ךונחה רשא חרזמה תודע ינב םה רתויב םיטעמ
,אופא ,היה ול .תובשייתהל ףרטצהל םנוצר לושח ידכ דע יצובקה לאידיאה תא םהב שירשה
הלילשל הטי ירה ,תויאפוריא תורבחב ברועמה ךונחל סחיב ןזואמ הלילשהו בויחה ןיב סלפה
.חרזמה תודע ינב יבגל

,תונוש תודע ינבל םידרפנ רפס יתבו רעונ ינוגראב דדצנ אלו תויולג גוזמב םילגוד ונלוכש ,ונא
אלש ,הלא לע דחי-ךונח לש העפשהה תדמ תא לוקשל ,הלאשב עירכהל ונאובב ,אופא ךרטצנ
.תיכונחה םתרוסמל טלחהב דגונמ אוהו ,םדועמ ול וניכסה םהירוה אלו םה

 

הכלהב ברועמה ךונחה .5
ד"יב םיבייח" :קסופ ם"במרה .תודהיה לע םלועמ לבוקמ היה אל דחי-ךונחהש קפס לכ ןיא
אלש ידכ תורהנה לעו םיסדרפבו תונגב םישפחמו ןיבבסמ ויהיש ,םילגרב םירטוש דימעהל
ידכ םעה לכל הז רבדב וריהזי ןכו הרבע ידיל ואוביו םישנו םישנא םש תותשלו לוכאל וצבקתי
."הריבע ידיל ואובי אמש ,ןייב וכשמי אלו החמשל םהיתבב םישנו םישנא וברעתי אלש
רמא :ארמגה תא "הנשמ דיגמ"ה ןייצמ הז ןידל רוקמכ .(א"כ הכלה 'ו קרפ ,ט"וי תוכלה)
שיש לגרה תומי הריבעלו דוחייל הנשה תומי לש עוער :י"שר שרפמו ,אלגר אתשד אבקס ,ןיבא
ןויכ :שרפמ ךורעה םלוא ,הז םע הז םיאשונו םינתונו ,השרד עומשל םישנו םישנא תצובק
קספנ ןכו .(א"פ ןישודיק) הריבע ידיל םיאבו םידחייתמ םתכאלממ םילטבו םיתושו םילכואש
בויח הז רבד תמאב הנה :הרורב הנשמ לעב שרפמו ,ךורע ןחלושב ם"במרה לש ונושלכ הז ןיד
'ד ףיעס ,ט"כקת ח"וא) רתויב לוקלקה יוצמ לגרבש אלא ודיב שיש ימ תוחמלו ריהזהל דימת
ןמזב ןיבו ףתושמ דומל ןמזב ןיב ,לוחב ןיבו גחב ןיבש ,ררבתנ הנה .(ב"כ ק"ס הרורב הנשמבו
םג םויכ יכ ,שיא תשאב רבודמ םשש ןועטל ןיאו .תברועמ הרבחמ ענמהל שי הכאלממ הלטב
םירבגו םישנ תוברעתה עונמל ידכ .תויונפ לע םג םילח הורע ירוסא לכו ,הדינ ןיד שי היונפ לכל
,שדקמה תיב לש ןינבה תינכת תא תונשל רוסאש תורמלו ,שדקמה תיבב תדחוימ ארטזוזג ונב
תושעלו םישנמ םישנא לידבהל ךירצש :שרפמ י"שרו ,:א"נ הכוס) .קוספב ךכל רתיה ואצמ
קחרתהל םדא ךירצ :רבחמה לש וניד קספ אוה רורב (לוקלק ידיל ואובי אלש לארשיב רדג
.('א ףיעס א"כ ןמיס רזעה ןבא) דאמ דאמ םישנהמ

ףתושמ רפס תיבל םידקת יתאצמ אל היצפיצנמאה ןמזל דע תולגה תפוקת-תודלות-ירפס לכב
הלותב חמשת ,ואטחי ןפ תונבו םינב ברעת לא :שוריפב ריהצמ םידיסח רפס ,תונבלו םינבל
.דבל תודליו דבל םידלי ,היתובוחרב םיקחשמ תודליו םידלי ,דבל לוחמב

ולש רדחב קיזחמש ימ" :רמאנ ,תומודק רתוי תונקת לע תויונבה ,גרובשלקינ תלהק תונקתב
תונב דמלל ןיאש :ןידמע בקעי 'ר בתוכ ןכו ."םירענ םע שמוח דמלל יאשר וניא ,תולותב שמח
ודמלי אלש ףיסומה תויח םירפא 'ר לש ותעד םג ךכו .הריבע רבדל םתוא םיליגרמש םידלי ןיב
.דחא תיבב תובקנו םירכז

,דחי תונבו םינב ודמל םנמא םא ,קפסה תא תררועמ ףסא ברה לש ורפסב תחא הבושת קר
רוקמכ הילע ךמתסהל ןיאו ,הרורב הניא התועמשמ םנמא .םהמ החונ התיה םימכח חורו
.דחי-ךונח רתיהל

ףיסוהל לכונ ךיא ,םירבדמ תחא הפשבו דחא ןונגסב ,הלאה םידוהיה תורוקמה לכשכ
דחא םינזאמ ףכב םלוע יכנחמ לכ ויהי םאש ,אוה רורב אלה ?דחיה-ךונח תלאש תולעהלו
!הנושארה ףכה תא ןיטולחל עירכת ינשה ףכהש ,ודגנ הרותה ילודגו ,ברועמה ךונחה תבוטל
יצובקב ומייקתה תאז לכב ,הינמרגב תוידרח תודרפנ תולהקב דחי-ךונח םייקתה תאז לכב
אלש קר אלו לארשי ילודג לכ יניעל תוקוורו םיקוור לש תוברועמ תורבח לארשי תדוגא ילעופ
ירהו .תירמח הכימתב וליפאו ירסומ דעסב הלאה םיצובקה ןימיל ודמע םג אלא ,וחמ
ילודג בור תאז לכבו - תוברועמ ויה תותכה יכ ,הזב םג - דחי-ךונחב קר רבודמ אל םיצובקב
תודבוע .והל אחינד אנימ עמש ,תובורק םימעפל םהב ורקב ,םתוא וקזחו םתוא ודדוע הרותה
םיצובקב תברועמה הרבחהו הפוריא ברעמב תידרחה תודהיה לש ברועמה ךונחה - דבלב ולא
.תובסמהו םיאנתה לכב רוסא דחי-ךונח יכ הכלהל עירכהל ןיאש תוחיכומ - (םיאדוגא וליפא)

