ן נ ג ה

ירוגאט תנ-אקרדניבר

,רבחמה ידי לע ילגנבה רוקממ תילגנאל םגרותמ
ןאמשירפ דוד ידי לע תירבעל תילגנאמו

ןושאר רפס ,ח"ערת רדא-תבט ,הפוקתה


ןמשירפ ,ירוגאט :חתפמ תולימ:אובמ
רפסהמ םכינפל ןותנ תילגנבה ןושלה ךןתמ ןמוגרתש ,םייחה לעו הבהאה לע תורימזה בור
רפסב ומסרפתנש ,םייזויגילירה םירישה לש הירסה הבתכנש םדוק הברה ובתכנ ,הזה
םירצוקמ רוקמה ירבד ואבש שי .הלימב הלימ םוגרתה השענ םוקמ לכב אל ."ילא'ינטיג"
.םרקיעמ ושדחתנש שיודבעה
!הכלמה ,דסח ךדבע םע אנ-ישע

הכלמה
?ןורחאה עגרה דע תרחיא הז-המל .םלוכ וכלה יידבעו הפיסאה התלכ הנה

דבעה
- :יל תע תאז ןכל ,םעה רתי-תא תרטפ-יכ
.ול ויתתנו ךיידבעב ןורחאה ןעמל דוע ראשנה-תא לואשל יתאב

הכלמה
?תרחיא הככ-םא ,התע לחייל ךל שי-המ

דבעה
.ךייחרפ ןגב ןנגל ינימיש

הכלמה
?שקבמ התא רשא הזה רזה רבדה המ

דבעה
.ידי-תא חנא יתכאלמ רתי-לכמ
.הצרא ךילשא יחמור-תאו ייתוברח תא
.תוקוחר תוצראל יניחלשת אנ-לא
.תושדח תומחלמל תאצל יניווצת אנ-לא
.ךייחרפ ןגב ןנגל ינימיש קר

הכלמה
?תאזה הדובעה טפשמ-המ

דבעה
.ךיתותבש ימיל איה תרמשמ

,רקובב םוי םוי יכלהתת םש רשא ,רוצנא ןנערה אשדה לועשמ תא
.ךתליהת תכרב תא תומל םיפייע םיחרפ ךל ואשנו ךלגר ףכ ךורדת רשא לכ-לאו

,הנרפטפסה יפנעל תוניב ךעינא ךתלצחמב
.ךתלמש ףנכ-תא קשנל ץמאתהו םילעל דעבמ שדחתמה חריה טיבי םש רשא

,ךתטימ-םע רשא הרונמה-תא אלמא םשוב ןמשב
.םיאלפנ תוארמ ול יתמשו םוכרכו סולדנס יעבצב הסכא ךיילגר םודה-תאו

הכלמה
?ךרכשב לאשת-המ

דבעה
,טולה יציצ ינמ תוגונעה ,תונטקה ךידיב קיזחאו ינינתת יכ
.םיחרפ תורשרש ןהיתועבצא-לע יתדנעו
,המודאה הקושאה יפרט תחשמ ךיילגר תופכ-תא חשמאו ינינתת יכ
.יפ תוקישנב ריבעא ןהילא קבדי רשא קבאה יצמש תאו

הכלמה
.ייחרפ ןגב יל היהת ןנג :ידבע ,יתיצר ךתלאש תא
.ןבל ךפה ךשאר רעישו - ברקו ךלוה ברעה !ררושמה ,האר
?םימיה תירחא דוס תא התא עמוש ךבל םע ךחישב ךתודידבבה

,בישקמו ברוא הפ ינאו ,ררושמה רמא ,אב ברעה
.דואמ םויה תוטנ ירחא םג יל אורקל אובי רפכה ןמ שיא רשא שי יכ -
,הז-לא הז וברקי םיכרו םיעות תובבל ינש רשא שי יכ - הפ יכונא הכחמ
,םיריש םהל רישל ילא הננחתת תוטהול םייניע עבראו
םהל ביבסמ רשא הממדה תא תיבשא רובעבל
.הפל םהל היהא רובעבלו
,םהיתורימז תוביל-תא םהל גוראי ימ
?וילובגל רבעמ רשא-תאו תוומה-תא רוקח רובעבל םייחה תפש-לע בשא יכונא-םא
.ףלח הנה רהמנה ברעה בכוכ
.שירחמה לחנה לצא עוקשו ךולה תכלוה םיתמה תופרשמ םע רשא הרודמה תבל
.אבחתמה חריה רואל םמוש תיב רצחמ תקעוצ םילעוש תדע הנה
,הלילה הפ תבשל אובי םולה-דעו ותיב-תא שטנ חרוא-רבוע םאו
,הכשחה ךותמ הלומהה לוק-לא שאר יוטנ בישקהל
,םייחה ירתסמ תא ונזוא-לע שחלי הז ימ
?תוומה ילבכמ ינא ישפנ תא לואג רובעבל יתותלד תא רוגסא יכונא-םא

