חרזמה תוצראב תובישיה

יגח לאומש

(22-25 'מע) ג"כשת ןויס ,םיינחמ


,דרפסל ,לבבל לארשי ץראמ חרזמה תוצראב תובישיה תוטשפתה תא רקוס רמאמה :ריצקת
הרות זכרמ םקוה וב רוזא לכב ירוטסיהה עקרה תא ראתמ רמאמה .'וכו היכרותל ,הילטיאל
.םשארב ודמעש םינברה תאו תובישיה תא הנומו

.םינבר ,תובישי ,חרזמה תוצרא :חתפמ תולימ


ץראמ :הלוגה ימי לכב תובישיה ולג תויולג תורשעו (.א .אל ה"ר) ןירדהנס התלג תויולג רשע
םשמו - אטילו ןילופל זנכשאמ ,זנכשאל תפרצמו ,תפרצל דרפסמ ,דרפסל לבבמ ,לבבל לארשי
.הנשיה הינסכאה לא הרותה הרזחו ,לארשי ץראל ואבו ורקענ

המוקמ תא לבב הספת ךכ רחאו ,הרותה זכרמ לארשי ץרא התייה הנשמהו ינשה תיבה ימיב
ארוסב תומסרופמה תובישיה יתבמ הרותה האצי םינואגה ימיבו ,לארשי ץרא לש
זכרמלו הקירפא ןופצל םשמו הילטיאלו דרפסל הרותה הטשפתנ - םשמו .אתידבמופבו
תריציל הלשמ המורת המרת הצופת לכו ,תויולג ירחא תויולגו ,םידודנ ירחא םידודנ ;הפוריא
.אמגוד הל ןיאש תורודה

םינואגה ימיב
ויהו ,הלכד אתכסמ םידמול ,הלכ ימיב םידימלת םיפסאמ תובישיה ישאר ויה םינואגה ימיב
תודלותל תורוקמ רפס ,ארירש 'ר בתכמ) םידימלתה תא םינחוב ויהו ,תכסמ דוע םידמול
.(3 ןמיס ב"ח ל"ז ףסא ברה לש ךוניחה

םידמל ונא תירישעה האמב יחש ילבבה ןתנ 'ר רופיס ךותמו .ןסינו לולא ימיב ויה הלכ ישדוח
,הבישיה שאר דובכ לעו "םיפולא"ה דמעמ לעו ,הבישיב םידומילה רדס לע םיבושח םיטרפ
קיתע רדס יפ לע תדמועו העובק התיה הבישיהו ,הרותה דובכ היה לודג יכ אוה םשורהו
.לבוקמו

דרפסב
םש התייה 'חה האמבו .דרפס תנידמב היתוינסכא תא העבק ברעמל חרזמה ןמ התלגש הרותה
הצרעהב ריכזמ ןואג יאנורטנ 'ר .ןואג םרמע 'ר לש וחבשל וכזש םידימלת הדימעהש הבישי
הנוי 'ר םג ודמל הב ,הנש תואמ שולש ךשמב הרותל זכרמ השמישש הנסול תבישי ימכח תא
עצמאב .הבישי ישאר םש ויה יספלא קחצי 'רו תאיג ןבא קחצי 'ר .יולה הדוהי 'רו חנ'ג ןבא
ךשמב השמ 'ר ונב השארב דמע ךכ רחאו ,הבודרוקב הבישי ךונח ןב השמ 'ר דסי 'יה האמה
ןברוחל המרג םידהומלאה תולפנתה .הדנרגב הבישי קיזחה דיגנה לאומש 'ר .הנש םישימח
ןב המלש 'ר לש םהינמזב וגשגש הדילוטבו הנולצרבב תובישיה .תימורדה דרפסב תובישיה
תנשב תופידרה דע ומייקתהש ,ידנוריג ןבואר ר"ב םיסינ 'רה ןמזבו ,לאיחי ןב רשא 'רו תרדא
קחצי 'ר תבישי .הבישי קיזחת הליהק לכש טלחוה היליטסקב הדעה ישאר תפיסאב .1391
דרפס שוריג רחא הרותה תא ועטנו ורזחו וציפה וידימלת .רתויב תמסרופמ התיה ןוטנפנוק
.דרפסב תובישיה זכרמ היליטסק התייה ו"טה האמה עצמאבו ,חרזמה תוצראב