ילודגש ,רמואו םידקמ אוה ."שא ידירש" ורפסב ,א"טילש גרבנייו ברה בשי וז הכודמ לע
ליצהל התיה םתנווכ לכו ,ךונחה תמכחב םיחמומו םיאיקב ויה םה דחי-ךונח וריתה זנכשא
לש םימלש תורוד םיקהלו ,םימש תאריו הרותל וברקל וחילצה םהו ,דמש תנכסמ רעונה תא
אוה .ןילופו אטיל ינואג ילודג ידיב הלע אלש המ ,דחאכ תינוליח הלכשהו םימש תארי ילעב
ך"נתב םירועש ל"צז רמייהסדליה ע"ר צ"הגה הצרמ ךיא האר ל"צז רטנלס לארשי 'רש ,רסומ
וריבעי יאדוו ,ותדעב ןכ גיהנהל אטיל ינברמ ימ אובי םא ,רמאו תולותבו תוריעצ םישנ ינפל
.רמייהסדליה לאירזע 'ר צ"הגה םע ןדע ןגב יקלח היהיש יאולה מ"מ ,ןידה ןכו ,ותנוהכמ ותוא
,תבורעתה-יאושנו העמטה ,תוללובתהה תפגמ ינפב סירת ברועמ ךונחב האור אוה תפרצב
הז רתיהל םייתכלהה תודוסיה תא ראבמ אוה כ"חא .אוה ינויח ךרוצ ברועמ ןוגרא ךכ םושמו
.ותבושתב ןייעי ,רתיהה סוסב לע דומעל הצורהו

םיבתוכ הז לעו ,םימש םשל לכה :לאומש ירבד םישמשמ הז םוחתב רתיהל לודג דוסי
ירבד ךכו ,(ב"פ ןישודיק) .םישנב םישמתשמ ונאש אתשה םיכמוס ונא הז לעו :תופסותה
יפל לכהש ,אתכליה ןכו ,םימש תארי תעד יפל לכה :גרבנייו ברה תבושתב םיאבומה א"בטירה
םיינועבצ םידגבב לכתסהל וליפא השוע ורציל הקחרה תושעל ול יואר םא ,ומצע ריכמ םדאש
רבדלו לכתסהל ול רתומ ללכ אניט הלעמ ןיאו ול ףופכו ענכנ ורציש ומצע ריכמ םאו ,השא לש
ושוריפ ףוס) תודחא תורמגמ וירבד חיכומ אוהו .שיא תשא םולשב לאשלו השאה םע
לש ורקיעל ארמגהמ תויאר יתש ףיסוהל יל םג רתומ ארקל דועו הדוהיכ ,ילואו (ןישודיקל
,ךרד תרבכ וידחי וכלהש - ותשאו לעב אל - השאו שיא ירחא ךלהש רפסמ ייבא :א"בטירה
שוריפבו - אמיסב איתווצו ןיקיחר ןיחרוא :וזל הז ורמאו ,ודרפנ ףוסב ,רוסאמ םתוא שירפהל
:שרפמ א"שרהמהו (.ב"נ הכוס) ונלש תווצ םיענ היה דחא ךרדב ךליל םילוכי ונייה ולא :י"שר
,לילעב הארנ ארמגהמ .אתוצה י"ע וניניעב כ"כ קוחר ךרדה היה אלשו הקוחר ךרד ונכלה
וחחושש ,השאהו שיאה יפלכ תונעט לכ ןיאש הארנ לבא ,ורצי רבגתהב ומצע םישאמ ייבאש
אתיילט אילט ןילייטמ ווה דכ אנריהנ :ןנחוי 'רמ םיעמוש ונא ןכו ,ךרדה תא םיענהל ידכ דחי
שרפמ םנמא ,(:א"צ ארתב אבב) ןיאטח ווה אלו הרשע בש רבכו הרשע תיש רבכ אקושב
,ח"י ליג רכזנ אלש ,ףיסומ אוהו ,םויל םוימ ןברוחה ימימ תורודה ולקלקתנש ל"ר :א"שרהמה
.הפוחל ח"י ןב יכ

אל םלועל תובסמו תופוחבש ,ריעמ גרבנייו ברהו ,הרוסא הנניא תברועמה הרבחה םצע ירה
.א"בטירה תרבס לע יונב הז לכ ילואו ,הדרפה לע ודיפקה

הנה .א"בטירה לש הזיתה התואב םרוקמש ןכתייו ,םינושה םיגהונה ובר הז םוחתב ללכב
ןחלושב קספנ ןכו ,(הנורחא הנשמ ןישודיק) תשרופמ הנשמ וזו םידלי דמלל קוורל ל"זח ורסא
םידמלמ םיקוורש ,יאמצעה ךונחב םג ,לבוקמ הז םויה .('כ ףיעס ,ב"כ ןמיס רזעה ןבא) ךורע
.ריע ךותב םיאצמנ רפס יתב יכ ,דוחיי םויה ןיאש ךכ לע רתיהה תא םיססבמש םנשי .םידלי
תוהמאב הרגתמ קוורהש עמשמ רבחמה ןושלמש ,השירפה םשב אבומ לאומש תיבב םנמא
אל םירחא הז תמועלו הז רוסא לע םימעפל ודיפקה םיניבה ימיב םג .םידליה תא תואיבמה
הבושת ונאצמ רבכ םנמא .םינטק דמלת אל השאש ,ל"נה ףיעסב ,רבחמה קסופ ןכ .ודיפקה
השוע וניאש לכד א"יו :בורק ןינע יבגל א"מרה קסופ ןכאו ,הדיחיה איה ןיאו ,תאז הריתמה
,א"כ ןמיס רזעה ןבא) הלא םירבדב לקהל וגהנ ןכל ,רתומ םימש םשל ותנווכ קר הבח ךרד
,ןתחה לע הבבחל ידכ הלכה םע דקרל וליפא וגהנש לאומש תיבה איבמ םש .(ה"גהב 'ה ףיעס
וגהנד אכיהד :ףיסומ קקוחמ תקלחהו ,ריתמש ח"בה תעדו דגנתמש ,ל"שרה תעד איבמ אוהו
.אכיא ארוסא וגהנ אלד אכיהו ,וגהנ

