'א קלח - תונבל יתד ךוניח

(רטנרלגלוו) סור רמת

ב"כשת ,ח"י תועד

:רמאמה ןכות
תבה לש יתדה ךוניחה
תויכוניחה תויעבה
פ"עבשל בתכבש הרות ןיב
השיאל הרוסא םירבדה דמוע תעידי
תונבל הרות דומלתל סחיב הכלהה תונקסמ
תונבל הרות דומיל תובישח
השיאה תונגב ל"זח ירמאמ
השיאה חבשב ל"זח ירמאמ
תידומלתה הדגאב השיאל סחיה
ורבחל םדא ןיבש תווצמב אוה השיאל יתדה יוטיבה
דומלתב השיגל ארקמב השיגה ןיב
השיאה לש היתונוכת
השיאה תונוכתמ תויכוניח תונקסמ


.הפ לעבש הרותב םינכת לש קימעמ דומיל הנממ ענומ תודהיב השיאה לש הדמעמ :תיצמת
.הייחב תבה לש הדיקפת לע הכרעהמ ןכו ,םירוהט םייתכלה םיקומינמ תעבונ וז הביס
.הייחל םימיאתמו םיקימעמ םידומיל דומלל תורשפא תבל תתל םה ונרודב םיכרצה

תיב ,תונבל שדוק ידומיל ,תונבל הפ לעבש הרות ,תבה ךוניח ,תונבה ךוניח :חתפמ תולימ
.תונבל לארשי תבשחמ ,בקעי


תבה לש יתדה ךוניחה
םיברו ,הנורתפ תא האצמ םרטש היעב הווהמ ןיידע ונימיב תילארשיה תבה לש יתדה ךוניחה
תרטמ ןיא ,הרואכל ,םנמא .וז הלאשב םוי םוי םיטבחתמה תונב ךוניחב םיקסועה םיכנחמה
םיצור ונאש םיכרעה םתוא לכש םושמ ,ללכב יתדה ךוניחה תרטממ הנוש תבה לש ךוניחה
המואה ישדוקל הבהא ,ויתווצמ םויקל תוריסמ ,ותרותבו 'הב הנומא) ונינבל תונקהל
םימש ןיאש הדבוע ךא .ןבל ומכ תבל תונקהל ונא םיבייח - ('וכו תובוט תווצמ חופיט ,היניינקו
תויעב המכ רצוי תאז לכב הכלהה תניחבמ השיאה לש הנושה הבצמש ,איה יוארכ הילא בל
לאידיאה יבגל םישרופמ םירמסמ תעבוק הכלהה ןיא יכ םאשו ,הלש ךוניחל תודחוימה דוסי
תאז לכב הכלהה תולבגהש ירה ,תבה לש התומד בוציעב ךנחמה תעדותב לועפל בייחה יכוניחה
הטי הכלהה פ"ע תונב ךוניח ןכלו ,הז חטשב םג ךנחמה תלועפ שפוח תא השעמל תומצמצמ
יסופיט בכרה ףא .ןבה לש תיתדה ותומדמ טלחהב הנושה תב לש יתד סופיט תריציל חרכהב
.היעב הווהמ ,ןבה לש םע ההז יללכה הכוניח תויהב ,תיללכה התומדל הז הנוש יתד

