םלוע-תסיפת לע תוקבאתהב
ץראה תייחתלו םיברעל סחיה לע

רנזולק ףסוי ר"ד רוסיפורפ

ה"צרת זכ-וכ הפוקתה

:רמאמה ןכות
ינא ינויצ
זכרמ-יונש איה תונויצה
ימואל חוכ ךירצ הנידמל עיגהל ידכ
תוימואלה ינגמ דגנ
"םולש תירב" ישנא לע
תוברת לשו ןושל לש תודחא גישהל ךירצ
וילא לגתסהל אל ךא ,רזה לש ותוברת תא טולקל
םהירבחו ןמגרב ,ןהכ ,רבוב לש תוירסומב רפוכ ינא
ביואה םע תוהדזהה לע
?הז לכ דגנ תושעל המ


רשאו בושייב וחוורש תושיג דגנ ,תיביטקאה תינויצה ומלוע תסיפת תא גיצמ רבחמה : תיצמת
.חכב שומיש לכל תודגנתהו םיערופה תקדצב הרכה ,תונחלסב ולגד

.תיביטקא תונויצ ,ט"פרת תוערפ ,םולש תירב : חתפמ תולימ


:תמוערת-בתכמב ילא הנופ תועד-הגוה דידי
תיברהש ,התא ;יחישמה ןויערבו יאובנה רסומב תקסע ךימי לכש ,התא .ךתוא ןיבהמ יתקספ -
תארק ךתיב תא ףא אלא ,ךרפס תא קר אלו ,"ןוטלפא יבתכ"בו "ירצונה ושי"ב קוסעל ךכ לכ
רתוולו תוחנה תושעל םימיכסמה לכל רומג דגנתמ תישענ התא - ,"תוישונאו תודהי" םשב
"הקזח די" שרוד התא ללכבש אלא ,דוע אלו .םהמ םולש שקבלו םייברעל םירותוו
הגהנהה לש "תינרתווה השלוח"ה לע סמח קעוצו ןודנולבו םילשוריב "הפיקת הקיטילופ"ו
דגנתמ .תרשפתמ-יתלבו איה תיאנק ךלש תירבעה תוימואלהו .שממ ןטסינויזיברכ תינויצה
הדובעל דגנתמ ,םידוהיה ןיב תיברעהו תילגנאה ןושלה תצפהל דגנתמ ,"שידיא"ל התא
דגנתמ .םייוגה לא הרתי תוברקתהל דגנתמ ,תילגנאה תושרה םע תפתושמ תיתוברת
ךלש תודהיה איה ןכיה .הכופש המחב םחלנ התא הלא לכבו - וישכע לש ותרוצב םזינומוקל
ושי תרקוהו ךלש תוישונאה איה ןכיהו ,הבש ידש-תוכלמב םלוע-ןוקתו יאובנה הרסומו
:דאמ ךשקבמ ינאו .ךתוא ןיבהמ יתקספ ,ןכא - ?הבש תימלועה תוינמוהה לכו ןוטלפאו
?וללה תוקומעה תוריתסה לש רשפה המ ,יל אנ הריבסה
.יחכונה רמאמל - התשענו בתכמל יוארה ןמ רתוי הכרא הז בתכמ לע יתבושת

 

ןויערהו יאובנה רסומה ןיא תמאבש ,רשפא .תקדצומ תמוערתה התיה ,ינויצ יתייה אל אלמלא
יפלכ "הקזח די" םע הפי םימיאתמ ,תולגב ונבוהש יפכ ,תוישונאה תווחא לש יחישמה
תינתוונעה תודהיה לע יח םדא ,תמאב .הילגנא יפלכ "הפיקת הקיטילופ"ו םייברעה
דגנתהלו תחא ןושלל יאנק תויהל ול הלילח ,ט"שעב לארשי דעו ןקזה ללה ימימ תיתודיסחהו
ףכל לכה תא ןודלו תויהל ךירצ אוה ןתוונעו ןרתוו .םהב םיקיזחמ םירחאש ,הברה םירבדל
האי ךכו האנ ךכ .לכל ןודמ-שיאו המחלמ-שיא תויהל אלו ,ךירצ אוה לכה םע םילשהלו ;תוכז
.תומואה ןיב רוזפה ידי לע תולגב לארשי תדועת לש התומייקתהל הפצמו תולגב יח ידוהיל

ינא ינויצ
וז ירה יתולג ינויצ .זכרמ-יונשו םיכרע-יונש :לכ םדוק השורפ - תוינויצו .ינא ינויצ ירה םלואו
לכ הבורמ הדמב ןוצרה-תרובגת ומצעלשכ אוה שרוד םיכרע-יונשו .םיפרוש םימ וא תימימ שא
;ןרתוו וניא ףיקת ןוצר לכ .אליממ תוירשפא-יתלב תושענ תונרתווהו תונתוונעהש דע ,ךכ
- ולש ינוצרה ץרמה לכ תא ןווכמ אוה הילאש ,תיזכרמ הדוקנ ול שי ףיקת ןוצר לכ ירהש
.תיזכרמה הדוקנה לש היכרצל ןה תושמשמ-וא ,תודוקנה ראש לכ הינפלמ תוחדנ אליממו
.תורשפתההו תונרתווה ןמ אלו תופיקתהו תואנקה ןמ וב שי םיכרע-יונש לכ הז ןבומבו

.רקיעה הז אל לבא

זכרמ-יונש איה תונויצה
,היסאל םינויצה םיכלוה הפוריאמ .זכרמ-יונש םג אלא ,דבלב םיכרע-יונש הניא תונויצה
טילחהש ,םדא-ןב אוה ינויצה .תבשוימ-יצחו תיתוברת-יצח ץראל תבשונו תיתוברת ץראמ
,תיתיסאה ץראה לש םייחה-ירדס לכ תא תונשלו םיארפ-יצח ןיב בשילו ךליל ושפנב רמגו
.דועו ,דועו ,התמ-יצח ןושל תויחהל ,תוברת ץיפהל ,םיממושהו םיבוזעה תועקרקה תא דבעל
םיצולחה-תדובע םע תחא הרושב טעמכ דומעל הלוכיש ,הנושאר הגרדממ תיצולח הדובע יהוז
.תימורדה הקירמאבו הילרטסואב ,הקירמאב םייפוריאה לש