.ןבל ךפה ירעש יכ רבד ןיא
.םהב ןקזכו הזה רפכה יבשוי לכ ריעצכ תע לכב ינא ןקזו ינא ריעצ
.םירחא יניעב תצצונ המרועו ,םימתו קותמ קוחש םיבר יתפש לע
,םויה רואל הנפוטשת רשא תועמד םיבר יניעב
.לפוא-ומב הנאבחתת רשא םירחאל תועמדו
.םייחל רבעמ רשא תא רקחל תע יל ןיאו ,יב ץפח םלוכלו
?ןבל ךפה ירעש םא םכל המו - שיאו שיא לכ תונשכ ייתונש
.םיה ךות לא יתרמכמ תא יתכלשה רקוב
יפויל םיאלפנו הארמל םיאלפנ םיצפח םוהתה תכשחמ יתילעה
,קוחש-ומכ וריהזה םיבר -
,תועמד-ומכ וצצונ םיבר
.הלכ ייחלכ וטהל םיברו
,התיבה ימוי ללש םע יבושבו
.חרפ ילעמ םילע םייתלצעב הל תפטוקו ןגב ישפנ תדמח תבשוי הנהו
.שירחמ דומעאו ,יתילעה רשא ידיצ לכ תא הינפל יתחנה רחאו - םיפיעסה לע יתחספ עגר
:רמאתו יב הטיבה איהו
"!יל ונכסי המ לא יתעדי אל - ?הלאה םירזה םירבדה המ"
:יתרמא יבל לאו המילכב ישאר דירוא זא
."הל תויוארה תונתמה םה אל - םיתינק קושב אל ,םיתדכל המחלמב אל ,תמא"
.הצוחה דחא דחא םכילשאו הלילה-לכ יתדמע ןכ-רחאו
.תוקוחר תוצראל םועיסיו םתוא וטקל ,חרוא ירבוע ואב רקובב
?םילכורה קוש םע רשא בוחרה די-לע יתיב-תא ונב המל ,יל היוא
.יצע םש רשא םוקמה לא םתולבס םע םהיתוריס תא םירסוא םה הנה
.ובל-םע היהי רשאכ שיא שיא ובושי ןכ-רחאו ,םיכלוהו םיאב םה הנה
.תפלוח יתעו - םהב ןנובתמו בשוי ינאו
.ימי םירבוע הככו - לכוא אל םשרגלו

.יתיב תלד די-לע םהילגר ימעפ לוק עמשנ םויו הליל
."םכיתעדי אל" :קעזא אוושל
,יפא חירל - םיבר ,ייתועבצאל םיעודי םהמ םיבר
.תולילב ייתומולחל םיעודי םיברו ,ידיג ךותב םדה םג םעדי רשא שיו
:רמואו םהל ארוק ינאו - לכוא אל םשרגלו
"!ואוב ומוק ,ץפח רשא לכ יתיב-לא ואוב ומוק"

.שדקמב ןומעפה עירי רקוב
.םדיב םיאשונ םה םהילס תאו םיאב םהו
.שדחה רחשה רוא םהינפ-לעו ,םינשושכ תומודא םהילגר
:רמואו םהל ארוק ינאו - לכוא אל םשרגלו
"!ואוב ובה ,םיחרפ םכל םתטקלו ינג לא ואוב"
.ןומראה ירעשב גנוגה לוק עמשי םירהצב
.ירדג די לע םיאבוצ המהו םתכאלמ תא ובזע המ לע יתעדי אל
.םיעגי םלבנל רשא תולוקהו ולוביו ורווח םשאר תרעש לע רשא םיחרפה
:רמואו םהל ארוק ינאו - לכוא אל םשרגלו
"!יער ,ואוב ,םירק יצע תחת רשא םיללצה"
.תורעיב רצרצה קורשי הלילב
?שרח קפודו יתלד לא טאלב שגינה הז ימ
.עמשא אל םירבדו לוקו בטיה הארא אל םינפה-תא
.ביבסמ תצבור םימשה תממד
לכוא אל שירחמה יחרוא תא שרגלו
.םירבוע תומולחה יעגרו הכשחה ןמ וינפ לא טיבמ ינאו -
.תוקוחרל יכונא אמצ .עוגרמ יל ןיא
.םימלענ םיקחרמ תפש-לא עוגנל יתלאשב תאצוי ישפנ
!ךלילחל רשא יל ארוקה לוקה יוה ,לודגה "םש"ה התא ,יוה
חכוש ינא דימת - חכוש ינאו
ףועל םייפנכ יל ןיא יכ -
.הפ הזה רפעה ףכ אולמ לא חצנל ינא רוסא יכו

.הירכנ ץראב ינא ירכנ ,הנש לדחו ינא ףעוז
.אובת אל חצנל רשא הווקת יל תשחולו ילא האב ךפא תמשנו
.תדלומ ץרא ןושלכ יבלל הבורק ךנושלו
!ךלילחל רשא יל ארוקה לוקה יוה ,ףסכנ רשא קחרמ יוה
חכוש ינא דימת - חכוש ינאו
.םייפנכ ול רשא סוס יל ןיא יכו ,יתעדי אל ךרדה תא יכ -
.עסונו ךלוה יבל ברקב ינאו - עומשמ ינא שרח
.םימשה תלכת ינפ לע ןוזח םסקמל ךתנומת יל התייהו ,ןוממש יעגרב שמשה רודקבו
!ךלילחל רשא יל ארוקה לוקה יוה ,םלוע יספאל רשא לובגה יוה
חכוש ינא דימת - חכוש ינאו
!דומלג בשוי הפ ינאו ,םלוכ םירוגס יתיב ירעש יכ -
.רורדה רופצ התייה רעיב ,הזוחאה רופיצה התייה בולכב
.ןלרוג היה הככ יכ ,הנשגפיתו ןתע אובבו

:הארק רורדה רופצו
."הרעיה הפוענ הבה ,הדמח יתוחא ,הבה"

:הפצפצ בולכה רופצו
."וידחי וניתש הזה בולכב בשנ הבה ,יאוב ילא"

:רורדה רופצ הנעת זא
"?םייפנכ שורפת-יכ רופצל הפ םוקמ יא - םיחירבו םייתלד הנה"

."םימשה עיקרב בשומל ףנע ןיא" ,בולכה רופצ הארק ,"יל יוא"