תויכוניחה תויעבה
תניחבמ השיאה לש הבצמ בקע תוררועתמה - תויכוניחה תויעבה טוריפל םדוק שגינ םא
רכז ןושלבש פ"עא ,הלוכ הרותה לכבש רבדה ןוכנ םנמא :ךכ ןיינעה תא חסנל ונילע ,הכלהה
אקוודש) םיעודי םינידו תווצמ םויקב הבוחה ןיא תאז לכב ךא ,שיאל הווש השיאה ,הרמאנ
םינוש םימעטמ תאזו ,השיאה יבגל הלח (ןבה לש תיתדה ותומד בוציעב בר יכוניח ךרע םהל
אלש ןיבו ןמרג ןמזהש ןיב ,הרותבש ת"למ לכב תבייח ,לשמל השיאה ;ןלהל םהב ןודנ דועש
דצמ ןהב םיכייש םניאש ינפמ םא םישנב םיגהונ םניאש ןיוואל המכמ ץוח) ןמרג ןמזה
םהש ינפמ םאו ,ב"ויכו ,"וב לכאי אל לרע לכ" :חספ ןברקב רומאה ואלה ומכ ,תואיצמה
,םיניד ,תודעב םייולתב ןיוואלה ומכ ,םישנב םיגהונ םניאש םירחא תווצמבו םינידב םייולת
לעמ כ"דב הרוטפ השיאה השע תווצמ יבגל וליאו ,(ב"ויכו ,םינהוכה תדובע ,המחלמ ,םינייד
.(להקהו ,ט"וי תחמש ,הצמ תליכאמ ץוח) ןמרג ןמזהש השע תווצמ
תדבעושמ השיאהש ינפמ הז גוסמ תווצממ השיאה תא הרטפ הרותהש ובתכש םינושארהמ
םושמ ןכלו ,התדובעב הקוסע היהת ןמז ותואב אמשו ,הילע םילטומ תיבה יכרצו ,הלעבל
לעב םשב ג"ע 'יס ,וב לכ - ילוח לש תולפת רדס ,םהרדובא) .תווצמהמ הרטפנ ,תיב םולש
אלש ידכב ,השיאב תובשחתה ךותמ אקווד התשענ וז הנקת ,הז יפלש תורמל ךא .(דמלמה
תאצמנ ,החפשמ לודיגו תיב קשמ לועל הסנכנ םרטש תבהש אצוי ,המוי רדס לע דיבכהל
םדא ןיבש תוישעמ תווצמ ריעצ ליגב ףקומ ןבהש העשב הב יכ .תיכוניח הניחבמ תחפוקמ
תורמוש הלאו ('וכו שאר יוסיכ רוביצב הליפת ,ןיליפת ,תיציצ ןוגכ) ולש םוי םוי ייחב ונוקל
תווצמב הקלחש תבה ירה ,תיתדה ותוגהנתהו וייח חרואב םירחאמ ותוא תודחיימו וילע
י"ע כ"כ תבצעתמ הניא ,הילע לטוה םרטש דיתעל הדיקפת ללגב ,יסחי ןפואב ןטק תוישעמ
.תוימוי םוי תויתד תובוח
ןהמ תומיוסמ םויקב השיאה לש ליעפה הפותיש ,ןמרג ןמזה ןיאש השע תווצמל סחיב ףא
,הרותל תולעל ,ןוזמה תכרבב םתבוח ידי םירבג איצוהל תיאשר איה ןיא ,לשמל ,ךכ :לבגומ
ןיינעב אוה הז גוסמ תווצמב תבה ךוניח יבגל רתויב תעבוקה הלבגהה ךא .הביתה ינפל רובעל
יבגל הלח ותבוח ןיאש דבלב וז אל ,ןמרג ןמזה ןיאש השע תווצמ ותויה תורמלש ,הרות דומלת
ןיאש לכו ,"םכיתונב תא" אלו "םכינב תא םתדמילו" ;ט"י א"י םירבדב רמאנש) םישנה
תמייקש אלא ,('ב ,ט"כ ןישודק :הארו ,ומצע תא דמלל הווצמ ןיא ,ודמלל םיווצמ םירחא
:רמא אוה .יאזע ןב ירבד םיאבומ ,הטוס הנשמב ;רתומ תבה דומיל ללכב םא הכלהב תקולחמ
ותב תא דמלמה לכ" :םתמועל סונקרוה ןב רזעילא 'ר ירבדו "הרות ותב תא דמלל םדא בייח
."תולפת הדמלמ וליאכ הרות

ןויכ - "המרע יתנכש המכח ינא" :ביתכד רזעילא ירבד אמעט יאמ" :בותכ (א"כ) םש ארמגב
ןידה תא דמלת הטוסה השיאה םאש :הנווכהו) 'וכו וימומרע ומע וסנכנ ,םדאב המכח הסנכנש
ןיאש פ"עאש ,היהי רשא םעטה היהי ךא ,(המרע ישעמל התוא איבת וז העידי ,הלות תוכזהש
האר) סונקרוה ןב רזעלא 'ר תעדכ תורודה ךשמב הלבקתנ הכלה ,םויכ םיגהונ הטוס יניד
אלא ,('ומר 'יס ,"העד הרוי" ע"וש רוטו ,ג"מס ;ג"י ,'א קרפ ,הרות דומלת תוכלה ם"במר
תוחפל ,העימשה - בתכבש הרות יבגל וליאו ,דבלב פ"עבש הרות לע הלחכ ותעד השרפתנש
.תולפת םושמ הזב ןיאו ,תועדה לכל תרתומ

