ץראב םתושרתשהו א"רגה ידימלת

ירעי םהרבא

ג"כשת תבט ,ז"ע םיינחמ

ןכות
םידגנתמה תיילעו םידיסחה תיילע
א"רגה ידימלת לש הלודגה היילעה
םילועה תוחילשב אצוי בולקשמ לארשי 'ר
"ללוכה תרגא"
םילשוריל רבוע בולקשמ לדנמ םחנמ 'ר
בולקשמ לארשי 'ר
םיחלפה דרמ
תפצב שערה
תונורחאה ויתונש
לילגב םיזורדה דרמ
אטיל יאצוי םישורפה לש ינוגראה םחוכ


ובשייתהש א"רגה ידימלת תא בולקשמ לארשי 'ר לש ותגהנהב קסוע רמאמה:תיצמת
.םילשוריל םהלש רבעמבו םלרוג תוכופהתב ,תפצב
;תפצב המדא תדיער ;םיחלפה דרמ ;בולקשמ לארשי ;בולקשמ לדנמ םחנמ :חתפמ תולימ
.א"רגה ידימלת תיילע ;םידיסחה תיילע ;אטיל יאצוי םישורפ ;םיזורדה דרמ

םידגנתמה תיילעו םידיסחה תיילע
תוילע יתש ולח (1808-1777) ח"סקת-ז"לקת תונשב ,הריציל תישישה האמה לש ינשה שילשב
אל וללה תוילעה יתשב םילועה .לארשי ץראל ,ןסיירו אטילמ דחוימב ,הפוריא חרזממ תולודג
ידוהי ןיב תוירקיעה תועונתה יתש יגיצנ אלא ,םילוע תריישל ופרטצהש םתס םידיחי ויה
םידגנתמה תעונתו ,בוט םש לעב לארשי 'ר לש ודוסימ םידיסחה תעונת :זא הפוריא חרזמ
הדימב וניש הפוריא חרזממ וללה תוילעה יתש .הנליומ והילא 'ר ןואגה היה ינחורה םגיהנמש
וחתפנשמ ,אובל דיתעל ולודיגו ותוחתפתה יכרד תא ועבקו ץראב בושיה ינפ תא הבר
.ךליאו הרשע עשתה האמה עצמאמ תושדח תויורשפא

תגהנהב ט"שעבה םוקמ תא אלימש ,שטירזממ רב בוד 'ר דיגמה ידימלת םידיסחה תיילע
ידימלת תיילעל המדק - קסילאקמ םהרבא 'רו קסבטיומ לדנמ םחנמ 'ר םשארבו - תודיסחה
- הירבטב דחוימב - ץראב םידיסחה לש םתושרתשהש קפס ןיאו .הנש תחאו םישולשב א"רגה
תא הררועש איה ,הנשב הנש ידמ םיאצויה םיעובק םיחילש ידי לע הלוגה םע םהירשק קודיהו
תישורפ-תידגנתמה תודהיל לארשי ץראב דתי עובקלו םהיתובקעב ךליל א"רגה ידימלת
םיגהנמל םוקמ ןתיל אלבו לאמשו ןימי הנמיה זוזל אלב תרוסמבש גתו גת לכל תנמאנה
.םילבוקמה תובקעב םידיסחה י"ע ושדחתנש

ולע ,הרשע עשתה האמל ןושארה רושעב ,א"רגה ידימלת לש הלודגה היילעה ינפל ףאש יאדוב
תנשב הלודגה היילעה ינפל םידיסחה ןיבמ םידיחי ולעש םשכ ,אטילב םידגנתמה ןיבמ םידיחי
םינומה תוריישב א"רגה ידימלת לש םהיתוילע םלוא .ט"שעבה ייחב רבכ ,(1777) ז"לקת
דתי עוקתל התיה התרטמש ,תנווכמ הילע ,הרכהבש הילע התיה ,ט"יה האמה תישארב
.םבר תרות חורב םהב בושיה תא ןווכלו י"אב םתעונתל

