קידוש השם

גל נאור

מעליות, י"ג, אדר תשנ"ג
ביטאון ישיבת ברכת משה


תוכן המאמר:

מבוא
הצגת הבעיה
ג' העבירות
    א. שפיכות דמים
    ב. גילוי עריות
    ג. עבודה זרה
דין מיוחד לג' העבירות
גדרי קידוש השם
    א. להעבירו על מצוותיו
    ב. שעת גזירה
פרהסיא
נהרג ולא עבר במקום של יעבור ואל ייהרג
אדם גדול וחשוב
אלישע בעל הכנפיים
קידוש השם בשואה
יהודי שנהרג בגלל יהדותו
סיכום

תקציר: החיים בשואה הופקרו בידי שונאים ומרצחים. שאלות רבות עולות מתקופה זו:
האם היו צריכים למסור נפשם ולא לנצל הזדמנות של הצלה במנזר, למשל?
על אלו מצוות חייב אדם למסור את נפשו: ייהרג ואל יעבור?
מה ההבדל בין שעת גזרה או שלא בשעת גזרה?
האם מותר להחמיר על עצמם וליהרג על קידוש ה'?

מילות מפתח:
קידוש ה', ייהרג ואל יעבור, יעבור ואל ייהרג, שעת גזירה, בפרהסיא,
ערקתא דמסאנא, מסירות נפש.

לעילוי נשמות משפחות סבי וסבתותי
שנספו בשואה, הי"ד.


ארץ אל תכסי דמם, אל יהי מקום לזעקתם, עד ישקיף ירא ה' משמים וינקום נקמתו, נקמת עמו ונקמת תורתו ונקמת דם עבדיך אשר שפכו דמם כמים וסליחות לערב ראש השנה)

מבוא
השואה היא פרק איום בתולדות עמנו, שהשאירה אחריה עולם יהודי מתפורר, חיי הכלל וחיי הפרט הופקרו בידי שונאים ומרצחים, שרצו בגזירותיהם וברדיפותיהם להשמיד ולאבד. בלב הנרדפים נטעו רגשות מרירות, דיכאון, אכזבה וניתוק. אולם גם בתמונה קודרת זו הופיעו נקודות אור, שהביאו תקווה ועידוד עימהם. אמנם מבחינה גופנית היו הם שבורים, אבל ביטחונם הרוחני לא נשבר. ועל אף שהנאצים ייסרו אותם קשות, רבו מעשים של גבורה רוחנית. הנשארים סיפרו סיפורי זוועות המעידים מחד גיסא על צימאון לקדושת החיים לאמונה, ומאידך גיסא על "קידוש השם". על אף מזימותיהם של הנאצים ימ"ש, לא היססו יהודים רבים להתרומם לדרגה של קדושה. כאשר מתבוננים אנו באותם מעשי גבורה למרות הרדיפות והאיומים, ניתן להבחין ברצון עז ועקבי להגיע לאותם דקות של קדושה ושל התעלות להם שואף כל יהודי.
באושוויץ היו הרבה רבנים, אחד מהם מוצאו היה מקרקוב. עדיין צעיר היה, שוחחתי עמו רבות, הוא עבד במפעלי החימוש הגרמניים כזגג. היו גם הרבה חסידים, אשר למרות קשיי התזונה לא אכלו בשום אופן את מאכלי הטריפה מן הדוד. הם היו מוכרים את מנת המרק בפרוסת לחם ובכמה תפוחי אדמה חיים, שהיו מטגנים אותם איכשהו על הפח. חייהם היו קשים אף על פי כן נאבקו ללא הפוגה כדי לא לעבור על דיני התורה ולא לאכול מאכלי טריפה. הם התפללו בחשאי, יען כי הגרמנים אסרו על התפילה בציבור. היו מתכנסים ליד בלוק מספר תשע עשרה בצדו הדרומי. הם היו עקביים באורח יוצא מגדר הרגיל ושמרו על מצוות דתם. אילו אנחנו היינו מלאי התפעלות מהם וגילינו כלפיהם יחס של דרך ארץ. הם שמרו על אמונתם בתנאים הנוראים כל כך כתנאי מהנה ריכוז, ועל כן הערכתי אותם.
הם היו קשיי עורף ועשויים ללא חת בכל הנוגע לקיום ציווי אמונתם. דבר זה העיד עליהם שהם חזקים ברוחם. היה בהם כה אנושי רב. יהודים דתיים אלו לא נכנעו ליצר הרע של עבודת הנאצים, כדרך שלא אחת קרה אצל אחרים.
(עדות אסיר פולני, על פי מרק, מגילת אושוויץ, תל אביב תשל"ח)
במקרה אחד ורק במקרה אחד עושה האדם פעולה בלתי אנוכית לגמרי שיכולה להתפרש כקידוש השם (אם נניח, כמובן, שהאדם שפוי ברוחו תוך זמן הפעולה). הפעולה היא הקרבת החיים. אדם - שמקריב את חייו, אינו נוקט בקו חיים מסוים שעדיף לו על קו חיים אחר, באותה שעה שהוא מקריב את חייו, הא מעיד, על כך שקיימות בריות שאין לחשוש לגביהן שפעולותיהן יכולות להשתמע לשתי פנים. מי שמקריב את חייו, מוכיח לעולם וגם לאלוקים, שאמונתו מכרעת במבנה חייו וכתוצאה מכן פעולתו זו מהווה את הדוגמא העילאית והמשלמת ביותר של קידוש השם.
(לזכר גרשון ברוך ברקוביץ, ניר גלים תשל"ח)

צורה זו של קידוש השם נדרשת מן היהודי רק לעיתים נדירות, כפי שנבאר בהמשך.
אותם יהודים קדושים, שגם בשעות הקשות בהן עונו ודוכאו ללא רחם לא התייאשו ונאחזו במסורת, הפכו את שמירת השבת והחגים ליסוד במלחמתם, למדו תורה, התפללו והשתדלו לקיים מצוות ככל יכלתם. גם ברגעים האחרונים לחייהם לא שכחו את עולמם הרוחני, ויצאה נשמתם באומרם: "שמע ישראל ה' אלוקינו ה' אחד".

