לארשי ץראל בלסרבמ ןמחנ 'ר לש ועסמ

ןיירוא ריאמ

ט"לשת ד"י עובמ

:רמאמה ןכות
האליעה המכחהו י"א
ץינמאקל העיסנה
"םיבר םימב ךליבשו..."
לארשי ץראל העיסנה
הפיחב ותוהש
הלבקה ילעב תומשנ םע תושיגפ
הרזח ךרדב
תימימשו תיצרא י"א
תולגה ךותב י"א לש הריוא
תויתואל תררופמ הרותו המלש הרות
םיזונגה םירפסה
- הלואגד אתלחתא - ןמחנ 'ר תנשמ

האליעה המכחהו י"א
ילופרע היוטע הניא העיסנהו ,ששו םירשע ןב - י"אל עוסנל ןנוכתהשכ ןמחנ 'ר היה םימי לוע
ןמאנה ודימלת ידי לע םיטרפ יטרפל המושר איה .ט"שעבה ונקז ויבא לש ותעיסנ ומכ תודגא
לכ ונממ השמ אלו י"אל ותוא הוויל רשא ןמחנ 'ר לש ושמשמ ,ןועמש 'ר יפמ עמשש יפכ ןתנ 'ר
.הדיפקבו האילפמ תונמאנב תומושר העיסנל תונכהה םג ,דבל העיסנה אלו .םש ותוהש ימי

תודדובתה לש םינש ירחא .הדע גיהנמכ ןמחנ 'ר לש וכרד תישארב ,הקבדיודמב הז היה
הלבקב ,הרותב תוקמעתה לש םינש ירחאו ,ותדלומ ריע 'זוב'זמ תביבסב תורעיבו תודשב
םיכרבא תרובח הקבדיודמב וביבסמ הטקלתה - ןיטאסוה רפכבש ונתוח תיבב תודיסחבו
התיה הלדב תודיסחב וכרדש תאפמ ןהו ט"שעבה יאצאצמ ותויה תאפמ ןה גיהנמכ וב הרחבש
.רודה יקידצ ראש לש םהיכירדמ

תודוקנב קר זכרתנ ותרותבו ןמחנ 'ר לש וכרדבש דחוימה םוחתה תא טרפנ אל הז קרפב
.י"אל העיסנה ןיינעל תוכיישה

תוקבד וב הקבד התיהו תונמאנב וירחא הכלהש הנטקה הדעה ןמחנ 'רל ול התיה הרקי
.וידימלתל דוע בושל אלו תותימצל הב עקתשהל ידכ י"אל עוסנל ןווכתה אל אוהו .שפנבש
היה ומצעל דימעהש םידעיה דחא .םימיה לכ ושפנ תאשמ התיה םידימלתה םע דחי תויהל
יכ עדי אוהו ,תוגרדמה םלוסבש ןוילעה הצקל ,תומלשה תגספל םתולעהלו וידימלת תא ךנחל
לע וחורמ ליצאהל לוכי אל התשודקו י"א לש הריואה תא הליחת וברקב גופסי אל םא
.םידימלתה

י"אל עוסנל ינא הצור" :ויתוחישמ תחאב וידימלתל זמר וכרד תישארב ,ותוריעצב ,זא רבכ
קר גישהל רשפא האליע המכח ךא ,יל שי רבכ האתת המכח ,האליע המכח םש גישהל ידכ
."י"אב

המכחה איה "האתת המכח" :תרחא םעפב ןמחנ 'ר רמא הלא המכח יגוס ינש ןיב לדבהה לעו
גישהל רשפא וזה המכחה תא ,התוחתפתהב םיאור ונאש ןייעל היולגה וז ,תימשגה תינוציחה
.תיתמשנה תישפנה ,תינחורה המכחה איה "האליע המכח" וליאו .םיוגב המכח שי ןכש ,רכנב
לע עיגהל ןיא וז הגרדמל .אבה-םלוע ןיעמ איהש הגרדמ .תוקלאה תנבהב הנוילעה הגרדמה
חומה רקיע" ירהש .הנשה תישארמ התוא שרוד םיקלא יניעש לארשי ץראב אלא רכנ תמדא
ןמחנ 'ר בלב הלמג י"אל עוסנל הערכהה .(י"א ךרע תוצע יטוקל) "י"אב קר איה הבשחמהו
עסונו םק אלא ,ובלב ץרחנש המ רתויב םיבורקה םידימלתל ףא הלגמ וניא אוה .הקבדיודמב
ט"שעבה ונקז ויבא תומצע תונומט הב רשאו דלונ הבש ריעה איה - 'זוב'זמל ,אבא תיבל
ירופיס דליה עמש הז תיבב ,הלבקו תודיסחו הרות גופס תיבה היה תודליה ימיב .שודקה
תולעל ידכ וב ונסכאתה רשאו הניארקואו הילודופ ירעמ 'זוב'זמל ואבש םיקידצה יפמ תוישעמ
לא תולילב ץורל םהה םימיב היה ליגר השיגר שפנ לעב דלי ותויהב אוה םגו .ט"שעבה ןויצ לע
אב אוהשכ ,התע ,םימשה רעש ול חתפי ובסש ,ויניעמ תוגלוז תועמדשכ ,ללפתהלו ונקז רבק
הרובס - ט"שעבה תדכנ איה ,הגייפ - ומאו ,ומע םיחמש ומאו ויבא ויה הדע גיהנמכ 'זוב'זמל
ךליל ותעדב יתמ ותוא הלאששכ ךא .הנקז לש ורבק לע םעפה םג הנב הלעי םתסה ןמש התיה
."ןאכל אוביש ימע תוארתהל הצור ינקז םא" :הבושתה תא ויפמ עומשל םיעתפומ ונא ? םשל
.ןוהמת תררועמה תזעונ הבושת

םעט ליבשב רבד ונבר השע אל םלועל"ו ןמחנ 'ר לש ויתורימא תא תופוכת תפפוא המולעת
- רעשל רתומ אמש .ויתורימאל םינפ הברהו (אל קרפ עבונ לחנ) וידימלת םידיעמ - "דבלב דחא
וידי תא אוה הפרי ןפ ,ששח ךותמ אלא אב אל לודגה ובס םע תוארתהל בוריסה יכ - דחא ןפכ
ןמ והובכע"ש םושמ רוזחל היה ץלאנו י"אל ךרדב םעפ היה ,ובס ,אוה םג ירהש .העיסנל
.לארשי ץראל וכרדב םילושכמו םיבוכיע לע תעדל םינפ םושב הצר אל ןמחנ 'ר וליאו ."םימשה

ץינמאקל העיסנה
שחלב קעצו ותטמ לע בכש אוהשכ הליל ותואב ךא ,ט"שעבה רבק לא ןמחנ 'ר ךלה אל םעפהו
וילע י"אל ותכילה םרטב יכ ,ול רמאו ולצא ט"שעבה רקיב ,הליל 'דמ וכרדכ ,הניכשה תולג לע
רוזחל שי הלאשה לע בישהל ידכ ?ץינימאקל אקוד עודמ .קסלודופ-ץינימאק ריעל עוסנל
.הנש -40כ ינפל וז ריעב היהש םוגע ירוטסיה עוריאל