וליפא -תחא הרושב רועה-ימודא םידוהה תאו םייברעה תא דימעהל ינוצרב ןיא :וילאמ ןבומ
- םחוכב הז היה םא ףא-םידוהיהש ,ללכו ללכ ינוצרב ןיאו .תפצו ןורבח לש תוארונה רחא
םיגהנתמש ומכ אל ףאו ,ורפ יבשות םע םידרפסה םישבוכה וגהנתהש ומכ םייברעה םע וגהנתי
,םיארפ-יצח ןיב רודל ואבש ,םייפוריא :רורב רבדה לבא .הקירמאב םישוכה םע םינבלה םויכ
.איהש-לכ הערפה אלב ,הולשו המת תיתוברת הדובע ודבעיש ,םשפנ תא תולשהל םילוכי םניא

הנש ףלא ךשמב - סנואמ ךא ,םנמא - םירזל הצרא תא הבזעש ,המואש ,רעשל היה רשפא-יא
(רופלב תזרכה) רטשבו ףסכב שדחמ הצרא תא הל תונקל בושת ,(ךליאו בלצה-יעסמ ימימ)
אלו ןגמ-תמחלמ קר ,םנמא .תכשוממו הכורא המחלמ אלב ירשפא וניא רבדה .דבלב
.המחלמ םלוא ,הרגת-תמחלמ

אלב םירותוו ידכ דע ךרכרתנ הלש םויקה-ןוצרש ,המואל איה תירשפא המחלמ וזיא םלואו
תכפהנ ירה - !אקוד שלחה דצה ןמו - דחא דצמ קר םולש-תשקב שיש םוקמב - ?ףוס
אוהש ,ינשה דצב החרכ לעב תחמצמ תוספרתה לכו .תוספרתהלו תוננחתהל וז םולש-תשקב
םעכ יארפ-יצח םע והז םאו .הרתי תופיקת לש השגרה ,ןוימדב קר וליפא וא לעופב קזחה
,תופצוחמ תונסחיו תואגתהב תאטבתמ וז תופיקת ירה ,םויכ וינבמ האמל םיעשתב יברעה
- תואלמתמ ןניא הז ןיממ תועיבתשכו ;תוקדצומ-יתלבו תוזרפומ תועיבת ידיל תואיבמ ןהש
םיאנ םילכ לש דוש - ודצב ורכש חצרהשכ דוחיבו ,םיבורו םיחדקאו םיניכסו םינויגפ שי ירה
םיתעבש הצחמל-יארפה לש ותכרעהב םירקי םהו םייפוריאה לצא םייוצמ םהש ,םירקיו
.םייוצמ םה ןיא ולצאש ינפמ ,יתמאה םיוושמ

,ץראב ידוהי בורמ :תוינויצה ןמ קלתסהל - איה הנושארה ךרדה .םיכרד יתש שי הזכ בצמב
לע תפסונה ,ג"כה תולגה-ץראל התושעל םוקמב תידוהי תדלומל לארשי-ץרא לש התיישעמ
ןמ הז ןיאש ,ןימאמש ימ םלואו - .הזה םויכ םידוהיה םיררוגתמ ןהבש ,תולגה תוצרא ב"כ
קיתעה ,לודגה לארשי-םעל אל קרו הלדו הנטק המוא לכל תדלומ אהתש ,קדצה ןמו רשויה
:ףטהו םכשה ףיטהל - הינשה ךרדה אלא ןיא ךכב ןימאמש ימ לכל - ,הריציה-לדגו

!תוחנהו םירותיוו אל ךא !םיקזח ויה ,םידוהי -

הקיטילופ .םינתוונע אלו םינרתוו אל תויהל םילוכי םניא םיארפ-יצח לש ץראב םיצולח
הבוט ,רקיעה תא גישהל טאל טאל רשפא םייקלח םירותוו ידי לעש ,םילגנאה לש וז המורע
,בר הל שיש ינפמ םישובכ לע הברה תוחוכ זבזבל הצור הניאש ,הקזח המוא ליבשב דאמ איה
תונתוונע לשו םימודמ םירותוו לש הקיטילופמ תואצות םושש דע ,ךכ לכ הקזח איהש - וא
איה לארשי-ץראשו ,לעופב םישלח ונאש ,םידוהיה ,ונל .הל תונכוסמ ןיא בוש השועמ
היכרדב תכלל רשפא-יא ,דחאכ הנורחאה ונתוקתו ןורחאה ונצמאמ ,ונלש הדיחיה שרה-תשבכ
,ימואלה ןוצרה לש תיללכ תרובגת ךותמ אובתש ,וניתויוכז לע הפיקת הדימע אלב ,הילגנא לש
קר .ץורח ןויליכל ונלש הליגרה השלוחה ונדיעצת ,תחאכ תוקדוצו תולודג תועיבת אלב
תולגה לש םיירפ ,השלוחה תא חצנת ,תופיקתה תועיבתה ידי לע אובתש ,ןוצרה-תרובגת
םייללכה-םיישונאה ,םיינויחה תוחוכה םתוא לכל הלעמל תולעל ארקתו ,םיכוראה דובעשהו
תולודגה היתומחלמו התורח ימימ דוע המואב םינופצו םייובח םהש ,םידחוימה-םיימואלהו
תא ושעיש םה םהו - ,םהב שמתשהל ךרוצ ןיאב היפורטא ידיל ועיגה טעמכשו התדו הצרא לע
תומחלמו םילושכמ הברה רחא ןוחצנ ידיל ףוס ףוס הואיביו ץראב רידא חוכ התוללכב המואה
.תולפמו

שלחה ;אוה דבוכמו ירסומ רתוומה קזחה :רתוול הבוח םגו תושר ונל אהת חוכ השענשמ קרו
ךכיפלו ,ובש תוירסומ ךותמ אלו רתוומ אוה ותשלוח ךותמ ךאש ,דושחל דוסי שי ,רתוומה
...ומויק תוכז לע ףא - לכה לע רתוויש ,ונממ עובתל רשפא

- "לארשי תיב ,םייוגה לככ היהנ" :בשוח ינא ןיא ;ומצעל אוהשכ חוכה תא בישחמ ינא ןיא
ונלש הנורחאה תילכתה .תנדוכמה תויאבצה ינפלו ברחה ינפלו ,ףורגאה חוכ ינפל ךרב עורכל
םירדה םייברעל - לכ םדוקו ,םימעה לכל הווחאו רשויו קדצ לש הנידמ םיקהל תמאב איה
ונאש ,עבטה ןמ הלעמלש םיצמאמה לכ הז םר לאידיא אלב .היתוביבס לכבו ונצראב
ונכותב אצמת אל הז םר לאידיא אלב .םיאדכ םניא ,אקוד םיאיבנה ץראל בושל םיצמאתמ
אל הז םר לאידיא אלב .הממוש-יצח ץרא בשילו תמ-יצח םע תויחהל ידכ השורדה תובהלתהה
השקה ונתמחלמב חילצנ אל התלוזש ,םלועה תומוא ידיסח לש היתפמיסה תא ונל הנקנ
.תדלומו תורח דעב תכשוממהו