הצגת הבעיה
בתקופת השואה השאיפה לקיום חיים יהודיים ולקיום מצוות התורה הלכה למעשה הייתה מן הדברים הקשים ביותר, והייתה כרוכה בסכנת נפשות גדולה. הגרמנים במלחמתם ביהודים הקפידו הקפדה יתרה להכחיד ראשונה את שומרי הדת בראותם שהם עמודי התווך ויסודות העם. יהודים רבים, שדינם נגזר למות, ונאנסו לעבור על אחת המצוות בהם נאמר: "יעבור ואל ייהרג", עמדו בפני השאלה:

-האם מותר להם להחמיר על עצמם וליהרג ועל ידי כך לקדש את השם, או שמעיקר הדין לא ראוי לעשות זאת אף איסור חמור הוא?
בפתרונה של שאלה זאת נעסוק בהמשך מאמרנו.

ג' העבירות
הגמרא בסנהדרין (עד, א) אומרת:
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק:
נמנו וגמרו בעליית בן נתזה בלוד, כל העבירות בתורה אם אומרים לאדם עבור ועל תהרג יעבור ואל ייהרג חוץ מעבודת כוכבים גילוי עריות ושפיכות דמים.
ועבודת כוכבים לא?
והא תניא: אמר רבי ישמעאל מניין שאם אמרו לו לאדם עבוד עבודת כוכבים ואל תהרג, מנין שיעבוד ולא ייהרג?
תלמוד לומר 'וחי בהם' ולא שימות בהם.
יכול אפילו בפרהסיא?
תלמוד לומר 'לא תחללו את שם קדשי' (ויקרא כה, לב),
אינהו דאמור כרבי אליעזר דתניא:
רבי אליעזר אומר 'ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך'
(דברים ו, ה).

ורש"י (שם ד"ה ואהבת את ה' אלוהיך) מפרש:
משמע שלא תמירנו בעבודת כוכבים.

והר"ן בפסחים נותן טעם אחר:
כיון דמקרא אחד מיקל דהיינו 'וחי בהם' ולא שימות בהם
ומקרא אחד מהמיר דהיינו 'ואהבת'
מסתברא לאוקמי קרא ד'וחי בהם' בכל המצוות כולן
וקרא ד'ואהבת' בעבודה זרה בלחוד
שכל הכופר בה כמודה בכל התורה כולה ובה תלוי עיקר אהבתו של הקב"ה.

ובהמשך הסוגיא בסנהדרין:
גילוי עריות ושפיכות דמים כרבי,
דתניא רבי אומר כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש כן הדבר כן
וכי מה למדנו מרוצח...
מה רוצח ייהרג ואל יעבור אף נערה המאורסה תהרג ואל תעבור.
רוצח בגופיא מגאלן?
סברא ההר, דההוא דאתא לקמיה דרבא ואמר לו:
מרי דוראי זיל קטול לפלניא ואי לא קטלינא לך
אמר לו לקטולוך ולא תיקטול.
מי יימר דדמא דידך סומק טפי,
דלמא דמא דהוא גברא סומק טפי.

ופירש רש"י (שם ד"ה מאי חזית):
מי יודע שיהא דמך חביב ונאה ליוצרך יותר מדם חבריך?
הלכך אין כאן לומר 'וחי בהם' ולא שימות בהם,
שלא התיר הכתוב אלא משום חביבות נפשם של ישראל להקב"ה
וכאן שיש איבוד נפש חברו לא ניתן דבר המלך לדחות, שציוה על רציחה.

מתוך סוגיא זו מתברר, שאף על פי שלגבי שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודת כוכבים קיים הדין הכולל של יייהרג ואל יעבור, אין הוא נובע מדין קידוש השם כשאר העבירות, אלא לג' עבירות אלו דין מיוחד כפי שיבואר להלן:


א. שפיכות דמים
הנימוק לדין ייהרג ואל יעבור בשפיכות דמים עולה מסברה, שאין לאדם רשות לפסוק מי מהנפשות תאבד אפילו אחת מהן שלו. יכולנו לומר, שמדין פיקוח נפש אפשר היה להכריע כי כל התורה נדחית מפניו, אולם האיסור של לא תרצח אינו נדחה ולכן ייהרג ואל יעבור.
"מאי הזית דדמא דידך סומק טפי דלמא דמא דההוא גברא סומק טפי".

ונתן להבין בצורה עמוקה יותר לעניין קיום מצוות של זה שיישאר בחיים
"מה ראית שדמך אדום יותר, אולי דמו אדום יותר".

כלומר: אולי ההרוג יהיה ראוי לעשות יותר מצוות מההורג. לכן אסור לאדם להרוג את חברו אפילו הוא יצטרך ליהרג. וכן מצאנו בירושלמי תרומות (פרק ה הלכה ד):
אפילו היו כמה אלפים ישראלים ואמרו להם האנסים: תנו לנו אחד מכם ואם לאו נהרוג כולכם, ייהרגו כולם ואל ימסרו נפש אחת מישראל.

במקרה זה עומדת בפנינו ברירה בין הריגת יהודי אחד לבין הריגת אלפי יהודים, לכאורה, ודאי עדיף שייהרג אחד ולא ימסרו נפשם אלפים. אלא שגם כאן עולה הסברא מי התיר לנו להכריע מי יהיה ומי ימות. כלומר, דין שפיכות דמים נובע מצד הסברא.

הכסף משנה בהלכות יסודי התורה (ה, ה) מבא טעם אחר:
דקבלה הייתה בידם דשפיכות דמים ייהרג ואל יעבור
אלא שנתנו טעם מסברא להיכרז דשייך,
אבל אין הכי נמי דאפילו היכא דלא שייך
האי טעמא הוי דינא הכי דייהרג ואל יעבור.

ב. גילוי עריות
גם דין גילוי עריות נלמד מהיקש הכתוב, כלומר: מה רוצח ייהרג ואל יעבור, אף נערה המאורסה תיהרג ואל יבעל אותה. אם דין ייהרג ואל יעבור בגילוי עריות היה נובע מדין קידוש השם, לא היה צורך בהיקש. וכיון שלמדנו היקש מוכח שדין זה אינו מצד קידוש השם. הגמרא בסנהדרין (עז, ב) שואלת כיצד נבעלה אסתר לעובד כוכבים ולא מסרה נפשה. והקושיה המורה במיוחד כיון שמעשה זה נעשה בפרהסיא. ועונה הגמרא:
"אסתר קרקע עולם הייתה".
כלומר, היא אינה עושה מעשה אלא הא עושה בה מעשה.

וכן אומרים תוספות (יבמות קג, א ד"ה והא קא מתהניא), שהתרה של אסתר היה:
"להתיש כוחו ולהציל ישראל".

ג. עבודה זרה
בעבודה זרה שונה הטעם, שנותנת הגמרא. לפי רבי אליעזר עבירה זו דוחה את הכלל "וחי בהם" ולא שימות בהם, מכיוון שהאדם מצווה:
"ואהבת את ה' אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך..."