:הארק רורדה רופצו
."רעיה תוצרא ירישמ יל יריש ,הדמח יתוחא ,יל יריש"

:בולכה רופצ התנעו
."רישה ידמולמ תמכח תא תעדיו ךרואו ידמע הפ יבש"

:הארק רעיה רופצו
,רישה הרות אל ןה !אל ,אל ,אל"
."התוחא תא השיאו ויחא תא שיא הדמלל לכונ יכ

:התנע בולכה רופצו
."יתעדי אל רעיה תוצרא יריש תא ,יל יללא"

,הזעו ךולה ,הלודגו ךולה הכלה התוחא תא השיא ןתבהאו
.ףועל ולכי אל ףנכ לא ףנכ קרו
,התוער תא השיא וטיבה בולכל רשא םייתלדה דעב
.התוחא לא השיא אובל ןבל תוואת התייה אוושלו
."יבל תוואת ,םולה ישג" :הנימהתו ןהיפנכב וקשקש הזע הוואת תמחבו

:הארק רורדה רופצו
."תורוגסה םייתלדה תא יתארי ,תשגל ינממ הרצבנ אולה"

:הפצפצ בולכה רופצו
."תופרו תוכלוה ןהו ,חוכ תורסח יפנכ ויה ,יללא"
ונתיב חתפ לע רבוע ריעצה ךלמה-ןב !ימא יוה
?הזה רקובב יתכאלמ לע בשאו לכוא ךיאו -
,ייתורעש תעלקמ תא עולקל אנ ינירוה
.שובלל יל רשא הלמשה תא עדאו אנ ינידמל
?ילא יאתשתו ,ימא ,יב יטיבת המל
.עגר ףא ינולח לא טיבי אל יכ ,דואמ יתעדי
,רובעיו ילע ףולחי ףעפע דינכ יכ ,יתעדי
.עווגו ךולה ,עיגהו ךולה ,םתלליב קוחרמ ילא ועיגי לילחה תולוק קרו
,ונתיב חתפ לע ריעצה ךלמה ןב רובעי הנה ךא
.יידע בטימ תא הזה עגרל תודעל יתצפח ינאו

,ונתיב חתפ לע רבע הז הנה ריעצה ךלמה ןב !ימא יוה
.ובכרמ הריאה רקובה שמשו
,ינפ לעמ יתערק יפיעצ תא
.וכרד לע התוא ךלשאו יראווצ לעמ יתקתה יריפס תרשרש תא
?ילא יאתשתו ,ימא ,יב יטיבת המל
.ץראה לעמ םירה אל יתרשרש תא יכ ,דואמ יתעדי
המדאה ינפ לע םודא םתכ םא יתלב הנממ רתונ אלו ,הסמרנ וילגלג תחת יכ ,יתעדי
.ימלו יתנתמ התייה המ עדוי שיא ןיאו -

,ונתיב חתפ לע ריעצה ךלמה ןב רבע הנה ךא
.וכרד לע יבל לע רשא יידע תא יתכלשה ינאו
.תונושארה םירופיצה םע יתוציקה יתטימ די לע הרונמה תובכב
.םיננער םיחרפ תרטע תועורפה ייתורעש לעו יתבשי חותפה ינולח לא
.םדמדא רקוב רוא יוסכ ךרדב אב הז-הנה ריעצ חרוא-רבועו
.ותרטע לע ולפנ שמשה ינרקו ,וראווצ לא הקבד םינינפ תרשרש
"?איה הפיא היא" :הוואתמ טהול ולוקו ,ינלאשיו יתלד ינפל דומעי זא
:תונעל יבל תא יתאצמ אל יתמילכ בורב ינאו
"!איה יכונא אולה ,ריעצ חרוא-רבוע ,איה יכונא אולה"

:הלעות םרט הרונמהו ,םויה רדק
.ייתורעש תא תעלוקו תבשוי ינאו ישפנ תא יתעדי אל
.שמשה טהל עקשמ םע ותבכרמב אב הז-הנה ריעצה חרואה-רבועו
.קבאה הסכ ושובלו ,ףצקה הזנ ויסוס יפמ
"?איה הפיא היא" :ףייע ולוקו ,ינלאשיו יתלד-לא דרי אוהו
:תונעל יבל-תא יתאצמ אל יתמילכ בורב ינאו
"!איה יכונא אולה ,ריעצ חרוא-רבוע ,איה יכונא אולה"

.הריאמ ירדחב רשא הרונמהו ,רייא ליל הלילה
.ובולכב ןשי ףצפצמה יכותהו ,טאלב חור האב םורדה ןמ
.ןנערה אשדה ןיעכ הקורי יתרדאו ,סוטה ףרוע ןיעכ הניעו יתדופא הנה
.בוזעה בוחרה לא תננובתמו ןולחה םע רשא הפצרה לע תבשוי יכונאו
:חישאו בושאו יבל םע חישא הלילה לכ תכשחבו
"!איה יכונא אולה ,ללמוא חרוא-רבוע ,איה יכונא אולה"
,םיבהא דעומ תארקל הלילב ידבל ךלא יכ
,חופי אל חורה ,הנרמזת אל םירופיצה
.םמוד םידמוע בוחרה ירבע ינשב רשא םיתבהו

.תמלכנ ינאו - ילגר ידעצמ לכ לע םלוק לילצ םינתונ יבקע לע רשא םידימצה קר

,וידעצ לוקל בישקאו יתיב הקעמ-לע בשא יכ
,םיצעה-ןיבב ושערי אל םילעה
.םדרנ לפנ רשא רטוש יכרב לע ברחכ םימה םיטקוש לחנבו
.וחיבשא הכיא יתעדי אל - הרעסב קפוד יב יבל קר

