ידוסיה רפסה תיבב רודיסה תארוהב ךרוצה לע

עמש-את לארשי

ה"כשת ביבא ,ט"כ תועד

ונלש תירוטסיההו תיתדה העדותל הליפתה רודיס לש ותובישחב קסוע רמאמה :תיצמת
.רפסה תיבב רבכ ןתובישחו ןרוקמ ,הליפתה תולימ שוריפ תא דמלל שיש איה ותנקסמו ,םויכ

.הליפת ןויע ,הליפת ,רודיס :חתפמ תולימ

סחייתנ ,הכוראהו הנורחאה ותולגב לארשי םעל םינמאנ םיוולמ ויהש םיברה םירפסה ןיבמ
המכו .שרדמה ירפס וליפאו דומלתה ,ארקמה ינפ לע ,תוליפתה רודיס רפסל דובכ לש םוקמ
ףוסב ,וכרצ לכ חסונמו ךורע רפסכ הפ לעבש הרות לש תיפוסה התושבגתה םע .רבדל תוביס
הרותב ,הב .בתכבש התרבח תא ,תעדמ אלשו טא טא ,הינפמ וז התחד ,םיארובסה תפוקת
הקלחל ןהו יתכלהה הקלח ןה ,בתכבש הרותל המלשהו תטרופמה הרבסהה היוצמ ,פ"עבש
לש הזה לודגה םיבו רחאמ ."םותחה רפס" ירבדכ אלא םניא בותכה ירבד הידעלבו ,ירופיסה
ומצעמ דבוכה זכרמ רבע ,ארקמבש םיקוספהו םיניינעה יבור ,רזופמב םינודינ פ"עבש הרות
התוא ידיב יארקה סומלופה םג עייס םימיה תוברב .םישרדמהו םידומלתה לא תוארקמהמ
דוע ול םיקקזנ ויהש ,םהיתונושלבו תוארקמב ונמזל שדוחמה ןויעה ףא לע ןכש ,המגמ
- ומצעמ קחרתנ וא - ןמזה ךשמב קחרוה םעה ןומהש ירה ,םתמחלמ תא לעייל ידכ םינואגה
תורודל דעש אוה עודיו יולג ךכ ןיבו ךכ ןיב ."הנכסה ינפמ" ,ארקמב הבורמה ןויעה ןמ
,הנומאה ימולש ןיב ולוכ ארקמב יניינעהו רידסה דומילה לבוקמ היה אל ,שממ םינורחאה
ל"זחב ויתואבומ י"ע ארקמה תא םיריכמ םהש םימכח-ידימלת לע ורמאש המ אוה עודיו
.דבלב

תכפהמ לכה די אהתש וכז ,ארקמב ןויעה תא ,רומאכ ,הבר הדימב םהינפמ וחדש ל"זח ירבד
לכב םידוהיה לש םיירקיעה רכיהה ינמיסל וכפהש הרות תבהאו הרות-דומיל תוצמ .םהב
קוסיע .םישרדמבו םידומלתב קסופ-יתלבה קוסיעב ישעמה םייוטיב תא ואצמ ,םהש םוקמ
הז ,טשפב הזו לופלפב הז ,ותלוכיו ותגרדמ יפל שיאו שיא ,םעה ינומה לכ תא ףיקה הז
.םהיטוקליבו םינושה םישרדמב - תוחפה לכלו ,הדגאב הזו הכלהב הז ,תופירחב הזו תואיקבב
.וז הגרדל ףא עיגהל התכז אלש ,הרואכל הארנש יפכמ רתוי הבחר הבכש םג הראשנ םלוא
םארוקל לכונש ידכמ בר קחרמ ויה םיקוחר ,םיקחורמהו םינטקה םירפכה יבושי
היה אל ולא לש ללוכה םרפסמו .תוללמואה תולובגל ,םיתעל ,העיגה םתורובו ,"דומלת-ינב"
.רקיע לכ ןטק