ומשמעותה הגדולה של אהבה זו, שאין להמיר את ה' באל אחר אפילו יעלה לו הדבר בחייו. החומרה הגדולה המיוחסת לדין זה מתבטאת באיסור "ערקתא דמסאנא" (שיבואר בהרחבה בהמשך), שלא יעשה הישראל אפילו צורת מנעלו כמו הגויים העובדים עבודה זרה. וכן מצאנו בעניין פסח ראשון (פסחים כה, א):
בכל מתרפאין במקום סכנה חוץ מעצי אשרה.

והתוספות (שם ד"ה חוץ) מסבירים:
דמיירי כגון שאין יכול להתרפא משאר עצים אלא בזה.
ואף על פי כן אסור לו להתרפא בעצי אשרה.

והר"ן (שם) מביא טעם אחר:
היינו היכא דאמר לו שאילן אחר מאותו המין לא יועילנו אלא אשרה בלבד,
דבכי האי נונא אתי למטעי בתר עבודה זרה ולא משיכי בתרה.

ובירושלמי (שבת פרק ד הלכה ד) מובא טעם נוסף:
לא סוף דבר בשאמר לו רופא הבא לי עלין של אשרה פלונית דמיחזי כמאן דמודה ביה, אלא אפילו אמר לו הבא לי עלין של אילן פלוני סתם והלך ולא מצא אלא של אשרה - ייהרג ואל יעבור. ואף על גב דהשתא כי מתסי בעץ אשרה לאו עבודה זרה ממש היא דהא לא פלה ליה, אלא מכל מקום דמתהני מנה אכא לאו ד'לא ידבק בידיך מאומה מן החרם'.

כלומר, לפי הירושלמי האיסור להביא עצי אשרה אינו דווקא שמבקש עצי אשרה (כיון שנראה כמי שמודה בה), אלא אפילו אמר לו להביא סוג מסוים של עלים, ולא מצא אותם, ומצא רק עלי אשרה והביאם - ייהרג ואל יעבור. אף על פי שברגע שהוא מתרפא על ידי עלי האשרה זו אינה עבודה זרה ממש, שהרי הוא לא עובדה אלא רק נהנה ממנה, ובכל זאת יש איסור מוחלט שלא לזרוק מאומה מן החרם. ראינו אם כן שדין עבודה זרה הוא לא מצד קידוש השם אלא דין פרטי.

דין מיוחד לג' העבירות
גם הרמב"ן במלחמות ה' על הסוגיא בסנהדרין (עד, א) פירש:
שהרי ג' עבירות אלו החמורות לא מפני קידוש השם נאסרו,
לפיכך אף על פי שאינו מתכוון להעבירו אסור,
אבל שאר העבירות שנאסרו מ'ונקדשתי' הותרו להנאת עצמן
דהא ליכא משום קידוש השם.

וכן הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (ה, א-ב) מבדיל בין ג' העבירות לבין האחרות:
כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה שנאמר 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' (ויקרא כה, לה). .. כשיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל המצוות האמורות בתורה או יהרגנו - יעבור ולא ייהרג...
במה דברים אמורים?
בשאר מצוות חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים.
אבל שלוש עבירות אלו אם יאמר לו: עבור על אחת מהן או תהרג - ייהרג ואל יעבור.

אנו מוצאים חילוקים בין שלוש עבירות אלו לשאר עבירות שבתורה. בשלוש העבירות הללו - ייהרג ואל יעבור, גם כשהגוי אינו מתכוון להעבירו על מצוותיו אילו בשאר מצוות בהם הגוי מתכוון להנאת עצמו יעבור ואל ייהרג.


ניתן למצוא הבדל נוסף בין ג' עבירות הללו לבין שאר העבירות:

בכל העבירות: אם האונס נעשה ברבים מחויבים - ליהרג ולא לעבור, אבל אם בצנעא - יעבור ואל ייהרג.
בשלוש עבירות: בין אם האונס נעשה ברבים ובין אם בצנעא - ייהרג ואל יעבור.


הטעם של ייהרג ואל יעבור גם בצנעא וגם שאינו מתכוון להעבירו על מצוותיו הוא מצד החומרה הגדולה הנמצאת בכל אחת מעבירות אלו, חומרה הדוחה אף את "וחי בהם".


גדרי קידוש השם
הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (ה, א) אומר:
כל בית ישראל מצווין על קידוש השם הגדול הזה,
שנאמר: 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' (ויקרא כב, לה)
ומוזהרין שלא לחללו שנאמר: 'ולא תחללו את שם קדשי' (שם).
כיצד?
כשיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה,
או ייהרגנו - יעבור ולא ייהרג,
שנאמר במצוות: 'אשר יעשה אותם האדם וחי בהם' (שם יה, ה)
ולא שימות בהם,
ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו.

ושם בהלכה ד:
כל מי שנאמר בו: ייהרג ואל יעבור ונהרג ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו.

-יש לשאול מדוע הדגיש הרמב"ם "כל בית ישראל מצווים" והלא בכל המצוות מציווים "כל בית ישראל"?
ותרץ בספר "אבני שוהם" אפילו כל ישראל מכונסין יחדיו לא יחששו לחילול השם. שלא יהיה מי שיקיים את המצוות אם ייהרגו כולם.

מדברי הרמב"ם נראה במפורש, שאין לאדם היתר לבוא ולהחמיר על עצמו במקום של 'יעבור ואל ייהרג'.


קושי נוסף הוא כפל הלשון ברמב"ם.
-מדוע חוזר הרמב"ם על דין זה והרי כבר בהלכה א ציין: "ואם מת ולא עבר הרי זה מתחייב בנפשו"?

את כפל הלשון ברמב"ם מסביר הרדב"ז בלשונותיו סימן ג (הובא בעבודת המלך):
בהלכה א מתרץ רבנו במתכוון להנאת עצמו דאסור להחמיר על עצמו
ובהלכה ד מדובר בכוונתו באמת להעביר על הדת,
אלא שהוא בצנעא דסבירא ליה לרבנו ירוחם באמת שרשאי להחמיר על עצמו
וכתב רבנו על זה שהוא מתחייב בנפשו.