ימואל חוכ ךירצ הנידמל עיגהל ידכ
,"ידש-תוכלמ"מ האובב לש האובב אהתש ,וזכש הנידמל םינמזה ןמ ןמזב עיגנש ידכ ,םלואו
אלשו חוכל זובנ אלש :דחאכ ונחורו ונפוג ושלחי אלש ,ךירצ ,הל םיפצמו הילע םיללפתמ ונאש
םידגנתמ-יתלב םיניוטסלוטו תילאמשה יחלה תא םיטישומ םינרצנ ,םינפגסו םיריזנ השענ
לש לאידיאה תא םשגיש ימ אהי אלו ,ונצרא םג ,ונא םג ,דבאנ דובא - השענ ךכ םא .ערל
לכונש ידכו ;םייקתהל ונא םיכירצו םיצור הז לאידיא םשל - !הווחאהו רשויהו קדצה
םתוא ונכותב חפטל ,ונתבוטב אלשו וננוצרב אלש ,ונא םיחרכומ םיארפ-יצח ןיב םייקתהל
"םינכסמ םידוהי" םייברעה לש םהיניעב תושעהל ונל ונתי אלש ,ימואלה חוכה לש םייולגה
ימואל חוכ לש הלאכ םייולג םא ירהש .הינש הגרדממ םיחרזא - םיילגנאה ידי לע תושעהלו
ונל הארה - תימצע הנגה אלב ונתנקת איה המו ;שלחת ונלש תימצעה הנגהה ףא ,ויהי אל
- - ט"פרת באב תפצבו ןורבחב חבטה

תוימואלה ינגמ דגנ
ונלש "ימואלה סומסיניבוש"ה תא םינגמ ,לוכיבכ ,םיינויצ "םיפסוליפ" האור ינאשכ ,ךכיפלו
(...אקוד וללה "תימואל-לעה הדועת"ה ילעב לצא אלא ואצומ יניאו תורנב ותוא שפחמ ינאש)
הדוהי 'ר תאווצ" לשו "תובבלה-תובוח" לש רסומה תא ונל םיפיטמ ,לוכיבכ ,םיינויצ םירפוסו
םהש ,תוינויצה לש התמשגה תא תירשפא-יתלב םישוע םהש םתוא האור ינא - "דיסחה
םיאב םה הרואכלשכ ,םהש אלא ,דוע אלו ;ונלש ימואלה םויקה לכ תחת הריתח םירתוח
רתויה םיאנושה אלא םניא ,(ידוהיה ןבומב) םייחישמו םיירסומ םילאידיא םשב
חוכה תרובגת אלב יכ .ידש-תוכלמב םלוע-ןוקת לש-םנוצרב אלשו םתעדמ אלש ,יאדו-םיארונ
קר אל איהש-לכ הוקת ןיא ,ותולג-תונש יפלא ךשמב שלחנ ול םויקה-ןוצרש ,לארשי-םעב
תפומל אהיש ןוגה ידוהי ץובקל ףא אלא ,םיטלחומ רשויו קדצל תפאוש תידוהי הנידמל
.הל ביבסמו וצראב ויחש םייברעל - לכ םדוקו ,םירחא םימעל סחיב ותונלבסבו ותקדצב

יחישמה ןויערלו יאובנה רסומל םיאנוש ןיאש ,אוהש-לכ סוסיה אלב טילחמ ינא ךכיפלו
תועיבתה לע םירתוומה ראש לכ דעו "םולש-תירב" ילעבמ ,ונלש םינרתווהו םינרשפכ ידוהיה
אהי אלו ,קצומ "ןינב" אהי אל ."בושי"ו "ןינב" םשל ונלש תוידוסיה תויתוברתהו תוינידמה
לע התדימעבו היתועיבתב םייתמא חוכ-ינמיס המואה הלגת אל דוע לכ ,הז םשל יואר "בושי"
הז םולשב הצור וניא ינשה דצהש דועב ,ונדצמ "!םולש ,םולש" םויה לכ ףיטנש דוע לכו ,התעד
.שקבמה לש תוחוכ-תסיפאו השלוח ינמיס וז םולש-תשקבב האורו

!םייברעה לש םדצ לע תמאב חוכה ירה ?השענ המו :ורמאת
:בישהל אלא לוכי יניא הז לע
.תונויצה ןמ קלתסהל אלא ונל ראשנ אל ,תמאב אוה ךכ רבדה םא -
תוחוכה לכב שמתשהל םיעדוי ונא ןיא ונאש ינפמ םדצ לע חוכה :ךכ רבדה ןיא יתעדלש אלא
תא ואילפהש ,תוחוכ ונילג תיתוברתו תיבושי הדובעב קר אל ירה .םתסיפת-אלמ לכב ונלש
גישהל םילוכי ונייה ,ונתעד לע םידמוע ונייה וליא ,ךכיפלו .תואלפנ וניארה הנגהב ףא :םלועה
רמא דחא חקפ ילגנא .דצ לכמ ץראב חוטב ונבצמ היהי םהידי לעש ,עויסו הרכה םילגנאה ןמ
הניא םילשוריבו ןודנולב םכלש הגהנההו .באוכ וניאש ,אוה ןמיס - םיקעוצ ןיא םא" :יל
.."תרשפתמו תננחתמ אלא ,תקעוצ

םדא םוש ןיא םלואו ."םיחמר לע תבשל אל םלוא ,םיחמרב םחלהל רשפא"ש ,ינא עדויו
ט"פרת בא ימיב ונלש תימצעה הנגהה .םילגנאה לש םהיחמר לע םינעשנ אהנ דימתש ,בשוח
;םיארפ-יצח םידדושו םיחצור ינפב דומעל םויכ רבכ ונא םילוכי הבורמ הדמבש ,החיכוה
המ ורבחל השעי דחאהש ,הכותב םיבשוי םימע ינשל םינתונ הבש ,םלועב ץרא ךל שי םולכו
?ותעד לע הלועש