רפס) דיגנה לאומש 'ר דיעמש יפכ "וישכע דע םילשורי תולגמ" הרות םוקמ התייה דרפס
,ןואג ש"ר תרגא) טורפש ןבא יאדסח 'רל ובתכמב םימכחה דחא דיעמ ןכו .(267 םיתיעה
.(א"י ב"ח תורוקמ .ןיול ר"ד תאצוה

רפס) דרפס ץראל דומלתה חוכ רזח םיסנ ונברו לאננח ונבר ,דיגנה לאומש 'ר לש ורודב
.(הלבקה
םוריח לש םינש ויהו המכח לש תובישיה ןמ םלועה םמש שגימ י"ר תריטפ רחא"
וציברה םשו (הדילוט-) הלוטילוטב ובשייתה ףסוי 'ר ינבו ,לארשי לע תודמשו תורזגו
.(םש) "הזה ןמזב דומלתה ימכח ףוס םהו הרות
ץבעי ףסוי 'ר דיעמש יפכ ,ןמז םושב התייה אלש יפכ תובישי האלמ דרפס התייה שוריגה ןמזב
"םיקלא דובכ" רפסב רסמנ ,ל"נה ןוטנפנק קחצי 'ר לש ודומל ךרד לע ."םייחה רוא" ורפסב
.(ו"מש אטשוק) שגימ ןבא םהרבא 'רל

'ר) "םיארומאה דחאכ הרות אלמ היהש" ,ןויח ףסוי 'ר דמע השארבש הבישי התייה ןובסילב
.("םייחה רוא" רפסב ץבעי ףסוי

הילטיאב
ןתנ 'ר דמע השארבש הבישי התייה תיעישתה האמב .תוינומדק םינשמ תובישי ויה הילטיאב
ינב ואיבה םשמש ,הקולב תובושח תובישי ויה םייניבה ימיב .(846 תנשב רטפנ) םירפא ר"ב
,הירואב ,(וטנרטוא) וטנורוטבו יראבב תובישי ויה ןכ .אצנגמל הרותה תא סומינולק תחפשמ
וחיפה םהו תפרצמו הינמרגמ םישרוגמ הילטיאל ואב ז"טהו ו"טה האמב .ימורבו וטנופיסב
הנומירקב תובישי ויה ןכו היבפב ק"ירהמה תבישי העודי דוחייב .הילטיא תובישיב םייח חור
לש ושארב הבישי התייה הטר'צמב .ילרואב העודיה הבישיהו יגנלוטוא ףסוי 'ר דמע השארבש
.ןקזה ןב טוברט לאיחי 'ר

.הרותה הטעמתנו הכלה סנסנרה תפוקתמ יכ םא ,הילטיאב תובישי ויה ח"יה האמה ףוס דע

הריטרומ לואש 'ר לש ודימלת ."םייח ץע" תבישי התייה ןהב תומסרופמה ,תובישי ויה דנלוהב
.הזוניפש ךורב ףוסוליפה היה

'ר ידי לע (1546) ו"ש תנשב הדסונש הילטיאבש (Siena) הנייסב התייה תמסרופמ הבישי
ידימלת ןיב ,ילראמ ףסוי 'ר דמע השארבש ,אסיפמ לאיחי 'ר לש וסיג ,יטיאירמ לאעמשי
רפסב סכרמ .א הבישיה לע בתכ) .דועו ,בוטהמ לאיחי 'ר ,וראס יפמ והילא 'ר ויה הבישיה
.(ךליאו א"ער 'מע ,ירבעה קלחה ,גרובצניגל לבויה

ןמז קר ודמל לוח ידומיל לבא .ירצונ דמלמ יפמ קודקד ,"הקיטאמארג" םג ודמל םש הבישיב
ילראמ ףסוי 'ר ידי לע הרסמנש םידומילה תינכותמו ,דומלתב םיקסוע ויה םויה בור יכ ,טעומ
.הממיב תועש ט"ימ רתוי ודמלש רבתסמ