ושם בהלכות ה-ט, מפרט הרמב"ם בשאר המצוות באילו מציאויות יעבור ואל ייהרג, ובאילו: ייהרג ואל יעבור:
במה דברים אמורים?
בזמן שהגוי מתכוון להנאת עצמו, כגון שאנסו לבנות לו ביתו בשבת או לבשל לו תבשילו, או אנס אישה לבעלה, וכיוצא בזה.
אבל אם נתכוון להעבירו על המצוות בלבד, אם היה בינו לבין עצמו ואין שם עשרה מישראל - יעבור ואל ייהרג;
ואם אנסו להעבירו בעשרה מישראל - ייהרג ואל יעבור, ישפילו לא נתכוון להעבירו אלא על מצווה משאר מצוות בלבד, וכל הדברים האלו שלא בשעת השמד.
אבל בשעת השמד, והוא כשיעמוד מלך רשע כנבוכדנצר וחבריו ויגזור שמד על ישראל לבטל דתם או מצווה מן המצוות - ייהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר המצוות, בין נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו לבין גויים.

הרמב"ם עובר בהדרגתיות ממציאות קלה לחמורה ביותר, ככל שהמציאות קרובה יותר לחילול השם, כך הדין המור יותר.

כדי להבהיר הדרגתיות זו נעזר בדיאגרמה:
"שיעמוד גוי ויאנוס את ישראל לעבור על אחת מכל מצוות האמורות בתורה' (חוץ מעבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים).הרמב"ם סובר, שהמצווה "ונקדשתי בתוך בני ישראל" מוטלת על האדם, כאשר גוי אונס אותו לעבור אל אחת ממצוות התורה במטרה להעבירו על דתו. לעומת זו כאשר הוא אונס את היהודי להנאתו - יעבור ואל ייהרג. כל זאת רק כאשר האונס נעשה בפרהסיא, שיש שם עשרה מישראל, אולם כאשר האונס מתבצע בצנעא - יעבור ואל ייהרג. בשלוש העבירות:
עבודה זרה,
שפיכות דמים
גילוי עריות,
חייב ליהרג ולא לעבור ואפילו אנסו הגוי להנאתו האישית ובצנעה. ננסה להסביר את משמעות המצוות שהרמב"ם מונה.

א. להעבירו על מצוותיו
הגמרא בסנהדרין (עד, א) אומרת:
מאי מצווה קלה?
אמר רבא בר רב יצחק אמר רב אפילו לשינוי ערקתא דמסאנא.

ורש"י (שם) ד"ה אפילו על מצווה קלה ייהרג ואל יעבור, מסביר מדוע גם במנהג בעלמא ייהרג ואל יעבור?
שלא ירגילו העובדי כוכבים להמריך את הלבבות לכך.
ושם (עד, ב) ד"ה ערקתא דמסאנא:
שרוך הנעל, שאם דרך העובדי כוכבים לקשור כך ודרך ישראל בעניין אחר, כגון: שיש צד יהדות בדבר ודרך ישראל להיות צנועים, אפילו שינוי זה שאין כאן מצווה אלא מנהג בעלמא, יקדש את השם בפני חברו ישראל והאי פרהסיא מדבר ישראל.

מדברי רש"י עולה, שחיוב ייהרג ואל יעבור אינו דווקא בדבר מצווה אלא גם במנהג בעלמא, אולם מדברי הרמב"ם משמע דווקא מצוות "אפילו על מצווה משאר המצוות".


הכסף משנה (יסודי התורה ה, א) מסביר את שיטת הרמב"ם:
אפשר שרבנו היה מפרש ערקתא דמסאנא כמו שפירש הרי"ף שהיו רצועות ישראל משונות כדי שלא ילבשו מלבוש כותי שזו מצוות לא תעשה היא, כמו שכתב בפי"א מהלכות עבודה זרה וחוקי הגויים, שאין מתדמין לגויים, לא במלבוש ולא בשער שנאמר: 'ולא תלכו בחוקות'.

נמצא מדברי הרי"ף שאיסור ערקתא דמסאנא נובע ממצוות לא תעשה - לא ללכת בחוקות הגויים. ובכך מוסברת שיטת הרמב"ם, שדווקא על מצווה ייהרג ואל יעבור ולא על מנהג.


ובאוצר הגאונים לסנהדרין (עמוד תכה) מובא תירוץ שונה:
שבשעת השמד אם יאניסו את ישראל עבוד עבודה זרה ואינו רוצה ואחר כך יעמידו לפניו עבודה זרה, ויאמרו לו כפוף עצמך והיתר ערקתא דמסאנא ושלא תשתחווה לעבודה זרה אלא כפיפתך היא להתיר את השרוך ובלבד שרואיך יאמרו שהשתחווית ואסור הוא, וזה הוא איסור דרבנן, ואף על פי שאינו משתחווה לעבודה זרה אלא רק שוהה להתיר הואיל ונראה שוהה בפני עבודה זרה אסור, שכל מקום שאסרו חכמים מפני מראית עין אפילו בחדרי חדרים אסרו.

השיטה המובאת באוצר הגאונים לא מחמירה כרש"י אפילו במנהג בעלמא, אך גם אינה מצריכה מצווה מהתורה כרמב"ם.


לסיכום, מצאנו מחלוקת במשמעות מצווה קלה 'לצורך לעבור על מצוותיו הרמב"ם מצריך מצווה, באוצר הגאונים מצאנו שיטת ביניים המסתפקת באיסור דרבנן, ורש"י מחמיר אפילו במנהג בעלמא.

ב. שעת גזירה
הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (ה, ג) אומר:
אבל בשעת השמד והוא כשיעמוד מלך רשע כנבוכדנאצר וחבריו ויגזור גזירה על ישראל לבטל דתם או מצווה מן המצוות - ייהרג ואל יעבור, אפילו על אחת משאר מצוות, בין נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו לבין גויים.

מדברי הרמב"ם למדים שבשעת גזירת מלכות ייהרג חול יעבור בין ברבים בין ביחיד ללא כל תנאי.

וכן רואים לגבי הדלקת נר חנוכה במסכת שבת (כא, א):
תנו רבנן נר חנוכה מצווה להניחה על פתה ביתו מבחוץ,
אם היה דר בעליה מניחה בחלון הסמוכה,
ובשעת הסכנה מניחה על שולחנו ודיו.

ופירש רש"י (שם ד"ה הסכנה):
כשהיה להם לפרסיים חוק ביום אידם שלא יעבירו נר אלא בבית עבודה זרה שלהם.

מדין זה, שמחויב אדם להדליק נר חנוכה, אף שגזרו הגויים שלא להדליק, למדים אנו שבשעת גזירה מחויב אדם להסתכן כדי לקיים את המצוות.

וכן הר"ן בחידושיו לסנהדרין (עד, א) אומר:
וטעמא דמילתא שבשעה שאומות העולם חושבין לבטל ישראל מן התורה צריך לעשות חיזוק נגדן שלא לקיים מחשבתן ומוטב שייהרגו כמה מישראל, ואות אחת מן התורה לא תבטל בדמן שהם רוצים לבטל אותה מישראל כלל.