,םינימה ןיב עגמה םוחתב םירוסא םה הרואכלש םירבד וריתה םימש םשל :אתלימד אללכ
קדבל בייח ריתהל הצורהו ,הרטמבו הנווכב ,גהנמב יולת רבדה .דוחי רוסאל טרפ ןבומכ
הז רבד יתעד לע הלע אלו ,הכלה קוספל יאכז ינא ןיא .ןודנ דוע ךכ לעו ,הלא םירבד השלש
םתוא יתרכהש םיגהונבו א"טילש גרבנייו ברהכ לודג ןליאב תולתיהל רתומ לבא ,ו"ח םלועמ
םהש ,תוברועמ תורבח ומיוק ןהב תורגסמה תאו ,םהב וחמ אל ונילודגש ץראבו הינמרגב
ונילודג וססב םהילע תודוסיה רחא שפחל ידכ קר ואב הכלהה תורוקמ ירורב לכ .ןתוא ודדוע
"ארזע" יכירדמ דדוע ל"צז שיא ןוזחה) "ארזע" תעונתל ןה יבויחה םסחי תא ץראבו הינמרגב
םידע שיו ,וטועמב ערה תא ךכב הארש ןויכמ ולו ,וז תרגסמב לועפל ךישמהל ותצעב ולאשש
םייק םהב ,לארשי תדוגא לש רפס יתב לע תוכז דמללו ,לארשי תדוגא יצובקל וליפא ןהו (ךכל
רתיה לכל יאנתה .תוקוורו םיקוור םידמלמ םהבו קחדה תעשב ברועמ ךונח 7 ליגל רבעמ םג
.םימש םשל לכה :הנווכב אוה

 

תיכונחה ונתואיצמב ברועמ ךונח .6
תא קודבנ .םויה דחיה-ךונח תא בייחל שי ,ונעבקש תוחנהה לכ רואל םא ,ןנא יזחנ ,התע
םיאנתה םימייק םא הארנ ,תדחוימה ונתואיצמ רואל םיללושהו םיבייחמה תונעט
ובצועש תויכונחה תורגסמה יונש בייחמ וניא תויולג גוזמ םא לקשנ ,הזכ ךונחל םיילמיטפואה
דחי-ךונח רתיהל רוקמ ויהש הרטמהו הנווכה גהנמה םנמא םא חכווינו ,הפוריא ילוע י"ע
םג םימייקו םירירש ,ל"וחב הרשכה יצובקבו ץראב םייתדה םיצובקבו תיברעמה הפוריאב
.םויכ

תוילילשהו תויבויחה תונעטה רורב .א
.םימיוסמ םיחטשב תוכופה תועפות לע םידיעמ םהו ,םיעד ימימת םניא ךונחה ישנאש ,הארנ
היפל םיללושה לש 'ג הנעטל דוגנב תדמוע - תינימה תוחיתמה תשלחה - םיביחמה לש 'ג הנעט
תעד תחסהל םרוג אוהש םידומ םיבייחמה םג .תישפנ תוחיתמו החונמ רסוח רצוי דחי-ךונח
תודסומ םימייק םשו ,דבלב יתדה רוטקסה לע םיערתשמ םייכונחה יתונויסנ .םידומלה ןמ
םינבהו ,דרפוה תובר םינש ברועמ היהש ,הימינפ לעב דחא דסומ .םיברועמו םידרפנ ךונח
םיזכורמ ויה םידומלה ,הברהב תוחיתמה התפר יתעדל .םיינימ-דח תודסומ ינשל ורבע תונבהו
םיברועמ תודסומ םויכ ריכמ ינא .רתוי העוגר תודסומה ינשב הריפסומטאהו ,רתוי םיולשו
תודסומב תומייק ינימה םוחתב רתוי תורומחה תויעבה יתעידי בטימ יפלו ,םידרפנו
.םיינימ-וד

.םירשואמ םיאושנל ךונחה תמורת אוה ןאכלו ןאכל תודבוע תותמועמ וב רשא ,ינש אשונ
.םיללושה לש 'ו הנעט תרתוס םיבייחמה לש וז הנעט

.ןהיתשל הקדצה ןיא ,ףיקמ רקחמ ךרענ אל דוע לכ .המילב לע תויולת תונעטה יתשש ,ינבשוח
הלא לש םגו דחי-ךונח וכנחתהש הלא לש םג םילשכנו םירשואמ םיאושנ םיריכמ ונלוכ
אל םלועמש הלא לש םגו רעונה תעונתב וז תא הז וריכהש הלא לש םג ,דרפנ ךונח וכנחתהש
.לקשמ תונב ןניא ולא תונעט .םהירוה י"ע וכדתשנו םהיאושנ ינפל תב וא ןב וריכה

תויודע לכ ןיא ידיב .רתוי הבוט תעמשמה תברועמ הרבחבש הנעטל ךרע ןיאש ,ינרובס ןכ
.תוברועמ ןבור וא תותכה לכ ,Blackboard Jungle -ה ץרא ,תירבה תוצראבו ,וז הנעט תורשאמה
לש הנעטה תא לטבל שי ןכ ומכ .תודרפנב ומכ תוברועמ תותכב היוקל תעמשמה ץראב םג
תאז עונמל לכוי ןובנ הרומ .םינימה ןיב האירב יתלב תורחתה רצוי דחי ךוניח היפל ,םיללושה
תולוע תובורק םימעפלו תועוצקמה בורב םינבה תמר תא תונבה תוקיבדמ ללכ ךרדבו ,לקנב
.ונתערכה תא ססבל לכונ הלא לע אל .םהילע

