תיבה תודוסיל לשמ

יתוברתה רבעמה רבשמ
ןוטיב זרא תרישב

קקח רופלב

ג"סשת ,ח"ל עובמ ךותמ


חרזמה ידוהי ווחש יתוברתה רבשמל בקונ יוטיב ןתנש ןושארה ררושמה היה ןוטיב זרא
תוהזלו השקה רבשמל וסחייתהש םיפסונ םירצוי ומק ויתובקעב .ץראל רבעמה תמחמ
איה הלא םיררושמ לש םהירישב תבצעמה היווחה .ויטעב המרגנש העורקהו היוצחה
םירחא םיררושמכ ןוטיב זרא .תיטמוארטו תבאוכ היווח התייהש ,באה תומד תוצפנתה
םהרבא ,יאנב רורד-ץרפ ,סה הרימא ,קקח רופלבו לצרה ,רזוע ףסוי ,קמוס ינור) ורוד ינב
תומצוע תא םילמב חסנל עדי אלו םליא היהש רודל יוטיב ןתנ ,(םירחאו ויבא המלש ,זוע רב
הליפנה באכ תא ואטיבש םה םידכנה - םלועל ישילשה רודה ינב ויה םיררושמה בור .ובאכ
תניחבב התייה 70 -ה תונש ףוסב ןוטיב זרא לש ויריש תעפוהש אלפ ןיא .םיבסהו תובאה לש
.("ענענה רפס" :ינשה ורפס םש לע) "ענענה תכפהמ"כ תאז ורידגהש ויה .תיתורפס הכפהמ
רבעמה לשב םבאכלו םאלסיאה תוצרא ידוהי לש םילופכה םישרושל היצמיטיגל ןתנ ןוטיב
(1979) "ענענה רפס" ,(1977) "תיאקורמ החנמ" :םיצבק השולשב םיללכנ ויריש .יתוברתה
.(1990) "תושבי ןיב רופיצ"ו

יתוברתה רבשמה
.תואיצמה ןיבו תינויצה היגולואידיאה ןיב - טקילפנוק וליפאו - חתמ רצונ הנידמה תמקה םע
היה םילועל סחיה ךא ,תורוד לש םולח שומימכ היילעה תא הבייח ןכא תינויצה היגולואידיאה
םלהל ,םישדחל םיקיתווה ןיב רבשמל םרג תונוש תויוברת לשו תונוש תודע לש שגפמה .הנוש
.ידדה
רצווייש וויק םהו ,תוברת יקקוחמ םמצע ואר ,הפוריא תודהי יאצוי םבור ,םידסיימה תובאה
ךילהתב ונתשי ,התוחנכ הספתנש ,םתוברתו םילועהש ונימאה םה ."שדח ידוהי" לש םגד ןאכ
םילועל םייתעבש רמ היה אוה ךא ,הפוריאמ םילועל רמ היה ךילהתה ."ךותיה רוכ"כ ראותש
.הפוריא תודהי יאצוימ ובורב זא היהש ,טילשה דסממל רוכינ ושחש םאלסאה תוצראמ
תוברתהו ,ופיצש הממ הנוש התיה ץראה .םולחה לש ורבש לומ םיבזכנ ושח םילועה
,הפוריא ברעממ םיאבל רקיעבו ,הפוריא יאצויל .יתרוסמה םמלוע לע המייא תינרדומה
תפוקת"ב רבכ לח תוינרדומל תויתרוסממ רבעמה ןכש ,ףירח תוחפ יתוברתה יונישה היה
ץראל רבעמהו ,יתרוסמ םלועמ םבור ועיגה חרזמה ידוהי םלוא .םאצומ תוצראב "הלכשהה
ץראב ןאכש דועב דובכלו תויצל ,םר דמעמל הכז רבעבש ,החפשמה-יבא לש ודמעמב עגפ
תוטטומתהל ומרג תוביס יתש .הערכהה תוכז לעבלו תוכמסה רוקמל דוע בשחנ אל אוה
םילועה ושגפ ץראב ןכש ,םיכרעה תכרעמב םילדבה התייה תחאה :תילכראירטפה תרגסמה
היינשה הביסה .ךעד תורודה תמכוחל דובכהו,תונשדחלו היגולונכטל הינפ תאשונה הרבח
לע רומשל רתוי דוע השק םירוהל היה ,םיריעצה תא סנ לע הלעמה ,וז הרבחבש התייה
.תירבעה הפשב םתטילשבו םתלכשהב םהילע ולע םהינבש ןוויכ ,םמוקמ
ויה םינבה רוד לע תוכלשהה .תובאה רודל קר אל שפנ חפמ ליחנה יתוברתה רבעמה ךילהת
היה םינבה רוד .יטמוארט היה רפסה-תיב תוברתל תיבה תוברת ןיב תומיעה .תוחפ אל תושק
ושח ךא ,"תבשחנ" הניאש ,תיבה תוברת חכונל רוכינו הכובמ ושח םה :ךוותב םיעולק לש רודל
.םתוהזמ םלעתהש רפסה תיב יפלכ םג רוכינ