פ"עבשל בתכבש הרות ןיב
;םש ,ע"שב ז"טהו ד"י רוטב ,שדח תיבה 'יפל) תכמתסמ פ"עבשל בתכבש הרות ןיב הנחבהה
םישנ םגש רוריבב הנממש ,"ףטהו ,םישנהו םישנאה ,םעה תא להקה" תווצמ לע ('ד ,ק"ס
םא" :גייסה אבומ ,'ג הגיגח ,ארמגבש אלא ;בתכבש הרות יבגל ,תוחפל ,העימשב תובייח
דומילש ם"במרה קיסמ "עומשל" ןושלה קוידמו ,"עומשל תואב םישנ ,דמלל םיאב םישנא
:(םש) בתוכ ם"במרה ירהש ,טלחומ הז רוסיא ףא ןיא ךא .רוסא בתכבש הרותב םג ,פ"כע
אוה - הברדאו ,"תולפת הדמלמכ וניא הדמל םאו הליחתכל התוא דמלי אל בתכבש הרותב"
,תיווטצנ אלש ינפמ ,שיאה רכשכ וניא" ,יכ םא ,"רכש הל שי ,הרות הדמלש השיא"ש ףיסומ
."ונממ תוחפ אלא ,השועו הווצמה רכשכ ורכש ןיא ,ותושעל וילע הווצמ וניאש רבד השועה לכו
קסועה ם"וכעש (י ט"נ ןירדהנס) ,דומלתב ורמאש ומכ" :רמוא (ז"י תיב) ק"דר הבושתבו
ןהככ ירה הילע התווצש םירבדב השיאה כ"כ ,לודג ןהככ והירה והדיד תווצמ עבשב הרותב
תעדל ידכב תדמול איה םא תאז לכב ,ומצעל אוהשכ הל הווצמ וניא םצעב דומילהד ףא ,לודג
םתוא השעי רשא ,תווצמ עבשב ם"וכעב ומכ ,לודג הרכש ירה ,ןהב התווטצנש תווצמב םייקלו
."ללכב השיא םג םהב יחו םדאה

השיאל הרוסא םירבדה דמוע תעידי
,"העימש"ה תמועל ,רוסא הליחתכלמ אוהש "דומיל" ותוא עמשמ המ ראבל תעכ ונל ראשנ קר
ןב ה"ד ,א"כ) הטוסל ס"ותב אצמנ הבושתל חתפמה .להקה תווצמכ ירמגל תרתומ איהש
,"הלות תוכזהש ועדיש םושמ אלו הווצמ םייקל ועדיש ידכ עומשל הווצמ" :ושרפש (יאזע
לבא ,הבוח ףאו רתומ והז הווצמה םויק תעדל ידכב איה העימשה םאש ררבתמ םהירבדמ
בתוכ תמאב ךכו ,הליחתכל רוסא הז ,הלות תוכזהש ןוגכ ,םימעטהו םירבדה קמוע תא תעדל
:וז ןושלב (םש ,ק"סב) הז ןיינעב ז"טה

ןדידל ףאו רתומ תמאב הזו םירבדה יטושפ םא יכ ךשמה שורד אל םתהד יל הארנ"
ךרד הרותה ירבד שורפ דומילב ןכ ןיאש המ ,םוי לכב גהנמה אוהש ומכ הליחתכל
."דומלה ןושלב ןבומ הזו ,הליחתכל ורסא הנבהו תומכחתה

קלחכ אל לבא םתוא עומשל םירבדה יטרפב קר בל ומישי אל םישנהש ,ונייה עומשל םישנהו
:(ג"יש ןמיס) ח"א לעב בתכ הלאה םירבדכ :ונרכזש ומכ דומילה

וליאכ הרות ותב תא דמלמה" ורמאש המו ,תוכלה יקספ ויתונב תא דמלל םדא בייחו"
ןידמלמ ןיא םתוא ,הרותה ידוסו תווצמה ימעטו דומלת קמוע והז ,תולפת הדמלמ
רומשת ךיא ,תבש תוכלה עדת אל םאש ,הל דמלי תווצמ תוכלה לבא :ןטקלו השיאל
םישנא ,הדוהי ךלמ והיקזח ימיב ירהש תווצמב רהזיהלו תושעל ידכ ,לכב ןכו ,תבש
םישנו םישנא םעה תא להקה" והז ,םישדקו תורהט וליפא ועדי ,םינטקו םילודג םישנו
םידבע ועדיש ידכ ,"ךרגו םכישנו םכפט 'וכו םכלוכ םויה םיבצינ םתא" והזו "ףטו
השרדה תרמושו תכלוה תימנושהו ,תושעל אלש המו תושעלש המ תווצמ יקספ תוחפשו
שדוחד ללכמ ,םויה תבש אלו שדוח אל - וילא תכלוה תא עודמ רמא ירהש ,עשילא יפמ
."תכלוה תבשו

והז ,תולפת הדמלמ וליאכ רזעילא 'רכ רמאש הזו" :ורמאב המוד הנחבה הלעמ ק"דרה םג ןכו
ק"דרה ,רמולכ "אדירג דומיל םשל קר םתדמולשו תווצמה םויקל הל םישורד םניאש םירבד
.המשל "דומיל" שרפמ