,בשי ידי לעו יבל ריחב אובי-יכ
,רגסה ולחי יניע יפעפעו ירשב לכ דרחי יכ
,הנבכיו יתרונמב חיפי חורה ,ךושחו ךולה ךשחי הלילב
.םיבכוכה ינפ-לע ףיעצ ושרפי םיבעהו
.הנסכא הכיא יתעדי אל - רוא תנתונו הריהזמ יתורגרג לע רשא רקיה ןבא קר
.ךל אב ךחרוא הנה יאר ,הלכ ,ךתכאלמ תא יבזע
?תלדה דעב רגוסה קותרה-לא שרח ועגנב יעמשתה
םלוק ןואש תא ךיבקעב רשא םידימצה ונתי ןפ ךל ירמשיה
.ותארקל ךרדחב ןוזפיחמ ךידעצ וקשקשי ןפו
.הלילה דעומל ךל אב ךחרוא הנה ,הלכ ,ךתכאלמ תא יבזע
.יארית אנ-לע ,הלכ ,תולילב העותה ער חור הז-ןיא !אל
,םינבל םיללצ םיפפועתמ רצחב ,רייא לילב רשא האלמה הנבלה הנה
.םיריהב לעממ רשא םימשהו
.תרוגי םא ךתרונמ-תא תלדה ינפ לומ-לא ימיש ,תצפח םא ךפיעצ תא ךינפ-לע ישרפ
.יארית אנ-לא ,הלכ ,תולילב העותה ער חור הז-ןיא !אל

.ותארקל ךתאצב תלדה די-לע יבצייתה ,תלהבנ םא רבד וילא ירבדת אנ-לע
.תצפח הככ םא םמוד ךיניע-תא ליפשהל ךממ רצבנ אל ,לאשי רשא תא ךתוא ולאשבו
םלוק לילצ עימשהל ךידימצ תורשרש תא ינתת אנ-לא
.המינפ תיבה-לא ואיבהל ךדיב הרונמה תא ךקיזחהב
.תלהבנ םא רבד וילא ירבדת אנ-לא
.אב אב ךחרוא הנה יאר ?הלכ ,ךתכאלמ-תא תיליכ אל םאה

?תורפה תפרב הרונמה תא תילעה אל םאה
?ברעה תחנמל תונברוקה לס-תא תאלמ אל םאה
,בוט רשבמה םודאה תואה-תא ךרעש תעלקמב תמש אל םאה
?הלילה תלמש תא תידע אל םאו
.אב אב ךחרוא הנה :יעמשת אלה ,הלכ ,יוה
!ךתכאלמ תא יבזע


.אי

.ךתופייתה ןעמל םניח ךתיע יתיחשת אנ-לא ,יאובת רשאכ יאוב
,היושע הנניא ךשאר תעלקמ םאו ,ךרעש תומצ תועורפ םא
.בל ימישת אנ-לא - ,בטיה ודמוצ אל ךתדופא ירשק םא
.ךתופייתה ןעמל םניח ךתיע יתיחשת אנ-לא ,יאובת רשאכ יאוב

.אשדה ךרד ןוזפיח ידעצב יאוב
,ךילגר תופכ לעמ םודאה רששה-תא לטה ףוטשי םא
,הנרתות ךילגרב רשא םינומעפה תועבט םא
.בל ימישת אנ-לא - הצרא ךיתורשרשמ הנכפתשת םינינפ םא
.אשדה ךרד ןוזפיח ידעצב יאוב

?םימשה לע םיטשופה םיבעה תא תיארה
.ףוסה ןמ תואשנתמ ףעוז חור תורעסו םיקוחר םילחנ תודג לעמ םיפפועתמ םירוגע תונחמ
.רפכה ךות-לא םהיתואלכמ-לא םיזפחנ םילהבנ םירדע
?םימשה לע םיטשופה םיבעה תא תיארה

.חורה ףצשב הבכתו ךעדת יכ - ךל רשא דיה תרונמ תא תילעה אוושל
.םשגה יבעמ ךיניע תורוחש ןה ?הרונמה חיפב ךיפעפע תא תחשמ אל יכ הארי ימ
.חורה ףצשב הבכתו ךעדת יכ - ךל רשא דיה תרונמ תא תילעה אוושל

.ךתופייתה ןעמל םניח ךתיע יתיחשת אנ-לא ,יאובת רשאכ יאוב
;היבזע - התשענ אל ךיחרפ תרטע םא
.ןהל יחינה - וקתור אל ךידימצ תורשרש םא
.דוריו ךלוה םויה - םיבעב וסוכ םימשה
.ךתופייתה ןעמל םניח ךתיע יתיחשת אנ-לא ,יאובת רשאכ יאוב


.בי

,םימ ךדכ-תא אלמל ,ךשפנ הצפח הכאלמ םא
.ירואי-לא יאוב יוה ,יאוב
.םהיתונופצ תא ךל ורפיסו וימימ וקבדי ךילגר תופכ-לא
,לוחה ינפ לע םיצבור בורקה םשגה יללצ
,םיצעה תלכת ירוט-לע דרומב םייולת םיבע
.ךיניע יפעפע-לע תודרויה תודבכה תורעשכ ויהו
.יבל תא אלמ םלוק דה ,ךידעצמ בצק-תא בטיה יתעדי
.םימ ךדכ-תא אלמל ךשפנ הצפח םא ,ירואי-לא יאוב יוה ,יאוב

,םימה לע הפצ ךדכ תא בוזעלו הבשחמ ןיאב תבשל ,ךשפנ הצפח םייתלצעב םא
.ירואי-לא יאוב יוה ,יאוב