א"רגה ידימלת לש הלודגה היילעה
.םינש שולש ךות תולודג תורייש שולשב התיה א"רגה ידימלת לש תירקיעה םתיילע
לדנמ םחנמ 'ר דמע השארבו ,(1808) ח"סקת תנשב לארשי ץראל העיגה הנושארה הריישה
אלש ידכו ,שרשומ ידיסח בושי ואצמ םש םלוא ,הירבטב הליחת ועקתשה וללה .בולקשמ
.וקחרתה םהמ ףאו ,ןילוומ םיטעמ םידיסח זא ובשי הבש ,תפצל ורבע םיסחי ידודיחל איבהל
הנשב רבכו .תפצ ידוהי בור וויהש םידרפסה לא ברקתהל רשפאה לככ ולדתשה הז תמועל
חילצה הלהו ,ואצומ ץרא אטילל דחוימ חילש בולקשמ לדנמ םחנמ 'ר חלש ,ותיילעל הנושארה
הרזעה .בולקשמ לארשי 'רו ןיזולוומ םייח 'ר ,הנליוב א"רגה ידימלת תרזעב ותוחילשב
הדעל ףרטצהלו ץראל תולעל אטילב םיפסונ םישנא דודיעב אלא ,ףסכב קר אל האטבתה
.השדחה

ודימלת דמע השארבו ,(1809) ט"סקת תנשב התלע א"רגה ידימלת לש הינשה הריישה
'ר לש ונב ,עטנ 'ר םג הלע וז הרייש ךותב .הנליומ עטנ ןתנ 'ר ןב הידעס 'ר ,א"רגה לש קהבומה
.הנושארה הריישה שארב דמעש ,בולקשמ לדנמ םחנמ

םייח 'ר ,א"רגה ידימלת ינש ודמע השארבו ,אטילמ תישילש הרייש התלע איהה הנשה ףוסב
וז הרייש .ותיב ינב לכ םע ,בולקשמ לאומש ר"ב לארשי 'רו ,יארקאפמ ברה ץ"כ היבוט 'רב
,תוחפשמ םיעברא םתדע-ינבמ םהינפל ואצמ רבכו (1809) ע"קת ירשת שדוחב תפצל העיגה
.שפנ םישימחו האמ ןהש

םילועה תוחילשב אצוי בולקשמ לארשי 'ר
תעידי יא תמחמ - ץראב םייקתהל ולכוי אל םילועהש ,הרהמ דע וניבה םילועה תדע יגיהנמ
ינבמ העובק הרזע אלל - ץראה יכרוצל םהיתויונמוא תמאתה יאו ץראב תורוגשה תונושלה
ךשמב הדעה גיהנמ תויהל היה דיתעש ימ - בולקשמ לארשי 'רב וריצפה ךכיפלו ,אטיל םצרא
תא תאצל לארשי 'רל דאמ ול היה השק .אטילל םתוחילשב תאצל - ותומ םוי דע הנש םישולש
ןכ יפ לע ףאו ,םיבורמה ותיב ינב תאו ןקזה ויבא תא ריאשהלו ותיילעל הנושארה הנשב ץראה
התיה םיה ךרד יכ ,אטשוקל השביה ךרד םשמו ,וכעל ףרוחה ףוסב אציו וירבח תרצפהל ענכנ
.היכרותו היסור ןיב המחלמה תמחמ הרוגס

םוחת תא ביחרה ףאו .ותוחילשב דואמ םש חילצהו אטילל עיגה תובורמ תואקתפרה רחאל
ידיסח יחולש אצמ ןילווב .ןילוו םגו (השרו דחוימב) ןילופ ידוהי תא םג הרזעל םתרו ותוחילש
וקלוחי ןילוומ תוסנכהה לכש ,םתא רשפתה ,םתא תורחתהל םוקמבו ,תפצב ובשיש ןילוו
הצרפ ותוחילש ידכ ךות .תודעה יתשבש תושפנה רפסמ יפל ,דחאכ םישורפו םידיסחל תפצב
:תוסייגב תשבושמ התיה ךרדהו ,היסורב ןואילופנ תמחלמ
השודקה ונצראל יתבשו ,ןיסיירו אטיל תנידמ לכ יתפרצה שבכ ידע המחלמה ברתו"
אלו .(אטשוק) הכולמה ריע ,ןעיוו ,אקארק ,השראוו ךרד הנהה תונידמה יכרעמ ךותב
ידע לודגה רוקב ,ףרוחב השבי ךרד יתעיסנמ תוביסמהו תורוקמה רפס העיריה ליכת
"...ג"עקת תנש השודקה ץראב יתאב