"םולש תירב" ישנא לע
םייברעל סחיב "תודיסח-תדמ"ב םיזחוא םהש ,"םולש-תירב" לש םירבחה בור :רבדה ןיינעמו
היתפמיס םהל שי - ,"(םייברע) וגרהי לאו (םידוהיה) וגרהיש בטומ" :בגשנה רסומל םיפיטמו
תוחיצרב םירושק םהלש ןוטלשה לכו היגולואידיאה לכש ,םיטסינומוקל הבורמ
הלמה האנ המכ) "המודא הרזע"ב םיפתתשמ םהמ הברהו .תלחגב תבהלשכ תומילא-ישעמבו
- ;וללה םלועה-תופקשה יתש ןיב אוהש-לכ דוגנ ואריש אלב (!"הרזע" םע הרושקב "המודא"
לש "ףתושמ ןוגרא"ל םיפיטמ םה דחא דצמש ,רבדב דוגנ םוש םיאור םניא םילעופהש םשכ
...םיזוחא האמ תב ,הרוהט תירבע הדובע םישרוד םה ינש דצמו ,םייברעו םידוהי

 

לע הבושתה התוא יל שי ,ךכ רמול רשפא םא ,"תיתוברת תונרתוו"ל עגונב ףאו
.תמוערתה-בתכמ

תוברת לשו ןושל לש תודחא גישהל ךירצ
,המחלמה ידי לע תשלחנ תדה .חורב ףא אלא ,ףוגב קר אל םישלחנ לארשי-ץראל ונאב
םידוהי ואב ץראלו .תחאכ הלכשהה לש התביואו התב איה תוינויצהו ;הלכשהה הב המחלנש
תונושל הרשע-עבשב םירבדמו תורשעל תויוברתמ םיעפשומ ,תונוש תוצרא םיתשו םירשעמ
רפסה יתב יכינח לש םהיתובא םירבדמ ןהבש ,תונושלה לש הקיטסיטטס העבק ךכ)
- תצקמב ,תדה תצקמב םתוא םידחאמש ,המוא-ירוריפ אלא ,המוא הניא וז .(םילשוריבש
םה םירבדה ראש לכב .םיפתושמה םיירוטסיהה תונורכזה - תצקמבו ףתושמה אצומה
ירבשמ המוא אורבל ,תמאב - תחא תוברתו תחא ןושל אורבל ךירצ םהלו .םילדובמו םידרופמ
,ריוא-ישנאו םינרגת לש םע םה םידוהיהו .המוא ליבשב רמוחמ ,המוא-ירורפמ ,המוא-
תחא הפיאש אלא םהל ןיא ,םברקב תשלחנו תכלוה איה ףאש ,םיהולאב הנומאה תלוזש
תוקמעה לכ םע) ובורב תעד-לקו תד-םומח יחרזמ םע םה םידוהיהו ."חוורב הסנרפ" - םייחב
ערוכ אוה ,םימיה לכ ףדרנו אכודמ היהש ינפמו .יוקיחה רחא טוהל אוהש ,(ונממ םידיחי לש
יולת הנש םיפלא ךשמב היהש ינפמו ;ותוברתו ונושל ינפל - אליממו ,ןוטלשה ינפל ךרב
,עקרקה-לעבו ץראה-בשות ,ירקיעה םעה רחא םוקמ לכב ךורכ אוה ,םירחא םימע לש םתעדב
.ובש םילקלוקמכ תושעל דמולו ותוא הקחמ

תטלש איהש ,ןוטלשה-ןושל - ץראב וינפלו .תוברת לשו ןושל לש תודחא גישהל ךירצ הזכ םעו
ץראב וינפלו ;םלועבש תורישע רתויה תונושלה ןמ תחא איהו םדא-ינב לש דראילימ-יצח ךותב
ןושל שי ץראבו .רבד לכב טעמכ הריכמלו הינקל ול קוקז ידוהיהש ,ץראה-םע לש ונושל -
,תונושל הרשע-העבשב םירבדמה םידוהיה לש לודגה בורה ןיב תכוותמ איהש ,"תידוהי"
תיטסיבשלובה-תיטסישידיאה היגולואידיאהו ,השודק טעמכ ידוהיה ןומהל התשענ וז ןושלו
תויוכז הל תנתונו הילע הניגמ הרידא הלשממו ,תימואל ןושל לש רתכב התוא הריתכה
.תירבעה ןושלל תנתונ תילגנאה הלשממהשמ רתוי הברה תויתכלממ

תירבעה תוברתל - הדי לעו ,תירבעה ןושלל םיכלהמ ונת ,השקבב - הזכ בצמבו
!תוינוציקו תואנק אלב ,השדחה-הקיתעה

ךא םויה דע ונגשה םיריבכ רתויה תוחוכה-יצמאמב ףא ,המוצע רתויה ןוצרה-תרובגתב ףא
,תוחפה לכל ,תימשר תחא ןושל ידי לע םידוהיה תא דחאל ידכ ךרצנש הממ טעמה ןמ טעמ
,היה המו .ןכמ תוחפ דוע ונגשה תוברתה לש הדוחא רבדבו ;םיירובצהו םיינידמה םייחב
תוקיזמה תועפוהב םימחלנ ונייהש אלב ,רוצעמ ןיאב םורזל םייחל םינתונ ונייה וליא ,אופא
תוליעומה תועפוהל םיעייסמ ונייהש אלבו הפונת-תמחלמ תירבע תיתוברתו תינושל תודחאל
?ונלש ץמואמה ץרמה לכ ידי לע וז תודחאל

וא - "!וילאמ טאל טאל רדוסי לכה" - סנה לע םיכמוסש ,"םיקותמה םידוד"ה םתוא ,ןבומ
אהתו ,תוטילש תירבעה תוברתהו תירבעה ןושלה הנייהת לארשי-ץראב םא ,םהל תפכיא אלש
,תיתפרצו תינמרגו תיסורו תיברעו תילגנאו ןוגר'ז היבוברעב הב ושמשי וא ,תדחואמ המוא הב
הלאכ "םיקותמ םידוד" - ,וללה תונושלה ןמ תחא לכב תורושקה תוברתה-תועפוה לכ םע
- אהת וז "תונלבס" לש תחאה האצותה לבא .םיאנק-יתלבו םינלבסו םינרתוו תויהל םילוכי
םירורפו םירבש ליבשבו .המוא-ירורפו המוא-ירבש וראשי אלא ,תילארשי המוא היהת אלש
ידיל םלועל ואובי אל ףא המוא-ירורפו ;תידוהי הנידמב ךרוצ ןיא ,רמולכ ,תוינויצב ךרוצ ןיא
לכ םע תולגה ךרד - הנשיה ךרדב תכלל ףיסונש בטומ - ןכבו .ידש-תוכלמב םלוע-ןוקת
.דחאכ ידוהיה יחישמה ןויערה ןמו תידוהיה הנידמה ןויערמ שאיתנו ,היתורשפו "התונלבס"

