יארב תואובב

טאלב םהרבא

ט"לשת ד"י עובמ

ןולחה חכונ .א
ינבמו םיפירצ .םיידי בחר חטש ינפ לע םירזופמ וינתיבש םילוחה תיב לא הליבומ הלולס ךרד
תואשדמה רבעל םיעורק םילודג תונולחו ,ויתכריבו לולסמה ידצ ינש ךרואל םיעוקת ץע
.הרטממ ימ תופולז

- ונעספ .ודצל ינאו לתלותמה ושאר לע הריעז הפיכ שובח אוה .ןוימה רדח דע לגרב ונכלה
.תינרוחא ןורחא טבמ תונפהל ילבמ חטובו וולש אצי תיבה תא .םירהרוהמו םירועס ,םיממוד
םתואו קחיש םהילע תפצרמה ינבא לע ךרד ,ורפס תיבל םוי לכ רבע ותוא בוחרה ךרד ףלח אוה
ישחר תא העיבה אל תינוציחה ותוזח ךא ,םיצר םידלי לא טבמ ןסכיל ,ריג ינמיסב ןמיס
לע ךוסנ היהש תוליצא לש ןווג ול וויש רשא ןח תומוג ושרחנ תוילילכחה וייחלב .ובל ירופרפ
.תוכרואמה וינפ

םע םישנו ,םד בז עוצפ הבג לעו ,הקנולא האצוה קיהבמ סנלובמאמ .תרווככ המה ןוימה רדח
בשי םשו ,פוקסוטטס םע םיבצע ףורט אפור לטלטנ הפ .םיבנשאל וקחדנ דיב םיספט
דמע אוהו - תושידאו חור רוקב הירגיסה תא ןשיעו יטיקסא ריזנ ינפ לעב ףקשוממ טנטסיסא
.שירחהו םימשרה תא טלק ,תיווז ןרקב

שובל ,42 .סמ ןתיב ,רופאה ןתיבה לא הנפ אוה רומקה וחצמו םרומה ושאר םע זראכ רימת
םיסופת וירדחש ךוראה ידוושה ףירצב רשא הקלחמה לא סנכנ ותבשחמב זכורמו ןבול ידגב
םילוח ,תולולגו םיקרזמ םע ובבוס םירוחצ םירוניס תוטוע תויחא .תועצומ לזרב תוטימב
.רפס חתפו הילע בשייתה ,ותטימ לא שגינ אוהו ,וחנאנ

ויה םימיה .םימי םג ףוסבלו תועש בוש ,םיעגר רפס הליחת .תודבכב להנתה ןמזה ןיגולרוא
.קומסה םיחותינה רדח לא - ץוחה לא ףיקשהש ןולחה דיל דמע אוהו סוחד ריואה .םיאל
תא שח ילוא .שמ וניא אוהו - תולעננו תוחתפנה תותלדה לא ןווכמ וטבמו ודמע לע בצינ תועש
.ול הנענ אוהו שפנ ןויווישב ולבס תא תאשל ובס תשקבל רתענ אוה ךא ,אל ילואו - ול יופצה

ששוב לייאה קרו חרוז רואה ,ךורע היה ןחלשה .הדקעה תארקל ךלה אוה עוגרו חטובו אג
...אובל

...הנורחאה ושמש עוקשב הארו רענ דמע ןולחה חכונ


םולש :הל רמא אוה .ב
ןרותהו ופלחתה אל תורמשמה .הקעזא ינומעפב וצחל םילוחהו 42 ןתיבב רוא היה םימת הליל
הטימ .תזמור תיפסכהו רהה הלעמב רהוד םוחדמה .ולכ טהול 51 הטימב הלוח :ןמויב םשר
םדרנ רענה .םימשל תועקובה תוקעצ זוחא ןתיבה ,םיבאכב לתפתמ הלוח ,תחנוג 60 .סמ
הלהו שבוחה םע דדותסה אפורה .הדדנ ותנשו ותמונת תא עירפה שערה .ןיגוריסל ררועתהו
.הלילה לכ ותרמשמ לע דמוע ראשנ

השיגרה ושפנ לע ומתוח תא עיבטה ןואשה .שחרתמה ירחא תוחותפ םייניעב בקע רענה
.םיבהלושמ ודצר םימומעה וינושיאו