רפס אוה ,ןמז לכבו םוקמ לכב ,המואה תובכש לכ תא תונמאנב הווילש היה דחא רפס קר
ירהש ,וב שמתשהל ידכ םלועמ הצוחנ התיה אל בותכו אורק תעידי וליפאו .תוליפתה -רודיס
?הפ לעב ויניינעו ונכות רקיע תא עדי אלו ידוהי הז ימ
הדמב םירפס רדעהבו חסונב תואיקב רסוחמ ,םהיפב םתליפת םיגוה ויה אלש םתוא וליפאו
ןזחה לש ותליפתל םיבישקמ םה ירה ,תרחא הביס לכמ וא (סופדה תולגיה םרטב) תקפסמ
לכו לכמ ול רז רודיסה ןכותש ידוהי .וירבד רחא ןמא םיבישמ םהו ,ותליפתב םתוא איצומה
ןכות היהש קר אל םעה לש עירכמה ובורו ,החפשמב םינשו ריעמ דחא םלועמ אצמנ אל
.רתויו ,םויב םימעפ 'ג ,תימוימויה ותרימאב ליעפ קלח חקל ףאש אלא ,ול ריהנ רודיסה

ןיחבנשכ רוריב רתיב דומעל לכונ םעה לש חורה ייחב רודיסה לש תערכמה ותובישח לע
ימי .וזמ וז הברה םתונוש תורמל ,רודיסה ןמ םילוע ןהידהש תופוקתה לש ברה ןרפסמב
הנבי תפוקת ,("םיסנה לע") םיאנומשחה דרמ ימיו סרפ ימי ,(דועו ףסומ תליפת ,ללה) שדקמה
תפוקת ,(םידחא םימודק םיטויפ) י"אה שרדמה תפוקת ,(ח"י תליפתמ םידחא םיקלח)
"םלוע-ןודא"כ רוד ותואמ םינוש םיטויפ) דרפסב רהזה רות ,("ןקרופ-םוקי") םינואגה
תוליפתה םלוכ לעו (תובר תוחילסו תוניק) םייניבה-ימי עצמא לש תוברה תורזגה ,(םירחאו
ןיא .דועו ,"ירדנ-לכ" תליפתכ ,תועודי תוליפת שארבש תונושה "תועדומ"הו תוכלמה םולשל
תורודל המושיר תא הריאשה אלש תונורחאה םינשה תואמב הבושח תידוהי תינחור העונת ךל
.רודיסב

םרפסמש - "םיימוקמ" טסקט-ייונישל טרפ) לעשו דעצ לכ לע הליפתה חסונל הרדח הלבקה
תויתואה יפורצ ךותמ ,יוצר "ירטמיג" ךרע גישהל המגמ ךותמ ושענשו - תואמל עיגמ
תרימא רדס תאו ,םויכ תלבוקמה ותחסונב תבש-תלבק רדס תפסוה תא קר ריכזא .םיקוספהו
הבכרה ךותמ שדח "חסונ" שממ המצעל הרצי תודיסחה ;(הרות-רפס תאצוהבש "הימש ךירב"
םינוש תומוקמב "דוחי םשל" תפסוה י"ע םלועה תא השיערהבו ,םימדוק םיחסונ לש דוריפו
התריתח ךותמ רודיסב המושיר תא הריאשה איה ףא תרוסמה חורבש הלכשהה ;רודיסב
םינושה םישובישה תא ןהמ ןנסלו ,תונושה תוליפתה לש ןוכנהו ירוקמה חסונה תא אוצמל
הצמתנ הז ןוויכ) הליפתו הליפת לכ לש היתורוקמ ןויצ ידכ ךות תאזו ,תורודה ךשמב ולפנש
הישעמ תליחתש המרופירה תעונת תא ריכזהל ךירצ ןיא .(םסרופמה "לארשי-תדובע" רודיסב
.ראשה לכ לש יטסרד יונישו ,הליפתה רדסמ "םימיאתמ-יתלב"ה םיעטקה תריקע התיה