.ערפ םילועה םיחרפל רפסמ ןיאו ,קורי ףופכה אשדה
.ןניקמ תופע םירפצכ ךיתובשחמ הניפועת תורוחשה ךיניעמ
.ךילגרל ךינפ לעמ חנצי ךפיעצ
.םייתלצעב תבשל ךשפנ הצפח םא ,ירואי-לא יאוב יוה ,יאוב

,יאוב ,םימב לובטלו ךיעושעש תא בוזעל ךשפנ הצפח םא
.ירואי לא יאוב יוה
.ךשיבלת איהו ךסכת םימה תלכת ;רואיה תפש לע ךתלכת תרדא תא יבזע
.ךיינזואב שחלתה רובעבלו ךפרוע תא קשנ רובעבל םהיתונוהב לע ובצייתי םילגה
.םימב לובטל ךשפנ הצפח םא ,ירואי לא יאוב יוה ,יאוב

.ירואי לא יאוב יוה ,יאוב ,יזפחת ךתומ-לאו ךבלב ןועגיש היהי םא
.םוהת יתלב דע קומעו אוה רק
.הל ןיא תומולח רשא הניש ומכ אוה לפא
.הממדל ומק תורימזהו ,םהל דחא טפשמ םימיו תוליל ויקמעמב םשו
.ךתומ-ומב לובטל ךשפנ הצפח םא ,ירואי-לא יאוב יוה ,יאוב


.גי

.םיצעה ירחאמ רעיה תפש לע יתדמע קרו ,רבד יתלאש אל
.ביבסמ חורה לכ תא אלמ לטהו ,רחשה יפעפע לע הצבר הפייע דוע
.ץראה ינפ לע קד דאכ יולת יהיו בוטרה אשדה ןמ הלע דבכ חיר
.האמחכ תוכרו תוגונעה ךידי ומב הרפה תא תבלחו הנאתה יאדוד תחת תערכ תאו
.שירחמ יתדמע זא

.םיכבסה הבעממ הנניר תרתתסמ רופצ קר .רבד יתרביד אל
רפכה םע רשא ךרדה ינפ לע םיציצה ולפנ וגנמה ץעמ
.התוחא ירחא השיא ןלוק תימהב ולע םירובדהו
,הויש לכיהל רשא םירעשה וחתפנ הכרבה תפש-לע
.ויתורימז-תא לחה להקהו
.הרפה תא תבלחו ךיכרבל תוניב לא ךילכ תא תיטה תאו
.קירה ינקנק םע יתדמע זא

.ךילא תשגל יתברק אל
.לכיהב רשא גנוגה לצלצ לוקל ורועינ םימשה
.םיכלוהה םירדעה תוסרפמ ךרדה ינפ לע אשנתה קבאה
.םיכפמה םהימימ םע ןהידכ תא ןהינתומ לע תואשונו רהנה ןמ תואב םישנ
.ךילכ יפ לע זתנ ףצקהו ,ולצלצ ךידי לע רשא ךידימצו
.ךילא תשגל יתברק אל ינאו ,רקובה הלע זא


.די

,המל יתעדי אלו ךרדב העותו ךולה יתכלה
.חורב ושער ובמבה ילזלזו ,ורבע הז-הנה םויה ירהוצו
.חרובה רואה ילגר לא וקבדיו םהידי-תא וחלש םיחוטשה םילילצה
.המל יתעדי אלו ךרדב העותו ךולה יתכלה רמזמ ופייע םיליאוקה

.הילע םיככוס םהו ץע יללצב היובח םימה תפש לע רשא הכוסה
,התכאלמ תא םש השוע השיא הנה
.רכיכה לכ ינפ לע ריש תונתונ הידימצ תורשרשו
.יתעדי אלו הכוסה ינפל יתבצייתה
.הזה לקועמהו רצה ביתנה תא םיעקוב םיבר וגנמ תורעיו םיבר לדרח תודש
.ףוחה הלעמ םע לחנה תפש לע רשא קושה ינפ לעו ,רפכב רשא לכיהה ינפ לע רבוע אוהו
.המל יתעדי אלו הכוסה ינפל דמוע ינאו

,חצ רדא םוי םויהו ,תובר םינש יל הז
.המדאה ינפ לע וכפתשה וגנמה יציצו השולח תונע לוקב ביבאה הלע זא
ףוחה הלעמ תגרדמ לע הדמע רשא תשוחנה ריס תא וכחליו וקנזיו םימה וכיפ ןומהב
.המל יתעדי אלו הזה חצה רדאה םוי תא התע רוכזא

.םהיתורדג-לא םיבש םירדעהו ,םירדוקו םיכלוה םיללצה
,תובוזעה תוונה ינפ-לע ןיבלמו ךלוה רואה
.ןהב רובעל רהנה ףוח-לע תודוספרל םיכחמ רפכה ישנאו
.המל יתעדי אלו יבקע-לע יתבש יטיאל


.וט

.השפנב רשא החיר תרוכיש ,רעיה יבעב קשומה תליא ץורת רשאכ יכונא ץר
.חצ םורד חור חורהו ,רייא יצח ליל הלילה
.ךלוה יכונאו יכרדמ יכונא העות
.יתשקב אל רשא תא אצומו אוצמל לכוא אל רשא תא יכונא שקבמ
.ישפנ לאשת רשא ייתולאשמ גיגה ינפל ללוהתמו הלוע יבל ברקמ
.יניע דגנל ףפועתמ הרוא ןויזחו
.ךרדה ןמ יתוא העתמו ינממ קמחתמ אוהו ,הקזחב וב שופתל יכונא ץפח
.יתשקב אל רשא תא אצומו אוצמל לכוא אל רשא תא יכונא שקבמ