הרק העיזו ,ררועתה אוה .ףירצה ילתכ ןיב ויפנכ תא שרפ לילה רוחשו ןתיבה לע דרי דבכ ןנע
אוה היפצ אלמ .הרופאה הרקיתב תוצוענ תוהובה ויניעו ןדקרפא היה בוכש .וחצמ תא התסיכ
אוה האובב קרו ,םירוויחה וינפ תא ביעה לצו ...םשל ותסינכ םרט התוארל הצרו ומאל הכיח
הקשנו ותוא הקביח ,טאלב וילא השגינ םאה .תוגונעה וייחל לע טשפתה ךויחו העמק םמורתה
בכש אוה .םימודמדב עקשו חנצ בוש המ תוהש רחאל ךא ,הילא ודמצנ תובורחה ויתפשו ,ול
,ויתורעש ןיב וגרתשה היתועבצאש וילע הנוכרה ומא תברקב שיגרה ,םיפופר וישוחו םומה
הנבל הלגעל חור רצוקב ןיתמה אוה רקובה תועשמ .ךרה ופוג תא הבבילו הפפל המיענ הלקהו
בשחו ולוכ עזעדזנ וינזאל עיגה םילגלגה תשיקנ דהשכ םעפ לכו ,םיחותינה רדחל והליבותש
.עיגה םרט ורותו ,וישוח תא ףרט הרוטרט ,הבשו הענ הלגעה .ותחקל םיאבו םיברק רבכש
יפוטע וידיב זחאו ,תיטנגלאה ותינוכמב העש התוא בשי דוע הרוחשה תירולבה לעב חתנמה
.הכיחו רסייתה רענהו ,ךרכה יליבשב גהנו הגהה לגלגב תופפכה

ןתיבל םעפה העיגה ,םיראטינס ידיב תלבומ הנבלה הלגעהו ,רוטקודה עיגה םוי ירהצב קר
הלגעה לע והוביכשה םיחאה ךא ,םיחותינה רדח דע תכלל הצר ,וילגר לע םק רענה ,42 רפסמ
! ,םולש : הל רמאו ודיב ףפונ ומא רבעל ותונפבו ,רענה רוענ ףסה די לע .האיציה תלדל ונפו

.םמדו ,טומש ושאר ,בכשנ אוה ךא "בושת ףכית ןה" - םאה העתרנ - "םולש יל דיגת המל"

...דוע רזח אל אוה -

? המל .ג
תבשונ תינוותס חור ,בלה חול לע לזרב ליטמ - העש לכו ,םייתלצעב םיענ ןועשה יגוחמ
.תיבב תכלהמ תכלש לש תוימומגעו ,תולילק

וילענ .רקוב תעל ןומעפכ לצלטצה ברעה ולוקו הלא תוריק ןיב ףפותסה םושלש לומת קר
דעסמ לע .ויסיכמ וכפתשה םיקחשמה שרגממ לוח יריגרגו ,ףפט לכ םע ושקנ תורמוסמה
וכויחו ותמוק אולמב ךלהתה אוה ושמקש םיחרפ ילועבג - ןחלשה לעו ,חותפ רפס חנז הפסב
,םלוכ ינפ ליבקה אוהו ,ואבו ואצי םיער .הלעננ תלדו החתפנ תלד .ןח תיוול ול הוויש בבלנה
.םושלש לומת קר - ןאסו ולוכ רהנ תיבה לכו ,םתא חס
ןיב תררובו תודופצ היתפש ,תוקמוצמ הינפ ,החוחש התמוק .הריעצה םאה תדמוע...
וטטרשש םיידיה תובקע תא אוצמל הצור איה תויתואהו םיווקה תורושב .תונשיה ויתורבחמ
תורשקנ תועמד .הדוקנו קוספ לכב הטבמ תא תצעונ איה הביתכה ןחלש לע הנוכר .םתוא
,םירוענו תודלי לש הכורא הפוקת ינפ לע הגילפמ איה התבשחמב .תוברוצו תורשונ ןהו היניעב
אבס .קוניתה - ותייעפב חתפו דלונ תע החמשה התיה הלודג המ .ןורחאה ומויל דעו ותדיל ןמל
.םימעט ן'קב וכרכ םוגמג וא לומלמ לכו ותסירע תא ודפיר ,םהידי לע והואשנ אתבסו

