יוקיחו תמא לע

ןייטשריב לסוי

ט"נשת גל עובמ

ןקז לעב ,ןימינב ילש דודה לע ,יתדלונ הבש הרייעה ,הלאיבמ ףייע דיגמ לע אוה הזה רופיסה
סוכרמ םשב טייח ,םילשוריב ןאכ ילש ןכש לעו ,ןילופב הרייע התואמ אוה ףא ,וינפל ךלהמ היהש
הפילח ומצעל רפת .םלשומ טייח רבכ היה הווצמ-רב ליגב דועו םינומשמ הלעמל ןב אוהש
םיטמק ורצוויי אלש ידכ םינפל תוטשומ םיידיב דעצו תואריהלו תוארל בוחרה לא אצי ,תמלשומ
.םיקלח וראשנ םילוורשה ,םיטמקב ואלמתה ןמזמ רבכ וינפ .וילוורשב

אבאל יתרמא תיבהמ אצישכו ,ןוקיתל םייפגמ ילש אבאל םעפ איבה ,בייל-הירא ,ףייעה דיגמה
יצינאב יתנחבה יכ יתינע ,רבדה יל ןיינמ אבא לש ותלאש לע .שקב רחוס םתסה ןמ הזה שיאהש
ליעמה ,םוקמל םוקממ דדונה דיגמ וניה בייל-הירא .העוט ינאש אבא יל רמא .וליעמל םיקובד שק
אלא רחסמ-שק אל .רוזאבש םיתבב םינרזמה ןמ אוה וב קבדש שקהו תולילב הכימש ול שמשמ
.תורז תוטימ-שק

.וידימלת ןיב ינאו 'רדח' חתפ ,תותימצל התיבה רזח ,תורז תוטיממ דיגמה ףייעתה םימיל

?הרות ונדמל
.םירופיס רפיס
.םיאתמה להקה יתייה אל ינאו
.שפנב יצחו טמק רבכ ול שיש ןיזאמל םיקוקז ,רבס ,ולש םירופיסהו ,יתייה םיחחרפ ןב חחרפ

.בותכו אורק ועדי אל ףא םקלח .וידימלת ירוה לצא םיטמק יאצחו םיטמק אצמו בייל-הירא שפיח
ביבס בסה ףסאש םידוהיה ןיינמשכ הליפתה ינפלו ,תסנכ-תיבל ותיב תא ךפה תבש תולילב
רפס לע ודי-ףכ תא בייל-הירא חינה ,םיריעז םיטומפב תבשה תורנ וילע וקלד רבכש ונחלוש
.םהיניב לידבהל ןתינ דציכו יוקיח לעו תמא לע רופיס הפ לעב רפיסו ,וינפל חנש חותפ

ףס לע ויהש ויניע תא החוורל חקפ ,הסנרפ תוגאדב דורט היה וייח ימי לכש רלדנס ילש אבא
ידוד םגו .יוקיחל תמא ןיבש לדבהה תא ןיבהלו םייחה לועמ רענתהל ןמוזמו ןכומ היהו ,םונמנה
ריבגה ונורגב חופתהו ולומ ובצינש םיטומפה רבעל ונקז תא חלש ,אבא לש ריעצה ויחא ,ןימינב
ינפל ןעט תחא אלו םירפכב ךלה היה הז ידוד .קספה אלל דריו הלע .תושגרתה בורמ ובצק תא
היחיו ,וייח ימי לכ ךלי .לארשי ץראל לגרב ךליו דחא רקוב םוקי .ןוויכה תא הנשיו םוי אוביש אבא
םאו .עדוי וניא ןובשח םג ,בותכו אורק עדוי וניאש יד אלש םעפ ול ריעה ילש אבא .שדוקה ץראב
.חוטב אבא היה דחא רבדב םלוא .הב תויחל ןמז ול ראשיי אל ירה ,לארשי ץראל וייח ימי לכ ךלי
ול האריו וינפל ךלי ןקזה .ךרדב דוביאל ךלי אל אוה ,םירוסייו לבס ,ןימינב ידודל הרקי אלש המ
...ןוויכה תא

.הצוחה ורקדזה הבש םיציפקהש העורקו הנשי הסרוכ בייל-היראל ול התייה ?יתייה ןכיה ,ינאו
םמורתמ ץיפק לש לותיפ דעבמ יתלכתסה ,םיציפקה ןיב יתלתפתה ,קמוצמו ןטק דלי יתייה
רופיסה תא חתפש ,ףייעה דיגמה ,ילש יברה לש ולוקל יתבשקהו ,ןחלושה ביבס םיללפתמב
:קיתע ןוגינב יוקיח לעו תמא לע