רבשמל םינוש הבוגת יסופד
םיריש שי .תויוברתה ןיב טקילפנוקל םינוש הבוגת יסופדל יוטיב שי ןוטיב זרא לש וירישב
בלתשהל תלוכי רסוח םימעפלו) הל תודגנתהו תטלוקה תוברתה יפלכ האחמ םיאטבמה
רחבמב ןויע תועצמאב םירבדה תא םיגדנ .תיתוברת הזתניסל הפיאש םיאטבמה שיו ,(הב
.םיריש
ןוצר לש הבוגת סופד יופצ -םירוהה תוברת תא תקחודה תטלש תוברת שי ובש בצמב
("תיאקורמ החנמ" ורפס ךותמ) "ףוגנזידב היינק ריש" רישב .השדחה תוברתב זחאיהל
:יתוברת רבעמ לש ןויסינ ירופאטמ ןפואב ןוטיב זרא ראתמ
."לוורב םוקמ אוצמל ידכ / שרוש תונקל ידכ / שרוש תוכהל ידכ / ףוגנזידב תונח יתינק"
ישגפמל םילמס ,"לוור"ו "ףוגנזיד"ב תושרתשהכ תראותמ שדחה םלועב תושרתשהה
אל ."היינק ריש" :ןולשיכ לע תזמרמ רבכ המצע תרתוכה .ביבא לתב ההובגה הרבחה
זירכמ ררושמה .דבלב תינמז תוהשב רבודמ .שדחה םלועב עבק לש תועקתשהב רבודמ
תונקל" רמואו קיידמ אוה דימ ךא ."שרוש תוכהל" ,הז םלועמ קלח תויהל ונוצרש םנמא
םייתוהמ םניאש םיינוציח םירבד ץמאמ אוהש ךכב האדוה ,תימצע הינוריא ךכב שי ."שרוש
.ההובגה הרבחה וליבשב יהוזש ,ול
:בתוכ אוה ךשמהבו
המ / לוורב םישנאב שי המ / לוורב המ / לוורב םישנאה םה ימ / לוורב םישנאה / לבא"
ינא / ילא םינופ לוורב םישנאהשכ / לוורב םישנאל הנופ אל ינא / לוורב םישנאב ךלוה
."דאמ תנכדועמ תירבע / ינודא השקבב / ינודא ןכ / תויקנ םילימ / הפשה תא ףלוש
תינגומוה הרבחכ םיעיפומ םהו ,"לוורב םישנאה" ףוריצב םילמוסמ שדחה םלועב םישנאה
הארנ .היתומכסומ לע ההותו השדה הרבחה יבגל ינוריאו ןקפס רישב רבודה .ולומ תדמועה