ועזג תא העדג הייוצמ יתלב חור רשא ,אשינו םר ןולאל רמיתש דע חרפ הלע ,גשגשו דליה לדג
.ךרה

תויתואב םתוא םשר רשא דליה ימושיר ירחא הקחתמו ביתכה ירוט ינפ לע םאה תנחוג...
םיידי ןכיה :תלאוש איהו ,וב זונגהו בותכה ילפק לא ,ןהיתונופצל רודחל איה הצור .תופופצ
דליה ידי םה ןכיה ?הותפלו הוקביחו הראווצ ביבס ןמצע ורשק רשא תוגונעהו תונבלה ,הלא
תורוחצה ויתוצלוח לא ,ולש ןבולה ידגב ףדמ רבעל הנופו םוקמהמ תקתינ איה עגרל ?הלש
םימש תלכת רבעל םרומ ושארו תוחוטב דעצ ריעצה ךיסנה אוהו ,ןנויקינב וילע וקיהבה רשא
.ןתוא העקב אל ותנירו וילע הככס אל ןתפיכש

יקמעל תדרל הסנמו ,והופיח רשא וילענ לעו והופטע רשא וידגב תמירע לע םאה תערוכ
םוח תא תחא םעפ קר אולו שיגרת בוש ילוא ,המולעתה ןורתפ תא אצמת םש ילוא - ןהילופיש
,ןורדסמב בלוקה וו לע טוקליה הלות .תוללבודמה ויתורעשמ הל הלגתת הרעשו ,ךרה רפוג
םלא תיימודו תיבה תוניפ לכב הררש תובצע ,םיכורע םידגבהו ,ונכ לע ןקתומ םירפסה ףדמ
תכרופ תשגרנו הצוצר ,באה - ושאר דינמ ףרפרש לע ךופש .תעוושמו תבקונ תשרוח הדבכ
,םיאכנו בצע יוור לוקהו ,ללחב דהדהלמ קסופ וניא םימתו דדוב לוק קרו ,םאה - היתועבצא
:המתו לבוק אוהו
...?המל .םיהלא ותוא ףסא המל ,אבא

תודידבה לצב .ד
שמשו םהגנ תא םיציפמ םינורחא ןמגרא ינרק .הלצ תא תודידבה תשרופ ברע ימודמד םע
לכב עובט דוע םימיה רכז .ומצע לאו והונ לא בש שיאו ךכתשמ םויה שער .קפואב תשלוג
.ששואתה םרט אוהו םוקמ
םימלוה םישיטפ .וינזא תא שירחמ תונוכמ רוטרט שערו הביתכ ןחלש דיל בשוי אוה םויה לכ
.תופילח דרויו הלוע ףונמהו ריוא םיאלממ םירוסרפמוק ,וביבס

.ןידדצל םיזתינ םיבבשו תחדוק החדקמהו המוה הטרחמה עונמ
תוקפס .תוגונ רהרהמ אוה ,קוחר םלועב רגוסמו ומצע ךותב סנוכמ .טעב ךשומו בשוי אוה
לא - רפע ךרדו םילועשמ לא ותוא תוליבומ ןהו ,תוצבצבמו תולוע תולאשו ושפנ תא םימסרכמ
םוי ידמ םצעתמ וינפ רתסלקו עגרל ףא ונממ השמ הניא רענה תומד .ונב רבק לא - חוחת רפע
.לעשו דעצ לכ לע והוולמו

.שחרתמה ירחא תורת ויניעו וב וסגנ ןמזה יצירחש שורח ןחלש דיל באה בשוי

.ןרותל תוכחמו חחופמה רעשה דיל תורצענ תוינוכמו תרבוג הלומהה ,לצלצמ ןופלטה

הקנולאה תלגעש ץוחב ןיתמה תע ערואמה יטרפ לכב רכזנ .ןמזה יכבנל לולצל הצור אוה
.םלש םלוע - העש לכו ,העש ךפה עגר לכו ןיתמה .הקלחמל והריזחת