.זט

:םייניעב תוללוצ םייניעו ,תודכלתמ םידיב םידי
.וניתובלל רשא ןורכיזה רפס תישאר הז
;והתפטש חרי תנבל רשא רדא ליל הלילה
.חורה תא אלמ קותמה הנהה חיר
,בל וילא םש ןיאו ילילח ץבור ץראה לע
.םת דע התוא תעלק אל ךל רשא םיחרפה תרטעו
.הריש תרמז ומכ המימת יניבו ךניב ונתבהא תאזו

.יניע תא רכשמ אוהו ,םוכרכה ןיעכ ךפיעצ
.הליהת רישכ יבל ירתימ תא הדיערמ יל תעלק רשא םינימסיה תעלקמ
:ויחא םע שיא םיקחצמכ ונייה
,אבחתנו בשונ עגרו הלגנ עגר ,ןאמנ עגרו ןתנ עגר רשא
,םלכינ עגרו וניפ קוחש אלמנ עגר
.הל ןיא תילכת רשא הקותמ המחלמ עגר םחלנ םג ףאו
.הריש תרמיז ומכ המימת יניבו ךניב ונתבהא תאזו

,ונממ רצבנ רשא לא םיפאוש ונחנא ןיא ,הווהל רבעמ תומולעת ונל ןיא
.ךשוח תומוהתב םיששגמ ונחנא ןיא ,םסקה ירחאמ םיללצ ןיא
.הריש תרמז ומכ המימת יניבו ךניב ונתבהא תאזו

,הלודג הממדל םירבד בורמ םואתפ רובענ אל
.הווקת ול ןיא רשא רבדל ונידי קירל םירנ אל
.גישנ רשא תאזבו ןתנ רשא תאזב ונל בר
.הלערת ןיי םג םהמ טחשנ ןפ ,םהב דוסיה דע ונורע אל וניתוגונעת תא
.הריש תרמיז ומכ המימת יניבו ךניב ונתבהא תאזו


.זי

.הלהצ בורמ דקרמ יב יבלו - םתיבל רשא ץעה לע תררושמ הבוהצה רופיצה
.תחאה ונתחמש רופיצה תריש ונל יהתו - ונינש םג ררוגתנ דחא רפכב
.וננגל רשא םיצעה ילאצב וחאב תועור תוכרה היתויש דמצ

.ייתועורז לע ןחקאו ונל רשא םירועשה הדשל דע הנטושפת יכ היהו
.הנגנע םיארוק ונלחנלו ,הנגנכ ונרפכ םש
.המש הז - הנגנרו ,רפכה ישנא לכ םיעדוי ימש תא

.הניבו יניב דירפמ דחא הדש קר
.םתשרוחב שבד טקלל תואב ונתשרוחב ומה רשא םירובדה
.ץוחרל דרנ םש רשא םוקמה לא םרזה םע םיאב םפוח הלעממ המימה ושטנ רשא םיחרפה
.ונל רשא קושה לא םהיתודשמ םילסב םיאבומ םישבי המסוק יחרפ
.הנגנע םיארוק ונלחנלו ,הנגנכ ונרפכ םש
.המש הז - הנגנרו ,רפכה ישנא לכ םיעדוי ימש תא

.וגנמ יחרפ חיר ביבאב ןתונ םתיב-דע תולקלקע הלועה ביתנה
.סובנקה ונדשב ץני זא ,ריצקה תארקל הנוכנ ,םדשב התשפה לשבת רשאכ
.ונילע םג תאזה הריהזמה םניע תא םימש םנועמ לומ לא םיקחשמה םיבכוכה
.ונרעיב רשא םדקה יצע תא םג חמשמה אוה םימ םהיתולעת תא אלממה םשגה
.הנגנע םיארוק ונלחנלו ,הנגנכ ונרפכ םש
.המש הז - הנגנרו ,רפכה ישנא לכ םיעדוי ימש תא


.חי

.וקחישו תאזה רכיכה דע ואבו ,םימ בואשל םיתשה תויחאה הנכלת יכ
.םימ בואשל תוכלוה ןתויהב םיצעה-ןיב דימת הפ דמוע שיא יכ ,ןה תועדוי םא-יכ תאז-ןיא
.תאזה רכיכה תא הנרובעת רשאכ תושחלתמ םיתשה תויחאה
םיצעה ןיב דימת הפ דמועה שיאה תדיח תא ואצמ םא יכ תאז ןיא
.םימ בואשל תוכלוה ןתויהב
.תאזה רכיכה לא הנעגת רשאכ ץראל םירגומ םימ יפטנו ,םואתפ וטטומתי טומ ןהידכ
,וניבה םא יכ תאז-ןיא
.םימ בואשל תוכלוה ןתויהב םיצעה-ןיב דימת הפ דמועה שיאה בל קפוד יכ

.תאזה רכיכה דע הנאבת רשאכ תוקחשמו התוחא ינפ לא השיא תוטיבמ םיתשה תויחאה

,תוזפחנה ןהילגר תא םג םואתפ שבלת הלהצ ומכו
.םימ בואשל תוכלוה ןתויהב םיצעה ןיב דימת הפ דמועה שיאה לע םיעווע חור ליפת איהו