םימתבו תמאב ןיינועמ וניאש םג ןכתי .ויניעב םינפ-תדמעה הלוכש ,וז הרבחב רז שח אוהש
םינפ דימעהל ץלאנ אוה :המודמ איה - תרושקת תרצונשכ םגו ,("הנופ אל ינא") וז הרבחב
ףלוש ינא") קשנב שומישכ ראותמ םהלש הפשב שומישה .םייתוכאלמ סומינ ינוניגב זוחאלו
?תוברקתהה תאצות המו .ול יתוהמ וניאש ינוציח ילכב ,("הפשה תא
:בתוכ אוה
."ןאכ יל םירידח יתלב / ןאכ םיחותפה םיחתפהו / יילע ןאכ םיהובג / יילע ןאכ םידמועה םיתבהו"
.ךייש אלו רכונמ שח אוה .ודבוכבו ותמצועב וילע רגוס ,קזוחו םייאמ ול הארנ שדחה םלועה
םיחתפ שי ."םירידח יתלב" םה ,תאז לכבו .וינפב חותפו ןימז לכה הרואכלו ,"םיחותפ םיחתפה"
ףוריצה .הז םלועב םוקמ ול ןיא תאז לכבו ,ךרד ינוויכו תויורשפא לש שדוג ,שדחה םלועב םיבר
השגרה איה וינפב שדחה םלועה לש תוריגסהש הבשחמה תא קזחמ "ןאכ יל םירידח יתלב"
?ןורתיפה ,אופיא והמ .תיביטקייבוא הדבוע אלו ,ולש תיביטקייבוס
תירבעלו / םירוורפל רוזחל / םיצפח זרוא ינא / ףוגנזידב תונחב / תילולפא העשב"
."תרחאה
דמעמה לע רותיוובו ולש וישרושל הבישב ,תירוקמה תימצעה תוהזל הרזחב רבודמ הרואכל
ךותמ ,ומצעל ןמאנ תויהל הצור אוה .השדחה תוברתב בלתשהל תונויסנה לעו ךוותב עולק לש
לש השוחת שי .תילולפא העשב איה הרזחה .שדח שרוש תיינק לש תורשפאה יבגל תונקפס
םגו חמצ הנממ תיטנתואה הרבחל ,םירוורפל רזוח אוה .לשכנש והשמ לש ףוסו םוי ףוס
. ףויזה תלוטנ תוהזלו ולש תירבעל
רקוב הלעיו תילולפאה רמגית רשאכ היהי המו :ריוואב תפחרמה החותפ הלאש ריאשמ רישה
וירישב הז טקילפנוקל ןורתפהו ,םיפסונ םירישב םג הז אשונל שרדנ ןוטיב זרא ררושמה ?שדח
.יעמשמ דח וניא