"ללוכה תרגא"
הדעה לש ונייה ,"ללוכה תרגא" בולקשמ לארשי 'ר םחולש ידיב הרסמ א"רגה ידימלת תדע
,ץ"כ היבוט 'רב םייח 'ר תאמ תיטרפ תרגאו ,הדעה יבושח רשע דחא י"ע המותחה ,הלוכ
אלא רייתשנ אל ונממש ,דחוימ סרטנוקב חילשה סיפדה תורגאה יתש תא .הנליוב וידידיל
.םילשוריב יאטיסרבינואהו ימואלה םירפסה תיב יזנגב םויכ אצמנה דחא ספוט

בושי לש תונושארה תויללכה תורגאה ןהש םושמ קר אלו ,וללה תורגאל תדחוימ תובישח
ללגב םג אלא - ללכב שדחה יזנכשאה בושיל דסמ שמשל היה דיתעש - ץראב א"רגה ידימלת
הדע לש דוסי תזרכה םושמ ,טספינמ םושמ א"רגה ידימלת תרגאב שי .תדחוימה ןתוהמ
היתורוש ןיבמ .דואמ הגשי התירחאש איה תעדוי לבא ,רעצמ םנמא התישארש ,ץראב השדח
,םיעבות אלא םישקבמ םה ןיא .ולוכ םעה יחילש םהש םיבתוכה תרכה תטלוב תרגיאה לש
יכרצ לע אלא םמצע יכרצ לע םימחר םיררועמ םה ןיא .ץראה תוכזב אלא םמצע תוכזב אלו
.הינבמ הממושה ץראה

םתעיבת תא ,רמולכ ,"לארשי ץרא" ,םילמל םיפרטצמ םהישארש םיזורחב תחתופ תרגיאה
אל םיאב םה ."הליחת ץראה תשקב" תא םישיגמ תרגיאה יבתוכ .המצע ץראה יפב םינתונ םה
:םירשבמכ םג אלא םיעבותכ קר
רבד םוש אל יב התע םג ,תרמוא ןושל המ ץרא ,תררועתמ ץראה ,תרשבמ ץראה"
."תררחושמ המשנה יב ,תרבגתמ האריה יב ,תררבתמ הרותה יב ,תרסחנ

:תבקונה הלאשה תא םינתונ םה ץראה יפב
ינא עודמ ...הדמח ץרא ינא אלה ,הדומלגו הלוכש ...תרוחרחש ינא התע עודמו"
"?םינושארב ןושאר אלו םינורחאב ןורחא תויהל השודקבש רבד לכל תלפושמ

:םילאוש םה תוליהקבש םיסנרפהו םינברה תא
השק ,אתרוחסד יראמ ,אקסעד יראמ לכל ןיפיקמה ןידריט תובבר יברבר לכמ יכו"
םכמא איה אלה ,הרות לש הינסכא וזלה הינעה לע םחרל יאנפו קלח ןתיל םהיניעב
השק ,םכיכרצ חרכה ילב קירל םיכלוה רשא םיפלא יפלא לכמ יכו ;םכתמשנ שרוש
"?ןוכית-סנרפ תורתוממ תחאכ אשידק אערא יאה ייוושאל םכיניעב

:םיריהזמו םירתמ םהו
."ןימיה [ץק] תחכש ,תולגה תוכירא םולשו סח םרוג השודקה ץראה תחכש"

תילע םגש םירשבמ ,ץראב בצמה תא םיראתמ םג אלא ,תויללכ תוזרכהב םיקפתסמ םה ןיאו
,הרבג םידרפסה
ובשייתנו דואמ הברה תונידמה לכמו םידרפסהמ השודקה ץראה יאב וברתנ וז הנשבש"
."הפ

,ץראב ןוחטיבה בצמ תורפתשה לע םירשבמ םה ןכו
םיכלוה ה"בו ...םיטקשו םיוולש םיבשוי ונאו ...טקשהו הולשו םולש ןאכב ה"ב יכ"
ונלש םישנא המכ וכלה ריעל ץוחמ ןכו .דחפ םוש ילב םישנו םינטקו םילודג קושב
."ער עגפ םוש ןיאו םידיחי

,בוט אוה םיקיתוה םיבשותה לש םתסנרפ בצמ םגו
."החונמבו ,רוסיאב אלו רתיהב לכה ...תויונחב תוסנרפ םהל שי םידרפסה יכ"

- םילועב םיזנכשאה ןכ אל
תובשוי םישנהש גהנמה ןאכ םגו [תיברעה ןושלה תעידי יא] ןושלה תעינמ ינפמ"
,"תויונחב