.טי

.ךינתומב האלמה םימה תחפצו לחנה תפש לע תכלהתה לועשמב
?חורב ססונתמה ךפיעצ דעב עגר יב תטבהו ילא ךינפ תא םואתפ תובסה הז-המל
ילא העגנ הכשחה ןמ הריהזה רשא ךניע-תב
.ףוחה יללצ תא טלמי םשמו םימה תמרז תא זיגרי עגר רשא לק חור ומכ
ינשה לא דחאה ןולחה ןמ רוא ןיא רדחב ןוזפיחב תפפועתמה ברע רופצ ומכ ילא העגנ
.הלילה תכשחב םואתפ תמלענו
.ךרדב ךלה ינאו תועבגה ירחאמ בכוככ תאבחתה
ךפיעצ דעב ינפ לא תטבהו עגר תבצייתה הז-המל ךא
?ךינתומב האלמה םימה תחפצו לחנה תפש לע ךכלהתה ידמ
.ךלי-ןכ ואובכו אב אוה םוי םוי
.ישאר תורעש יחרפמ חרפ ול ןתו ,יער ,ךל
,ימש תא ול דגת אנ לא ?הז-תא ול חלש ימ :ךלאשי םאו
.ךלי ןכ ואובכו אב אוב קר יכ - ךיתשקיב האר

.תבשל אובי ץעה תחתמ רשא המדאה לע
.וידחי םילעו םיחרפ ותישעו ,םש בשומ ,יער ,ול ןכה
.יבל-לא ןוגי תואיבמ ןהו ןוגי תואלמ ויניע
.ךלי-ןכ ואובכו אב אוב קר יכ - ובלב השענה לכמ רבד דיגי אל


.אכ

?רחשה תולע םע יתיב תלד ינפל דע אב יכ ,הזלה ריעצה עסונל ,ול היה הז-המ
.וינפ תויובש יניעו ,וילע תרבוע יכונא ,דימת תע לכב ,יתאצב םג יאובב םג
?יתיב תלד ינפל דע אב יכ ,ול היה הז המ ,שירחא םא יתעדי אל ,וילא רבדא םא יתעדי אל
,ויתסב םימשה הכז תלכת יוור ,זומתב םיבעה ידבכ תולילה םילפא
.םורדה ןמ חורה בושנב הרעסכ םיאב ביבאה ימיו
.םישדח תולוק םע ויריש תא גרוא דימת תע לכב אוהו
?יתיב תלד ינפל דע אב יכ ,ול היה הז המ .לפרע הנאלמת יניעו יתכאלמ תא חנא זא


.בכ

.התלמש ףנכ יב העגנו ,ןוזפיח ידעצב ילע רובעת-יכ
.המח ביבא חור םואתפ תבשונ בלה ייאמ עדונ אל יאמ
.חורה ואשנ רשא ףטקנ חרפ ץיצכ היהו ,ףפועתי עגרכו יתוא ףולחי לק עגמ דער
.הבל-חור תמשנכו הוג-רשב שחרכ יל היהו ,רודחי יבל ךות לאו


.גכ

?קיר עושעש הז ךל היהו ,ישיערת ךידימצבו הפ יבשת המל
.התיבה תכלל ךל תע הנה - םימ ךדכ תא יאלמ
,ךלוה תארקל בוחרה לא םיעגרל יטיבת תבנגתמכו ךיינפוחב םימה תא יעינת המל
?קיר עושעש קר הז ךל היהו
.התיבה יכלו םימ ךדכ תא יאלמ

.םימרוזו םיכלוה םירדוקה םימהו - תפלוח רקובה תע
.קיר עושעש קר הז םהל היהו ,םישחלתמ םיקחשמ םילגה

.המדאה הצק םע רשא םימשה תפש לע םימרענ םיעותה םיבעה
,ךילא םיקחשמו ךינפ לא םיטיבמו עגר םירגפמ םה הנה
.קיר עושעש קר הז םהל היהו
.התיבה יכלו םימ ךדכ תא יאלמ


.דכ

!יער ,ךבל דוס תא ךינפלמ ריתסת אנ-לא
.שיאל עדווי אלו ,דבל יל קר ,יל ותוא הדיגה
.ינזא אלו יבל עמשו ,תחנבו טאלב אנ רבד ,שרח קחשמ ךיפ-רשא התא
.הנש םיפוטע םירפצה ינק ,םמוד תיבהו הלילה לפא
,דעור קוחש םע תורוצע תועמדב יל-הדיגה
!ךבלב רשא דוסה תא בל בואכמ םע הקותמ המילכב


.הכ

"?ךיניעב ןועגישה ץבור הז-המל :תמאה תא ונל דגהו ,םלע ,ונילא אוב"
."יניעב ןועגישה תא ץיברה יכ ,יתיתש רשא םיגרפה ןיי היה המ יתעדי אל"
"!ךל זוב יוה"
.בל םישי אל רשא-שיו שיא רהזי רשא-שי ,לסכי רשא-שיו שיא םכחי רשא-שי .רבד ןיא"
."יניעב ןועגישה ץבור הנה הפ ינאו - הניכבת רשא-שי םייניעו ,הנקחשת רשא-שי םייניעו
"?ץעה לצ תחת םמוד דומעת הז-המל ,םלע"
."לצה תחת םמוד יתדמע ןכלו ,יבל לבס תחת ועגי ילגר"
"!ךל זוב יוה"
םילבכב רשא שיו שיא ךלי ישפח רשא-שי ,רגפי רשא-שיו שיא ץורי רשא-שי .רבד ןיא"
."יבל לבס תחת ועגי ילגרו -