הזתניסל ןויסנ
ןיב ךוותב עולקה יריש רבוד ראותמ "םינושאר עקר ירבד" ,ןוטיב זרא לש רחא רישב םג
ירבד רסומ ררושמה :המימת איהו ,רבד תזמרמ הניא ןיידע המצע תרתוכה .תויוברתה
דואמ וירוה תוברתש ררבתמ .ולש הארשההו הקיניה תורוקמ לע ,ירישה ומלוע לע עקר
תספתנ םאה .ותריש תא ורפהש תויומדכ ויבאו ומיא תא ראתמ אוהו ,וב תשרשומ
:רישב םיתב ינש הל שידקמ אוהו ,רתוי תיטננימודכ
קותמ בלח תובילחמה םירופיצה ןקמ / רחא קוריב םיקוריה םיחישה רפכמ / ימא ימא"
תועבצאב תוער הקיחרהש ימא ימא / .הליל דועו הליל ףלא ירימז שרעמ / קותמ לכמ
."תוהמאה לכ םשבו הזח תואקלהב / תודרצ
,רחא אוה קוריה ובש ידגא ןדע ןגכ ראותמ רפכהו ,םאה לש התודלי רפכל עגעגתמ רבודה
תראותמ רבעה תוברת .הליל דועו הליל ףלא ירימז יוור ריוואהו קותמ לכמ קותמ אוה בלחה
לעפתמ ררושמה .ומיא לש אלפומה המלועל שח אוהש היתפמאב ,היצזילאדיאה ךרד לע
תוקוחרה ,תויממע םיכרדב ערה םע דדומתהל תעדויו תוטשפב םייחה תא היח איהש ךכמ
,"תוהמיאה לכ םשבו הזח תואקלהב ,תודרצ תועבצאב" :תיברעמה תוברתה לש םיגשומה ןמ
ןיא בכרומה ומלועב יכ עדוי ומיאל עגעגתמה ררושמה .ערה תא חצנל םאה החילצמ ךכ
.עורלו םיטקילפנוקל םיטושפ תונורתפ
תוכלהב יקב היהו ,(רתסנה תרותב) "תומלועב קסע"ש באה לש ומלועל םג ףסכנ ררושמה
:באה לש םלשה ומלוע תא ראתמ אוה ךכו .תודהיה
ןיאמ יקב היה רשא / יקנ קארעב תותבש שדיק רשא / תומלועב קסע רשא / יבא יבא"
."תסנכ תיב תוכלהב / והומכ
אוה המכ דע ,תויוברתה ןיב עורק אוה המכ דע םילגמ ונאו ,ולש ומלוע רואיתל עיגמ אוה ןאכו
:תינרדומה תוברתה ןיבו וירוה תוברת ןיב ךוותה עולק
/ ןנשמ יתייה / םינשי ויה לכהשכש / יביל ךות לא קחרה / ימצע יתקחרהש / ינא ינא"
."תיאקורמ/תידוהיב / ךב לש תונטק תוסימ / יביל ךות לא קחרה
תמאב לגוסמ וניא אוה ךא ,ולש הקיניה תוברתמ ,רבעה םלועמ ותורגבב קחרתה רישב רבודה
,וביל לא רזוח אוה .םיימינפה םיפתרמה בוש םישחור ,עדומ-תתה ץרופ הלילב .ומצעמ חורבל
הקיסומה .םידוגינה ןיב סויפ שפחמ ףא ילואו תומלועה ינשב יח אוהש ול ררבתמ זאו .ומצע לא
התוא םזמזמ אוהו ,השדחה תוברתה תא תלמסמ (!ךאב לש תוסימה ,הנצקהבו) ךאב לש
טקילפנוקה ןמ אצומכ תיתוברת הזתניס לש ןורתפ ןאכ זמרנ םא רורב אל ...תיאקורמ תידוהיב
ינשש ,הארנ .הל לחיימ הכ אוהש הזתניסה לע תימצע הינוריא יהוזש וא ,ותוא ערוקה
.םיימיטיגל םישוריפה