םה ןכו .יאנועמק רחסמ י"ע ןהילעב וסנרפ םימכח ידימלת לש ןהיתושנ הבש אטילבכ אלש
:תלוכי ילעבל םיעידומ
הולשב ןאכ בשיל לכוי יזא ל"וחבש ויתועמ ןרקמ ןאכב חווירב סנרפתהל לכויש ימש"
."תומלוע ינש תונקלו

החפה לש םיפסכה רש ,יחרפ םייח 'ר ריבגה םע םירשק רושקל וחילצהש םיעידומ םה בושו
ידיב גרהנש יחרפ םייח 'ר לש ופוס) .אטילמ םילועה לש םנימיל דומעל חיטבה אוהו ,וכעמ
.(1819 ,ט"עקת לולא שדוח שאר ברע םויב וכעמ ןאמילס החפה


םילשוריל רבוע בולקשמ לדנמ םחנמ 'ר
,א"רגה ידימלת לש הנושארה הריישה תיילע רחאל םינש הנומש ,(1816) ו"עקת תנשב
,שפנ תואמ ששל העיגהו תפסונ הילע ידי לע הבחרתהו תפצב השדחה םילועה תדע הססבתנשמ
,תפצ תא ,הנושארה םילועה תרייש שארב דמעש ימ ,בולקשמ לדנמ םחנמ 'ר הדעה גיהנמ בזע
לארשי 'ר ידיל הרבע תפצב הדעה תגהנה .םילשוריל רבעו ,ותדע ינבמ תוחפשמ המכ ותאו
תא ססבל חילצה ץראל ץוחל ותוחילשבש תישילשה םילועה תרייש שארב דמעש ימ ,בולקשמ
.תפצב הדעה םויק

תדע לרוג תא קר אל עובקל היה דיתעש ,בר השעמ היה בולקשמ לדנמ םחנמ 'ר לש הז והשעמ
בושיה לרוג תא ףאו יזנכשאה בושיה לרוג תא ףא אלא ,ץראב א"רגה ידימלת םישורפה
.ריעב בור ידכ דע ותובחרתהו םילשוריב ולוכ ידוהיה

םיברעה ידי לע ,ותעייס ינבו דיסח הדוהי 'ר י"ע הנבנש ,יזנכשאה בושיה זכרמ ברחנ םילשוריב
תיחרזמה הפוריא ידוהי יצמאמב הנבנש ,הז זכרמ דמע זאמו ,(1720) א"פת ןוושח שדוחב
אל זאמו .םתס "הברוחה" וא "דיסח הדוהי 'ר תברוח" םשב עודי היהו ,ונברוחב ,תיברעמהו
- הפ ובשיש םיטעמה םיזנכשאהו ,יולגב םילשוריב בשיל םיאפוריא םיזנכשא םידוהי ולכי
,םידרפסל םמצע תווסהל וצלאנ - ןיינמל ועיגה אל ףא םיתעו תוחפשמ תורשע המכ םיתע
,בולקשמ לדנמ םחנמ 'ר .םהיתויסנכ יתבב ללפתהלו םהיניב בשיילו םהישובלמכ שובלל
בושיה שודיחל הנק ץוענל אופא ןווכתה ,ותדע ינבמ רפסמ יתמ ותאו םילשוריל תפצמ ורבעב
.חתפתהלו בחרתהל לכויש ,יולגב בושי ,םילשוריב יזנכשאה

טקטה תדימלו ותוישיאל תודוה תצקמב ,ותמישמב בולקשמ לדנמ םחנמ 'ר חילצה םנמאו
חרזמב םיינידמה םיונישל תודוה תצקמבו ,םתא דחי לועפלו םידרפסל ברקתהל עדיש ,ובש
תדירמ ךכ רחאו ,חרזמלו ןקלבל טשפתהל היסור לש הנויסינו היכרות-היסור תמחלמ :זא
תומצעמ י"ע י"אמ םירצמה לש םשוריג ףוסבלו ,ודיב לארשי ץרא שוביכו םירצמב ילע דמחומ
תוכזה ונייה ,תויצלוטיפקה-רדסה י"ע םילשוריב הפוריא תומצעמ לש ןתוססבתהו הפוריא
לכ .םייכרותה תונוטלשל קקדזהל אלב םהיניב טופשלו םהיחרזא לע ןגהל תומצעמה יגיצנל
תאו ,םבושיי תא ביחרהל ידכ םישורפה תדע יגיהנמ ידיב ולצונ וללה םיינידמה םייונישה
.םילשוריב ללכב ידוהיה בושיה