ינשב לבחה תא זוחאל .הרורב הנקסמ ידיל םיאב זא - הפוס דע הבשחמ לכ בושחל ךירצ
.המות דע התוא םילוד ןיאו הבשחמה עצמאב םיראשנשכ אלא רשפא יא וישאר

תא םמצעל וריזחיש ,ןוטלפא לש תונוויה תא וטלקי םידוהיהש ,ישפנו יבל לכב ינא הצור
תואלפומה םלועה-תוסיפת תא וריכיש ,ושי לש םיירסומה וימגתפבש תוילארשיה תוילגרמה
תילגנאה תוברתה יעדוי ונכותב וברי םא ,רשואמ אהאו ;ראיוהנפושו טנק לש ,םויו קול לש
תונוויה ידי לעש ,שיגרמ ינאשכ ,םלואו .תישונאה תודהיה לש היקפא תבחרה םשל תיברעהו
םידמולש ,האור ינאשכ ;תודהיבש "יתלוגס"ה תאו ירוקמה תא שטשטל םיצור תורצנהו
לגתסהל ךירצו ,םיפיקתה וא םיטילשה םה ולה תונושלה ילעב םייוגהש ינפמ ,תיברעו תילגנא
ךותמו םתוברתל דובכ-ישחר ךותמ אל םירזה םימעל םיברקתמש ,ריכמ ינאשכ ;םהילא
- לגרה ונל התשענש ,תודבע ךותמ אלא ,םהלש תדחוימה תימואלה הקיכיספב תוניינעתה
לארשי-ץרא ןיב המ ,ןכ םא :ימצע תא לאוש ינא זא - ,ימצע לכ לטבלו רז לכל דבעתשהל
ונדמלו ,דחאכ ירקיעו טילש ,דחא םעל "ונברקתה" םשש אלא .ךכ ונגהנ תולגב ףא ירה ?תולגל
,טילש ינשהו ירקיע דחאה ,םירז םימע ינשל "םיברקתמ" ונא ןאכו ,תטלש הרז תחא ןושל
שי תוינויצ המ ,ןכבו ."יתרטנ אל ילש ימרכ" םייתניבו - תוטילש תורז תונושל יתש םידמולו
?וז איה לארשי-ץרא המו ןאכ

וילא לגתסהל אל ךא ,רזה לש ותוברת תא טולקל
- םיישונאה-םיימואלה ונמדו ונרשבל הכפהלו התוא לכעל ידכ דע רזה לש ותוברת תא טולקל
םלואו .הנורחאה יתמישנ דע ונממ זוזא אלו יתונש-בטימ וילע יתמחלנש ,ילש לאידיאה והז
המואה םויקל קיזמ אוהש קר אל הז רבד - ימצעה תא שטשטל ידכ דע רזה לא לגתסהל
השענש ,השעמ לככו יתוכאלמ יוקח לככ ,אוה ירסומ-יתלב ףא אלא ,תדחוימ תוברת תלעבכ
,םצעב תוללובתהה איה איה וז ירהש .םיימצעה םיישפנה תוחוכה לש םתעיבת ךותמ אל
קר אל - קדצבו - התוא הבשחש ינפמ ,התדר דע הפונת-תמחלמ הב םחלהל המק תוינויצהש
םעמ וז תוללובתה המק וישכע .םצעב תירסומ-יתלבל םג אלא ,תילארשיה המואל תקזמל
דועב ,לוכיבכ ,"תיללכ תוישונא" לש הווסמב תשפחתמ איהו - לארשי ץראבו - םיתמה
."םיבואש םימ"ב תולוהמ "תוילגנא" וא "תוינמרג" אלא הניא לעופבש

 

םהירבחו ןמגרב ,ןהכ ,רבוב לש תוירסומב רפוכ ינא
.תמוערתה-בתכמ ידי לע הררועתנש ,הלאשבש ישעמה יתוברתה-ינידמה דצה לע - ןאכ דע

.ינויע-ינויפיצנירפ דצ םג הב שי םלואו

בשוח .םהירבחו ןמגרב וגוה ,ןהכ סנה ,רבוב ןיטרמ לש םדוסימ תוירסומה-רקיעב רפוכ ינא
הינמרג לש ןנולשכ תובקעב האבש ,היצקאירה ירפ אלא ,שממ תוירסומ ןאכ ןיאש ,ינא
םיינמרג םידוהי ידי לע דוחיב תפטומ וז תינוציק תוירסומ לכ - היארהו ;המחלמב הירטסואו
הינמרג ידוהי לש םעטמ אל - וללהו ,םיילגנאו םייסור םידוהי תצק םהילא וולנש ,םיירטסואו
תוניוטסלוט ךותמ וא תילגנא הקיטילופ ךותמ אלא ,(היקבולסוחי'צ ,היצילג) הירטסואו
.תויסור תויבשלוב-יצחו

הז ןיא :שמשכ יל אוה רורב דחא רבד - היהיש הזיא וז תוירסומ לש האצומ אהי ,ךא
- יהוז ,רתויה לכל .יניראיוהנפוש סומסיהדובב הלוהמ תורצנ ןימ אלא ,תודהיה-רסומ
,הב ןיחבהל שי ,תויבבלה היתולעמ לכ םע ,שממ תודיסחה ףא ירה ;תינרצנ-תידוהי "תודיסח"
םדאה ןיב טילקרפ - "קידצ"ה) תורכנו תוטלוב תוילותק תועפשה ,הלבקה התדלוי-המאב ומכ
תוינומא ,המואה לש יתרבחה רסומה םוקמב תילאודיבידניא תודיסח ,רויפיפא ןימ ,ויהלאו
תא "םולש תירב"מ וירבחו רבוב םיצירעמ םנחל אל .(דועו ,תלכשומ תויתד םוקמב תינשגר
.לובגו הדמ לכל לעמ תודיסחהו הלבקה