.וכ

."ותלוז רבד לאשא אל .חקא ותוא ןוצרב ךדימ אבה תא קר"
."לצנל רמוא התא שיאל רשא-לכ-תא !וינעה ריזנה התא ,ךיתעדי ,יוה ,יוה"
"!ויתאשנ יבל לע התע יכ ,שטונ חרפ הפ יל יתאצמ ול"
"?םיחוח הפ ויה ולו"
."יתלבס םתוא םג התע יכ"
שיאל רשא לכ תא !וינעה ריזנה התא ,ךיתעדי ,יוה ,יוה"
."לצנל רמוא התא
."ירבקל רבעמ דע ייח יל וקתמ התע יכ ,תודמחנה ךיניע תא ילא תאשנ םעפה קר ול"
"?ירזכא טבמ ךב וטיבה ולו"
."אוה םג ותארקל ןוכנ היה יבל התע יכ"
."לצנל רמוא התא שיאל רשא לכ תא !וינעה ריזנה התא ,ךיתעדי ,יוה ,יוה"


.זכ

."ךבל תא ירגסת אנ-לא .האוש איבת יכ םג הבהאב יחטב"
."םניבה לכוא אל ,ךירבד םימותס יער ,ךל בר"

."הרמזב םג העמדב םג ונערל ותת רובעבל ,בל ונל תאזל קר !יתדמח יאר"
."םניבה לכוא אל ,ךירבד םימותס ,יער ,ךל בר"

.םיבר וימיו למעה ךורא םלוא .עווגו ץצונ ודועב ,לט לגאכ גונעתה לד"
."למעה תוור הבהאה ךיניעב אופא אנ ןוכית
."םניבה לכוא אל ,ךירבד םימותס ,יער ,ךל בר"

רשא ףרוחה תטלעב ץופחי אל הז לכבו למקו ושאר לע רואה הכהו שמשה יניעל טולה חרופ"
"חצנל רוגס וציצ היהי
."םניבה לכוא אל ,ךירבד םימותס ,יער ,ךל בר"


.חכ

,תינרודק הנטבת תולאושה ךיניע
.םיה תא רוקחל ףאושה חריכ יבלב רשא תא תעדל תוצמאתמ
.ינתעדי אל ןכלו - םלענ ןיאו רתסנ ןיא ,הצקה לא הצקה ןמ ךדגנל םימורע ייח
םיסיסר תאמל ויתצפינ התע יכ ,הרקי ןבא קר יבל היה ול
.ךיתורגרג לע קנעל ומישל תרשרש ליתפ לע ויתזרחו
.ךיתורעשב ויתעטנו ודב לעמ ויתפטק התע יכ ,דמחנו ראותמ ,רעצמ חרפ קר יבל היה ול
?ומוהת היאו ויתודג היא .יתדמח ,אוה בל לבא
.םש רשא הכלמה אלה תאו - תאזה הכלממה תולובג תא תעדי אל
קוחש ומכ הטיאל ךיניעל הצנה התע יכ ,תוגונעת עגר קר יתבהא התייה ול
.דחא עגרב הב אורקלו התוארל ךממ הרצבנ אלו
תוריהזמה ייתועמד םע ךיניעל הגומנ התע יכ ,דבל בואכמ קר יתבהא התייה ול
.תחא ףא הלמ ןיאב קומעה ידוס לכ ןהב הלגנו
!יתדמח ,איה הבהא לבא
.הרשעלו השירל הצק ןיאו םהל ןיא לובג היתובואכמו היתוגונעת
.הלוכ התעדל חצנל ךממ הרצבנו - ךייחכ ךילא איה הבורק


.טכ

.רמזת רשא תא םירבדב יל רפס !יבל דמחמ ,ילא רבד
.םילעב חפייתמ חורהו ,םיבעה ןיבב ודבא םיבכוכה ,לפא הלילה
.הליל ומכ ינתרטיעו יתלכת תרדא תא ילע תישא ,ישאר תרעש תא-אנ-חתפא
.הקותמה הבוזעה ןמ שרח ילא הלעי ךבל תומה לוקו ,יבל - לא ץחלא ךשאר תא
.טיבא אל ךינפ לאו ,ןיזאאו יניע תא אנ רוגסא
.ךשוחב ושחלתי םיצעה קר .םישירחמו םמוד ונבשיו ,ךירבד ומתיי רשאכו
.אבו עקבנ םויה ,ןיבלמו ךלוה הלילה
.ורבעל שיא שיא ונכלהו והער ינפ לא שיא טיבנ זא
.רמזת רשא תא םירבדב יל רפס !יבל דמחמ ,ילא רבד
.ייתומולח ימש לע ףחרמה יל תא הליל ןנע
.יתבהא תבלב ךתינבת ראתא םוי םויו ךרצא םעפב םעפכו
!םיצרופמה ייתומולחב הנוכשה תא ,דבל יל ,תא יל

!ימוי ברעמב יריש ילובישב תטקלמה תא ,יבל תוואת טהלמ םינשושכ ךילגר ומדא
,ידבל יל ,תא יל תמעט רשא ינובציע ןיימ םירורמת קתמ ואלמ ךיתותפש
!םיממושה ייתומולחב תנכושה תא
!ייתונויזח תומוהתב תצבורה תא ,ךיניע רוחש תא יתרצי יתוואת תכשח יללצב
.יתניגנמ תשרב ךיתדכלו ,יבל תדמח ,ךל יתשקי
!חצנ ייתומולחב הנוכשה תא ,ידבל יל ,תא יל


.אל

.ךיניע ךותב אצמ וימש תאו רבדמ רופצ יבל
.הלילב םיבכוכ תכלממלו שרעל ול הנייהת רקובב
.ייתורימז הנעלבת ןהיתומוהתב
.קוח םהל ןיא רשא םהיתולובגבו הלאה םימשב אירמאו יל ינת קר
.ןשמש רהוזב שורפא יפנכ תאו ןהיננע יבע תא עקבאו יל ינת קר


ך ש מ ה