יבמופ חוכיו ץינימאקב ךרענ ,ט"שעבה תריטפ ינפל םינש שלש (1757 רבוטקוא) ז"יקת תנשב
דמעמב ,תיטסיקנרפה תכה יגיצנ - וז תודהי לש היצימשמ ןיבל תינברה תודהיה יגיצנ ןיב
,תודהיהו םידוהיה דגנ תולילע ולילעה םיטסיקנרפה .יקסבובמד ףושיבה ימשיטנאה ןומגהה
חכונ היה ומצע ט"שעבה םא תועדב םיקולח םינוירוטסיהה .וילכ יאשונו דומלתה דגנ דוחיב
קר היהו וכותל סנכל ט"שעבה הצר אל תירצונ הייסנכב םייקתה חוכיוהש םושמ ,וא חוכיוב
.הנגהה רמוח יניכמ ןיב

וחצנ םעפה םג .םדיב ןוטלשהו חוכהש הלא - םילילעמה דימת םיחצנמ הז גוסמ םיחוכיוב
שדוקה ירפס ראשו הלבקהו דומלתה ירפס תא ריעה תוצוחב ףורשל רזג ףושיבה .םיגרטקמה
לכ" לילב זא קעז ט"שעבהו הפוריא חרזמב לארשי תיב לכ תא עזעז ןידה-קספ .םידוהיה לש
לכונ ךיא ,ונידימ הרותה תא םיחקול ,יו ,יו :הרמה ותקעז תא חותפה שדוקה ןורא דיל "ירדנ
?תומואה ןיב םייקתהל

ריעה ירטוש ודיפקה זאמו ,ץינימאק ריעב רודל םידוהיה לע רסאנ דומלתה תפירש םע דחי
.דחא הליל וליפא הב ןולי אל ידוהיש

דומעי אוהש םרטב עוסנל ןמחנ 'ר הווטצנ תאזה ריעה לאו הנש םיעברא ינפל ,רומאכ ,היה הז
.לארשי ץראל תכלל

ינמאנמ דחא ידי לע הוולמ אוהשכ ,ץינימאקל עסנו ןמחנ 'ר םק 'זוב'זמל ואוב םוי תרחמל
תדר ינפל ךא .םירחוס ינשכ םישפוחמ םהשכ ריעה תוצוחב םהינש וכלהתה םויה תועשב .ותיב
עדוי שיא ןיאו ,ופגב הב ראשנ אוהו .קוחכ - ריעה תא אציש והוולמ לע ןמחנ 'ר הוויצ הלילה
יברהו ריעה ךות לא הוולמה בוש אב םויה תרחמל ,ץינימאקב הליל ותוא לכ ןמחנ 'ר השע המ
.הקבדיודמל ותיבל רזחו ךכב המ לש םירבד לע םישנא םע חחש ,םיתב המכל סנכנ

?ויתוחיש תעש ןוויכש תונווכה ויה המ ?םישנאה םע רביד המ לע ?ץינימאקב ןמחנ 'ר השע המ
ריעה תא אצי ןמחנ 'רש רחאל דימ יכ ,עודי ךא .בישהל םיעדוי םניא רתויב םיברוקמה ףא -
.ץינימאק ריעה ךותב רודל םידוהיל תושר הנתינ בושו הריזגה הלטבתנ

ןתנ 'ר לש ונושלב .הדיחל יהתו איה הדיח י"אל הלעש ינפל ץינימאקל ןמחנ 'ר לש ותעיסנ
לאוגה תאיב דע םלועב םדא םושל עדונ אל ןיידעו יח לכ ןיעמ םלענ םש השעש המ - - :ודימלת
וזעה םהו וזה העיסנה לש הדיחה לע דומעל םידימלת המכ וצר םינש , רובעכ ...ונימיב הרהמב
:שרופמה לע הלוע הבש םותסהש הבושת ןמחנ 'ר םהל בישה .ךכ לע םבר תא לואשל

עדוי אוה ,לארשי ידיל האב ןכמ רחאל קרו םינענכה ידיב הליחת י"א התיה המ ינפמ עדויש ימ
ןיעמ אופיא התיה ץינימאקל העיסנה .י"אב ךכ רחא קרו ץינימאקב הליחת יתייה המ ינפמ
.י"א תריוא לש השודקה הטעמ תגיפסל ךרדה תלילס םשל רכנבש ןילוח לש הפילקה תלטה

תוערואמכ םיישיא םיעוריא ויניעב םיארנ ויה המכ דע תעדל םידמל ונא ןמחנ 'ר תבושת ךותמ
ותדלי וילע התמ הקבדיודמל רזחשכ ,לארשי ללכ לש הלואגו תולג לע םיזמרמה םיילמס
.םיבוכיעה םיליחתמ :רהרהו ותעיסנל רושקה םימשה ןמ ןמיס ןמחנ 'ר האר ךכב םג ,הנטקה

"םיבר םימב ךליבשו - --"
תכלוה י"אל ותקושת .דובעשמ הנושארה הלואגה לש םימיה ,חספה ימי םיברקו םיכלוה הנהו
אוה הקבדיודמב .לארשי ץרא תמילג תא שבולו רכנה שובל תא ןמחנ 'ר טשופ טא-טא .תרבוגו
תונותנ ויתושגרו ויתובשחמ לכ ךא וירדח ירדחב דדובתמ ,וידימלת םע רבדמ ,ארובה תא דבוע
.התוא תבבוסה השודקה הריואלו היקמעלו הירהל ,לארשי ץראל

ץראב היהא יאדווב הנשה תאזב :ןועמש 'ר ותיב ןמאנל ןמחנ 'ר הלגמ ח"נקת חספ ברעב
.שדוקה

"ועדונ אל ךיתובקעו םיבר םימב ךליבשו" קוספה לע הרות ירבד רמא חספה גחב ,תרחמל
.י"אל םיליבומה םימה יליבשל ןווכתמ םברש םידימלתה וניבה םיזמרה ךותמ .(כ ,זע םילהת)

ץראל ,םייחה ץראל אובלו ךליל הכזאש ןוצר יהי :הליפת םישחול ויתפשש םידימלתה ועמש
ףפותסהלו שודקה הריואמ בואשלו היתובגר קשנלו הרפעב ללוגתהל ,הרהמ לק שיח השודקה
.(זמ ,אח תוליפת יטוקל) "הליצב

;םיכרדה תואלת לע רבגתי אוה ךיא :הייכבב ועג ותיב ינבו ותשאל עדונ י"אל העיסנה רבדשכ
עתרנ וניא ןמחנ 'ר ךא ?ורדעהב םהיכרצ קפסל גאדי ימו ;םש ראשיי ןמז המכ עדוי ימ
ינא :רמא וידימלתל ."םימשמ םיבוכיע" לש םינמיס האור אוה ותיב ינב תועמדב םג .תועמדמ
.בורה רחא ךלוה הפ ראשנש טועמהו םש רבכ יבור התע רבכ תמאב ןכש .עוסנל חרכומ
ימ תלאוש תא .םשל עסא יחוכ לכבו ישפנ תא רוסמא יברקב המשנהש ןמז לכ :רמא ותשאלו
חקי הריעצה תבה תא (עינאנ) תנמואל היהת הלודגה תבה ;םינבל תסבוכ אהת תא - ?ךסנרפי
.ךרדה תואצוהל רוכמא תיבב יל שיש המ לכו תונמחר ךותמ ותיבל דחא