תונבל הרות דומלתל סחיב הכלהה תונקסמ
:ירה ,תונבל הרות דומלתל סחיב הכלהה תונקסמ תא ,אופא ,םכסנ םא
."תולפת הדמלמ וליאכ ותב תא דמלמה לכ"ש סונקרוה ןב רזעילא 'רכ הכלה .1
:בתכבש הרות יבגל וליאו ,פ"עבש הרות לע םילח הלא םירבד .2
תרתומ (רקיעב םישנל םיגהונה םינידבו ,תוטשפב הווצמה ירקיע דומיל ,רמולכ) העימש .א
.הבוח ףאו
ןכ םא אלא רוסא (יתילכת יתלב דומילב םירבדה קמועו םימעטה תנבה ,רמולכ) דומיל .ב
הידפולקצנאב ןיינעה םכוסמש יפכ ,וא הליחתכלמ (הארנכ ,איה התמזויב) דומלל תבה הלחה
:תידומלתה
ךירצש המ דבלמ ,המצע ינפב הווצמ אוה דומלל שיאה בויח קלחמה םינורחאהמ שיו"
איהש םינידה דומלל השיאה בויח לבא ,תושעל וילע םילטומה םינידה תעדל ליבשב
לע הווצמ תרותב אל לבא ,תושעל אלש המו תושעל המ עדתש ידכ אלא וניא ,תבייח
."דומילה םצע

תונבל הרות דומיל תובישח
ליעיהו קודבה יעצמאה ירהש ,יתדה הכוניחב רתויב תיניצר הלבגה הווהמ תבה יבגל וז הכלה
ןבומב הרות דומלת אוה ןבה לש יתדה ךוניחש תורודה ךשמב שדקתנו תמאתנ וכרעש ,רתויב
לש תדחוימה הריוואב ףקוה דימתמו זאמ הז דומיל .הווצמה םויק םשל דומיל לש יתרוסמה
הרותה לע םתורסמתה תונשש םימכח ידימלת םע שגפמ ,םימש םשל חוכיוהו שרדמה תיב
םהיתועידיב קר אל םידימלתל תפומכ שמשל םתוא הרישכה ,םשפנ תא הנדיע הלילו םמוי
לש אקווד ,תיתבישיה וז תרגסמב הרות דומלת קרו ,תירסומ תיתדה םתוגהנתהב ףא אלא
ןעטמב ותוא דייצו ידוהיה ריעצה תומד תא בציעש אוה ,תועידי תיינק םשל אלו ,המשל דומיל
דומילה ןכות קר אלש הז ללכ תמאתנ ונא ונרודב ףאו .ותנומא תסנרפל ול שורדה ינחורה
םתואב ףא יתבישיה ךוניחל שדחמ הייהנה ןאכמו .תינוציחה ותרגסמו ותרוצ םג אלא עבוק
- יתד יתכלממ ס"היב תרגסמב הרות ירועשל םהינב חולשמב קפתסהל וטנ םדוקמש םיגוח
ידומיל רתיכ ,דבלב תועידי תקידבו םינחבמ לש הריפסומטא התואב םישחרתמה םירועש
לש תיתבישיה תרגסמב תופתתשהה תוכז תא הנממ הכלהה תלטונ ,תבה יבגל וליאו .לוחה
הרותה רמוחב רקיעב זכרתמ אוהש םושמ ,המשל אוה הז דומילש םושמ ,השודק ףופא דומיל
דומיל ףא - היבגל וליאו םירבדה יטושפ ירוחאמ םהש םיטרפל סנכנ אוהש םושמו ,פ"עבש
תוגייתסהה לע םיכמוס םא םגו .תיתכלה הניחבמ קלח הכ וניא י"שר שורפ םע שמוח
הסינכה תושר ולא תודיחיל ףא תנתינ ןיא ,הלוגס תודיחי יבגל ם"במרה לש "הליחתכלמ"ה
.תועינצ ימעטמ ףא אלא ,פ"עבש הרות דומיל לע רוסיאה םושמ קר אל ,םינבה תבישיל

ךנחמה ידימ תולטונה ,השיאה לש הבצמב ונילעהש ל"נה תויתכלהה תולבגהה תורמל ,םלוא
קיסנ םא ונידיב אהת תועט ,ןבה לש תיתדה ותומד בוציעב רתויב םיליעי םייכוניח םירישכמ
גואדלו ,הב תובשחתה רסוח ךותמ תבה ךוניח דגנ תולפהל התיה ךכב ל"זח תונווכש ולא ךותמ
הניחבמ הווש ףקות תולעב ותבו ונב ךוניחל באה תובוח ,רבדה ןכ אל .דבלב ןבה ךוניחל
.הכלהה