.?"המ םשל" - איה היעבה .הרבח ייח חותפ תרשפאמ תברועמ הרבחש ,הנעטל לקשמ שי
הרבח ןינבו ץראה ןינב ןעמל יתובשייתה ןיערג תריצי םשל" :התיה ץראב תלבוקמה הבושתה
,םיינימ-דח םיצובק םיקהל תונויסנה לכש קפס לכ ןיאו ,תדבכנ הבושת איה וז ."תידמעמ לע
.ןיטולחל ולשכנ ,יאדוגאה הנחמב הלאכ ויהו ,תוינמ דח תורבחב ץובקל ךנחל וא ,הלאכ ושענו
,תובשייתהל ךונחב רעונה תועונת לש םייניצר םיגשיה לע עיבצהל םילוכי ונייה םנמא םא
,איה תימואל הבוח הקוזחו תובשיתהה חותפ .םכונח תטישל הבושח הקדצה ךכב התיה
תיתובשייתהה תרגסמה ומכ ןיאש טרפבו ,איה תיתד הוצמ הקוזחו תיתדה תובשיתהה חותפו
רעונה תועונת תחלצהש ,ונלוכל עודיש אלא .וניתונבו ונינב לש יתדה םדיתע תא חיטבהל
זוחא ילוא םג םא .תכלוהו תמצמטצמ ,רהצומה ןדועיי תא םישגהל ,טרפב תויתדהו ,ללכב
תא קידצהל וז הדבוע חכב ןיא ירה םימישגמה ןיב אצמנ תויתדה רעונה תועונת ירגוב לש ןטק
ףוסב ,הנערכת םיללושה תונעט םא ,לודג רובצל רעונה תועונתבו רפס יתבב דחיה-ךונח ךרד
תורשה קוחל םיכסהל ןכומ היה אל תוכמס לעב בר םושש ומכ ,םיבייחמה תנעט תא ,וננויד
ואל תוחלשנ ויה תונבה בור יכ ,תיתדה תובשייתהה תקזחתמ התיה ךכ ידי לע םא םג ימואלה
שארב ומצע דימעה ל"צז שיא ןוזחהו ,תויתובשיתההו תויכונחה תויתדה תורגסמל אקוד
.הז קוחב םימחולה

ויה םה .ונווכתה יתובשייתה ךונחל אל הרבח ייח חותפ םשל דחי-ךונחב ודדצש הלא ,םנמא
,תיטרקומדה הרבחל ךונחב היה םרובע הרבח ייח לש םכרע .אד ןוגכ לע ועדי אלש ,םייוג
לש הרבח ייחל תורשכתהב ,תלוזב תובשחתהו תידדה הרזע לש תובוט תודמ חותפב
דחי-ךונחב הרבח ייחש קפס ןיאו ,וז הנעט לש הכרע תא לטבל ןיא הפ םג .םירגובמה
תרבחב םויכ םיאור םייניצר םייתד אל םיגוחב םג םא ,איה הלאש םנמא .רתוי םייביסנטניא
.םיכרע לעב חכ םיריעצה םירגבתמה

יפל הניאש תיתרבח תוחתפתה םע םילשהל הצלאנו ,ינויחה החוכמ הברה הדבא רעונה תעונת
ריעז קלח תופיקמ רעונה תועונתש עודי יכ םא ,וז הלאשב םיקודב םירקחמ ידיב ןיא .החור
םהיתורבחו םהירבח םגשכ ,ץרפב דומעל םיחילצמ םניא םתשלוח ךותמו ,ץראב רעונהמ
ינניא .תיתעונתה העיבתל דוגנב תיתרבחה םתוגהנתהב םימוגפו םיינולס םידוקרל םירכמתמ
ייח חותפ ותואש ,חיכוהל יתאב .תויתדה רעונה תועונתב םיצופנ הלא םיינולס םידוקרש ןעוט
תא שגפנ םויכ .םשגתהלמ םויה קוחר ללכב רעונה תעונת תמגמ היהש םיבוטה הרבחה
תורענהו םירענה ינפו ,ק"היע םילשורי תובוחרב וליפאו ,ףוגנזיד רככב תברועמה הרבחה
ייח לש םרהז םעוה .תקפקופמ אלולה וזיא םיממוז םקלח ילואו ,ןוממשו תונקיר םיקיפמ
.דחיה-ךונח ידי לע וא - ףא לע ,לארשי תנידמבו םלועב םינקותמ הרבח

תב הדובכ .תברועמ תרגובמ הרבח ייחל אקוד תפאוש הנניא תיתדה תודהיהש ףיסוהל שי ךכל
ירבדו םידוקר תוללוכה תופתושמ ןילוח תובסמ תומיקתמ ןיא םידוהי םיתבבו ,המינפ ךלמ
וכנחתהש הלא םאה .תברועמ הרבחל אקוד קקדזמ יטרקומדה ךונחהש בשוח ינניא .הלבנ
תבהאו תוצמב םיקסוע תוחפ םה םאה וא ,םייטרקומדה םיכילהת לע םינומא תוחפ ,דרפנב
תנעטל עירכמ לקשמ סחייל ןיא םויכש ינמוד ?םידסח תולימגבו תידדה הרזעב ,ךומכ ךערל
.יתרבחה חותפה

.םינימה תונוכת תאושהל תמרוג תברועמה הרבחהש םיללושה תנעטב תמא שיש יל הארנ
תונבה םיללושה ונעט ללכ ךרדב .םמע םהיקומנו ,םיבייחמה י"ע וז הנעט השחכוה םנמא
.דחיה-ךונחב הלאכ תועפות יתיארו ,ןתוגהנתהבו ןשובלב ,ןרובדב םירבגל תומדהל תוסנמ
םירבגה םיכרצנ תירבה תוצראב םויכ) .םירבגל תומדהל םישנה םעפ וצר תרופסתב וליפא
ןיא .(ךופה םלוע שממ םישנ ומכ םהינרופצ תא םינקתמו םהיתורעש םימשבמ ,הקיטמסוקל
ינא .ןתוגהנתהבו ןרובדב ,ןה תועונצ רתוי ,יתד דרפנ ךונחב תוכנחתמה תונבהש קפס לכ
םג ינניא .ישפח דרפנ ךונחב תוכנחתמה תונב לש ןבצמ ריכמ ינניא ."יתד" הלמה תא שיגדמ
ךונחה ללכ ךרדבש ,ןעוט ינא .ו"ח תועינצ רסוחב דחי-ךונח תוכנחתמה תויתד תונב םישאמ
.תמלוהה תישנה תוגהנתהה םוחתב רתוי םיבוט תוריפ חימצמ דרפנה יתדה