םבל תא ךושמל ךיא עדיו ןמוא גוגדפ היהש םרומבו הבישיב םירושק ויה םש םידימלתה
התייה הידימלת לע הבישיה תעפשהש םידמל ונא בוטהמ לאיחי 'ר בתכש בתכממו .הרותל
הכרדה לש םוקמ םג תויהל הכירצ הבישיה התייה סנסנר תפוקת התואב יכ ,דואמ הלודג
הבישי שארה בתוכש יפכ "םינוגה םניאש" םידיחי םידימלת םג ויהו ,םינמזה ךובמב תינחור
.(ג"צר דומע םש סכרמ)

.הנוהכ םוקמ םהל אוצמל לדתשמ היה ףאו וידימלת תא ךימסמ היה ברה

התייה הפוקת התואב .םייפסכ םיישק םושמ הארנכ ,הידסיימ ידי לע הרגסנ הבישיה
םג לבא ,ד"כש תנשמ תרגיאה הראשנו ,הילטיאב תיתד הטיסרבינוא דסייל תוררועתה
;הפ לעבש הרותו בתכבש הרות :לכה דוסי אוהש המב היהי דומילה רקיעש רמאנ וז תינכותב
.האופרו ,תונושל ,היפוסוליפ םג לבא .םיקסופו תופסותו תוכלה

ישודיחב םיקמעתמ ויה דרפסב .הילטיא תובישי ןיבו דרפס תובישי ןיב םידומילב לדבה היה
תוהגה .לודג תווצמ רפס ,יצוקמ השמ 'ר לש ורפס תא רתוי ודמל הילטיאבו ,ן"במרה
ךוניחה תודלותל תורוקמב אבוה "םימכח דובכ" האר) ץ"נש תופסותו ךוט תופסות ,תוינומיימ
הרותה לע י"שרל ורואיב לע ץלכ י"ר לש ותמדקהמ םג םיעדוי ונא ן"במרה דומיל לע .(גכ א
םיקסוע ויה ןמזה ראשו ,לופלפל דחוימ ןמז םיעבוק ויה דרפס תובישיב .(50 ב"ח תורוקמ)
.(חס םש ,וילידיס ןבא לאומש 'רל לאומש יללכ) תואיקבב

דומלתה תיב תונקתמ דומלל רשפא רתוי תרחואמ הפוקתב הילטיא תובישיב דומילה ךרד לע
.א"לר דומע םש ןייעו ,אק יס ב"ח תורוקמב וספדנש הנוריוב הרות

.םימיה ירבד ורפסב ילספק והילא 'ר דיעמש יפכ ,ךרעב ס"ק תנשב תובישי ועבקנ הילטיאב
הלע וימיבו םש הרות ץיברמ היה רוגאה לעב בקעי 'ר לש ויבאו .היפוסוליפב םיקסוע ויה אלו
.לייוו י"רהמ דימלת רשא 'ר םק וירחאו .ותבישיב בשיו ילאספק השמ 'ר

לע הדסונ הבישיה .ימלשורי ףסוי 'ר דמע השארבש (Bresua) אשיירבב םג התייה הלודג הבישי
.(םש ,והילא 'ר) וקנרפ ליטשק ףסוי 'ר ידי

דודנה" ורישב ןנואתמ ארזע ןבא םהרבא 'רו ,דומלתב רקיעב וקסע תימורדה הילטיא ינב
.(ץנציב) "ןוי"מ םיאבה לארשי ימכח תא רתוי םיבישחמ הילטיא ימכח יכ "ינוא ריסה

בגח אב ולאו
בגש םק ינוי
בג לכ לע בכרו
םיקנעכ בשחנו

םיעותל רמאו
םיעד אלמ ינא
םיערזו דעומב
םיקיזנו םישנו
.ץנציב ימכח תא בישחה אל ארזע ןבאה יכ םיאור ןאכמ