בולקשמ לארשי 'ר
ותומ דע בולקשמ לארשי 'ר דמע השארבו ,תפצב וראשנ א"רגה ידימלת םישורפה תדע תיברמ
.םינש עשתו םירשע ךשמב ונייה ,(1839) ט"צקת ןוויס 'ט םויב

,הרותב ןואג :דחאכ השעמו הרות אילפהל דע וגזמתה ושפנבש גיהנמ היה בולקשמ לארשי 'ר
להנמ ,ןיוצמ ןגראמ ,זירז חילש הז םעו ,א"רגה ובר תרות רדסמו הכלהב דוסי ירפס רבחמ
בושיל דמוע ,םיברעה םינכשה םע היסחי רדסמו תונוטלשה ינפל הדעה ןלדתש ,ללוכה הנוממו
הלוגה ידוהי תא ררועלו לארשי ץרא בושי ןויערל תושפנ תושעל עדויו ,הרצ תעו קחד תעש לכב
תינידמ הניחבמ ןיב בושיל רוזעל - הפוריא ברעמ ידוהי םג אלא אטיל וצרא ינב תא קר אלו -
ירוסיי לכ וילע ואבו ושגרתנ ,ותומ םוי דע ,ץראב ותבש תונש ט"כ ךשמב .תיפסכ הניחבמ ןיבו
אלו ,דחא םוי וליפא ותנשממ קיספה אל הז םעו ,דיחיה תורצו םיברה תורצ ,לארשי ץרא
'ר םשר ותדע תורוק תא .תונבלו ליצהל ,עישוהל ןושארה היה דימתו ,ןיע ףרהכ ותעד השלחנ
ותיב תורוק תאו ויתורוק תא .ונידיל ועיגה ונממ םיטעמ םידירש קרש ,רפסב ןורכיזל לארשי
,"ךורע ןחלש"ב וללכנ אלש ץראב תויולתה תווצמה לע ,"ןחלושה תאפ" ורפסל המדקהב רפיס
:ושפנל ורמאב ,(1836) ו"צקת תנשב תפצב ספדנש
,ח"יק םיליהת] בותכש ומכ ,י"א ירוסייב ילע ורבעש תורצו ןירוסייה ריכזהל הבוח ילע"
."יננתנ אל תומלו הי ינרסי רוסי" :[ט"י

ינפ לע םינש שולש ךשמב דודנלו ותדע ינב תוחילשב תאצל ץלאנ ותיילעל הנושארה הנשב רבכ
תנשב קסנימב סיפדהל קיפסה ותוחילש ךרדבו .ןואילופנ תומחלמ ימי םצעב הפוריא לכ
קיפסה ךא .ימלשורי דומלתב םילקש תכסמ לע "ןיתדח ןילקת" ורפס תא (1812) ב"עקת
ינב םע חרב - ריעה יבשותמ םיברכ - לארשי 'רו ,תפצב השק הפגמ הצרפ הנהו ,ץראל רוזחל
יתשו וינב ינש ,ונתח ותמ םילשוריבו ,םערפש רפכב ,ךרדב התמ ותשא לבא ,םילשוריל ותיב
.הנטקה ותב אלא ול הראשנ אל ותחפשמ לכמו ,ומאו ויבא ותמ תפצבו ,ויתונב

םיחלפה דרמ
םג םיפסונ םהילעו ,ססבתהל וקיפסה םילועה .םיברה תורצ ויה דיחיה תורצמ םישק לבא
תפצל הלעש ,בושטידרבב סיפדמ ,םידיסחהמ ,ק"ב לארשי 'ר ןוגכ ,םתדע ינבמ אלש םילוע
תיב היה וינפל) .םהה םימיב ץראב ןושארה ,ירבע סופד תיב הב דסיו (1832) ב"צקת תנשב
.(1587-1577 ,ז"מש-ז"לש תונשב ,םינש רשע םייק היהו הרשע-ששה האמב תפצב ירבע סופד
תויולתה תווצמה לע "ןחלושה תאפ" ורפס תא הספדהל ול רסמ ףאו ונימיל דמע לארשי 'ר
תספדה עצמאב ,(1834) ד"צקת תנשב .תורצ לע תורצ תפצ לע ואבו ושגרתה הנהו .ץראב
םעטמ טלשש החפ םיהרביא ץראב דמע ושארבש ,ירצמה ןוטלשב םיחלפה ודרמתה ,רפסה
םהב וכרעו תפצ ידוהיב ועגפ ,ןוטלשב עוגפל ולכי אלש םידרומה .םירצמב ילע דמחומ ויבא
אציו ,לצינ סופדה תיבבש ורפס .תפצב בושיה תא וששורו םימי הששו םישולש וכשמנש תוערפ
.(1836) ו"צקת תנשב ,ןכ ירחא םייתנש רואל