לגוסמ ינניאו הז םוחתב רוב יננה יכ ,דחי-ךונח דגנ תיטילנאוכיספה הנעטל סחיתהל לוכי ינניא
י"ע םתריתס וא עדומ יתלבבש םילוקש לע םיססבתמה ,הלא לש םהיקומנב קפס ליטהל
.תורחא תולוכסא

עדי ןובנ ךנחמ יכ ,דחיה-ךונח תא תלסופ הנניא ,תויטרפ םימעפל תוצור תונבהש הנעטה
ךותב רוגס ןודעומ ,ןימ לכל תודרפנ תורגסמ םג ,תפתושמה תיללכה תרגסמה ךותב ,רוציל
תודרפנ תולועפ םג םייקל - תוברועמ רעונ תועונתל םומינימ תעיבת וזש ,ינבשוח .חותפ ןודעומ
ןימ לכל םידחוימ םיסרטניא שי .תונמוזמ םיתעל תודחוימ תוצובקב םשיגפהלו םינימה ינשל
.השאו שיא לש ינימה דוחייה לש תובישחה תרדחהב ךרוצ שיו

ינימ עגמ תנכסבו ,דחמ ,ינימ-דח ךונח תובקעב האבה ,תוילאוסכסומוהה תלאשב ןודל ונילע
ולא תועפות יובר לע םידיעמה ,םיקודב םירפסמ תורפסב יתשגפ אל הפ םג .ךדיאמ ,םדקומ
םיסחי םימייק דחי-ךונח תרגסמב םגש םינעוט םיללושה .תויכונחה תורגסמה יתשב
ליגב יעבטה דחפל ףסונ ,הלא םיסחי לע תוליקמ תדרפנה הנילהו הציחרה יכ ,םיילאוסכסומוה
תנכס לטבמ ונניא דרפנה ךונחהש םינעוט םיביחמה ;ינשה ןימה םע שגפמה ינפמ תורגבתהה
רפס יתב ירדגלש ,איה החיכש הנעט .הרבחל ץוחמ תונבו םינב םע אקוד ,ינימורטה עגמ
,םינימה ינש ןיב רשק לכ רוסא וב ,היגלבב ףתושמ דסומב .ינשה ןימה ינב םיאבוצ םידרפנה
ןיא .הבורק ריעמ םינבמ קר אלא ,דסומה ותוא ינבמ תונב לש ןוירה ירקמ ורק אלש ,יל רמאנ
שי םנמא .( :אי ןילוח) רהוסה יתבב םירוסאה םישנו םישנא לע רמאנ ,תוירעל סופורטופא
םיחמומ שיו תורחא תוצראב ילואו הינטירבב ריעצ ליגב ןוירהה ירקמ יובר לע םירפסמ
רורב .םויה ופקותב וניא ,(ז"ט תובותכ) תואשנ תולותב םישנ בור - ל"זח לש ללכהש ,םינעוטה
י"ע יל רשוא הז רבדו ,םלועב הנורחאה הפוקתב ינימה רסומב הלודג הדירי שיש ,אוה
תורגסמ יונש לש האצות אקוד וזש ,חיכויו םכח ימ ,םרב ;תירבה תוצראב םסרופמ גולוכיספ
הריוא ,םלועב םויכ תמייקה הריואבש ,דיגהל ןוכנ רתוי ילוא .תונורחאה םינשה האמב ךונחה
.ןפוא לכב רתוי הלודג םדקומ ינימ עגמל הנכסה רסומהו תדה תביזעו םיכרעמ תוקרפתה לש
.וללה תוידדהה תונעטה דוסי לע וננוידל תונקסמ שבגל ,אופא ,השק (הז ןינעב דוע ןלהל הארו)

ינשל רשפאמ דחי-ךונחש הנעטה איה אלה ,וננויד ףוסל תחא הנעט לש רורבה תא החדנ
םוכסב בשחתהל שי הב רשא הבושח הנעט איה ;ינשה תא דחא בוט רתוי ריכהל םינימה
.ונירבד

דחי-ךוניחל םיילמיטפוא םיאנת םויק .ב
םישורד הז ךונחל .םויה םימיקתמ םה םא הארנו ךונחה ימכח ונמש םיאנתה תא קודבנ הבה
םימיקש רורב .תינימ הקוצמב םייח םניא רשא תישפנ הניחבמ םינזואמ םיכירדמו םירומ
גולוכיספ םעפ יל רמא (.רעונה תועונתב הלאכ םיכירדמ םימייק םא ינקפוסמ) .הלאכ םירומ
,הבוהא תוישיא םע תוהדזהה ךרד - ינימה ךונחה םוחתב םג - עצבתמ ךונחה :דחא ילארשי
:ול יתינע .תינחור היצמילבוסב וירצי תא עיבטהל ריעצ לע עיפשהל הלוכי וז תוהדזה קרו
ויבא לש ונקויד תומד התאב העש התואב :רמאל ודגבב והשפתתו :ל"זח תעד םג וז .תקדצ
לע ?בקעי היה ימ לבא .הריבעמ ףסוי הענמ בקעי םע תוהדזהה .(:ו"ל הטוס) ןולחב ול התארנו
(.הבר תישארב םשב ,יחיו תשרפל י"שר) וימימ ירק האר אלש - ינוא תישאר :רמאנ בקעי
השקיו השקה הזו ,תומילשב םייקתי אלו םייקתה אל הז יאנת ?הלאכ םיכירדמ ונל שי םאה
.דימת דחי-ךונח לע

םילועה הלא ,םרב .ץראה ידילי יבגל ,ריעצ ליגמ דחי-ךונח םייקתמ ללכ ךרדב ,תאז תמועל
םינותנ ,הובג ליגב תוברועמ תורגסמל ונילא םיסנכנה ,דרפנ ךונח לש תרוסמ תולעב תוצראמ
תוכנחתה לש יאנתה םהיבגלש ןויכמ םג אלא ,4 קרפב ונררבש תוביסמ קר אל ,הנכסב
תאז הילעב בשחתהל םג שי יאדוב הילע תטלוק ץראב .םייקתמ וניא ריעצ ליגמ תפתושמ
תולקב םאה ?תונוש רעונ תועונתו תודחוימ תותכ םרובע םיקנ םאה ;תודחוימה היתויעבבו
?תוברועמ תורגסמב תרחואמה םתטילקמ םיעבונה תוששחה תא לטבל לכונ