היכרותב
לש ודימלת .תועודי ויה קאציטייט ףסוי 'רו ,ינארט יד ףסוי 'ר ,יחרזמ והילא 'ר לש תובישיה
ףסוי 'ר ,ןזח ןרהא 'ר תובישי םש ויה ןכ .הנידומ יד לאומש 'ר ם"דשרהמה היה קאציטייט י"ר
.לפונירדאבו אנרימסב ויה תומסרופמ תובישי .ודרפ יאתבש םייח 'ר ,ארזע ןביא

,ובוק (ו'צמייח) םייח 'ר לש ותבישי העודי התיה האושה ינפל דעו ,תובושח תובישי ויה ןוויב
.תובישי דועו


לארשי ץראב תובישיה
דוסי חינה םירצמב ותודיגנמ קלתסנש ירחא םילשוריב בשייתהש לאלוש קחצי 'ר דיגנה
לילגבו םילשוריב תובישי דסיי אוה .ז"טה האמה תישארב לארשי ץראב תובר תובישיל
,יטרפה וסיכמ תואצוהה לכ תא הסכמ היה הליחתב .םירצמב תובישי דסיש םשכ ,ןוילעה
םה ףא ףתתשהל אמגרותב תוליהקה וליחתה ןכמ רחאל .םיחרפ ףלאל עיגה הנש לכב םוכסהו
יפכ ,הפוקת התואב קשמדב הבישי התיה אל תאז תמועל ;(ט 'יס ג תורוקמ) הבישיה תקזחהב
.ולש תועסמה רפסב יקלטיאה השמ 'ר דיעמש

ןכ .םידימלת הברה םש ורהנש ביבח ןב השמ ברה הבישי םילשוריב דסי ןכמ רחאל טעומ ןמז
התנמ ,יזנכשא לשיפ םירפא 'ר תבישי .הילטיאו זנכשא ימכח ידי לע םילשוריב תובישי ודסונ
םתואב הרות לש לודג זכרמ התייה תפצ .(ס"ק ןולהצ ט"יר 'ושת) םידימלת םייתאממ רתוי
וראק ףסוי 'ר תבישי תאו תפצ תא ורפסב ראתמה ינמיתה הידעס ןב הירכז 'ר עסונהו םימיה
'ר תובישיל ןווכתמ אוה .תובישי הרשע הנומשב םידימלת ףלא רשע העבראכ הב שי יכ בתוכ
.(כ 'יס םש תורוקמ) דועו ,לאירוק יד לארשי 'ר ,סיגאס המלש 'ר ,טיבמה ,וריבודרוק השמ
.םילועמו םירקי םידימלת םייתאמכ ויה וראק ףסוי 'ר תבישיב

יכ דיעמ ג"סש תנשב לארשי ץראל הלעש לירטשניימ םייח ר"ב למולש המלש 'ר רחא עסונ םג
.םילודג םינבר תואמ שלשל בורקו תפצב תובישי ח"י ויה

רפסה רבחמ גרובניליא רב רכששי 'ר עדונה ןואגה תפצב מ"רכ שמשל ןמזוה א"פש תנשב
הבישי שאר םהילע ותונמל ותאווצב הוויצ ורפסמ לעפתהש יטנאלאג מ"רהמ ."עבש ראב"
התואב ."תויראל שאר" תויהל הצר אל יכ העצהל הנענ אל ברה .ורוסחמ לכ ול וחיטבהו
ונאש תונקתה תמגוד תונקת ונקתו ,בהובא םהרבא 'ר ידי לע תפצב הבישי הדסונ ףא הפוקת
.רתוי תרחואמ הפוקתב םילשוריב םילבוקמה תורבחב םיאצומ

ידוהיה בושיהשכ לבא ,ישישה ףלאל תיעיברה האמב "הרות דומלת תרבח" התייה ןורבחב םג
תא ןתיל יואר ןידה ןמש בתוכ ותבושתב ם"דשרהמ ברהו ,וז הרבח םג הלטב - טעמתנו ךלה
תבישיב הבישי שאר היה ודראפ קחצי 'ר .הומכ ןיא הזה תולגבש יקינולשב ת"ת תרבחל ףסכה
יצנימ יול דוד 'ר תא םש הנומ ןכו (תורודה ארוק) ותבשב תבש ידמ שרוד היה םגו ת"ת תרבח
ךורב 'רו יבאז לארשי 'ר תא ,יסאריג הדוהי 'ר תאו לוריבג בוט םוי 'ר תא ,לאיל קחצי 'ר תאו
.ליגנא