דבלב וז אלו תוינוג-ברו תונוש תופוקת ויפד ןיב ףקשמ רודיסהש קר אל .יגס אל ךכב םלוא
אטבמ םצעבש אלא ,ונרכזש תולודג תוינחור תועונת ןתוא לכ לש ןמושיר תא ומע אשונ אוהש
תיללכ הרכהב הנומאה .תורודלו העשל ,היתויפיצו היתווקת ,המואה תונומא לולכמ תא רפסה
םעה תבישב הנומאה ,("חבשל ונילע") אובל דיתעל לארשי יהולאב תומואה דצמ האלמו
תומואב המקנב ,(םש) םיתמה תייחתבו חישמה תאיבב ,(ח"יה ןמ תודחא תוכרב) וצראל
ם"במרה חסינש םירקיעה ג"יש אלא דוע אלו .רודיסב ןמוקמ תא ואצמ ,תורחא הברהו
אוה םש ירהש - הליפתה רדסל וסנכוהו (!םיקויד-יאבו) הרצקב וחסונ קלח תנשמל ושוריפב
.יעבטה םמוקמ

תפקתשמ םעה לש חורה ייחב רודיסה לש המוצעה ותובישח .ףסונ טרפ שיגדהל םוקמה ןאכ
תדמ איה תומסרופמה ןמ .וילא סחיב היחה תיממעה העדותב םג אלא ונכותב קר אל
םוקממ אבה .ויפב רוסמהו לבוקמה חסונה יפלכ ללפתמה דצמ ללכה ןמ תאצויה הדפקהה
,םוקמ לכב הנותחתה לע ודי תסנכה תיבבש לבוקמה חסונה ןמ תונשל שקבמ אוהו רחא
ידיל הברה םיאב ,םהלש םהיתוחסונ לע םידיפקמ םהו ,ולש וחסונ לע דיפקמ אוהש ךותמו
הארתו ךבל םיש .םדבל תווצמו הרות ירמוש לש םקלח תנמ וניא הז סחיו .עדונכו ,הטטקו ביר
בלב תודהיה קיז לע רמושה - ודבלמ םירחאה םירשקה לכ וקתינש רחאל - ןורחאה רשקהש
לכ" תליפתו םיעובק םידעומב "רוכזי" תליפת :הליפתה רשק אוה רתויב ינוציקה רפוכה
.לארשי ללכמ ןיטולחל אציש וילע הקזח ולאב קיזחמ וניאש ימ .הנשב תחא "ירדנ

המכו המכ וב םיכפהמ ףא ונאו ,שומישל חונו ןטק טמרופב ,ונדיב יוצמ הזה לודגה רשועה
םייתפשה .םולכ אלו טעמכ תינחורה ונתלעותל ונממ םיקיפמ ונא ןיאש אלא ,םויב םימעפ
תרגסמב המייקתנ אל םלועמש ינפמ ?המלו .בל לא םש שיא ןיאו ןכוליה ךרדכ תולגלגמ
לא קהבומה יזיפטמה סחיה .םידומיל-אשונכ רודיסה תארוה ונלש יתרוסמה םולוקירוקה
רשאו ,םיכומסה םירוזאהו ןילופ תודהימ רתויב םיבחרנ םיקלחל ינייפוא היה רשא ,הליפתה
האצותכו אדירג תיעבט לע ךרדב םינותחתבו םינוילעב התלועפ תא הליפתה תלעופ ויפל
תינומהה הפקשהה םע ףורצב ,היתויתוא יפוריצו היתולמ יוגיה לש הצחמל-תיטמוטוא
הרצ לכ ינפב תוננוגתה-יעצמא ןיעכ שמשל איה הליפתה לש תישארה התרטמ יכ תלבוקמהו
לכ תא ךכ לע ףסוה .הז בצמל םיישארה םימרוגה ןיב זאמ ויהש םה ולא ינש ,אובת אלש
לפטל רקיע וכפה רשאו ,םידיסחהו םילבוקמה י"ע וז חורב הילע ופסותינש םידוחיהו תונווכה
יכוניחה דועיה תגספ תא דימתמ התויה "םכח-דימלת" תלעמש תאז םע רוכזו ,רקיעל לפטו
תיוז-ןרקל והוקחדש הליפתה-רודיסל ול הרק המ הלקנ לע ןיבתו - לארשימ םדא לכ לש
.דבלב תוטוידהל ןיינע והוכפהו