המשנ ולוכש שיא דומל רוסא ךא ,תוירזכא לש לילצ וללה םילמה ןמ עקוב ארגשה ןמ םדאל
היה ,תולעתהל ההימכה ןמיסב דמע וייח לכש ןמחנ 'ר .ליגר םדא לש הדימ-תמאב ןמחנ 'רכ
דע - תימשגה תויכונאה תא לילכ ומצעמ קלסל ,םיקלאב תוקיבדו השודק טעמ ךרוצל לגוסמ
.הלוטיב ידכ

לארשי ץראל העיסנה
.ןועמש 'ר ,םינמאנה וישנאמ דחא וילא ףרטצהשכ העיסנה הלחה (1798) ח"נקת רמועב ג"לב
תפרצו היכרות תמחלמ ימי םימיה ןכש ,םילושכמו תואקתפרה הוולת העיסנה יכ ןמחנ 'ר עדי
ןכרדב םימיב תוסרפתמ תויאבצ ברק תוינא .תוסייגב תושבושמ םיכרדה .תינואילופאנה
העורז היהת י"אל יכרדש ינא עדוי :וידימלתמ דרפי םרטב ןמחנ 'ר רמא ןכל .י"אלו םירצמל
תא רוסמל ןמוזמו ןכומ יננה ךא ,ךרעו רועיש ןיאל תועינמו םיבוכיע יל ויהיו תונכסו תואלת
.ןירוסי ידי לע אלא תינקנ הניא י"א יכ רמאנ רבכו לכה לובסלו שפנה

םש ראשנו ןוסרוח תא רבע הסידואל וכרדב ,הסידואל םשמו ביילוקינ ריעל אצי הקבדיודממ
,זק םילהת) "םהילג ושחיו הממדל הרעס םקי" קוספה לע הרות רמא גחה לילב .תועובשה גחל
אוה עמוש םאה והוולמ ןועמש 'ר תא לאש הרזח וכרדב .הב לבטו הווקמל ךלה ןכמ רחאל (טכ
עמוש וברש תולוקהש ןיבהו הלאשה לע שיאה המת .ללכ עמוש וניאש ןועמש 'ר בישה ?תולוק
:רמאו ןמחנ 'ר ףיסוה הכילהה תעב .הרותה תלבק תעב ועמש לארשיש םיקרבהו תולוקה םה
.שודקה רהוזב רמאנ ךכ ,רתויב ההובגה הגרדמה איה האליעה האריה יכ יתבשח יתעסנש ינפל
עדוי ינא וישכע .האליע הארימ וליפא רתוי הלענ הארי שיש יל עדונ תולוקה תא יתעמששכ ךא
.דאמ דאמ האשונמ איהש ההובג הארי לע

ךשומ אוהו ,תוגרדמב הלעתמ אוהש ןמחנ 'ר שח י"אל וכרדב רבכ יכ םיעמוש ונא הז רופיסמ
.י"א לש הריוא ומצע לע

.רוחשה םיל גילפה הסידואמ

'רו ןופיסה לע וצרפ םיזעה םילגה .םיה תא הרעס חור הדקפ ףוחהמ הניפסה תגלפה םע דימ
דע ואתב אולכ היה םימי העברא ואתב ומצע תא רוגסלו הינאה ןטב לא תדרל היה ץלאנ ןמחנ
.אטשוק איה - לובנטסיאל עיגהש

המכו המכ .וייחב רתויב תוהומתה תוישרפה תחא ראשיי לובנטסיאב ןמחנ 'ר לע רבעש המ
תונכסב ומצע תא דימעהו ומצע תא ריקפה ונבר" ךא םייח תונכסו םימויא ינפב דמע םימעפ
."תולודג

ול ורזעי םאבש םידוהיל חיטבה ןוילופאנ ,היכרותו תפרצ תמחלמ ימי םימיה ויה ,רומאכ
.םתרוכמב םתנידמ תא םיקהל ,תפרצ לש הנוחצנ רחאל ,תושרה םהל ןתני ,ותמחלמב
.תפרצל הדהאב ןכל םידושח ויה םידוהיה

לגרמ אוהש אטשוקב דשח םיררועמ ויה ויתוכילהו וישובלמ ,ןמחנ 'ר לש ינוציחה והארמ
ןווכתמב השע ןמחנ 'ר ךא .והוזיבו והופדג לוגירב וב ודשחש םיכרות ויה ןכאו .תפרצ תבוטל
הרוגח ילב ,אטשוק תוצוחב םיעורק םידגבבו ףחי ךלהתה ,םילולעת ישעמו קוחש ינימ לכ
ףרטצה .ותרוצ הנישו שפחתה םיתעל .םיתוחפבש תוחפה ןמ דחאכ - ןוילע עבוכ ילבו וינתמל
המחלמ יקחשמ ןוגכ ,םיקחשמ ינימ לכ םמע ךרוע היהו בוחר ירענ לש םיחחרפ תרובח לא
.לוגיר לש דשח ומצעמ ריסי ךכ ידי לעו ותוא וזבי םוקמה ידליש ידכ - המודכו

'רב ודשחש י"אמ ם"ירדש אטשוקב זא ויה .לארשי ינב וניחאמ םג םילושכמ ול ויה אטשוקב
'ר ידיב ודיקפהש הקולחה יפסכל ביבסמ תקולחמה שא תא תובלל ידכ י"אל עסונ אוהש ןמחנ
שיא אוהש תועומש וציפה .וכרדב םילושכמ ומירעה םה םג .הירבטבש קסילאקמ םהרבא
.י"אל עיגהל ול רשפאל רוסא ןכ לע ,בושיל קזנ איבהל לולעו המרמ

וזבי םישנאש תולובחת השע הברדאו" הבהאב תונויזבה ןתוא לכ ומצע לע לביק ןמחנ 'ר ךא
.ול וגעלי םוקמה ידליש ידכ העד רסחכ ,עתעתמכ ומצע תא השעו ,"ותוא

אלש דוס םהב ןומטש ןכמ רחאל ןמחנ 'ר רמא אטשוקב וילע וכרעש תולפשההו תונויזבה לע
ץראל אובל ללכ לוכי היה אל םהידעלבו "דאמ ול וליעוה םה" ,וביט לע דומעל לוכי דחא לכ
םדוק אוה בייח תולדג לש תוהובג תוגרדמל עיגהל לכוי םדאש ידכב :ריבסה אוהו ,השודקה
אובל הצורה ןכ לע תולדגד תולדג תניחב איה אלה לארשי ץראו ומצע תא ןיטקהלו לטבתהל
הכז אל עודמ רבסומ ךכבו .תונטקד תונטק לש הכומנ הגרדל הליחת לופיל בייח הילא
.וזכ הכומנ הגירדמ ךותל הליחת דריל לגוסמ היה אלש םושמ ,י"אל עיגהל שודקה ט"שעבה

ןמיס ,אקוד "תונטקד תונטק" לש תוגרדמל םבר לש ותדירי חוכב םיאור ןמחנ 'ר ידיסחו
.תודיסחב וכרדב המוצעה ותמכחל

םג .י"אל אטשוק למנמ העסנש הניפסל ןועמש 'ר ושמשמו ןמחנ 'ר דרי םיפסונ םיבוכיע ירחא
ךרדב .היעסונו הניפסה תא הנכסב ודימעהש תוזע תורעס הוולמ התיה ןוכיתה םיב העיסנה
םירכופו רעצמ םילליימ ויה הניפסבש םישנאש דועב .אמצמ ופלעתה םישנאו הייתשה ימ ולזא
אלה הוולשב ןידה תא וילע לביק אוה .קתשו תוניפה תחאב ןמחנ 'ר בשי ,דחפמ םהידי תא
בשי ותעשב אביקע יברכ ךא ,י"אל אובלמ ודעב רוצעל וסני םימשה ןמש עדי ךרדל אצי םרטב
- ושפנ לכבו ובבל לכב הנמייקיו השודקה ץראל היילע לש וז הווצמ ודיל אובת יתמ הפיצו
.שפנה תליטנב ךורכ רבדהשכ וליפא