לעב ברה דיעמש ומכ , יקינולאשב ומכ תועיבקב תובישי ריע םושב ויה אל ז"יה האמה ףוסב
לאפר יברו .חרזמה תוצראבו םילשוריב תובישיה וטעמתנ ז"יה האמב .ורפסב "לאומש ןמאנ"
םינבר םיעבש לש הבישי םיקהל עיצה ה"סת - ב"לת תונשב םילשוריב בשיש יכלמ יכדרמ
לע ושוריפמ םיטוקיל) ."ביצקת תעצה" ןכו ,הרישע םידומיל תינכות עיצהו ,ןירדהנסה ןינמכ
'ר יבא לש ותגהנהב הגיו יד תחפשמ הדסיש הבישיה .(ל"ז ןילביר א"ר םכחה ל"וה הרותה
.הרגסנ זיגח השמ

רבשמ ימי
ןביא ץירעה לשומה ידימ תושק תוריזגמ תוארונ םילשורי יבשוי ולבס ז"יה האמה תישארב
זאו הרוחשה הפגמה איה ,םילשורי לע השדח תונערופ השגרתה ןכמ רחאל טעומ ןמזו ,ךורפ
איהו ,ונרוויל תליהק םילשורי לש התרזעל האב וז רבשמ תנשב .היבשותמ םילשורי הלדלדינ
ןויער הגהש זיגאח בקעי 'ר ר"דשה היה םימיה םתואב .ריעה םוקישל הבחר דיב הקינעה
,והינב .מ לש ורמאמ האר) "בקעי תיב שרדמ" םשב םילשוריב הלודג הבישי תמקה רבדב
הכמתנו המקוה הבישיה .(ז"יה האמב "םילשוריב שרדמה יתב תודלותל" ,א"כ ךרכ
HUCA .לאפרו בקעי ,לארשי-םהרבא םיחאה תשולש ,הגיו תיבל םיריבגה יפסכב

,שדח ירפה לעב אוליס יד והיקזח יבר תא ריכזהל שיו .םימסרופמ םימכח ודמל שרדמה תיבב
סומלופבש אלפ הז ןיאו .חרזמה תוצראב רתויב לודגל בשחנ ד"מהיבו .ביבח ןבא השמ 'רו
םיפירחה םידגנתמה ןיב ויהו ,בושח קלח הבישיה ימכח ולטנ יבצ יתבש ביבס ררועתנש
.וז העונתל

תא אצמו תרחא הבישי םיקיש בידנ אוצמל זיגאח השמ 'ר לדתשה הבישיה הרגסנש רחאל
םש) הבישיה תמקהל סילאיר ףלא םישולש בדנו יקינולאש דילי היהש ןתנ םייח ןב םהרבא
.(די

רטע 'ן םייח 'ר לש שרדמה תיב
ידכ ,וקורמב רשא ילאסמ ט"צת תנשב אצי םייחה רוא לעב ,רטע 'ן םייח 'ר שודקה ברה
דוסי חינה םשו הללוהמה ונרביל תליהקל אצי אוה ףא .הבישי הב םיקהלו םילשוריל תולעל
הליחת ובשייתה ץראל םתולעבו שפנ םישולש ונמש הרובח ינב וילא ופרטצנ .הבישיה תמקהל
האר) םילשוריל הרובחה לכ העיגה ב"קת א"נמ ו"טבו ,זא הצרפש הפגמ ינפמ ,ןיעיקפבו וכעב
.(אלק-גק םידומע ט"שת "םילשורי" ,םילשוריב לארשי תסנכ שרדמה תיב תודלותל ,והינב .מ
.ןאסח דוד ןב המלש 'ר רודה ןב דיעמש יפכ לודג םשור השע םילשוריל םייחה רואה לש ואוב
הבישי דסייל בשח ובש ןיינבב הבישיה תא עבק אוה .םישיש היה םידימלתה רפסמש הארנו
םילשוריב הדסונש "דסחו םייח" הבישיה .'ה תא שדיקש אלפומ בר ,יקיר יח לאונמע ברה
,םידימלתה לע השודקה ותעפשה עיפשה ברה .הזה שרדמה תיבל אמגוד השמיש ג"עקת תנשב
.הרותהו הבהאה ,האריה רתכב םימכוחמ םימכח ויה הרובחה ינבו