אלו דבלב תד אל איה (תילארשיה המואה - "תוידוהיה"ה ןמ התוא לידבמ ינאש) תודהיה
,םיינידמה הייח ךותמ החמצ איה .יתד עצמ לע תימואל םלוע תסיפת אלא ,דבלב תוימואל
תטשפומו תינויע תיתד הטיש אלו םייח-תרות איה ןכ לעו ,המואה לש םיינחורהו םיילכלכה
אלא ןתואלמל ןתנ אלש ,תוינוציק תוירסומ תועיבת ידיל םלועמ העיגה אל ךכיפלו .דבלב
,העודי תחא תוישיא לש התרות החנוה םדוסיבש ,סומסיהדובהו תורצנהכ ,תרשה-יכאלמל
ףורגאה-ןחלופ םע תוימור-תונווי הניא תודהיה ."םייחל רבעמ" םג אצמהל הלוכי התיהש
ךרוצ ןהמ ןיא .םהלש "ערל תודגנתהה-יא" םע סומסיהדוב-תורצנ םג הניא םלוא ,ןהלש
השעת אלש ,הווקמ ינאו - ףורגאה-חוכ תא תצרעמ הרות םלועמ התיה אל תודהיהש ,חיכוהל
"התוקנ"ל והשימ הצרי םא ירהש .היהת אלו התיה אל תוניוטסלוט םג לבא ;םלועל תונישצינ
יחלה תטשוה" לשו "אנושה-תבהא" לש טבמה תדוקנ ךותמ רומג ירסומ וניאש המ לכמ
ןמ םיעבר השלש ,ך"נתה ןמ הצחמ קוחמל ךרטצי ,"תינחורה תויכראנא"ה לשו "הינשה
קר טעמכ םתומלשב ריאשהלו ,דומלתה רחאש תורפסה ןמ םישילש ינשו שרדמהו דומלתה
הדוהי 'ר תאווצ" ,"תובבלה-תובוח"כ ,הרז העפשה םהב שיש ,םיינוציק תודיסח-ירפס
ידוהי לוכי ירה :יתדה ללכה לעמ ודירפהל רשפאש ,יתד טרפ הז ןיאו - .םהב אצויכו ,"דיסחה
הברהב שיש ומכ ,לאוגה אוה ומצע 'ה אלא ,דוד תיבמ ישיא חישמ אלב חישמ תאיבב ןימאהל
ןימאהל אלב הצראל התוסנכתהבו המואה תלואגב ןימאהל וא ;"םיזונג"ה ןמו ך"נתה ירפסמ
אוה םהב ןימאמ וניאש ימש ,םייתד םיטרפ םה הלא .תונברקה תרזחהבו םלש תויולג-ץובקב
םע תוניוטסלוט תודהיה תא תושעל הצריש ימ םלואו .רתוי אלו - םידרחה לש םהיניעב אטוח
רשויה םוקמב תונתוונעהו תונחלסהו תונרתווהו "תירצונה הבהא"ה םעו "ערל תודגנתהה-יא"
חרכומ אוה .הרקיעמ תדחוימ םלוע תסיפת רותב תודהיה תא רקוע והירה ,טפשמהו קדצהו
ערה תרעבו" ,"המשנ לכ היחת אל" :רמאנ ובש ,ך"נתב םיקיזחמ ןיידע םידוהיהש לע רערעל
םיקיזחמ ןיידע םידוהיהש לע רערעלו ,"'ה תומקנ ל-א" ,"םודאמ אב הז ימ" ,"ךברקמ
.דועו ,דועו ,"ךרבח ייחל םימדוק ךייח"ו ,"וגרהל םכשה ךגרהל אב" םע דומלתב
,סומסיהדובל ,תורצנל רבועו תדחוימ םלוע-תסיפת רותב תודהיה ןמ קלתסמ אוה :רמולכ
אוה .וניא רבכ ינויעה ןבומב תודהיב קיזחמ ,ןפוא לכב ."תירסומ תוברת"ל ,תוניוטסלוטל
והשימל תושר ןיאו ,לארשי ללכמ אצי אלש ינפמו לארשימ ואצומש ינפמ ,ידוהי ראשנ
.לארשי תרותב קיזחמ וניא בוש לבא ,הז ללכמ ואיצוהל

ןמ הנושמו איה הנוש החרכ לעב זא - תדחוימ םלוע-תסיפתכ תודהי שי םא :ולא יתשמ תחא
תרות לש התועצמאב) םהינש לש תבורעת איהש ,תוניוטסלוטה ןמו סומסיהדובה ןמ ,תורצנה
ליבשב - ?לארשי-ץראב םירוסיב םיקולו םילמע ונא המל - וזכש תודהי ןיא םאו ;(ראיוהנפוש
םיפאושו םייח ונא :תואיצמב וז הלאש ןיא םיירבעה םיינויצבו םימואלבש "םינטשפ"ה
"םיירסומ" לש וז הרובח ירה םלואו .רורחשלו הנידמל ףאוש יח םע לכש ומכ ,תידוהי הנידמל
"תוירסומ תודועת" תגצמ איהו ללכ "תינטשפ" הניא ,ןאכ םינד ונא הילעש ,"םיטסינמוה"ו
"ערל תודגנתה-יא" לש וזמ הנוש םלוע-תסיפתכ תודהי ןיאש ,רמאנ םאו .תילארשיה המואל
ילעב םדא-ינב תלוז תילארשיה המואה ןמ ליצהל המ ןיא ירה ,"תילאמשה יחלה תטשוה"ו
וא הנידמ-לעב ןטק דחא םע דוע תוישונאל ףיסוי המו ןתי המ םלואו ;םיפתושמ עזגו אצומ
םצעבש ,םילודגה תוברתה-ימע ךותב ללובתי הז םע םא ,והשימל תפכיא המ ?הנידמ-רסוחמ
תוינמוההו רסומה תלוז ירה - ?ירקיע רבד םושב םהלשמ הנוש ומלוע-תסיפת ןיא
!ירוקמ ימואל רבד םוש םיבישחמ "םיללובתמ-ואנ"ה ןיא םייללכה-םיישונאה