הפיחב ותוהש
רחא (1798 רבמטפס) ט"נקת הנשה שאר ברעל כ"חאו ךרדל נ"ר אצי ח"נקת רייאב ח"יב
תולגרמל ןגוע הליטהו הפיח יפוחל הניפסה הברקתה ,םישדח השמח וכראש םידודנו םילוטלט
רשא םוקמה לא אבו השודקה ץראל שודקה ונבר סנכנ זאו - - " .והילא תרעמ לומ ,למרכה רה
ושפנ רסמו דאמ דאמ םילודג םיעוגעגו םיפוסיכו תוקקותשהב וילא קקותשהו וילא ףסכנ
"...הז ליבשב םימעפ תובברו םיפלא

ץרא תמדא לע תומא 'ד ךלהשכ ףכיתו ףוחל דרי תירחש תליפתו "תירב רוכז" תליפת ירחא
וילע התרש עתפל .רחא שיאל השענו ךכדזמ ופוג אוהו הלעתמו תכלוה ותמשנש שח שדוקה
ריעה תובוחרב ךלהתה חור תוממורתהבו החמשב .המוצע תובהלתה ךותל סנכנו הלודג החמש
.תורימזה םיענ יחבשמ היידוהו חבש יקרפ רמא תובהלתהבו

ךותמ ןועמש 'רל רמא גחה תסינכ םרטבו תסנכה תיבל םשמ ,הווקמל ךלה םויה תוצח רחא
איצוה הנשה שאר לש תיברע תליפת ירחא !ךכל וניכזש ןועמש ונירשא :המוצע תובהלתה
וינפל ארקיש ןועמש 'רמ שקיבו םהמ דרפנש ינפל ול ורסמ וידימלתש תואקתפ תליבח וסיכמ
.םהיתומא תומשו דחאו דחא לכ לש ומש תא הקתפו הקתפ לכב בותכש המ

שח" .הגות וילע הדרי הינסכאל תסנכה תיבמ רזחש רחאל ,הרשפ עדוי וניא שיאש הביסמ ךא
ינומהו תוכוסה גח עיגהשכ םג ."םדא ןב םוש םע המואמ רביד אלו הגאד וב ררועתנ ,בל ןורבש
דדב םש בשי קר" ללכ חמש אל ןמחנ 'ר - גחה תחמשב חומשל והילא תרעמל ולע םידוהי
םידוקירב תופקה וכרע םעה לכשכ הרות תחמשב ,תאזמ הלעמל ,"רבשנ בלבו הלודג הענכהב
תפיפכו הענכהב בשי קר "הפקה םוש תושעל הצר אל" .ןמחנ 'ר םמע דקר אל גוהנכ הממשו
.ףוס-ןיאה לע קפרתהו םולחב ומכ בשי ;ןידה אמלעב היה אל וליאכ הליפת-תממדב בשי שאר

!ןמחנ 'רכ ןירותסמה שיא לש ודוסב אובל לוכי ימ

דוע יל ןיאו בוט רתויה דצה לע יתיצרש המ יתלעפ ,םשה ךורב :ןועמש 'רל רמא םיגחה ירחא
.ןאכ תושעל המ

הלבקה ילעב תומשנ םע תושיגפ
הדעה ישאר וחלש ,הפיחב ההושו י"אל עיגה ןמחנ 'רש הירבטב םידיסחה תדעל עדונשמ
הרבג ךא םקיר םהינפ תא ןמחנ 'ר בישה הליחתב .םריעל אוביש ונממ ושקיבו וילא םיחילש
תיילע שארב קסבטיומ םחנמ 'ר םע דחי דמעש ,קסילאקמ םהרבא 'ר לש השקבה וילע
םיקידצ המכו המכ יתיאר" :ןמחנ 'ר םעפ רמא וילע רשאו ,הנש םירשעכ ינפל י"אל םידיסחה
."קסילאקמ םהרבא יבר קידצה לצא קר אוצמל רשפא תומילשה תדימ לבא

לש ודכנ אלא ריעל אב קידצ םתס אל .תומימחב ןמחנ 'ר ינפ תא ולביק הירבט ידיסח
'ר רמא .ותכרבמ ךרבתהל ונממ שקיב קסילאקמ םהרבא 'ר םע שגפנ ןמחנ 'רשכ !ט"שעבה
םידיסחהו גח הירבט השבל ןמחנ 'ר לש ודובכל !ט"שעבה דכנ תא ךרבאש ינא ימ :םהרבא
ןב ךרבא קר אוה ןמחנ 'רו - םסרופמ קידצ ינפ םילבקמכ וינפ ליבקהל ואבו תבש ידגב ושבל
תונווכה ןינעב .י"אל ואוב דוס תא וינפ ילבקממ דחאל אל ףא הליג אל ןמחנ 'ר .ששו םירשע
:ןיינעמ רופיס ראשנ ותעיסנבש תורתסנה

תרותב םגו הפ לעב ס"שה לכב יקב היהש םינדמלה ילודגמ דחא ןמחנ 'ר לא אב הירבטב
ךליל ידכ ונייהד ,תונטקד ןיחומב י"אל אב אל ותרות דובכש ינא עדוי :ךכ ול רמאו הלבקה
.םיטושפ םישנא ךרדכ - ולאכ תובשחמ ראש וא ,אבה םלוע ןב היהיש ידכ י"אב תומא ת"לד
תעדל ןכ לע ינוצר .ארובה תדובעב הלודג הגשה לועפלו תולדגד ןיחומב ןאכל ר"תכ אב יאדוב
.יתמשנבו יפוגב ותוא תרשל ןכומ ינאו - ןאכ לועפל הצור ר"תכ המ

ו"ח םכל תולגל אוה לק רבד אל יכ ,הז רבדב יתוא ורעצת לא ,ישפנ דידי" :ןמחנ 'ר ול בישה
"...הז לע דמועו עבשומ ינא ילואו .הפל יתאב המ ליבשבו תאזה הדובעה המ

ורעבנ וינפ דימ .י"א לש תוחור עברא דוס לע זמר הזיא ול תולגל ליחתה תופסונ תורצפה ירחא
ואר התע :םכחל רמאו ,ונורגמ םד תאצל ליחתה רבדל ליחתה רשאכו .םידיפלכ ובהלתנו
'ר תאמ שקיבו ושארב ול הנענ םכחהו !רבד םכל תולגל םימשה ןמ םיכסמ ןיא יכ םכיניעב
.ךכ לע ותוא חירטהש המ ול לוחמיש ןמחנ