מדברי הר"ן יוצא גדר מחודש לדין ייהרג ואל יעבור בשעת גזירה. דין ייהרג ואל יעבור אינו חל דווקא על עבירה מסוימת, אלא אפילו שלא תבטל אות אחת מן התורה.לאור חידוש זה של הר"ן מתבהרים דברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (ה, ג):
בשעת גזירה... לגזור על ישראל לבטל דתם או מצווה מן המצוות - ייהרג ואל יעבור.

חיוב ייהרג ואל יעבור - הוא על שלמות התורה כולה, ואם על ידי אותה גזירה תתמעט אחיזתם בתורה חייב למסור את נפשו.


כפירוש רש"י בסנהדרין (עד, א):
"שלא להרגיל את הנכרים להמריך את הלבבות לכך".

פרהסיא
מדברי הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (ה, ד) משמע שכדי להתחייב בדין ייהרג ואל יעבור צריך פרהסיא דהיינו עשרה אנשים. אבל פחות מכך הרי זה צנעא, ושם אין חיוב.

וכן מצאנו בסנהדרין (עד, ב):
וכמה פרהסיא?
אמר רב יעקב אמר רבי יוחנן: אין פרהסיא פחותה מעשרה בני אדם...
פשיטא ישראלים בעינן דכתיב 'ונקדשתי בתוך בני ישראל'. ..
"כתיב הכא 'ונקדשתי בתוך בני ישראל' (ויקרא כב, לב),
וכתיב התם 'הבדלו מתוך העדה הזאת' (במדבר טז, כא),
מה להלן עשרה וכולהו ישראלים אף כאן עשרה וכולהו ישראל.

מכאן אפילו היו תשעה ישראלים ונכרי אחד - יעבור ואל ייהרג, כי זה מקרה של צנעא אבל בעשרה מישראל - ייהרג ואל יעבור.

בשולחן ערוך יורה דעה (סימן קנז) בשפתי כוהן ד"ה "בפני עשרה מישראל", מוסיף שאין צורך שיהיו נוכחים עשרה אלא אפילו יודעים מכך:
ואין רוצה לומר בפניהם ממש אלא שיודעין מהעבירה.

וכבר הזכרנו את קושיית הגמרא בסנהדרין:
-כיצד נבעלה אסתר לעובד כוכבים ולא מסרה את נפשה?
ותרץ שם אביי שאסתר קרקע עולם הייתה, כלומר, היא אינה עושה מעשה אלא הוא עושה בה מעשה.
ורבא תירץ שאחשוורוש היה עושה זאת להנאתו ואין בכך חילול השם שיש לייהרג עליו.

נהרג ולא עבר במקום של יעבור ואל ייהרג
תוספות במסכת עבודה זרה (כז, ב) ד"ה "יכול אפילו בפרהסיא" אומרים:
ואם רצה להחמיר על עצמו אפילו בשאר המצוות רשאי כמו רבי אבא בר זימרא דירושלמי שהיה אצל עובד כוכבים אמר לו אכול נבלה הוי לא קטלינא לך, אמר לו אי בעית למיקטל קטול, ומחמיר היה דמסתמא בצנעא הווה.

משמע מפורש בדברי התוספות, שאם רצה להחמיר על עצמו וליהרג במקום שיכול לעבור - רשאי.

וכן כתב הרא"ש שם:
שאם רוצה להחמיר על עצמו וליהרג על שאר עבירות בצנעא רשאי.

הסמ"ק (במצווה ג) בעניין אהבת שמו יתברך כותב:
אבל מידת חסידות שלא יעבור, ואין לומר מאחר שאמרו חכמים 'יעבור ואל ייהרג' אם יעבור פיהם גם דמו הנה נדרש, כי מאחר שכוונתו לשמים צדקה תחשב לו.

גם המאירי בספרו "מגן אבות" (פרק א עמוד א) דוחה את שיטת האוסרים למסור נפשו למיתה לפנים משורת הדין, בטענה שהעושה כן עבירה גדולה בידו, דכתיב:
"אך את דמכם לנפשותיכם אדרוש". ושומר "אדרבא שבה מרובה הא".

הש"ך בשולחן ערוך יורה דעה (קנז, א) אומר:
דאותן קדושים ששחטו עצמן שלא סמכו דעתם לעמוד בניסיון קדושים גמורים הם.

הר"ן במסכת שבת (כט, א) מביא את המקרה עם אלישע בעל כגפיים אותו אלישע הסתובב ברחובות עטור בתפילין בשעת גזירה, אבל כשקרבו הגויים הורידן. ומקשה הר"ן איך הורידן, שהרי על שרוך נעל אמרנו שאסור לשנות ודאי שתפילין אסור לשנות? ומתרץ שדווקא על "לא תעשה" ייהרג, אבל "עשה" לא ייהרג, שהרי יכולים הם לבטלה ממנו. ומקשה עוד איך נטל אותם לכתחילה, הרי לפי דברנו במצוות "עשה" הא לא מחויב כללו ומתרץ שם:
שאף על פי שאינו מחויב לייהרג על קיומה אפילו הכי רשאי למסור נפש עליה ומקבל שכר עליה, שכל מצווה שמסרו ישראל נפשם עליה בשעת גזירה מוחזקת בידם ומקבלין עליה שכר הרבה.


הפרישה בטור יורה דעה (קנז, ג) מדייק מהרמב"ם:
שבצינעא אינו חייב, אלא רשות.

וכן הכסף משנה בהלכות יסודי התורה (הלכה ד) אומר:
שרבים סבורים שאם נהרג צדקה תחשב לו.