השיאה תונגב ל"זח ירמאמ
איה רשאב ,םתס השיאל ילילש סחיל יוטיב ל"זח ירמאמ הלא יאב םיאצומ ונאש ןוכנ םנמא
:תלהק 'סב הנושאר ןיחבהל רשפא הז חור ךלהל רשבמ תוא .השיא
;הידי םירוסא ,הבש המרחו םידוצמ איה השיאו ,השיאה תא תווממ רמ ינא אצומו"
,"הב דכלי אטוחו ,ונממ טלמי םיקולאה ינפל בוט
,"יתאצמ אל הלא לכב השיאו ,יתאצמ ףלאמ דחא םדא" :בושו

תועמשמ םיללושמ םה ןיא ,ישיא ןויסינמ םיעבונ תורירמ םיגופסה הלא םירבד םא ףא
ךשמה .ארקמה ירפסב ןוימד ול ןיאש שדח חור ךלה יוטיבל םישמשמ יאדובו תיתרבח
וארש ,םינוש םילבוקמ לצא םיאצומ ונא ,ורצי םע התוא ההזמה ,השיאל הז סחי תקמעהו
םע םילשהל שיש ;יחרכה ערכ תספתנ הז יפל השיאה .ארחא ארטסה לש החולש השיאב
:םלוע לש ובושיי ןעמל קר המויק
- וינבב הבקנו ןייב ץמוחו ,חמקב בשע :ול אציש הצור םדא ןיא םירבד השלש"
.(הרש ייח ,אמוחנת) ."וארבנ םלועה ךרוצל םתשלשו

השיאה חבשב ל"זח ירמאמ
חבשב אקווד םירבדמה םיבר םירמאמ םג וניצמ ירהש ,ל"זח לצא ירקיע וניא הז ביטומ ךא
םינושו םידחוימכ םייחב הידיקפתו הייפוא תנבה ךות הילא הצרעה סחי םיאטבמו השיאה
.השעמל הכלה תעיבקל ושגינש העשב העיפשהש איה וז הנבהו ;רבגה לשמ

,שביו יביטקייבוא יתכלה ילמרופ לוקישמ טושפ תועבונ השיאל תודחוימה תוכלההמ המכ
.טלחהב תירקמ תילילש תיכוניח יאוול תאצות לכו ,תומגמ וא תוינפ לכ אלל

םא קפסש אוה םעטה םשש ,ןוזמה תכרבב םירבג תאצוה יא ,לשמל ,היהת וזכ הכלהל אמגוד)
אלא םירחא איצוהל הלוכי הניא ךכיפלו ,ןנברדמ וא הרותה ןמ ןוזמה תכרבב תבייח השיאה
הב תבייח השיא םא תקולחמהש ,תיציצ תווצמב םג ןכו ;דבלב ןנברדמ ובייחתנ םה ףא ןכ םא
.(ואל םאו ,ןמרג ןמזהש השע תווצמ וז םא הערכהב טושפ היולת

עבטל סחיב דוסי תוחנה המכ שרופמב תולעופ וללה תוכלהה לש עירכמה בורה ירוחאמ ךא
.היוצרו תילאידיא תומדכ ,הכוניחב וז התוידוחיי לע רומשל המגמהו ,הרבחב המוקמו השיאה

תידומלתה הדגאב השיאל סחיה
המכו המכ תללוכ הדגאהש ןבומכ .הדגאב עקושמ אוצמל לכונ ולא תוחנהל יוטיבה תא
תויומד ללוכ רפסו רפס לכ ףאו ,םינש תואמ ךשמב ורצונש ,רתוי םירחואמו םימודק ,םירפס
ךכש ,הז יפל ,תונקספב רמול ןכוסמ כ"דב ןכל .םינושמו םינוש םימכח לש תונושו תובורמ
.תורתוסו תונוש תועד וז דצב וז םיאצומ ונא םימעפל יכ ,תרחא וא וז הלאשב ל"זח לש העדה
ןלוכל תווש תומכסומ המכב תודגאה תוזחאנש המכ דע אילפמ ,וניניינעל סחיב אקווד ךא
.השיאל סחיב

םלועב תיאמצע תוישיאכ תטלבומ השיאה ןיא ,ארקמהמ לדבנב ,לשמל ,תידומלתה הדגאב
ירחא בוקעל ונתוצרבש הדבועה איה ךכל תחא תודע) הבחרה תוירוביצבו ,חורהו תואידיאה
םישנה יסופיטב אל תאז שקבל ונא םיחרכומ ,השיאה לע הדגאה ילעב לש םהיתופקשה
אלא ,(םשו הפ תורזופמש ,השיאה לע הדגאה ילעב לש םהיתועדב אלא ,רקיעב הב םירייטצמה
איה םלוג השיא" :הלעב תובקעב םלועל תכלוהו הלשמ םיוסמו דחוימ יפוא תללושמכ הספתנ
ז"ע) "רבחכ איה רבח תשא" (ב"ע ,ב"כ ןירדהנס) "ילכ האשעש ימל אלא תירב תתרוכ הניאו
.(ב"פ תובותכ ,ימלשורי) "םיטסילכ איה םיטסל תשא" (א"ע א"ל