עדי םרט אוהו ולהבוה םיאפור ,םעפ ידמ ופלחוה ןצמח םינולב ,םד יקובקב םע וזפחנ תויחא
.תוומה רמ םע קבאנ ורענ יכ

טוח תא תע לכב םיקיספמ תוחוקלה גהלו תונוכמה שערו רהרהמו ןחלשה דיל באה בשוי
.וליחשמו רזוח אוהו ותבשחמ

דלי לכ ןחובו ויפקשמ קדהמ אוה םירוגמה בוחר ןרק לא ועיגהב .התיבה רזוח אוה ברע םע
עיפוי דוע אמש" .הכחמו ושאר תא םירמ אוה תיבה חתפ לא ברק אוה רשאכ .וינפ לע ףלוחה
רדענ קר אוה אמש ,ברע םע רזוחה ויבאל הכרב תואל ודיב ףפוניו הרידה תרטזוזג לע רענה
...עיפויו תלדה ןומעפה רותפכ לע ץחלי ואובבו ,רפסמ םימי

רענה תונומתו קומסה םובלאה תא באה חתופ זא .הלצ תא תודידבה תשרופ ברע ימודמד םע
ושארו קונית תלגעב ותביכש ןמל ,רעצו החמש לש םיביבא ב"י תונומת .וילא תוכייחמ
.םי ינפ הפוצ קוצ לע ףוקז רבג תדימע - ותדימעל דעו חרוקמה

ןיא שגרו קנתשמ ונורג ,תטטור ודי .וייח חולמ תושולת םינש םהש - םיפדה תא ללוגמ אוה
.םלוכ ינפ לע תפחרמ קוחצ תבו ונקוידו םוליצ לכ ,הפונו הנומת לכ .ותושי לכ תא ףיצמ םינוא

םיחמוצ ףסכ יצינא היללצ תא תטשופ תילולפא .לעלעמו וב לכתסמ םובלאה דיל באה בשוי
...תססוכ תודידבהו ויעדצב

לצ...הו ינא .ה
םויה םוחמ הפייע .העקש המחה - םיצעה ירימא לעמ וקלתסנ תונורחאה ןמגראה תוהוגנ
םדא תומולח לש םתלכת - םימשה לוחכ ריפאה ,ןיעה ןמ המלעתנש דע םיה רבע לא הלפתשה
עיקר ינפ לע טיישל ואצי םיפוצרפ יבר רמצ יננעו ,התהד תומדא ילע הטילפל ול ורתונ רשא
יטומפ ךותמ ובהבה רנ תוליתפ יתשו וולשה ונתיבמ ונדרי ונינש .תושמשה ןיב לש םדמודמ
םידליב הכזנ ןעמל ,תבש ברע ידמ תורנה תקלדה תווצמ םהב םייקל ןתשירוה רשא ע"נ אמא
.ונכלה (...םהל הלחיי הכש 'הל םידכנ) םיבוט

.םידודמ ידעצו ןכרומ היה ישאר .תבש לש הבוחר לא ונתדרב ונוויל תופשורה תוליתפ יתש
בוחר יסנפ .תואלפה ץראמ הדגא וזיא גרואכ ויפב ישירח ןוגינו שורבכ ףוקז ידצל ךלה אוה
.הלפתה תיבל הימודב ונכרש ונאו ,תומיזמ ישורחכ םיחותמ ובצינ למשח ידומעו ,ןיע וצרק
םיחכשנ וראשנש םינפ ירודה "בוט םויו תבש ידוהי" לש הישנה םוהתמ תויומד ולע יחור יניעל
לעב" לש ןיניטסוג יליבשב ןהיתומשנ ןיידע תופחרמ ילואו ,ץרפ .ל .י לש ץשומז תואובמב
."םילהתה

וצנצנ רבכ יכ םא ,רעס דוע בוחרה .תוקלודה ויניעב עוגר ינמלוח טבמו ידצל תוחוטב עספ אוה
.ונכלה ךכ .םויה לש תודובאה תועשה תא ושפיח םיבשו םירבוע ,וצרקו םינושאר םיבכוכ
העמק חוורתנ םימעפלו ,והער בל תומיעפל שיא םיבישקמ עורזב עורז םידומצ םיקרפל
החירזה תא שח ,וימולע אולמב רחאהו ,ןמזה תעיקשב ויגיגהב גילפה דחא .ונינש ןיב קחרמה
.םייברעה ןיב תימודב ףא