מהמקורות שהבאנו רואים שרבו החולקים על מה שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה שבמקום 'יעבור ואל ייהרג' אם נהרג הרי הוא מתחייב בנפשו, לדעתם מה שכתוב 'יעבור ואל ייהרג' פירושו שיש בידי האדם רשות ליהרג או לעבור, ואם נהרג, הוא מקבל על כך שכר הרבה. ובאגרת השמד מצאנו שהרמב"ם מסכים לדעת החולקים שהבאנו כאן וזו לשונו:
דע שכל השמדות שהיו בזמן החכמים - היו מצווין בהם לעבור על המצוות, והיה בהם עשיית מעשה, כמו שאמרנו ז"ל בתלמוד:
שלא יעסקו בתורה,
שלא ימולו את בניהם,
או שיבעלו את נשותיהם נדות,
או שיחללו את השבת.
וזה השמד - לא יחייבו עשית מעשה כלל, זולת הדיבור בלבד... ואם ירצה האדם לקיים תרי"ג מצוות בסתר יכול לקיים, ואין מונע לו, אלא אם הקרה עצמו בלא אונס שיחלל שבת וזולתו - אינו בכך אנוס, כי זה האנס המנצח אינו מחייב לשום אדם מעשה, כי אם הדיבור בלבד. וכבר נתאמת אצלם שאין אנו מאמינים באותו הדבור, ואינו בפי האומרו אלא כדי להינצל מהמלך, כדי להפיס דעתו בעילוי דתו.
לפיכך כל מי שנהרג כדי שלא יודה בשליחות אותו האיש - לא יאמר עליו אלא שהוא עשה מצווה, ויש לו שכר גדול לפני ה' יתעלה, לפי שמסר נפשו על קדושת השם, אבל מי שבא לשאול אותנו אם ייהרג או יודה - אומרים לו שיודה ולא ייהרג.
(איגרות הרמב"ם, מהדורת הרב שילת, עמודים נג-נד, הוצאת מעליות, ירושלים תשמ"ז)

אדם גדול וחשוב
דין מיוחד ושונה מצאנו לגבי אדם שהוא גדול בתורה, כמו שכתב הרמב"ם בהלכות יסודי התורה (ה, יא):
ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והחש שיעשה אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננות אחריו בשבילו. ואף על פי שאינם עבירות - הרי זה חלל את השם; כגון שלוקח ואינו נותן דמי הלקח לאלתר...

מדברי הרמב"ם משמע, שיש מעשים שלא יחשבו חילול השם לאדם רגיל, אולם יחשבו חילול השם כשיעשה אותם אדם גדול בתורה ובחסידות.


הטעם לכך הוא שעיני כל הציבור נשואות לגדולי התורה כדי לדעת מהי דרכה של תורה. ממילא, אם גדולי התורה אינם מושלמים במידות ובמעשים טובים יסיק מכך הציבור בקל וחומר לגבי עצמו, שאין הוא מחויב לשאוף לשלמות המידות ולקיום התורה. וגם להפך אם גדולי התורה מושלמים במידות ובמעשים טובים ומוכנים למסור את נפשם "על אות שבתורה', ילמד מהם הציבור וישאף גם הוא להגיע למעלתם.

בטור יורה דעה (סימן קנז) מביא הבית יוסף את הנימוקי יוסף שבסוף פרק בן סורר:
ומכל מקום כתב שאם הא אדם גדול וחסיד וירא שמים וראה שהדור פרוץ בכך רשאי לקדש את השם ולמסור עצמו אפילו על מצווה קלה כדי שיראו העם ליראה השם ולאהבו בכל ליבם.

בדרך זו נבין את מעשי חנניה מישאל ועזריה, שכן קשה מה ראו למסור נפשם?

ומסבירים התוספות בפסחים (נג, ב):
שלא הייתה זו כלל עבירה, כי צלם זה עשה נבוכדנצר לא לעבודה זרה אלא אינדרטא לכבוד עצמו. ומה ראו שלא ברחו, שהרי קודם המעשה היו יכולים לברוח כמו שעשה דניאל?

ומתרצת הגמרא בפסחים שם:
נשאו קל וחומר בעצמן מצפרדעים, ומה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם כתיב בהו 'ובאו (ועלו) בביתך (תומר) ובתנוריך ובמשארותיך' אימתי משארות מצויות אצל תנור, הוי אומר בשעה שהתנור חם, אנו שמצווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה.

כתב המהר"ם חלאוה:
"כי כאשר נאמר שהצפרדעים מתו בכל מקום לא הוזכרו הצפרדעים שבתוך התנורים שמפני שמסרו נפשן לא מתו".
רואים אנו לפי הגמרא שחנניה מישאל ועזריה נשאו קל וחומר מצפרדעים, מה צפרדעים שאין מצווין על קדושת השם נאמר עליהם שבמכות מצרים עלו בתוך הבית בכל מקום, במקום משכבך ועל מטתך ובבית עבדיך ובמשארותיך.
ומתי המשארות מצויות? - מתי שהם חמות ובכל זאת כיון שנצטוו מידי השם להציק למצרים באו ונכנסו בתוך התנורים הלוהטים, אנו שמציווין על קדושת השם על אחת כמה וכמה שצריכים למסור נפשנו על כך ולהיכנס לשם כך אף לכבשן האש. ומתוך שראו חנניה מישאל ועזריה שרוב העם טועים וחושבים אנדרטה זו לעבודה זרה (אף על פי שידעו שאין זה כך, ואין הם מחויבים למסור נפשם על כך), והיות שעיני כל העם היו נשואות לראות מה יעשו, היה קידוש השם במעשה שלהם.

אלישע בעל הכנפיים
מקרה אלישע מובא במסכת שבת (קל, א):
ואמאי קראו ליה אלישע בעל הכנפיים?
שפעם אחת גזרה מלכות הרשעה גזרה על ישראל שכל המניה תפילין על ראשו יקרו את מוחו. והיה אלישע מניה תפילין ויצא לשוק וראהו קסדור אחד רץ מלפניו ורץ אחריו,
כיון שהגיע אצלו נטלן מראשו ואחזן בידו.
אמר לו: מה בידך?
אמר לו: כנפי יונה,
פשט את ידו ונמצאו בה כנפי יונה.
מקרה זה נראה במבט ראשון תמוה ומשונה.
מחד גיסא רואים את אלישע הולך בראש חוצות בשוק, כשתפילין על ראשו, כאשר קיימת גזירת מלכות האוסרת מעשה זה, וקובעת שכל מי שייתפס ינקרו את ראשו.

מאידך גיסא אותו אלישע כאשר נתפס על ידי הממונה שם את התפילין בידיה ומכחיש את עצם הנחתן. מתוך מעשיו לא ברור האם צריך להניח את התפילין או לא.

הרמב"ן בפירושו למסכת שבת (מט, א) מקשה:
למה נטלן מראשו והרי בשעת גזירה אפילו ערקתא דמסאנא ייהרג ואל יעבור?
ועונה שכלל זה - ייהרג ואל יעבור הוא דווקא כאשר צריך לעבור על מצוות לא תעשה,
אבל אם גזרו לבטל מצוות עשה תבטל ממנו ואל יעשה "שב ואל תעשה שאני",
בגלל שהם יכולים להושיב אותך בבית האסורים ואז ממילא לא תוכל לקיימה.