:םייחה ןמ תודבועבו םישעמב הירבד תא קזחל הדגאה תעדויו
- סכומל תאשינ ,ודי לע ןיליפת ול תרשוק התיהו רבחל תאשינש תחא השיאב השעמ"
.(א"ע ,ט"ל ז"ע) "ודי לע סכומ ירשק ול תארוק התיה

םודה ול תשמשמ םשש הלעב תוכזב אלא ,המצע תוכזב השיאה הכוז ןיא אבה םלועל ףא
.וילגרל

יסחי םוחתב תומיוסמ תוישפנ תולוגס תננוחמ השיאהש הדבועב הדגאה הריכה ,תאז תמועל
תונמאנ ;תונמחר ;לכשב אלו שגרב הרוקמש - םישנ תניב :םוי םוי ייח לוהינבו םיישיא הרבח
ףאו ,רחא וא הז ןווכל ןתוטהל הלעב חוכבש 'דכו ,תועינצ ;ח"גבש תוקידצ ;שפנ תוריסמו
.ז"עבש ל"נה הדגאב אטבתמ הז ןויער

'סב רבכ תיארנ וז הסיפת תישאר .החפשמה קיחבו תיבב ל"זח ואר ,השיאה םוקמ תא ,ןכל
,םידלילו הלעבל התוריסמב תנייטצמכ תילאידיא ליחה תשא תראותמ םשש ,(א"ל קרפ) ילשמ
בשויש אוה הלעבש דועב ,הלש 'ה תאריו םייח תמכח ,הבל תובידנב ,היפכ תנובתב ,התוצירחב
.הליהקה וא ריעה תגהנהב ףתתשמ ,רמולכ םינקזה םע

;('ד הכלה ,ג"פ הטוס) "הכלפב אלא השיא לש התמכח ןיא" :רמאנ הפוקתה ךשמהב םג ןכו
הניב דמולו ,קושל אצוי תויהל שיא לש וכרדו ,התיב ךותב תבשוי תויהל השיא לש הכרד"
יתארק אל ימימ" :רמוא יסוי יברו "להא לש ודתי" ל"זח יפב הנוכמ השיאה ."םדא ינבמ
לע תרמושה איה ,(א ,'א ,אמוי :דוע ןייעו ;ח"יק ,ילבב ,תבש) ."יתיב אלא ,יתשא - יתשאל
ותלפתב 'ה תא דבוע רבגהש דועבו ,םיחרוא הסינכמ ,יתחפשמה ןחלושה תמייקמ ,תיב םולש
הלעב תורשב התיבב המלוע תא הנוק השיאה ,לודגה םלועב ויתוכילהבו ,וידומילב ,רוביצב
('אל ,'חי ,טנ תובותכ) "םינבל אלא השיא ןיא ;יפויל אלא השיא ןיא" ;הידלי ךוניחו

תינשהבו ,ס"נכהבל ןהינב תארקהב ?תוכוז ןה המב םישנ - אייח 'רל בר ול רמא"
.(ז"י 'פ ר"ב) "ד"מהימב םיאב םהש דע ןהילעבל תורמושו שרדמה תיבל ןהילעב

ותשאל בוט רבד לכ איבמ אוה המ ינפמ בר לש ותבושת לע אייח 'ר לש ותבושתב בוש וא
.(א"ע ,ג"ס תומבי) "אטחה ןמ ונתוא תוליצמו ונינב תא תולדגמש ונייד" :ותוא תרעצמה

תירוביצה הגיהנמה ,האיבנה הרובד אל התיה ,ןכ םא ,ל"זח יניע דגנל הדמעש השיאה תומד
םעה יטושפמ תחא הראשנש עובש אבלכ תב לחר אלא ,הלשמ תוימצע תויתד תויווח תלעבו
.יתדה הקופיס לע האב ךכבו ,הלעב לש הרות דומלת ןעמל הייח תא בירקהל לכותש ידכב

ורבחל םדא ןיבש תווצמב אוה השיאל יתדה יוטיבה
לש דחוימה יתדה יוטיבהש אצוי ,רבגהו השיאה דיקפתו עבט ןיב ולאכ תונחבה ךמס לע
םדא ןיבש תווצמב רקיעב הל תויעבטה תודחוימ תוישנ תודימ ןתוא חותיפב אוה השיאה
.םוקמל םדא ןיבש תווצמב רתוי םיזכרתמה הינבלו הלעבל עויס איה תשמשמ ךכו ,ורבחל
םישנ רכשב") תיתדה ןתוריסמ ללגב םינוש םירקמב יישנה ןימה תא חבשל םינייצמ ל"זח
אלא ('א השרפ ,הבר תומש ;א"י הטוס "םירצממ לארשי ולאגנ רוד ותואבש תוינקדצ
,תוישיאה היתולוגסב ,הנוצר חוכב תאטבתמ כ"דב הלא םירקמב השיאה תונייטצהש
.תירוביצה התוגיהנמב וא םיטשפומה םיילאוטקלטניאה היתונורשכב אלו היתודימב