תיאקורמה תוהזל רוזחל רשפא יא
תלאש ,תויטנתואה תלאש התמצוע לכב בוש הלוע ("ענענה רפס" ךותמ) "החיש ריצקת" רישב
.תטלשה תוברתל תיבה תוברתמ רבעמב תוהזה לע הרימשה
ןמ אנא" / תיאקורמ תידוהיב קועצלו ףוגנזיד עצמאב ץורל / יטנתוא תויהל הז המ"
."(סלטאה ירהמ ינא / סלטאה ירהמ ינא) "ברגמלא ןמ אנא ברגמלא
הלאשב רבודמ .תירוקמה תוהזה תרימש לע שקעתהל אוה טקילפנוקל ןושארה ןורתפה
המדקש תירוקמה תוהזב קובדל ךרוצ שח ירישה רבודהו ,תוהזה לע קבאמב ,תימויק
ותוהזל תרכונמ דאמו תיפרומא תוהזכ תספתנ תילארשיה תוהזה .תילארשיה תוהזל
ןאכ שי :"קועצלו ףוגנזיד עצמאב ץורל" :הלודג שפנ תרעסב תובתכנ תורושה .תירוקמה
םג הנושה תוינתאה תא אטבלו םר לוקב קועצל ,תוחמל ,הטוב ןפואב סירתהל זע ןוצר
תוילארשיה בלב ?הפיאו .(ינתא שובל) הנוש שובלב םגו (תירוקמה הפשה) הנוש רובידב
םואתפ תצרופה הקעצהו תאזה הרעסה ,"לוורב ,ףוגנזיד עצמאב" :תינגרובה תיזנכשאה
ימינפ טקילפנוקל יוטיב ןתונ ירישה רבודה .הקונחו הקוחדו הקוחמ התיהש תוהז םיאטבמ
,יתוברתה רבעמש ריחמ םלשל ןכומ ירישה רבודה .תאזה תוצרפתהה תא בינהש וכותב
:תירוקמה ותוהז לע רומשל הצור אוה .קנחמב תויחל ןכומ וניא אוה ךא
זירכהל וא / (שובל ינימ ,היברזו לאמע) ןינועבצב לוורב תבשל / יטנתוא תויהל הז המ"
."(יאקורמ םש) שייז ינא ,שייז רהוז יל םיארוק אל ינא :לוקב
ןורתפה ,בוט הזחמב ומכ ךא .תוהזה טקילפנוקל ןורתפה והזש הארנ רישב הז בלש דע
הזו ,אל הזו" :וכותב רבשה עיפומ רישה ךשמהבו .יתימאה ןורתפה ינפל עיפומ המודמה
תוהזה לאו תויטנתואה לא הבישב אצומה רסוח לע העיבצמה רבעמה תרוש יהוז ."אל
:תבכרומ רתוי תואיצמהש ררבתמ .תינתאה
תאז לכבו / םייכינח עוקיפ דע הפב תרחא הפש תחפוט תאז לכבו / אל הזו ,אל הזו"
."םיבוהאו םייוחד תוחיר םיפקות
לע תזמרמ "החיש ריצקת" רישה תרתוכ .ותמצוע אולמב בוש עיפומ טקילפנוקהש ררבתמ
םאה ךא ,תינתאה תוהזה םע השק רבודל .ומצע םע רבודה לש תימינפ החיש לש ריצקת
בצמה תא יח אוה .אלש ררבתמ ?תויטנתואה לע רתיו םאה ?הינשה תוהזב תואדווב רחב
תויהל דוע רשפא יא .רמגנ וניאש עסמל ךפוה תוהזה שופיח .הערכה תלוכי אלל בכרומה
לע רומשל לוכי ךניא ,תורומת לש ןדיעב .הנתשמ לכה יכ ,תיוושכעה תואיצמב יטנתוא
.תרחאה תוהזל רבעמה םג ול השק אסיג ךדיאמ .ךתוהז לש תויעבטה לעו תוינושארה
איה .תיוושכעה תוהזה לע תמייאמ דימת (וירוה תיב לש תינתאה הפשה) תרחאה הפשה
תוהזה תומילש לע םימייאמו דימת םיצרופ םיפתרמה .םייכינח עוקיפ דע בושו בוש תצרופ
.השדחה תילארשיה תואיצמב תמקרנה
:באוכו יטמרד אוה םויסהו
."תולוקה לילבב דבוא / תוגעה ןיב לפונ ינאו"
.ןורתפ אלל ,ךוותב עולק רתונ רבודה

אשונהש ןבומ ךא ,ןוטיב זרא ירישמ השולש תועצמאב םגדוה יתוברתה רבעמה רבשמ ,םויסל
תא ,(29 'מע ,תיאקורמ החנמ) "היספלא הרהוז ריש" תא ריכזנ .םיפסונ םירישב הלועו ץרופ
'מע ,ענענה רפס) "ןארפלוא סקסקלא" תאו (13 'מע ,ענענה רפס) "תוחירה ןוקית" רישה
.(18-16
,"תושבי ןיב רופיצ" ךותמ) "תיבה תודוסיל לשמ" רישה ךותמ תורוש שולשב יירבד תא םייסא
:(18 'מע
תודידי לש םירמוח ,ונחנא המ ונחנאו"
הדידנו הדידנ
."תיבה תודוסיל לשמ