ומוסיף הרמב"ן:
דאף על פי שהיה מניחן. שמא היה סבור שלא יראהו אדם,
או שהיה מוסר עצמו למיתה שלא לבטל מעליו עול מלכות שמים,
ורשאי הוא בכך חשינו כמתחייב בנפשו.
אף על פי שאמרו יעבור ואל יעשה.
שכל מצווה שהחזיקו בה ישראל בשעת השמד,
נוטלין עליה שכר הרבה ועדיין מוחזקת בידם.

מדברי הרמב"ן מתורצת הקושיה, ולמדים שבשעת גזירה אין חיוב לקיים מצוות "עשה", אלא לא לעבור על "לא תעשה", היות שאלישע לא היה חייב במצוות תפילין היה יכול להוריד אותן.


ואומר הריטב"א שם:
אבל במצוות עשה אין אדם חייב למסור עצמו.
והראיה מתפילין, וכי כמה גדולים שהיו בימי אלישע לא קיימו על עצמם
'ונקדשתי בתוך בני ישראל'
אלא ודאי מצוות עשה שאני משום דשב ואל תעשה הא.

ומכאן שהריטב"א סובר כרמב"ן, שדווקא ב"לא תעשה" ייהרג ואל יעבור אבל ב"עשה" ושב ואל יעשה. ולכן אלישע לא היה מחויב.


וכן מוסיף הריטב"א:
שאולי השעה שתפסו אותו, לא הייתה זמן הנחת תפילין, אלא שהנוהגים מידת חסידות מניחים כל היום, ולכן לא כולם הניחו אותם, אלא אלישע מפני שהיה גדול בדור. ומכאן מובן, שהסירם היות שלא היה מחויב בהן.

קידוש השם בשואה
הבאנו את המקרה של חנניה מישאל ועזריה, שהיו מוכנים להקריב את נפשם ולא לעבור עבירות על פי גזירת המלכות. ספרי החשמונאים מספרים על חנה ושבעת בניה ואחרים שקידשו את השם. כמו כן ידוע על קהילות שלימות של יהודים שנרדפו על ידי הגויים ומסרו את נפשם. ברוב המקרים היה קידוש השם נתון לבחירתו החופשית של הקורבן, שהיה יכול להמיר את דתו ולהציל את חייו. אך בתקרות השואה נעלם יסוד הבחירה בקידוש השם. הנכונות לשרת את הנאצים לא יכלה להשפיע על גורלו של היהודי. היות שהמוות היה בטוח, בחרו רבים מן היהודים למות תוך כדי מסירת נפשם על קידוש שם שמים. כעת ננסה לענות על השאלה שהצגנו בתחילת המאמר:
האם יהודי בשואה, שמסר את נפשו על עבירה שדינה יעבור ואל ייהרג נחשב מקדש שם שמים?

הנאצים ימ"ש ידעו, שעמודי התווך של העם היו אותם יהודים שומרי מצוות, שהשתדלו לקיים את כל מצוות התורה אף בתנאים הקשים ביותר. אחיזה זו במצוות הדת חיזקה את אמונתם של יהודים אלו, ורוממה את רוחם אף בשעות שפל ומצוקה. רבים התיאורים של מעשים נוראים בנוגע לביזוי ושבירת הדת,

לדוגמה:
ערב ראש השנה פורסמה מודעה, כי על כל היהודים להחזיק את חנויותיהם פתוחות בשבתות ובכל החגים היהודיים... כשהם נתקלים ביהודי בעל זקן הרי זה גובל בסכנת נפשות. הם תולשין את הזקן בידיהם, חותכים בחרבותיהם ומכים מכות רצח. ומי שמדבר, כשהם נתקלים ביהודי החובש כובע מצחייה (א יידיש-היטעל) או בקפוטה ארוכה זה מאוד מסוכן... בכל מקום שמצאו חפץ בעל ערך דתי או נתקלו ביהודי בעל זקן, יהודי עם 'כובע מודי' או בעל קפוטה ארוכה, הם התעללו בבני הבית באופן אכזרי. את הספרים, התפילין והטליתות הם קרעו ושרפו, טליתות קטנים הם לקחו כדי לאלץ יהודים לנקות בהן בתי שימוש.
(זכור חלק ח, אוסף תיעודי למסירות נפש בגיא ההריגה, ירושלים תשמ"ט)

מוכח מכאן שההגדרה של השואה היא "שעת גזירה". לכן כל יהודי שמסר את נפשו בייהרג, ואל יעבור הרי הוא קידש את השם.

כי בשעת גזירה:
"ייהרג ואל יעבור אפילו על אחת משאר המצוות בין נאנס בתוך עשרה בין נאנס בינו לבין עובדי כוכבים".

גם לא בשעת גזירה ציינו שרוב הפוסקים סוברים שרשאי להחמיר, גם הרמב"ם ב"אגרת השמד" סובר שאדם רשאי להחמיר על עצמו והאיסור רק על הרבנים להורות לאדם להחמיר על עצמו.


כפי שראינו לעיל בפרהסיא, דהיינו שיש שם עשרה מישראל, או אפילו שיוודע הדבר לעשרה מישראל (ש"ך), מחויב למסור את נפשו אף על עבירות שדינם יעבור ואל ייהרג.
רוב מצבי קידוש השם בשואה היו בפרהסיא, וממילא היו מחויבים למסור את. נפשם אף על עבירות שדינם יעבור ואל ייהרג.


מה שכתב הרמב"ם שיעבור ועל ייהרג זה דווקא כאשר הגוי מתכוון להנאת עצמו, אבל בשואה מטרת הנאצים הייתה להשמיד את העם היהודי, ואחד השלבים היה חיסול הדת. לכן יש כאן דין "להעבירו על דתו", וייהרג ואל יעבור.

באשר לרבנים ולאישי ציבור אשר בחרו למסור נפשם אף על מעשים מסוימים, שאינם אפילו בגדר יעבור ואל ייהרג, מצאנו ברמב"ם:
"והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, אף על פי שאינם עבירות - הרי זה חילל את השם".

לכן במעשיהם קידשו את השם. לא אחת דרשו הנאצים מראשי הקהילה למסור רשימות של יהודים שיובלו לגיא ההריגה, רבים מהם בחרו ליהרג ולא למסור רשימות אלו, מעשה מופלא זה של מסירות נפש כבר תואר ברמב"ם:
"וכן אם אמרו להם גויים: תנו לנו אחד מכם ונהרגהו, ואם לאו - נהרג כולכם, ייהרגו כולם ואל ימסרו נפש אחת מישראל" (יסודי התורה ה, ה).