המק .וחצינו ומחלנ .וחצינו ומחלנ .יניס רבדמב תומחלמ ולהינ םירצממ םידוהיה ואצי רשאכ
עסיורג א' אלא 'הלודג הלהב' רמא אלו ,שידיי רביד בייל-הירא .רבדמב םימעה ןיב הלודג הלהב
םיטבשה ישאר תא ףסא ,םלוכמ לודגה ,דחא ךלמ .רבדמב םימעה לע הלפנ המיא '.עגאווערט
.הצע סכטל ידכ םימכחה תאו ולש

.לאש "?וחוכ המו הזה ידוהיה םעה והימ"
םהל שיש אלא ,םילודג ךכ לכ םירוביג םניא םמצעלשכ םידוהיהש דחא טבש שאר ול בישה
.הכאלמה תא םנעמל השועש םיקולא

:לאשו רזח אוהו שידייב אוה ףא רביד לודגה יניס ךלמ
םיקולא םהב האר המ "?קלאפ ןשידיי ןראפ קישטשאי םעד טאג רעד יוזא ךיז רע טסיירעצ סאוו"
?םנעמל עגייתמ ךכ לכ אוהש

,יבא רבעל עבצא טישוה ,וירבדב אתחנתא השע ,וטבמ תא ףייעה דיגמה בייל-הירא ףיעה ןאכ
רעפנש הפו תורועפ םייניעב בשי אבא .ןוכנ בישקמ אוה םא ותוא לאשו ,ילתפנ-חנ ,ומשב ארק
בורק בורק חולש היה ונקזו תכלמ ןורגה חופת רצע ,ןימינב ידוד לצא .תישילש ןיעל היהו אוה םג
.רואל ךשמנה ידוד לש ונקז דמע יניע ינפלו םיציפקה ומלענ ילצא וליאו .םיקלודה תורנה תא

סוכרמ ,ינכשו ,םילשוריבש היבלט תנוכשב יתיבמ יתאצישכ עובשה ישארב ויה תורנהו ןקזה
:תעדל שקיב ,טייחה
"?הז ןאל"

םירוספורפ ,םיררושמ ,םירפוס םע שגפמל תירבעה הטיסרבינואל רהממ ינאש ול עדונשמ
ול בשוח המ םהל רמואו ,דסח ומע השעאש .ומשב המ-רבד םהל רוסמאש שקיב ,םיאנידמו
וסנשיש ,תמא ףס לע םע הב ףסאנ רבכו ,תמא לש הנידמל וניכזש ןוויכמ ;ונא ונימיב קיתו טייח
.יוקיח-קדצ אלו תמא-קדצ תצק ושעיו םהינתומ תא

ריבסיש יאנתב רסמה תא םהל רוסמל יתחטבהו תעה לכ הב זחאש הזיחאה ןמ ידי תא יתררחש
.שגפמב ךכ לע ינולאשי אלש םהיניב לדבהה תא יל

:ונושל הצק תא יתיארו וענ ויתפש ,םיטחמ ילב אל ,טייח לש טבמ סוכרמ יב ןתנ
."הבושת רבכ איצמת ךרדב .עס .עס ?לדבהה תא עדוי אל ימ .םטמוטמ היהת לא"

בייל-היראל בוש יתינפ .הבושת ישארב יתאצמה אל 9 רפסמ סובוטואב הטיסרבינואל ךרדב
ןיינעב יניס רבדמב לודגה ךלמל טבשה שאר ותוא בישה המ ויפמ עומשל ,ףייעה דיגמה
תא בהאש ,ומש םהרבא ,גיהנמ םעפ היה הזה ידוהיה םעלש ול רמא .םידוהיה לש תונוחצינה
.ונב תא בירקהל וליפא היה ןכומ .םיקולאה וילע הוויצ רשא לכ תא השעו תמא תבהא םיקולא

:רמאו לודגה ךלמה םק
אוה םג "?ןברק א רימ ךיוא :שידייב ךלמה רמא הז תא םג "?ןברק ןכ םג ?ןב בירקהל ?לכה הז"
.ותוא טחשיו וינבמ דחא חקיי

לש ורבעלו ירבעל טבמ םג חלש ,םיבוסמה תא ףוטח טבמב ףסא ,ולוק תא ףייעה דיגמה םירה
"!יתובר !יתובר" :םיימעפ ארקו חותפה רפסב קפד ,ודי תא םירה ,םיציפקה ןיב לתפתהש ףסונ דלי

.תורואה לא סנכנ ונקזש לכ שיגרה אלש ,בושק ךכ לכ היה ,םירפכב דדונה ,ןימינב ידוד

.שק ומכ רעבו קלדנ ידוד לש ןקזה .שא יתיאר "!יוקיח והז !יוקיח והז !יתובר" :בייל-הירא זירכהשכ