ביואה םע תוהדזהה לע
ישנאמ דחאש ,"םינזאמ" לש םינושארה תונוילגה ןמ דחאב ארוק ינאשכ ,ךכיפלו
ינאש ,השגרהה יל שי ,רנרב לש וחצור תא ןידל רוסמל ןתנ אלש המב ראפתמ "םולש-תירב"
תופקשה ,ולאכ תופקשה ילעב םדא-ינב :יל שי לודג ששחו .תעדמ אלש תורצנתה ינפב דמוע
םידעוימו םה םילגוסמ םולכ - הנידמה יגשומ תא דוסיה דע תוסרוה ,תוינחור-תויטסיכראנא
תיבה אוה המ ליבשבו ,תידוהיה הנידמה םהל המלו ?איהש הרוצ וזיאב ימואל תיב תונבל םה
- תחאכ תינידמה הרבחה לשו תודהיה לש ןהיתולובגל רבעמ םידמוע ונא רבכשכ ,ימואלה
?אוהש ינידמ רדס לכו תוימואל לכ ללוש אוהש ,יוטסלוט לש וירעשב ונילגר תודמוע רבכשכ

רחא םימי הנומש תאצל ושרוהש ,לארשי-ץרא ינותע לש םינושארה תונוילגב ארוק ינאשכו
םידוהיל השענש המ לע ארונ לכמ הארונה האצרהה לש הדצב - ןורבחב םויאה חבטה
םידיסח לש "תוקבד" םיאלמ םירופס - תפצבו אצומב ,ןורבחב םידוהילו םילשוריב םי'גרוגה
לעו ,תידוהי החפשמ הליצהש ,תינולפ היברע לעו ,םידוהי העברא וליצהש ,םידחא םייברע לע
,תוערפה תעשב עצפנש ,ערופ לש ויעצפ תא שבחש ,ילארשי םייח ר"ד תמאב שודקה אפורה
,יאדו - ,עוצפ ערופ ותוא לש ותרבח-ינב םיערופה ידי לע ומצע אפור ותוא גרהנ ךכ רחאו
הבוטה הנווכה תאו ךירעהל ינא עדויו ,הלא םיאנ םיירסומ םישעמ לש םרכש חפקל יל הלילח
תא לואשמ ענמהל יל השק ןכ יפ לע ףאו - .ונדגנ םה םיברעה לכ אל ,ואר :וללה םירופסבש
:ולא תולאש יתש ימצע

ןיידעש ,עגרב וב םיחצורה לש םתמוא-ינב לש םחבשב תוברהל - וז איה תודהי םא ,תישאר
?אפורה לש ותמוא ינב תא גורהל אבש ,עוצפ אפרלו ,ונינפל םילטומ תפצ-יגורהו ןורבח-יללח
אלא ,חבטבש תוארונה לע אל בושחל איה תרשכומ הלאכ םיארונ םיעגרבש ,המוא םא ,תינשו
ןיידע איה תרשכומ ,תופרוט תויחל וכפהנ אלש - אוה םחבש לכש ,םייברעל הדות-תרכה לע
תמקה ליבשב ךרצנש המ ןהינשמ ליצהלו םדא-ינב תומדב תוערה תויחב םחלהל ,ליצהלו ןגהל
?חורבו ףוגב שלחנש ,זוזבו ףדרנ םעל ימואל תיב

"םולש תירב" ישנא ןיב היה רבכ ירה - ?ונלש "תוקדצ"ל לובגו הדימ שי םולכ םלואו
תוצב לש עקרק םייברעה ןמ םינוקשכ ףא :הז "תמא-ןיד" ןדש ,"קדצ-הרומ" םידוסחה
םיבייטמ ויה ,רשפא ,םימיה תוברבש ,םתמדא לעמ םתוא םילשנמ ,אלמ ףסכב םישרטו
.עשפו אטח הז ףא - ןכבו ,התוא

טלחהב יבקע היהש ,דחא "קדצ-הרומ" דוע םידוסחה "םולש תירב" ישנא ןיב אצמנ ירהו
."םייברעה לע טוקיוב" םשב הל ארקש ,הרוהט תירבע הדובע דגנ החמו

ידכ דע "ותוקדצ"ב עיגהש ,ישילש "קדצ-הרומ" םידוסחה "םולש-תירב" ישנא ןיב אצמנ ירהו
לע תושק רבד ובש ,ולש ןושארה טספינמה לע רולסנ'צ ןוילעה ביצנה תא הבוח ףכל ןדש ,ךכ
.ןורבחבש תוערה תויחה

םתעדש ,וארתו חורב םהל םיבורקה לשו וז הרובח ינב לש םהירפסו םהירמאמ תא וארק
םינורמושה םימודאה ןמ ולטנש ,םיאנומשחה ןמ ףא אלא ,"םינוירב"ה ןמ קר אל החונ הניא
ידי לע הילכמ תודהיה תא וליצהשו ,ןושאר תיב ימי לכ ךשמב לארשי לש היהש המ םינוויהו
דע ןורבחמ הנטקה ץראה-תרבכ התייה ,םה אלמלא :לארשי-ץרא הנטקה הדוהימ ושעש המ
- םירזה םימעה ןיב תכעמתמ ,הלוכ םידוהיה-תנידמ לכ וז התייה םהימי דעש ,לא-תיב
.םלועה ןמ הלטבו תרבוע התייה הלוכ תודהיהו

ונלש "םיללובתמ-ואנ"הו "םידיסח-ואנ"ה לש וז ךרדב ירה - ?םיכלוה ונא ןאל :לאוש ינאו
רמאת החרכ לעב וז "תודיסח-תדמ" ירהש .תטלחומ תוינויצ-יטנא ידיל אובל ונא םיחרכומ
"הניתשלפ"ב םידוהיה לש םתוכזו ,הנש 1300 לארשי-ץראב םיבושי םייברעה :רחמ וא םויה
.תראופמ תוברת הב ורציו הנש תואמ המכ הב ולשמש ,דרפסמ םייברעה לש וזמ הבורמ הניא
לש - וז אלא הנורחא הנקסמ ןיא ןמגרב וגוהו ןהכ סנהו רבוב ןיטרמכ "םידיסח"ו "םיקידצ"ל
."םיספומ"ה-םיטסינומוקה "םהירבחו"ו םייברעה םידנפאה

תובגשנו תומר רבדל םיברמ םה .רבדב םידומ ונלש םיללובתמה "םידיסח-ואנ"ה ןיאש ,ןבומ
עמשמל וברקב עזעדזמ ,יאדו ,םעה-דחא) "תינחורה תוינויצ"ה לעו "תירוטסיהה תודהי"ה לע
אל ולא תופקשה ילעב םולכ ?וז איה תודהי םולכ םלואו .(...הלא "וידימלת" לש םהירבד
תודהיה ןיא םאו - ?תימואל םלוע-תסיפתכ תודהיה םע ןורחאה רשקה תא ןיידע ודבא
ונא המ םשלו ,םילמע ונא המ לעו - תודהי-אלו תודהי ןיב לדבהה לטב ירה ,וזכ םלוע-תסיפת
?םידדשנו םיטחשנ