וחלצי אל הלא םיתבמ םיכינח ,םנועמב יורש םולשה ןיאו ורערעתה לארשיב םיתב הברה
תורענהו םירענה - םיינולס םיריעצ םיגוחו םיבוט ינב לש רבסהל אצומ הפ .דחי-ךונחל
תרעוכמ הכ תומדש ,אלפ המ ,םהירוה ומכ ,הבהאמו ןכותמ םירעונמו םיקיר םיתבמ םיחרוב
ידרשמב ןיטגה םושרש ינמודמכו ,ןועטל זיעמ ינא .םויכ תברועמה תינולסה הרבחה הגיצמ
םיכרע רתוי םיקינעמו ,רתוי םינוסחו רתוי םיביצי םייתד םיתבש - תאז רשאמ תונברה
.רבסומו ןבומ הזו ,דליל הבהאו

תופוקתל סחיב - ןטק אל רפסמ םייק ונכותב .ונילע ירמגל םג ןמזה חור חספ אל תאז םע
הרבחב ואולמב םייקתמ ונניא דחיה-ךונח תחלצהל הז יאנת םג .םיסורה םיתב לש - תומדוק
.תיתדה

.תומחה תוצראב יאדבו ,םלועה לכב םדקוה תורגבתהה ליגש עודיו ,םח ילארשיה םילקאה
םניאש תוששח .לארשיל אל יאדובו תירבה תוצראל בוט ונניא הפוריאל בוט היה וא בוטש המ
.אכהל םתהמ הוש הריזג אופא דמלנ לא .הפ הפי םפקות םש םימייק

תוגצהב יתרקב אל .וננוסאלו וננובאדל התנתשה ץראבו םלועב תיללכה הריואה לכה לעו
םימיב ול ןיכסה ימואלה ןורטאיתהש הזמ קוחר יחכונה ראוטרפרה לבא ,בר ןמז הז "המיבה"
תיפרגונרופה תורפסה תצופת .ילג שירב םורע תונומת ונילא תוטיבמ הנפו רבע לכמ .ורבע
,םירציה יורגל התונפב היחוור הלידגמ הלוזה תונותעה ,םלועה לכב םיליהבמ םידממב התלע
רסומה תא םירערעמה םימוסרפ לע הרוזנצ תלטהב ןודל השרדנ תסנכה לש ךונחה תדעוש דע
תורומח תונכס ובוחב ןמוט תורגבתהה ליגב בורקה ידדהה עגמה הלא םיאנתב .ירובצה
םהיניעש המ תא תוקחל אל תובורק םימעפל םישגפנה הריעצהו ריעצה חכ ורצעי םאה .רתויב
המל ,םיטרסב וארש םיעשפ רעונ ינב םיקחמ םא ?םהל תנתינ תונמדזההשכ ,וארקו ואר
?תאזה היפרגונרופה לכב תומולחה אישכו לאידיאכ ראותש המ ,השעמל הכלה תוסנל וענמיי
תורפסה תעפשהב ,הברדא וא ,הלא םייוקיח ינפב סירת תברועמה הרבחה הווהמ םאה
לע םייקתהל תורגבתהה לש רעסה תפוקתב םינימה ןיב שגפמה לכוי אל םילקולקה םיטרסהו
.הינשה תורשפאה תא לבקל הטונ ינא ?ינימ עקר לע אקוד אלא יטנמור-ינחור עקר

אצומה ץרא לש תוברתבו תרוסמב תובשחתה .ג
ולגרוה אלש ןויכמ .בושיה תיצחמ לש יגולויצוסה עקרה תא ףיסוהל שי םינורחאה םירבדל
.רתי תוברקתהל הנמזהכ שרפתי םינימה ינש ןיב שגפמ לכש יאדו טעמכ ירה ,תברועמ הרבחל
,הרבחלו םידומלל הרבח תבב ואר אל םהינב .םהיניב רוהט ינחור עגמ ריכהל וליכשה אל םה
תבה ,ידמ לודג היה ינחורה קחרמה ,ילכראירטפ םייח חרוא יפקשמ ךרד תונבה לע וטיבה םה
ךרדה איה תחא ,ותברקל תפתושמ הפש אצמ אל אוהו ,ןבה לש םידומלה תמרל העיגה אל
דוריה ירסומה בצמה לע םיננוקמ ולא תודע ינב לש םיישפח םיכנחמש ,אלפ המ .דוע ןיאו
תורבח םיקהל תועצהו .יאפוריא אצוממ תונבו םינב וכנחשכ ול ולגרוה אלש ,רעונה תורבחב
םיכרעב ןיאש ,םנויסנ חיכוה ירה ,יתעתפהל ,םיישפח םיגוחב ועמשוה יוסנל תוינימ-דח רעונ
ינא ןכומ .ילילש אוה ןזאמהו ,ויתוערגמ לע תופחלו תוצפל דחי-ךונח םתעדל הנקמש םייבויחה
תונולתל םוקמ ןיאו רתוי ריפש בצמה תברועמה תיתדה הרבחבש ,ינא חוטב ,ןימאהל
יתגרדה אוה לדבהה ,םרב .םישפח םיכנחמ י"ע תועמשומה ,רסומה תדירי לע תורומחה
.תיתדה הרבחב םג תוספות דחי-ךונח דגנ הז ןווכמ תונעטה לכ ינורקע ןפואבו ,דבלב יתומכו

לקשל ונילע - ונתמגמ וזש קפס ןיאו - שפנ לכל הוש תיכונח תכרעמ תונבל הצרנ םא ,ןכבו
ינב םיכינח יבגל ודספה דגנכ יאפוריא אצומ ינב םיכינח יבגל דחי-ךונח רכש בוטה הרקמב
תודהימ קלחב יתדה רוטקסהש ,דוע המו ,הרורב תשקבתמה הבושתהש ,ינמוד .יחרזמ אצומ
ומכ - ןלוכ אל םג םא ,הפ תואבומה תונעטהמ קלחו ,דרפנ ךונח ילע ןומא היה הפוריא
הצחמ לע הצחמ תבכרומה תינרדומה תילארשיה הרבחב .ויבגל םג תוספות - השאה-דמעמ
יתדה רפסה תיבבו ,ללכב רפסה תיב תיסולכואבו ,הינווג לע תידרפסהו תיזנכשאה הדעה ינבמ
םא ,הלא םילוקש פ"ע דרפנ ךונחל ףואשל שי ,זנכשא ינב לע חרזמה תודע ידלי ובר וב ,טרפב
.םיעירכמ םה