םתוא יפלכ יוניש-תילכת יללכה בצמה הנתשנש רחאל ,ונימיב םג .לע לעד ןויכ אתשבשו
הזה עוושמה ןוועה תא ןקתל םדא ררועתנ אל ןיידע ,םיכרעהו םיגשומה וכפהתנו ,תורודה
יתוברת םדא תעדה לע ללכ תולעהל ןיא ונימיב .ונידלי לש םכוניח-רקיע יפלכו רודסה יפלכ
הכותמו ,ל"נכ תיזיפטמ וא הצחמל תיגאמ הנומא ךותמ הליפתה תא בייחי רשא ליכשמו
ונא םיכוז ךכמ האצותכ .וניניבש הארוההו ךוניחה ישנאל םג הארנכו לכל ריהנ הז רבד .דבלב
התרטמ .ךכל תושדקומ בורל תואצרהו ןויע-ימי ףאו הליפתה אשונ לע םיבר םירפסל הנורחאל
לכמ - ללפתמה רובע הליפתה לש התובישח תשגרה תא תובבלב רידחהל איה וזה תוליעפה לש
אלא םניא וז הבשחמ-הדשב םיעבומה תונויערה ןמ םיבר יכ רמול ךירצ ןיא .תוניחבה
שיש טעמה ותוא םג םלוא ;דבלב הלטב החיש רכש אלא םהמ ןיאו םהירמוא לש םבל-ירוהרה
לש הרורבו תידוסי הנבה :תעדל תאז יכ .תלעות לכ וב היהיש רשפא-יא ףאו - וב ןיא שממ וב
דחי ,םינושה םיעטקה לש יתורפסהו ירוטסיהה עקרה לש התואנ הרכהב הוולמ הליפתה טשפ
לש הניקתה התופיצר תחטבהל ןבואר ינבו דג ינב יאנתכ הנה ,תמיוסמ תיטתסא השוחת םע
ותורענב ללפתה אלשמ ימ :רמול ךירצ ןיאו .םיאבה תורודה ינבו ונינב ברקב הליפתה
.וימי לכ ללפתי םא קפס ותורחבבו

הנה התכלהכ הליפתהש רבדב קפס ליטהל ללכ ןיא :הז רשקהב תפסונ הדוקנ שיגדהל ינוצרבו
סחיה תלאש אל ףאו תעבוקה איה שארה-יוסיכ תלאש אל .ללכב "תויתד"ל תירקיע הניפ-ןבא
וינבל יתד ךוניח ןתיי אל ףאו יתד וניא םויב 'ג ללפתמ וניאש ימ .דבלב הליפתה אלא תונבל
לש התגשה תארקל .הליפתל ךוניחה - יתדה ךוניחה לש ותיצמת והז ןכש .ללפתמב וכופיהו
,םמורמהו בגשנה הלענה ךרעה לע בורל תספדנהו תעמשנה "תונויצ"ל ךרע ןיא וז הרטמ
רידחהל ךרדה וז אל .הליפתה תרגסמב םייווטו םירוזשה 'וכו שפנה-תוכפתשה
לגרומה ,ןוכית-דימלת לכ לצא געל תררועמ וז תילולימ תויטתפ .וניריעצ ןיב "הליפת-תעדות"
םירבד ןיבל טופטפ ןיב הלקנ לע ןיחבמהו ,(!ידמ רתוי אל) ידמל ההובג תיללכ םידומיל-תמרב
.הכלהכ

קרפ ימוימויה הליפתה רדס תא ,ידוסיה ס"היב לש תוהובגה תותיכב לחה ,ונידלי ודמל ול
ותואצמיה תביס תא ונידלי ודמל ול ,ילולימה ושוריפ תנבהו ויתורוקמ תדימל ךות ,קרפ ירחא
ירה ,הכלההו ןידה תניחבמ הכותב ודמעמ תא ועדי ולו ,הליפתה-רדס ךותב קרפו קרפ לכ לש
ותליפת תא ללפתהל דליה היה לגוסמ - הוצמ-רבל ותויה םע :רמולכ - םינש שלש ךותש
רענ !היפטוא רדגב אלא וניא םייחכונה םיאנתבש גשיה והז ןהו - המעטכו התכלהכ תימויה
,רומאכ ,וזו ,ותליפת ךותמ 10% -מ רתוי וגח םויב ןיבמ וניא ,הוצמ-רבה ליגב ,עצוממ יתד
תא לילכ חנוז אהי ,ןוכיתב וידומיל תא ומייסב ,ןכמ רחאל םינשש ךכל תישארה הביסה
."ותויתד" תא םג ,יאבצה ותוריש םותבו ,ותליפת