דומלתב השיגל ארקמב השיגה ןיב
ךא ,החפשמבו תיבב) םייחה ימוחת לכמ תובורמ תורוביג ונל תואבומ ארקמה תפוקתבש דועב
םשל וכזש ןהמו (אבצ יניינעב ףאו ,תורפסב ,תונמואב ,האובנב ,תוינידמב ,יתדה ןחלופב םג
רתוי תויעבט תובבלמ תולוגס י"ע ונייטצה תורחאש םשכ ןייפוא תופיקת תוכזב אקווד
םה םיסנמו היעב הכלהה ילעבל םיווהמ ארקמהמ ולא םישנ ירקמ דומלתה תפוקתב .השיאל
אתה דוסי לע היונבה ,םתרבח יגשומל רתוי םיאתמה ,הנוש רואב הלא םירקמ ףא שרפל
ילעב ,ןכל .םייטבש םייח יסופד לש תיכוניחה תרוסמה לע אלו ,םינדמלה תוגיהנמו יתחפשמה
השיא הרובדו" טפשמב ולקתנשמ ,םעה שארב השיאה תדמעה תא הלילשב וארש ,דומלתה
אלד ארדל יו" :רהוזבו (ב"כ ,םיליהת שרדמ) "ותגיהנמ השיאש רודל יוא" :ורמא "האיבנ
ולעיו" :טפשמל סחיבו ,(ט"י ארקיו רהוז) "אבקונ דח אלא אמלעל ןידיד ןאמ 'יוגב חכתשא
וצ ינפמ הלבקתנש ןוגכ ,וז תיתכלה היעבל םינוש םיצורית ואצמנ "טפשמל לארשי ינב הילא
פ"ע הנד התיהש ורמאש וא ,םיבורקה ןמ דחא לבקמ םדאש ךרדכ ,(םש ק"ב 'סות) הניכשה
.םיניד לארשיל תדמלמ אלא ,ללכ הנד התיה אלש ורמאש שי וא ,רובידה

השיאה לש היתונוכת
תועיבקב הב תרכינש ,הכלה תעיבקב ועיפשה השיאה לע ל"זח לש ולא תופקשה ,רומאכ
השיאה דגנ הלפמ םנמא וז המגמ .השיאל רבג ןיב םידיקפתה תקולח לע רומשל המגמה
ןניא םישנ) הלש המוחתמ הגירחכ וא רבגה לש ידעלבה םוחתכ ל"זחל וארנש םיחטש םתואב
הכרד ןיאש" השיאה תא סופורטופאל םינממ ד"יב ןיאו ,"רוביצה דובכ" םושמ הרותל תולוע
םידחוימה םירשכה תא םישרודכ ל"זחל וארנש תולועפב וא ("םיסכנב חורטלו אובלו תאצל
םירמוא שיו ,ןהילעב ינפמ תואריש ,הלק ןתעדש ינפמ" טוחשל םישנל םיחינמ ןיא) רבגה לש
אלו ןתטיחשב ולקלקיש שוחל שיו םד תואורשכ ףלעתהל תובורק םישנהש .ןבל תוכר ינפמש
תרירב ,רוקינכ ונקתל הבורמ חרוט הב שיש הקידבב תנמאנ השיאה ןיאו ;"רבדב ושיגרי
תמחמ רבדב ףאו "ןה תוינלצע םישנהש יפל" ץמח תקידבב ףא םירמוא שיו תוינטקמ םייולת
העבטב העיגפ לכ דגנ הנעמל הלפנ םלוא .(השיאה ךרע ,תידומלתה הידפולקיצנאה "תעד תולק
השיאל הכלהה לש ינמלטנ'ג סחי ונא םיאור ,לשמל ,ךכ) .הל םידחוימה םידיקפתבו יישנה
שיאהש יפל ,שיאל תמדוק השיאה ,תוסכ וא ןוזמ לואשל ואבש השיאו השיא" :המידק יניינעב
.("הבורמ התשובו ,רוזחל הכרד ןיא השיאהו ,םיחתפה לע רוזחל וכרד