לש םי ךותב ץראו םע םינוב ולאכ תושושתו תופפורמ תופקשהב םולכ ?וז איה תוינויצ םולכו
םידוהי יאנושו תודהי יאנוש םייתד םיילגנא ךותבו ,דחא דצמ ,םייארפ-יצח םיברע
,קהבומ ןמיס וז המוקמב אלשו תזרפומ "תוירסומ" ןיא םולכ ?ינש דצמ ,הפוריא-חרזממ
םירפוסו םימכח םידוהי ברקב לטבו ךלוה ימצעה ימואלה םויקה תרימש לש טקניטסניאהש
תלעב המואה םויקל הגאדה ןיא םא ,לבא ,םימיה לכ "!תודהי ,תודהי" םיארוק םה - ?הלא
?"רכש לבקו שורד" אל םא ,וז תיריזנ "תודהי" לכ המ ,םהיתובלב היח וזה תודהיה

?הז לכ דגנ תושעל המ
אל ,םידוהיה ,ונאש .ונלש "םיללובתמ-ואנ"ה לש תינחורה תופיפרב םחלהל :תחא קר ,יתעדל
ישבוכ ,םדל םיאמצ םיימואל ,םיטסילאירפמיאו םיטסירטילימ ,םיטסיניבוש םלועל השענ
דחוימה ונבצמו ,דחא דצמ ,ונלש תוברתהו הירוטסיהה וגאד ךכל - ,םהיצחולו םירז םימע
גואדל ךירצש המ .ינש דצמ ,םייברע תפקומה לארשי-ץראב ףאו ,םוקמ לכב םירז םימע ברקב
םינתוונע ,םינפגסו םיריזנ השענ אלו הינש תוינוציק ידיל אובנ אלש :הזמ ךפהה אוה ול
תא דבכיש ,ודמלל ,ונמעב ןוצרה-חוכ תא ריבגהל ךירצ .ערל םידגנתמ-יתלבו םינחלסו םינרתוו
לבא ,חור-יסגו םיסנא אל ויהי םידוהיהש ,לדתשהל ךירצ ;(!ףורגאה-חוכ תא אל) ףוגה-חוכ
לע םידמועו המוק-יפוקז םידוהיה ויהיש ,ךירצ ."לבוי חבטל ןאצ"ו "תומת תושבכ" אל םג
,היתויוכז חופק לעו המואה לש הדובכ תלפשה לע םיחלוס םניאש ,םיאג םידוהי ,םתעד
םא ,הקזח דיב ףא ונל םינגוה דמעמו תויוכז עובתלו ליצהלו ןגהל ועדי - יחרכה הזש םוקמבו
,הערל שמשמ וניאו סג וניא םא ,המואב הלגתמ אוהשכ ,הזכ חוכ ,ןכא .תרחא רשפא-יא
.תופיפרו השלוח ךותמ תונרשפו תונרתוומ רתוי הברה ירסומ ,טלחהב אוה ירסומ

םינווי לש םי ינפב םוקנ ךיא :םה ףא םינעוט יבכמה הדוהי לש וימיבש "םינרתוו"ה ויה ,יאדו
םימעה לא ברקתהלו םולש שקבלו רתוול ךירצ ?סנפיפא סוכויטנא לש וזכ הרידא תוכלמ ינפבו
אלו "ינוציק"ה יבכמה הדוהי היה םצעב ירסומהש ,ונא םיעדוי םויכ םלואו .וניתוביבסמש
.וידגנתמ םולשה יפדור

אל לבא ,לכל טפשמו קדצ שורדל שי .ריחמ לכב םולש ףודרל אל ךא ,םולש שקבל ונל שי
תא ליפשהל ונל הלילחו .םלועבש םימעה לכל שיש ,הנידמה-תוכז ,תידוסיה ונתוכז לע רתוול
םיקזחו םיבורמ ,םולכ אלו קדצה ןמו רשויה ןמ םהב ןיאש ,םירותוו ידי לע סייפל ידכ ונמצע
.םצעב תינידמ תודהי איהש ,תוינויצה לש קר אל ,ללכב תודהיה לש ץקה תישאר יהוז .ונתאמ

,םהמ םיעפשומ תויהלו םהילע עיפשהל ידכ םירבדב םהמע אובל ,םייוגה ןמ דומלל ונל שי
ונתומצע שוטשט ידכ דע םתברק שקבל ונל הלילח לבא ;הזל הז םסחיב םימעה לכ ךרדכ
.תימואלה

ץראב ןוילע רסומ ישנאו םיאיבנ םהל ויהש ,םדא-ינב םידוהי תויהל ונא םיבייח ,רוצקב
.הנגה-ירבחו םיאנומשח םג ןאכ םהל ויה לבא ,וז הלודג-הנטק

ןיבו "יחישמה ןויערה"ו "תוישונאו תודהי" ןיב הריתס והשימ אצמי רומאה לכ רחא םאו
:ףיסוהל קר לוכי אהא ,ןאכ האטבתנש ,םלועה-תסיפת

אל - היהת אל םא ירהש .הייחב הל הגיצהש ,תירסומ הדועת לכל םימדוק המואה לש הייח -
תמאה דצ לעש ,ונלש "םידיסח-ואנ"ה התוא םיכילומ ןהבש ,םיכרדהו .הדועתה םג םוקת
םהב ונא םחלנש ,העשה העיגהו .םייח-יכרד אלו תומ-יכרד ןה ,"םיללובתמ-ואנ" אלא םניא
ומכ ,אקוד ידוהיה יחישמה ןויערה לשו םייאובנה םילאידיאה לש המשגהה תפיאש ךותמ
ול היה לארשיו ,רקי לכמ םירקי םיאיבנה ויה ול ףאש - ,ותעשב ןיקסנלומס םחלנש
וישכע ומקש ,ונמז לש םיללובתמב - ,"םייח-תרות" ול התיה תודהיה לבא ,"חורה-םע"
תא םה ותימי ,םתוא תימנ אל ונא םא ירהש .רתויב תנכוסמו השדח הרוצב היחתל
לש םתמשגה תא םג ושעי ךכ ידי לעו ,המואה ךותב ימצעה םויקה תרימש לש טקניטסניאה
.תלטובמו הלטב םהלש םילאידיאה

ץ"רת ירשת ז"י - 'ז ,ביבא לת