יהודי שנהרג בגלל יהדותו
סוגיא נוספת בדין קידוש השם שיש לדון בה היא:
-האם יהודי שנהרג רק משום היותו יהודי נחשב מקדש השם?

מימי קדם ועד לימינו נרצחו יהודים רבים בגלל יהדותם, לפני חלקם עמדה הברירה בין מוות לבין המרת דת (או ביצוע עבירה אחרת), אך לפני רבים לא עמדה כל ברירה, והם נרצחו בעל כורחם. האם אפשר להשוות יהודי שמסר נפשו על קדושת השם, אף שעמדה בפניו האפשרות לחיות (בין אם היה מחויב ליהרג בין אם החמיר על עצמו) ליהודי שנהרג בעל כורחו, כלומר, ללא בחירה באפשרות לחיות אם ימיר דתו.

הרמב"ם ושאר הראשונים והאחרונים שעסקו בנושא חשוב זה, דנו בעיקר במצב בו בא הנכרי על היהודי אנסו לעבור על אחת ממצוות התורה או ליהרג. אך כמעט שלא דנו במפורש במקרה זה.

הרמב"ם מונה את קידוש השם כמצווה בספר המצוות. מהשימוש במילה מצווה נתן לדייק שדרושה החלטה ואקטיביות מצד האדם, מיקומה בין מצוות "עשה" מראה שיש כאן קיום ולא פאסיביות.


הגמרא בירושלמי שביעית (י, ב) אומרת:
עובדי כוכבים מהו שיהו מצווין על קידוש השם?
אמר לו 'ונקדשתי בתוך בני ישראל'
ישראל מצווין על קידוש השם ואין עובדי הכוכבים מצווין על קידוש השם.
היות שהגמרא דנה בנכרי שבו לא שייך לומר, שמת בגלל יהדותו, רואים שהעיקר הוא המעשה.

בשולחן ערוך יורה דעה בהלכות קריעה (סימן שם) נפסק:
אבל רגיל לעשות עבירה אין מתאבלין עליו,
וכל שכן על מומר לעבודת כוכבים.
ויש אומרים שמומר שנהרג בידי עובד כוכבים מתאבלין עליו.

ובהלכות אבילות (סימן שעו) נפסק:
ויש אומרים שמומר שנהרג בידי עובד כוכבים אומרים עליו קדיש.

בש"ך ובט"ז ובבאר היטב כתבו:
"דווקא נהרג, מת על מיתתו לא".

מתוך השוואה בין דיני מומר שנפטר לדינו של מומר שנהרג בגלל היותו יהודי, עולה מסקנה מעניינת:
על מומר שנפטר אין אנו מחויבים בדיני אבילות
ואילו על מומר שנהרג בידי עובד כוכבים (מן הסתם היות שהוא יהודי) מחויבים אנו בדיני אבילות.
כלומר: מומר שנהרג בגלל היותו יהודי, מדרגתו גבוהה יותר ממומר שנפטר במוות טבעי.


וכן פסק בהגהות אושר"י למסכת מועד קטן, (סימן לח):
נהרג בידי נוכרי מתוך רשעו הוויה לו כפרה ומתאבלים עליו.

מכאן משמע שהוא הדין גם לגבי יהודי, שאם נהרג בגלל היותו יהודי מדרגתו עליונה ממי שנפטר סתם. אך עם זאת לא מוזכר כאן עניין קידוש השם. ולכן נראה לענ"ד, שיהודי שנהרג בעל כורחו על ידי עובד כוכבים שלא מתוך בחירה, לא ניתן לומר שמת על קידוש השם אך הוא קדוש. וכן כותב הרמב"ם לגבי הרוגי מלכות (יסודי התורה ה, ד):
ואלו הם הרוגי מלכות שאין מעלה על מעלתם, ועליהם נאמר:
'כי עליך הורגנו כל היום נחשבנו כצאן טבחה' (תהילים מד, כג)
ועליהם נאמר: 'אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבה' (שם נ, ה).

הרוגי מלכות אלו אותם אנשים שבגלל היותם יהודים קנאו בהם הגויים והרגו אותם. ועליהם אומר הרמב"ם נאמר:
"אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח".

משמע מהרמב"ם שיהודי שנרצח בגלל היותו יהודי ללא כל בחירה הוא נכלל בהרוגי מלכות
"שאין מעלה על מעלתן".

סיכום
הרמב"ם במצוות עשה ט אומר:
היא שציוונו לקדש את שמו, והוא אמרו 'ונקדשתי בתוך בני ישראל'.
ועניין זאת המצווה אשר אנחנו מצווין לפרסם האמונה הזאת האמיתית בעולם,
ושלא נפחד בהיזק משום היזק
ואף על פי שבא עלינו מכריח לבקש ממנו לכפותנו שלא נשמע אליו,
אבל נמסור עצמנו למיתה ולא נתעהו לחשוב שכפרנו אף על פי שלבותינו מאמינים בו יתעלה. וזאת הא מצוות קידוש השם המצווים בה בני ישראל בכללם רוצה לומר התרת עצמו למות בידי האונס בעבור אהבתו יתברך וההאמנה באחדותו...

מכאן ניתן להגדיר קידוש השם:
מעשה של מסירות נפש שעל ידו מתקדש שם ה' אלוקי ישראל. מעשה ופעולה של יהודי או יהודים אשר בפעולתם עשויים לעורר רגשי כבוד והערצה לעם ישראל, בה' אלוקי ישראל ולתורתו.

החלק הראשון של ההגדרה דן באותם יהודים:
-אשר נאנסו על ידי הגויים ובחרו למות,
-או שהחמירו על עצמם ומתו על שלמות התורה, במקום שלא היו מחויבים לכך מן הדין,
-וכן אותם קדושים שנלחמו במערכות ישראל במחתרת ובצה"ל, ומסרו נפשם על קדושת השם, העם והארץ.

והחלק השני מתייחס לאלו שבחייהם מקדשים את השם,
וכדברי הרמב"ם בהלכות מלכים (ז, סו):
ומאחר שיכנס בקשרי מלחמה ישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפה ולא יירא ולא יפחד, ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו אלא ימחה זיכרונם מלבו ויפנה מכל דבר למלחמה, וכל הנלחם בכל ליבו בלא פחד ותהיה כוונתו לקדש את השם בלבד מובטח לו שיבנה בית נכון בישראל ויזכה לו ולבניו עד עולם ויזכה לחיי העולם הבא שנאמר: 'כי עשה יעשה השם לאדוני בית נאמן כי מלחמות ה' אדוני נלחם והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ה' אלוקיך'.