תודהיה תפקשה .ד
היה אל דחי-ךונחש רורב םנמא .דבלב הכלהה לע יאנת לכב דחי-ךונח רוסא ססבל ןיאש ונררב
םיאתמ אוה םא :דחי-ךונחל םוקמ שי םיאנת השלש םויקב קרש ונעבק .לארשיב לבוקמ
.איה השודק ,ליבוהל אוה ךירצ התארקל הרטמהו ,םימש םשל םישועה תנווכ םא ,גהנמל
,רתוי לק .ויתורוצב אלו ךונח תומגמב אל הליפתב אל ,עובק גהנמ דוע ןיא לארשי תנידמב
ךונחב םילגודש הלאמ עובתלמ דחי-ךונח לוטב עובתל ,תיתדה תודהיה תורגסמ דוחא ןעמל
ומכ ,וז דצב וז תוטשה יתשל םוקמ שיש ןכתי וז הניחבמ םנמא .םתודגנתה תא ריסהל דרפנ
,תוינוכית תובישי ,תומלש תובישי - םהינימל תוינוכיתה תורגסמב םויה םייק רבדהש
.תויאלקחו תויעוצקמ

(םכותב) דגאל םילוכי םה וז הרוצבש םישח םה .םימש םשל איה םיבייחמה תנווכש ,קפס ןיא
הלא .םויסה קרפב הז לע - תברועמה הרבחב הרותה ךרדל םתוא ךירדהלו ,רתוי בחר רובצ
ןתוכזו ,ליעלד גרבנייו ברה ירבדכ ,םימש םשל התיה םתנווכ יאדוב ,תאזה הטישה תא וחתפש
ארזעמ .רוערעל תנתינ הניא םקוזחו םייתדה םיצובקה דוסיי לע תויתדה רעונה תועונת לש
הרשכהל יחרזמה לעופהו לארשי תדוגא ילעופ לש תונושארה תוצובקה ולע ד"חבו
.היפוטוא טעמכ איה םויכ וז הרטמש ונררב רבכ ,םרב .םיאולמ ליח ולבק םהמו ,תובשיתהלו
תורטמהו ,תוברתמ דחיה-ךונח תונכסשכ .תברועמה תרוסמהמ הקדצהה תיברמ תטמשנ ךכב
.תיתדה תיכונחה תכרעמה תא שדחמ קודבל ןמזה עיגה .תוקחרתמ רצונ אוה ןעמל

 

תונקסמ .7
.תברועמ בור פ"ע איה םירגובמה תרבחש ,הדבועה איה אלה ,דחיה-ךונחל תדמוע תחא הנעט
םישגופ םייתד םירענ ,ףתושמב הדשבו אנדסב ,םידרשמב םידבוע םירגבתמ תורענו םירענ
תואטיסרבינואב דחי םישגפנ תורענו םירענ ,תויתד תורענ םג ל"חנבו ,אבצב תויתד אל תורענ
קר םתסנרפ ואצמיש ,ךכל וניתונבו ונינב לכ ךנחל ןפוא םושב לכונ אל .םיהובג אנפלוא יתבבו
תיב"ב םג םידמלמ םירומ ,תובישיה ידרשמב וליפא תואצמנ תוריכזמ .םנימ ינב תרבח ךותב
יתרבסהו ,תואטסרבינואל וניתונבו ונינב תסינכ לע רתוול ןפוא םושב הצרא אל םג ."בקעי
עדמ יפנעב תובחר תויעדמ תועידי םהל שי רשא הלא וטלשי הנידמב .רחא םוקמב וז העד
.תברועמ הרבחב ויחי אליממו .עדמה ילכיהמ וניתונבו ונינב ילגר רידהל לכונ אלו ,םינוש

היונש הנודינה הלאשה ירה ,רמול אצמת םא .םיבייחמה לש 'א הנעט תקדוצ וז הניחבמ
רוסא ,םישנ םע ותכאלמו וקסעש שיא וליפא :קסופ ם"במרה .ם"במרהו י"שר ןיב תקולחמב
וקסעש הזש ,ארבס שיש עמשמ (ח הכלה ב"כ קרפ ,האיב ירוסא תוכלה) .םישנ םע דחיתהל ול
הזש שרפמ י"שר ,םרב .דימת ןהמ קוחרה ,הז רשאמ הנכסה ינפמ ןוסח רתוי םישנ םע דימת
י"שרב ב"פ ןישודיק) ןהב סג ובלש ןויכמ הברה םישנ םע וליפא דחייתי אל םישנ םע וקסעש
םא ,הלאשה ירה .(ם"במרל י"שר ןיב תקולחמה תא ךכ שרפמש ,ם"במרל הנשמ ףסכב ןייעו
הכ הנניא ,םישנו םירבג םיפתוש ןהב ,תורגסמב תורגובהו םירגובה תטילק לע לקמ דחי-ךונח
םע דחי לבא ,תברועמ הרבח ייחל הרשכה םנמא ולבק הלא .ןהב סג ובל :ארבס תמיקו הטושפ
ם"במרה תעדל הז תמועל .ינשה ןימל סחיב תיעבטה תוגייתסההו השובהמ ולטרעתה םג הז
תנכסב ,םישנ םע וקסעש ,הזכ שיא דימעהל ידכ וב יד ןיא לבא ,םיוסמ ןוסח םייק םנמא
.דוחיי

רוסא - הכלהה ךכו .הנותחה ינפל אקודו ,שגפהל םינימה ינש םיבייח וב ,עגרה אב תאז לכבו
:רמא אנמחרו וילע הנגתתו הנוגמ רבד הב הארי אמש ,הנאריש דע השאה תא שדקל םדאל
חסונ תא קיתעמ טעמכ ם"במרה .אילפמ רבד יתיאר הנהו .(.א"מ ןישודיק) ךומכ ךערל תבהאו
רוסא :רמואו חסונה תא הפ הנשמ ,ם"במרה ןושל תא ללכ ךרדב ספותה ,רבחמה .ארמגה
רזעה ןבא) הריכמש פ"עא מ"מו ,רמואו רזוח כ"חאו ,הריכמ ןכ םא אלא חילש י"ע השדקל
.('א ףיעס ,הל ןמיס