תורבק לע םיחטתשמ ויהו ,םינונחתבו תוליפתב םיקסוע ויה הלילבו ,הרותב וקסע םויב
.םהיתוקפסו םהיתולאשב םהילא םינופ ויה םילשורי ילודגו ,םיקידצה

רחאל .(םש ,והינב) ומוקמב הנמתנ גאלזמא ףסוי 'רו ,ג"קת זומת ד"יב רטפנ םייחה רוא לעב
םינשה ןיב הלטבתנ הבישיה .אריריפ תבישיב מ"ר םדוקמ היהש ,ןובנ הנוי 'ר הנמתנ ןכמ
וטק 'מע םש תטרופמ המישר) א"דיחה תא תונמל שי הבישיה ימכח ןיב .(םש) ו"לרת - ג"כרת
.(זטק -

לארשי ץראל הלע אוה .םילשוריב הבישי םיקהל שקיב יקיר יח לאונמע לאפר 'ר לבוקמה
הבישיה תמקהב לפטל ידכ הילטיאל עסנ א"קת תנשב .םש עקתשהל ידכ ז"צת תנש ףוסב
םידדוש וילע ולפנתה ,ךרדב ותויהב ,ג"קת תנשבו ."םיבישקמ םירבח" םשב הל ארקש
תבישי תונקת ,אשיש םהרבא .ג"ח "םילשורי" ,והינב) .תדה לע רובעל בריסש רחאל והוגרהו
תבישי הדסייתנ המוקמבו הדסייתנ אל הבישיה .(כ דומע םש ,םילשוריב םיבישקמ םירבח
.םייחה רוא ברה לש לארשי תסנכ

ידי לע המלשל תולעמה רפסב םייונמ םהו .תובישי הרשע םיתש םילשוריב ויה ח"יה האמב
.ןזח המלש
.דנלוהמ הריריפ בקעי 'חה תבישי
לעב ןובנ םירפא 'ר ודמל הב ,אטשוקמ וירבחו ויאמ יד קחצי 'ר דסיש םולש הונ תבישי
.םירחאו אלרוב בקעי 'ר ,יזאגלא בוט םוי 'ר ,םירפא הנחמ
.א"דיחה לש ובר ,ןובנ הנוי 'ר דמל הב .ונרוויל ריעב םיריבגה ודסיש ,םיונע ראפי תבישי
.המלש ןיינבו םהרבאל דסח תבישי
.יזנכשא רזעילא 'ר ריבגה דסיש רזעילא קשמד תבישי
.לארשי תסנכ תבישי הארקנש םייחה רוא לעב ברה תבישי
.סחוימ םהרבא 'ר תבישי
.םיתב ילעב לש תובישי 'ג דועו .עדונה לבוקמה ,יבערש םולש 'ר לש םידיסחה שרדמ

,םיכרבא םישולשו םימכח הרשע ודמל הבש הריריפ בקעי 'ר לש התייה רתויב הלודגה הבישיה
.םילבוקמה לש "לא תיב" תבישיו ח"יה האמה עצמאב ,ןויח הילדג 'ר לש הבישי התייה ןכ

ולא תובישי אלו ,דרפס תובישיכ הילטיא תובישי ירה אל ;הלשמ יפוא הל היה הבישי לכ
םימלשומ ויה רבכש הרות ילודגו םידיחי לש תורובח רתוי ויהש ,םילשורי תובישיכ
ימיב ויהש תורובחה תמגוד םירוהט הרובח ייחל תרגסמ התיה הבישיהו ,הרותב םימסרופמו
.הנשמה

בוש ולדלדנ הנורחאה האמב לבא .חרזמה תוצראב הרות דומילל דוסיה תא וחינה ולא תובישי
.זכרמל םילשורי הכפה ונתפוקתבו ,תוביס המכמ חרזמה תוצראב תובישיה