השיאה תונוכתמ תויכוניח תונקסמ
ףאש תומיוסמ תויכוניח תונקסמ םג ובייח הדועיו השיאה תונוכתל סחיב ולא תוגשה
- ינויעה דומילה ןווכל השיאה לש תויעבטה היתויטנ ןיאש החנהה .הכלהה הגאד ןתמשגהל
םע החיש הברת לאו" םילשורי שיא ןנחוי ןב יסוי 'ר תצע ירוחאמ הדמעש איה טשפומ
ןב תעד תא חיסת ,השעמה ייח יניינעבו םיישיאה םיסחיה םוחתב הגישו החיש בורש ,"השיאה
:שורפה תא ורמאמ לביק רתוי רחואמ רודבשכ שרופמב אצוי ךכ תמאבו .ותרותמ הרותה
םרוג השיאה םע החיש הברמה לכ :םימכח ורמא ןאכמו ,ורבח תשאב ח"וק ורמא ותשאב"
תחאה השיאה ףא .('א קרפ ,תובא) "םוניהיג שרוי ופוסו הרות ירבדמ לטובו ,ומצעל הער
תולדביהל ךרוצב התדוהו המילשה ,הירורב ,הכלה לש מ"ומב דומלתב תרכזומה הדיחיהו
ונוצרב ,ילילגה יסוי 'רשכש הילע רפוסמ ירהש ,תוניצרב ןיבו בלה תוחידב ךותמ ןיב תיתרבח
אל !הטוש ילילג" :הבישה איה "?דולל ךלנ ךרד הזיאב" :התוא לאש ,דולל ךרדה תא רוחבל
.('ב 'ג ןיבורע) "?דולל הזיאב" :רמול ךל היה .השיאה םע החיש הברת לא !םימכח ורמא ךכ
דומלת ןיינעב השעמל הכלה העיפשה םג השיאה לש ילאוטקלטניאה ןויכל סחיב וז החנה
:(ג"יח ,א"פ הרות דומלת תוכלה) ם"במרה ריבעמש יפכ ,םישנל הרות

ןיא םישנה בורש ינפמ ,הרות ותב תא םדא דמלי אלש םימכח וויצ רכש הל שיש פ"עאו"
,ןתעד תוינע יפל יאבה ירבדל הרות ירבד תואיצומ ןה אלא ,דמלתהל תונווכמ ןתעד
."תולפת הדמיל וליאכ הרות ותב תא דמלמה לכ םימכח ורמאו

תוישנה היתודימו ,השיאה לש 'ה תדובע ןכשמ רקיעכ החפשמהו תיבה תא ל"זח וספתש ינפמו
דסומכ ,לפלופמו יטילאנא דומיל להנתמ ובש ,שרדמה תיב תא ובישחה אל ,וז הדובע ילככ
רישכתש איה תבש לש תוכאלמ יטרפל סחיב אברו ייבא תויווה תנבה אל יכ ,הליבשב יכוניח
,היתורנ תקלדהבו הילישבת תנכהבש המא לש היחה אמגודה אקווד אלא ,הז דיקפתל התוא
ןב רזעילא 'ר לש םישקה וירבד ונבוי יאדוו ןאכמ ."המינפ ךלמ תב הדובכ לכ" :קוספה םויקו
לארשי תונבש הדבועל רבסהה םג ןאכמו ,"םישנל םונתי לעו הרות ירבד ופרשי" :סונקרוה
תועד תומייק ויה אלש תרמוא תאז ןיא .ךוניח תודסומב ילמרופ ךוניח ולביק אל בורל רבעב
ובשח םייבויח םיכרעו תויוצר תולוגס ןתוא לבא ,תיתד הניחבמ השיאה תבה ןמ שרדנה לע
ידי לע רקיעב םא יכ ,עדיה לע ךמתסמה ידסומ-ילמרופה ךוניחה ךרד לע אל הל תונקהל
תועידיה ,הנומאה ,תימוי םוי הקיטקרפ לש תרגסמב תוישיאה תא חתפמה ילמרופה ךוניחה
ןמ תבל שוכרל וויק תיתדה התומד חותיפב דוסי וויהש תודמו תופקשה ,םילאידיאה ,הכלהב
תוחוכה יסחיו םירוהה תיבב רטשמה םצעמ ,תיבב הדמע תולעב תורחא םישנמו םאה
.וב םייוצמה תויוכמסהו

תא םג וקיסה ןהמש םייחב ילאידיאה הדועייו השיאה עבטל סחיב ולא ל"זח תוסיפת
,ונתשי אל םלועלש דוסי תודבועו םינותנ לע ןקלחב תוססבתמ ,תויכוניחה םהיתונקסמ
תורוד םתואב ףא םלוא .םהיתורודבש םייגולויצוסה םיאנתהו יתרבחה הנבמה לע ןקלחבו
."השיאה לש היצפיצנמאה" ןוגכ םיגשומ וריכה אל דועו הלא םיאנתבו הנבמב וכישמה

רמאמה ךשמה