לגופ .ז :תאמ רויצ / היצילגבש טו'צנלב תסנכה תיב םינפ