תא וקחש םידלי ,תעפושה םתוקריב ודמע םיצע ,תבש ינפ לבקל ונתיבמ ונאצי ונאו הטנ םויה
תא םיסוסכ הז לע הז םלועבג תא םתוטהב ודדותסה םיפלועמ םיחרפו ,קסופ יתלבה םקחשמ
.ונכלה ,ברע תעל םראווצ

דע ונכשמה ךכ .וילגרו וידי ויתועונת תאו ותמוק תא יתדדמ ,ויתושיחל לוק תא טעמכ יתעמש
.הלפתה תיב ףס לע רעשה לא ונעגהש

לע יתאפק .םקיר הבשוה דיה .ודי לא ידי יתטשוה .יתארקל אב למשח רואו החתפנ תלדה
.לצ...ה אוהו ידבל ינא .ידבל יתראשנ - ולשכ ילגר .ידמע

דימת רנ .ו
הפר םימיה תוברבו לדגה רדחה תילולפאב ושיא תא ליטהו זמר הליחתב ,קלד םודאה רואה
.ףירצה תא ףפא ךשוח .הבכו

רוא תרהנ .דימתה רנ - רנה תא תישילשב קילדא ברעה - ףירצה לא רואה תא ריזחא הלילה
תונחלוש דיל םיבשוי תורוחצ תונתכב םירענ .הניר תולוק תולעב תבש ילילב ףירצה תא הפיצמ
תפחרמ קוחצ תבו תוגורס תופיכ םישובח םהישאר .םהינפל םיחותפ הליפת ירודיסו םיכומנ
אוה ,תועונצה ויפתכ תא תפטוע תילטו ןכודה דיל שבכ לע בצינ ןטקה ןזחה ,םהיתותפש לע
,דחא לספס לע םהיניב בשי אוה םג .הרישב וירחא םינוע וירבח תע לוקב לסלסמו ךשומ
ףירצב ךלומ ולוקו הביתה ינפל רבוע היה אוה םג .םלוכמ הרימת דימת יל התארנ ותמוקו
.תוניפה לכב דהדהמו

.ומוקמ דקפנ םויה

.דה ןיאו - ול ארוק ינא .ואצומ יניאו - דצה ןמ הפי לכתסאו םירענ ירחא הרותא תבש ליל ידמ

.ומוקמ דקפנ םויה

הפ .םעפ ידמ םיטסומ וידב םימתכומה תונחלשה .ונוכמ לע דמוע םידייוסמה וילתכ לע ףירצה
.אצמא אל ,ויתובקע תא ,ותוא םלוא ,ומש לש תוביתה ישאר תא רלואב והשימ טרח םשו

רהרהמ אוהו ודיב ורפסו ופא- לע םיבוכר .םייפקשמ .וכנחמ ולהנמ בשוי דוע ןחלשה שארב
,ובל תא ןינרהש וכויחבו ודימלתב

לע הכוסנ תואילו םיטמק שורח םחצמ ,םהיקפרמ לע םינועש השעמה ימי תשש ידוהי םיבשוי
רתונש רנה הגונ תא םיאור םה םפקדזהב ךא ,ריע לש הרוביעב העות ןיידע םתבשחמ .םהינפ
.ותוא םירכוז םהו ןופסה ןמ תלשלתשמה תשרבנב

ףטוע ךשוחו םיללצה ףטעיהב ךא ,םיקחרמב אוהו תיארנ ותאובב ןיא ףירצב זפומ רוא דוע לכ
דמוע הרוחצה ותילט תא ףטוע אוה המימי םימימכו הביתה ינפל יאדו דרוי אוה - תיבה תא
."ונעשי רוצל העירנ 'דל הננרנ וכל :ותוננר דשאב חתופ אוה לולצ לוקבו החטיבב

.רוויחו שולק הכ ורואו ,רנה תא קילדא ברעה

?ןטקה ירנ הז הבכ המל