תינטנופסהו תיעבטה ותשגרה .וננמזב לטב ,הליפתה דומיל תחנזהל ינשה ירוטסיהה םרוגה םג
תא שיגדהל איה היטנה .דבלב הרצ ינפב ןגמ הליפתה ןיאש ,איה ,םויכ דיחיו דיחי לכ לש
תוכלמ לוע תלבק) ויקלאל םדאה תודבעתשהל למסו יוטיב רותב הליפתה לש תימצעה התלעמ
ללפתמה תא תובייחמ ולא תורטמ .םדאה לש בוטה תרכהל ישאר העבה-ילכ רותבו ,(םימש
ול חטבומ ךכל לגוסמ וניאש לכ .הכלהכ הניבהלו הליפתה ןכות תא האלמ הרכה ריכהל
.ותעד לע דומעישכל דימ הליפתה ןמ קחרתיש

דגנכ הדיחיה הבורעהש רמול דוע ןיא םויכ :יניעב בושחה אוהו ,דחא רבד דוע רמול ךירצ ןאכו
ותוברת תאו ומע תורוק תא עדוי וניאש ידוהי ונימיב .דומלתה דומיל הנה "תוצראה-םע"
רובדה ילע השק .םירדס הששב יקב וניאש הזמ ץראה-םע תגרדמל רתוי בורק והירה ,ללכב
הברה םתוטיהל :רמאיי םלוא ,ןהילא יתנווכתנ אלש תונווכב ינודשחיש ינא ששוחו הז אשונב
- רפס-יתבב דומלתהו הנשמה עוצקמ תארוה רחא ץראב יתדה ךוניחה שארב םידמועה לש
הבוחכ ותארוה ידכ דעו - תיתימאה תידוהיה העדותה תודוסימ דחא תא וב םיאור םהש ךותמ
.העירכמ תועטב הדוסי וז תוטיהל ,תונבל
הדי לעו ,תבש לשו םוי םוי לש ,הליפתה חסונ לש תרדוסמ הארוהל ךורע ןיאל הבר תובישח
ותוברת ,ומע תורוק לש םיבחר םימוחתב תופיקמו תובר תועידי םישמ-ילבמ רענה שוכרי
.ויתועדו ויתונומא ,ותורפסו

םדא-חוכ רסוחו ןמז-רסוח :םירקיע םיינש םהמ ,םיבר םיישקב רושק וז העצה לש השומימ
אל ילוא םיבושח ,םירחא תועוצקמב יכה-ואלב ףפוצמ יללכה תועשה רפסמ .דיקפתל םיאתמ
רתוול חרכהב ונילע אהי ,הז שדח עוצקמ םג םידומילה תינכת לע סימעהל שקבנ םאו ,תוחפ
ןמ שרודה ,הז דיקפתל םיאתמ םדא-חכ רסוח אוה רתוי רומח .השק הריחבהו ,רחא םוחתב
תמר ךכ-םשל השורדש תואדוב רמול רשפא .םינושו םיבר םיחטשב הבר תואצמתה הרומה
םילוכי ךכל םיארחאה ןיא מ"מ .רתויב הרידנ ידוסי ס"יבב וזכ המרו ,תיאטיסרבינוא הלכשה
םייתד-םייתכלממה רפסה יתבב גהונה םולוקירוקהש דוע המ .היעבב ןודלמ םמצע תא רוטפל
תיתוברתה תואיצמל םיאתיש שדח ןכות וב סינכהל ,תועדה לכל ,ןמזה עיגהו הכלהכ יונב וניא
.ונימי לש

לע יתדה רפסה-תיבב רודיסה תארוהש ,חרכהה ןמ" :רנילרב םהרבא 'פורפ לש וירבדב םייסא
וז הארוה .קייודמה ונכות תרבסהו תקדקודמ האירק ידי-לע חילצתו םדקתת ויתוקלחמ לכ
."רפסה-תיב לש ינדפקו יניצר דיקפת תויהל הכירצ