לש ףרוחה לכ יכ אוה עודיש המ .לארשי ץראב ותבש תונשב והשעמ לע תועידיה תוטעומ ןכל
תודיסחב םש יחו ,דוסה תרותל הסירעה - לילגה ירהבו הירבטב ןמחנ 'ר השע ט"נקת תנש
היעמש - הנשמה ימכח לש ןהיתומצע תונומט ןהבש תורעמל סנכנ ,בר ינחור חתמבו תושירפבו
היה תבש ברעב ;דוסה תרות םהב ודמל הלבקה ימכחש תומוקמל דרי ;יאמשו ללהו ןוילטבאו
ךשמב ,אתכלמ תבש ינפ לבקל םיאצוי ויה וידימלתו שודקה י"ראהש םוקמב תודשב דמוע
הזיא ותוא הטע עתפל .וירוגל י"ראה הליגש חיש דוסל ןיזאהו םירהה יוגחב דדובתה םימי
תדרל לכוי אל רכנבש הלבקה ירפסבו שודקה רהוזב םימותסה תומוקמה וינפל הלגתנו רוא
תקישנב שח .הברה םש ההתשהו י"בשר לש ורבק לע דדובתה הלילה תוצחב ;םקמוע אולמל
וביבס תוסנכתמה םיקידצ לש תומשנ תוקהל האר וחור יניעבו לודגה יאנתה תמשנ םע המשנה
רמזמ היה ומצע אוהו רהוז דומללו ללפתהל הוויצ םיוולמה םידימלתל .ומע דחי תוללפתמהו
.םויה ריאהש דע הלילה לכ ומצעל

אימופב אלגרמ .רתסנה תרותב קסעו סנכנ הרעמ לכל .לילגה תורעממ הרעמ לע גליד אל אוה
ותוגהנתהב םג .םשה תדובעב קר אל ךא .םשה תדובעב תושדח םיכרד הנפמ אוהש ןמחנ 'רד
.םיברל תושדח םיכרד הניפ לילגה ירהב

התיהש הרעמ הנשי תפצ ריעה תא םירטועה םיעלסה יחיש ןיב :ויתודלות יבתוכ םירפסמ
יכ ,תחוור התיה העומש .הכותל סנכל םיארייתמ ויה תוירבהו "אקוניה תרעמ" םשב הנוכמ
,לכ יניעל הרעמה לא סנכנ ןמחנ 'ר ךא .הנממ םייח אצוי ןיא הילא סנכנהו החתפ לע ךורכ שחנ
התואב תכלל םלוכ וליחתה האלהו זאמו" .םולשב הנממ אציו הכורא העש הב דדובתה
."הרעמה

חישמה הלגתי ןאכל אלה וימיב תולגתהל הדיתעש ןימאהש הלואגה לע ללפתה לילגה ירה לעמ
.םילשוריל וימעפ ודעצי ןאכמו הנושארל

דוע זא רבכ .שדיחש המ עומשל וילא ואב םיברו "ותרות ומצעב בתכ םוי לכ" היה הירבטב
יחבש) "ברעממ חרזמ קוחרכ י"א תרותל ל"וח תרות ןיב קוליחה" יכ שיגרה רכנל ובוש םרט
.(י"אל העיסנה רדס ,ן"רה

היהו" י"אבש רודה יקידצ םע רשקתה הירבטב ןמחנ 'ר ההש ט"נקת תנש לש םימת ףרוח
."הבהאבו םעונב תואנ תוחישבו הרות ירבדב םמע עשעתשמ

עקתשיש םידיסחהו םיקידצה ונממ ושקיב םיבשותה יקלח לכ לע לבוקמ השענש ירחא
ןיבל וניב ישפנה רשקה היה קזח לארשי ץרא לש השודקה ףא לע ךא ,תותימצל הירבטב
תחאב וידימלתל רמא וברש רפיסש ןתנ 'ר תאז אטיב .הלוגב ריאשהש םינמאנה וידימלת
,חישמה תא הדי לע איבהל לוכי יתייהש ת"ישהל וזכ הגשה יל שי :י"אמ רזחש רחאל תוחישה
,עבונ לחנ) .לכה ןמ לודג הז יכ ,בטומל םכתא ריזחהל .םכלצא ימצע יתחקלו לכה יתקלס לבא
.(ז קרפ

.לארשי ץראמ ובוש דוס ןומט תאזה הרימאב

הרזח ךרדב
תלשלש התיה הרזח העיסנה םג .הקבדיודמל רוזחל רמוא ןמחנ 'ר רמג םירופה ימי ירחא
תאמ ןוילופאנ שבכ הירבטב ותוהש ישדח תשמחב .םייח תונכסו תואקתפרה לש תחא הכורא
רוצמב הנותנ התיה ריעה .וכע ירעשל דע ומדקתה תפרצ ילייח ,ופיו הזע םירעה תא םיכרותה
.היתוצוחב םיעמשנ ויה םיחתות ימערו

חלש ןוזפיחבו תפצל חורבל ןועמש 'ר והוולמו ןמחנ 'ר היה ץלאנ הירבטב הצרפש הפגמ ללגב
המוהמה בקע ,הפוריאבש ילרטיונ למנל תכלהמה הינאב םוקמ רוכשל וכעל דחוימ חילש םשמ
,הכוליה ןוויכ עדי אל שיאש הניפסב םוקמ שיאה רכש המחלמה תריואב ריעב תררוש התיהש
לכו םיחתותב תדיוצמ הניפסל - והוולמו ןמחנ 'ר - םהינש ודכלנ תילרטיונ הניפס םוקמבו
תדרל וצר וולמו ןמחנ 'ר .המיא יליטמ םיטאריפ הארמכ םהיארמש םיכרות ויה היעסונ
שוטנל רזגנ םיחרזאה לעו יאבצ בצמ ריעב זרכוה ןוילופאנ ילייח תוברקתה םע ךא הניפסהמ
.םירהל חורבלו וכע תא

ויה םימלאכ .םתוא םיליבומ ןאל ועדיש ילבמ חותפה םיל הגילפהו ןגוע המירה הניפסה
,םישומח םילאעמשי םיכלהמ הילעש הניפס לש הניפב םיצווכמ םידדוב םידוהי ינש םיבשוי
הדמע םעפ אל .תפרצ תוינא יחתותמ הניפסה הזגפוה ןמזל ןמזמ ,םיטאריפ קפס םילייח קפס
תא ודקפ תוחור תורעס .םתא ומחלנ םימשה ןמ םג :הכותל וצרפש םימה דבוכמ עקשיהל
םידמוע םהש םהל וזמר םילאעמשיהמ המכ ,םלועה תוחור עבראל התוא ולטליטו הניפסה
.םייאה דחאב םידבעל םתוא רוכמל

ודייטצה אלו וכע יקוושב תונקל המ היה אל המחלמה תולהב תמחמ ןכש םהל קיצה בער
.םהל שיגה ילאעמשיה חבטהש םישבוימ םחל ירוריפ ולכאו הפק לפס ותש רקוב לכ .לכואב