ונוצרבש ,רורב יל הארנ ,"הנריכי" ןושלל "הנארי" :ארמגה ןושל תונשל רבחמה האר המ
היפויב קר היולת - ךומכ ךערל תבהאו תוצמ םויק - םיאושנב הבהאה ןיאש שיגדהל
יאנת םנמא םא תעדל ןתחה בייח .ללהתת איה 'ה תארי השא ,יפויה לבהו ןחה רקש .הראותבו
:ארמגה ןושל תנווכו .הנריכיש אלא הנאריש ךכב יד ןיא ןכ לעו ,ובל תריחבב םייקתמ הז
ימו ,םיאושנה ינפל השאה תא ריכהל הוצמ ,ןכבו .תעדו המכח הברה האר יבלו :ד"ע ,הנארי
המגמב ,השאה תא ריכהל הפיאשה אוה ךכל יאנתה .וז הרכהל שורד ןמז המכ עבקל לכוי
(.אי ,תינעת) .רופכה םויבו באב ו"טב ומכ ,'ה תארי השא ,ול היוארה גוז תב ומצעל רוחבל

רוחבה וב ליגל דע תברועמה הרבחה םויק תא תוחדל שיש ,אנקסמל אב ינא ךכ ךותמ
לש רעסה תפוקת ירחא אוה הז ליג .םיאושנ תבשחמ תעדה לע תולעהל רבכ םילוכי הרוחבהו
אוה הרהט ייח תויחלו תיב םיקהל תלוכיה ןיבו ינשה ןימה תרכה ןיב קחרמהו ,תורגבתהה
ךכב דומעל רעונל השקו ,ךורא לוכסתל ןודינ ינשה ןימה םע עגמ לכ תורגבתהה ליגב .ןטק
.תינימ תורקפה הסומע הרבח ךותבו ,םח םילקא יאנתב ,םיידימת םינוציח יורג יאנתב טרפב
וחיסי ,בר ןמז תויחל וצלאיי דימתמ חתמ לש הריואב ירה ,ועיגי אל שממ הריבעל םג םא
ןימה תרבחב - הפ לובנ י"ע ולו - המ ןקרופ לבקל תוסנל םילולע םהו ,םידומלה ןמ םתעד
,םיברועמ רפס יתב םייקל תובייחמה תוינויחו תובושח הכ תורטמ םויכ ןיאש ,ינרובס .ינשה
וליפאו םייתד ןיב אל ,תוברועמ רעונ תועונתו תוברועמ רעונ תורבח ,םיברועמ םידלי תודסומ
.םישפח ןיב אל

ןוגרא .הריעצה תרמשמהו םיטנדוטסה ינוגרא תמגוד תורגובמ תוברועמ תורבח בייחמ יננה
,השודקה יכרב לע ךנחתהש רובצ ךותב ,דחי שגפהל םייתד תונבו םינבל רשפאמ לשמל "הנבי"
רפסה יתב תרגסמב ךפיהלו תוישפח תונבו םייתד םינב ןיב שגפמב הנכסה תא ךכ י"ע גיפהלו
.יתד גוחמ גוז תב וא ןב תריחב םשל םישגפמ תורשפאמ תוריעצ תורמשמ .םיהובגה

הניחבמ םג אלא תינימ הניחבמ קר אל תברועמ הרבח ךותב םיאצמנ תונבהו םינבה בורשכ
םג .ןכדשה וא םירוהה ךוותב ךודש ךרד קר ובל תריחב אצמיש ,םדא חירכהל ןיא ,תיתד
לש וירוה ,קחצי - באה ןוצר יפל םיאושנו - בקעי - הריחב יפל םיאושנ לע רפוסמ הרותב
ויחא תונבמ התיה אל וזש אלא ,ותריחב יפל השא ומצעל רחב ןושמשש ךכל ודגנתה אל ןושמש
תילע ירגוב תונבו םינב ןיב טרפבו וניגוחב םנשי .תוריעצ תורמשמב בר בויח ינא האור .ומעמו
וא תשורח יתבב םידבוע ,תנעשמ אללו החפשמ אלל ץראב םיאצמנה םיבר תיתדה רעונה
םהשו ,םייתד אל הרענב וא רענב בהאתהל רומח ןויסנב םיאצמנ םה .םילוח יתבב תויחאכ
םידדוב טולקל ידכ רתא לכב תויתד תוריעצ תורמשמ תומיק ויהו יאולה .ועיפשי אלו ועפשוי
.תווצמהו הרותה ינדא לע םנק תא ונבי רשא דע ,תיתרבחו תינחור הטילק הלא תודדובו

אל הלודגה תסנכ ישנאש ןויכמ ,תונכס אלמ אוה ,תוששח ררועמ אוה ,השק אוה !רבעמהו
- םיבורקל טרפ - ותומדקל טעמכ תוירעה רצי תא וריזחהו ,הלוחל אמוי תב אתעיב ואצמ
(.ד"ס ןירדהנס) ותא קבאהל ךישמהל ךרטצנ

עיגהל יל םירשפאמ םניא ,רסוממו הרותמ תלטרועמ תואיצמ השקה ונתואיצמ לש םינותנה
םגו ןימימ םג תולבוקמ תועד תורתוס ןה ,ךרוצ לכ תוקפסמ ןניא ןה .תורחא תונקסמל
יד ןניא ןה ,יניסמ הרות ןניא ןה .םוי דלי המ ,עדוי ימ - תויפוס ילוא ןניא ןהו ,לאמשמ
םלעתהל ןיא לבא ,רתוי לקהל רשפאו רימחהל רשפא .ןהילע קולחל רשפאו תוססובמ
.תעד תולק ךותמ לומתאדכ ריטפהל ןיאו ,היעבהמ

רתויב החוטבה ךרדה תא ונל ואריו וניכנחמו ונילודג בטימ תא קיסעתש איעבה היואר
איעב איה הנודינה איעבה .הלהבל דלנ אלו קירל עגינ אל ןעמל ,וניתונבו ונינב תחלצהל
.םימשה ןמ ותוא ןיעייסמ ,רהטל אבהו ,ונכונח דיתע ראשה ןיב יולת הנורתפבו תיזכרמ