,הגות הדרי ןמחנ 'ר לע ,חספה ימי םיכלוהו םיברקתמ םייתניב .תועובש העברא ועסנ ךכ
תליכא תווצמ םייקי דציכ ךא ,הייתשו הליכאמ לילכ ענמייש ידי לע רהזיי ץמח רוסיאמ ,אלימ
ותוימינפ תא הקיזבה הרוהנ וזיא עתפל ךא ."ךכמ לודג רעצ ול היהו" ?תוסוכ עבראו הצמ
םייקל לכוי אלש וליפא ךרבתי 'ה תא דובעל לכיש הגשה לע אבש הכזש דע" ותוא שבכ רוהרהו
םג (בכ העיסנה רדס ן"רה יחבש) ."םלועה תובא לש הדובעה תא גישה יכ ,הווצמה תא
ותוא דבעש הבשחמב םשה תא דובעל לכוי תוסוכ עברא תוצמ ול היהי אלו חספה ברקתישכ
'ר םייק תוסוכ עבראו הצמ תליכא תווצמ תא ,תרחא ךרדב האב 'ה תעושי ךא ;וניבא םהרבא
דרי ןועמש 'ר .סודור יאה לא הניפסה הברקתה חספ ברע סורפכ .הבשחמב קר אלו ופוגב ןמחנ
אוהו דדוב ידוהי אצמנ למנב הנוח הניפסבש םהל רפיסו יאבש הליהקה ינבר לא הנפ הניפסהמ
ררחש לודג ףסכ םוכס תרומתו הניפסה טינרבק לא הלהקה יסנרפ ואב דימ ,ט"שעבה ערזמ
ידמול וליכשה ןמזמ אל סודור לא עיגהש "ףסוי בקעי תודלות" רפסה ךותמ .םיעסונה ינש תא
ודכנ ןמחנ 'רב דובכ ןכל וגהנ םה .ט"שעבה הדסיימ לעו תודיסחה לע תעדל יאבש הרותה
.הרות ירבד םהינפל רמאיש ונממ ושקיבו

ץאלאגל וגילפה ןאכמ ,םימי הרשע ריעב והש ,לובמטסיאל תינווי הניפסב ועסנ סודורמ
ךרבתי םשהו - - - השביב הקבדיודמל םכרד ושע ץאלאגמו תועובשה גחב ויה םש ,היבדלומבש
.םולשב םתיבל ואבו יבשו ןואמצו בערו ברחו רבדמ ולצינו והוולמו ונבר תרזעב היה

."...לארשי ץרא לש הריואב האלפנו הלודג הגשהל הכז יכ ותרותב םלשו ופוגב םלש בש ונברו"

ותיבל ותרזח דע ,ח"נקת רייאב ח"י הגלפהה םוימ ,הנשמ הלעמל הכרא הרזחו י"אל העיסנה -
.ט"נקת תועובשה גח רחא

תימימשו תיצרא י"א
ימי ךא .םינמאנה וידיסח להק לא ,הלוגל ןמחנ 'ר רזח י"אב הנשמ הלעמל לש הייהש ירחא
אלא הנופ וניא הנופ אוהש ןאל" ,ךליאו התעמ .וייח ימי לכל וילע םמתוח וחינה י"אב ותבש
חומה רקיע" םשש י"א לש התשודק תארשהב אלא וילא תואב ןניא ויתובשחמ ."י"אל
תודוס תא ;ולש הירבחהו י"בשרמ השודקה תוצוצינ ומע איבה לילגה יעלס ןמ ."הבשחמהו
ימכח לש חישמה יפוסיכ תאו וירוגו שודקה י"ראה תמשנ םע דחייתנשכ ול ולגתנש הלבקה
התיה איה ,י"אמ םא יכ הקיני דוע ול ןיא תוקלתסהה םוי דעו י"אמ רזחש זאמ .הלבקה
.וירביאב תעפעפמ התיה התשודקו וכותב תעלבנ וליאכ

םשכ (בל ,גי רבדמב) "איה היבשוי תלכא ץרא" י"א לע רמאנה תא שריפ םשמ רזח זאמ
י"אב יחש ימ םג ןכ ,ותוא לכואה םדאה ןמ קלח תויהל ךפוה םדאה ידי לע לכאנה ןוזמהש
.(טנק .א ן"רהמ יטוקל) .וב תגפסנו תעלבנ התשודק .ונממ קלח תויהל ץראה תכפוה

רשב םע םג ,המילש החמשב חומשל םדאה לוכי י"אב :רמאש ומשב ףיסוה םידימלתה דחאו
.(ס ץראה תרמז) ,אוה שודק י"א רפע םג יכ ,ףוגה

העיסנה םרטב ןכש ,ןיינע ןתונב וב שי ,ןמחנ 'ר יפמ אצוי אוהשכ ףוגה רשב תחמש לש ןויערה
וילגרשכ קרו ,תילאיר תושי אלו הנוילע השודק לש גשומ אלא ןמחנ 'ר יניעב י"א התיה אל
.שדוק התמדא םגש שח זא קר .תימשגה ,תירפעה ,הטושפה י"אב שיגרה י"א המדא לע וכרד

:רומאה תא שיחממ ןלהלד רופיסה

ינפלש ,(!ומצע לע הנווכהש ןכתיי) .םש ישנא יפמ יתעמש - ןמחנ 'ר רפיס - י"אב יתייהשכ
בותכש המ יפל ...הזה םלועב שממ תדמוע ןכא י"א יכ םמצעל רייצל ולכי אל י"אל םאוב
ואבש ירחא לבא .ירמגל רחא םלועב תאצמנ איה השודק בורמש ורעיש התשודק לע םירפסב
היארמ :תונידמה ראש לכ תמדאכ - התמדא .הזה םלועב תמאב תאצמנ ץראה יכ ואר י"אל
םה הימשש םושמ איה הנוש ןכ יפ לע ףאו - תורחא תוצרא לש ןהיארממ הנוש וניא ינוציחה
...םירחא

השודקה תוהמב שח אוה ,ןילוחה םלועמ ןיטולחל דרפנ השודקה םלוע ןיא י"אב ,רמולכ
.ןילוח לש םיינוציח םישובל היוטע איהשכ םג תימינפה

םויה ןמל - - - :ךכ רפסל ןתנ 'ר ןמאנה ודימלת דיתע ובר תוקלתסה ירחא הנש הרשע שמחכ
יברקב תדקוי שא" ,התע דעו י"א תשודק םצוע לע תוגרדמה תורותה ל"ז ונברמ יתעמש רשא
ילארשי שיא תויהל הצורש ימ לכ" יכ ,רמא הרותה יתעמשש תעמ טרפבו .י"אל אובל תוכזל
רחא ."לארשי ץרא ידי לע םא יכ הזל תוכזל רשפא יא הגרדל הגרדמ ךליש ונייהד ,תמאב
הנעו ילע רעגו ?י"א אוה רקיעהש םתרמאש הזב םכתנווכ המ :ותוא יתלאש וזה הרותה רמאש
י"א סאד יקאט ןיימ ךיא :זנכשא ןושלב) םיתבה ולא םע תאזה י"א תא .וטושפכ יתנווכ רמאו
אובל ךירצ ילארשי שיא לכ וטושפכ יתנווכ לכש ונייה (רעזייה יד טימ ןוא רעביטש יד טימ
ראשו הירבטו תפצב םש םידמועה תורצחהו םיתבה הלאב תבשוימש תאזה תימשגה י"אל
ףוסכנ האלהו זאמו י"אל ונלוכ אובנש :תוטשפב ונוצרש יתנבה זאמ הנהו .י"אבש תומוקמה
.(ד"ח ח"נרהמ ימי) (אמ קרפ ,"עבונ לחנ" יפל) .י"אב תויהל דאמ יתפסכנ

- ת"יבשרה תיעיקרה הקוחרה השודקה ,תינחורה - איהה י"א לע םידימלתה ובשח הנושארב
תאזה י"א לע ותנווכש םהל בישה - לארשי ץראב ומצעב היהש ירחא - ןמחנ 'ר וליאו תירהוזה
יפלכ ףא לעש ,י"א .היליבשו היתובוחר לע היתורצחו היתב לע ,תימשגה -תישממה ,תיצראה -
תאז םע ,תובוחרה לככ היתובוחרו םיתבה לככ - היתב ,תוצראה לככ ץרא תיארנ איה ץוח
המודו" ,תורחא תוצראמ הנוש התוא השועה איה תימינפה השודקה .םירחא םה םיעיקרה
ונניא תאז לכבו ,םדא לכ הארמכ ינוציחה והארמ .יתימאה קידצל - ןמחנ 'ר רמוא - ןיינעה
ותוינושב ונייה ,קידצה לש ותשודקבש םשכ :ףיסונ ונאו ,"תרחא איה המשנה ,םדא לככ
התשודק ןכא יכ שח י"א לש התשודקב ןימאמש ימ קר ךכ ,וב ןימאמש ימ קר ריכמ םירחאמ
.תורחא תוצראמ התוא הלידבמו י"א תא דחיימ

בלסרב תיב לש הליפתה הדיעמ - תינחורהו תירמחה - היתויועמשמ יתשב לארשי-ץרא לע
.לארשי ץראמ רזחש רחא ןמחנ 'ר יפמ ואציש תורותה תיצמת הכותב תלפקמה

קר ,ןענכ ץרא םשב תארקנ היהת אלו לארשי ץרא תשודק לארשי לכ לעו ילע ךישמהל ינכז"
ךרבו תוצראה לכל לארשי ץראמ הלודג הכרבו עפש ךישמתו .לארשי ץרא - השודקה ץרא םשכ
.(.ז"ק .א"ח תוליפת יטוקיל) "המדאה ירפ תאו ץראה לובי תא

תולגה ךותב י"א לש הריוא
,עודיכ .םהילא י"א לש הריואה תא ןמחנ 'ר איבה םפוגב י"אל ועסנ אלש םידימלתה הלאל
םדאה רבוע וכרד רעשה איה הליפתהש םושמ .הליפתה איה ןמחנ 'ר תרותב יזכרמה דוסיה
םוקמה" והז ןכש .רכנב רשאמ םיקלא תבריק תא שוחל רתוי לק י"אב .םיקלאה םע ותשיגפל
ירה ,רכנב אולכ תויהל ידוהיה לש ףוגה לע רזגנ תולגה ףקותב םאו ."דימת הב 'ה יניע רשא
תעשב םייפכ תאיחמ לש דוסה והזו ,י"א לש השודקה הריואה ןמ תולגה ךות לא איבהל רשפא
וילא ךשומו רכנ לש האמוטה תוחוכ תא שרגמ אוה ארובה ינפב ותדימע תעשב ,הליפתה
.םיקלאל רתוי בורק השענ ךכ ידי לעו י"א לש השודקה תוחוכ

די תחת איה י"אש וישכע םג ;י"אמ 'ה דובכ הלג ןיע תיארמלו ולת לע דמוע שדקמה ןיאשכ םג
תולגב וליפא התשודק ךושמלו תולגל םילוכי ןכ י"פעא - תילגתמ התשודק ןיאו ארחא ארטסה
.(אי ףיעס ,תוצע יטוקל) ...וזה הרמה

יתדלונ םש" י"א לש הריואה תא םשונ היה בלסרבבו הקבדיודמב היהשכ םג ןמחנ 'ר ,ןכאו
רמאש הרותה םע שייבתמ היה םברש םידיעמ - םידימלתה - םהו .וידימלתל רמא - "שדחמ
הרות יתרמא י"אל יתעסנש ינפל" :ןמחנ 'ר לש ונושלב ,רסוב ירפ וז הרותב האר ,העיסנה ינפל
בוש התנתשנ העיסנב יתלחתהשכ ;תרחא הרות יתרמא י"אב תויהל יתיצר קרשכ ;תחא
האלפנה ותרות רקיע יכ ןתנ 'ר וילע דיעמו ."הנוש הרות יתרמא י"אב יתייהשכ ;הרותה
קר ,י"א רחאש הרותהמ אוה ולוכב ובור (ן"רהמ יטוקל) רפסה לכו ,י"אב היהש רחא ליחתה
.(גמ ,ן"רהמ יחבש) (ותעיסנ ינפלמ םה) תוחפ וא םיפד 'ד וא 'ג ,טעמב טעמ

תויתואל תררופמ הרותו המלש הרות
תורותה ןיבל י"אל ותעיסנ ינפל ןמחנ 'ר רמאש תורות ןיבש תוינושה יוטיב ידיל אב המב
?םשל עיגהש זאמ רמאש

רחא םגש שי .ןויעו דומיל תוכירצ תוטעמ םילמכ תוזמורמה ןמחנ 'ר לש תוילמסה ויתורימא
שוריפה םא קפס תושרפתמ ןה םאו .שרפתהל תונותנ ןה םא קפס ,ןהב םינייעמו םידמולש
.הרעשה רדגמ אצוי

.ןהמ תחא , איה ןהלש הרימאה

ןושיל היה לוכי אל ,י"אל ותעיסנ םדוק יכ ,רפיס" :ובר םשב ןתנ 'ר רמוא ן"רה תוחישב
אב זאמו תודרפנ תויתוא אובר םיששל תררופמ איהשכ הרותה וינפל הדמע דימת יכ ,החונמב
רפסב אבומ) ."היתויתואב אלו התומלשב וילא הלגתמ איה ,דוע תדרפתמ הרותה ןיא י"אמ
.(קוק תידוהי תאמ בלסרבמ ןמחנ יבר

הכותב תרצוא איה ,תועמשמ תסומע איה יכ םישח ךא ,תומצמוצמ הילמו הרימאה איה הרצק
ריבסהל ידכ וב שי םישוריפהמ דחאש ןכתייו םישוריפ 'עב שרפתהל תנתינ איהו אלמ םלוע
.םשל עסנש ינפל ויהש יפכמ תונוש ובוש ירחא רמאש תורותה ויה עודמ

תיבב הרוש התיהש הניכשה הפחיר ,הלת לע הדמע םילשורישכ ,ותמדא לע בשי לארשי םעשכ
זא הדמע הרותה .תחא השקמל היתויתוא אובר םישש תא הקשיחו הרותה לע םג שדקמה
איה ףא הניכשהו םימעה ןיב דרופמו רזופמ - םעה .ברח שדקמהשכ וליאו ,המילשה התמוקב
ילגר וקחדנ הלוגב היורשה הרותהמ םג וליאכ ןמחנ 'ר יניעב היה הארנ .הלוגל םעה םע הדרי
תויהל הלדח הרותה .הנממ החרפ וליאכ לארשי ץראב הילע תפחרמ התיהש הניכשה .הניכשה
ומלענ הניכשה תומלעיה םעו .המצעל תדדוב איהשכ תדמוע תואו תוא לכו תחא הביטח
לש םיווצה תולמסמה תויתוא - דבלב תויתואה אלא וראשנ אלו תוימינפה היתונווכ הרותהמ
.התוא היחמו הילע תפחרמ התיהש חורה אלל היישעה

ןכש .טשפומה ךרדב ויתורותב אטבמ היהש המ שחומה ךרדב ןמחנ 'ר עיבמ וז הרימאב
אלא ןניא - למס ןהל תושמשמ תויתואהש - תווצמה ,שגדהו רוזח ןמחנ 'ר שיגדמ ויתורותב
אוה ךירב אשדוקו אתיירוא :רהוזב רמאנכ ,ןתוימינפב ןומטה יקלאה רואל םיינוציח םישובל
הרותבש תויתואל ןהל ןיא :ןתוא היחמה חוככ אוה תווצמה לש ןכרע (ירחא תשרפ) אוה דח -
ךותמ היישע יכ ,ןמחנ 'ר ונדמיל ויתורותב .הלעמ לש לוק ןהילא הוולתנ ןכ םא אלא תומילש
התומלשב הווצמה ,הדמולמ םישנא תווצמ תניחבב איהה ,איה המוגפ היישע דבלב תואל תויצ
...ארובה םע םדאה שפנ תשגפנ וילעש רשג תשמשמה וז איה

:בותכה לע רמאש קצוקמ לדנמ יבר יפמ םיעמוש ונא ,רתוי הנונש הרוצב תאטובמ המוד העד
"ךיקלא 'ה ךוצ רשא לכ תנומת לספ םכל םתישעו םכיקלא 'ה תירב תא וחכשת ןפ םכל ורמשה
תושעל 'ה הוויצ יכו - "ךיקלא 'ה ךוצ רשא לספ םכל םתישעו :לדנמ יבר לאש ,(ד ,גכ םירבד)
לכ לע ,'ה הוויצ רשא תווצמהמ לספ תושעלמ םכל ורמשה ,איה הנווכהש בישה אוהו ?לספ
הווצמה םא .הנומתו לספל ךופהתש הנכס תצבור ,ןבואמ ימינפה הנכתש ארגש-לש-היישע
- היישעהל עינמ שמשתש שפנה תוררועתה אלל ונייה ,התושעל ליגר השועהש םושמ תישענ
.הווצמה לש ינוציחה היוקיח אלא הניא וזה היישעה ירה

ופריה אל הניכשל םיפוסיכהש ןמחנ 'ר תא דירחה תויתוא אלא הרותהמ ראשנ אלש ןויזחה
תלואג לע :ידש תוכלמב םלוע ןוקית לש יחישמה ןוזחה ."החונמב ןושיל לוכי היה אלו" - ונממ
- ומוקמב רשב-בל תניתנו ןבא-בל תרסה לש ןוזחה :ותמשנ ןוקיתו ומצע לצא דובעשהמ םדאה
ואובב .תויתואל תררופמ איהשכ ,הרותה לש ללוכה ןוזחה רסחשכ םשגתהל לוכי אל הז לכ
ותמשנ תקישנל הכזש ירחאו הגרדמל הגרדממ הלוע אוה ןכאש השוחת ןמחנ 'ר אלמתה י"אל
הבצייתה הרותהו הלש הינסכאל הרזח הניכשהש שח ,םישודקה י"ראהו י"בשרה תומשנ םע
תאירבל ןושארה םויב ה"בקה ארבש רואב תוראומו וידחי תוגזוממ בוש היתויתואשכ וינפל
הנוילעה חורה תפחרמ בוש ;הרותב וזנגו דמע םדאה לש םילקלוקמה םישעמה אלא ,םלועה
םויקל דיחיה עינמה איה תואה אל ,התעמ ,ןתא תומילשל היתויתוא תא תקשחמו הרותה לע
חוכה איהו תווצמה תא היחמה חורה איה הרותה לע תפחרמה 'הל הבהאה אלא ,תווצמה
.ןמייקל םדאה תא עינמה

וליאש ןפואב" ינחורה הנבומב הרותה תא גישה י"אב ותויהבש ןתנ 'ר דיעהש תודעה ,ןאכמ
הווצמ םוש ול התיה אלו םידעומו תבש עדוי היה אלו ידוהי םש ןיאש הקוחר הנידמב אצמנ
,םילשורי תרודהמ ,ן"רה יחבש) ."הרותה תא התעמ םייקל לוכי היה זא םג - המייקל
.(א"כשת

םיזונגה םירפסה
אל ויגיגה לכ .וימי ףוס דע התשודקמו י"א לש הרוהנמ ומצע לע ןמחנ 'ר ךשמ י"אב ותויה זאמ
םהינש ,םירפס ינש םיעודי בלסרב תרוסמב ,חישמה תאיבלו ,הלואגל ,י"אל אלא םינותנ ויה
הרבג תפחשה תלחמשכ ."זנגנה רפס" םשב רחאהו "ףרשנה רפס" םשב הנוכמ דחא ,די בתכב
וצקו תרערעתמ ותואירבש שיגרהשכ .םיאפורה תצעב לואשל גרבמלל עסנ ,ןמחנ 'ר לצא
ךיראי אל ןמחנ 'רש ויברוקמל וזמר םיאפורה .םלועה ןמ וקלתסה לע רבדל ליחתה ברקתמ
,בלסרבב ,ותיבבש ול רפיסו ןועמש 'ר וייח ימי לכ ותוא הווילש ושמשמל ארק זא .םימי דוע
וייח םג התע .וללגב וידליו ותשא תא דביא אוהו ותביתכ לע ושפנ תא רסמש רפס אצמנ
רטמקה לש חתפמה ךל אה ...םייחב ראשיי אוהש תויהל לכוי רפסה הז ףרשוי םא .הנכסב
ינש תא דימ חק ,רהמ שוח ץור ,גלשהו םשגה ךורצעי אלו ,בלסרבל הלגע רוכשו רחמ ךלו ילש
.דאמ זרדזה םשה ןעמל ,םהינש תא ףורשו רפסה לש דיה יבתכ

רתויב םיברוקמה ,םפרשו םירפסה ינש חקל ,בלסרבל ןועמש 'ר אב םיעינמו םיבוכיע ירחא
.לאוגה לש ואוב דעומ םושר היה הז ידוס רפסבש ועדי םידימלתה ןיבש

רפס" אוהו ףרשנה רפסהמ וליפא רתויו רתוי דוע הובג היהש ףסונ דחא רפס ןמחנ 'רל ול היה
.דבלב חישמה דיגי וילע שוריפהש ןמחנ 'ר רמא הז רפס לע ."זונגה

אוה הרהמב אוביש ונקדצ חישמ" ,ןמחנ 'ר םילשה אל םינצבק 'זב השעמה רופיס תא ,עודיב
."םילגרה הכנ ,יעיבשה ןצבקה רפיס אלש המ רפסיו םילשיש

- הלואגד אתלחתא - ןמחנ 'ר תנשמ
'ר זמר תוקלתסהה ינפל ,הילא עיגהל לגוסמ תמא קידצש הנוילעה הגירדמה איה י"א תשודק
םוקמש םיכוז םיקידצה ,ונייה (טכ זל םילהת) "ץרא ושרי םיקידצ" בותכה לע רמאו ןמחנ
דומע .ב ן"רהמ יטוקל) .לארשי ץרא תניחב איה םרבק תזוחא י"א תשודקכ שודק אוה םתזינג
.(טכ

תמדא לע תודמוע ויה םהילגרשכ םג .וידימלת לע ןמחנ 'ר ףיערה התשודקו י"א לש הרואמ
.הלואגהו לאוגה לש הריואב םיפקומ םה וליאכ ושיגרה םבר תציחמב םייורש םתויהב ,רכנ

ץקב קלח ול שי הנשה שארל ןמואל עסונה :ןתנ 'ר ודימלת רמא ןמחנ 'ר לש תוקלתסהה ירחא
תעפוהב תוארל שיש וטקלמ וילע זירכה ן"רהמ יטוקל ספדנשכו (מ דומע עבונ לחנ) הלואגה
."הלואגד אתלחתא" ןיעכ הז רפס