תפצב שערה
םויב .םימש ידיב הריזג םהילע האב הנהו תוערפהמ ששואתהל תפצ ידוהי וקיפסה םרט דוע
התיה ריעהו ,םידוהי שפנ םייפלאמ הלעמל וגרהנ ובש ,שערה ללוחתה (1837) ז"צקת תבט ד"כ
ותדע ינבל תדחוימ רצח תיינק םשל עסנ יכ ,םילשוריב לארשי 'ר אצמנ שערה םויב .הלפמ ייעל
הנפ ףאו ,הירבטלו תפצל הרזע תחלשמ דימ חלש ,שערה לע העומשה וילא עיגהב .םילשוריבש
,רפוס השמ 'ר ,םדרטשמאב "םילכרמאהו םידיקפה") הפוריא ידוהי יגיהנמל תופוחד תורגאב
.םיעגפנה תרזעל ואוביש (דועו ,גרובשרפב "רפוס םתח" לעב

תונורחאה ויתונש
הנברוחמ םילשוריב בושיה תא םינובה ישארמ היהו םילשוריב בשי תונורחאה ויתונש יתשב
תויהל דיתע היהש ימ - יולה רזעילא ר"ד (1838) ח"צקת תנשב והאר םילשוריב .תפצ לש
'ר לע רפסמ אוהו - י"אב בושיה ןעמל ויתולועפ לכב ונימי דיו ירויפיטנומ השמ לש וריכזמ
לארשי 'ר ."הדבל שדוקה ןושל םא יתלב תבשה םויב רבדמ ונניא רשא" בולקשמ לארשי
תא ליפשה םנמאו ."לארשי ץרא רפע" :הונע ןושלב ,ויתורגיאבו וירפסב דימ םתח בולקשמ
"ןחלושה תאפ" ורפסל ותמדקהב םכיס וייח לעפמ תא .הבושיו לארשי ץרא ןעמל רפע דע ומצע
:הלא םירבדב

חפתסהל יתיכז רשא יל הדמע םיבר םירוסייב יכ ,[הברה] הבוט יל אביבח לארשי ץרא"
לע תועיגי הברהו ,יתרסייתנ הברהו ,הנש םירשעו העבש הז הרפעב רדנגתהלו 'נ תלחנב
,יתמעט בערו רבד דחפ ,יתבש םוימ ילע ודע תואקתפרה המכו ,יתעגי התבישי ינוקית
יתלצה הברהו ,ילע ופיקי שפנב יביוא ינובבס םג ינובס ,יתבשי רגוסב השקה יבשבו
יחכ לכב רוהט רוביצ ללוכ תוגהנהו ,יתדבע יחכ לכב הישנאו השודקה ץרא ,יתרזעו
םינפו ץוחמ שדוקה ץרא בושי תודוסיו ,יתעבק םיברב הרות דומיל תדובעו ,יתישע
..."יתדסי

הבוט קיזחהל ידכ אל הז ירה ,ללכב ךכ לע רפיס םאו ,איהש לכ המזגה הלא םירבדב ןיאו
.םירוסייב התוא הנקש םושמ - לארשי ץרא וילע הביבח המל ריבסהל ידכ אלא ,ומצעל

לילגב םיזורדה דרמ
דרמ :השדח הרצ םהילע האב הנהו ,דדועתהל תפצב שערה תטילפ תיראש הקיפסה אל
םיששורמה תפצ ידוהי תיראש לע ולפנתה םייתניבו ירצמה ןוטלשב ודרמש ,לילגב םיזורדה
א"רגה ידימלתמ םישורפ תדע ינב ומיקהש המ לכמ .םהל ראשנש טעמה ןמ טעמה תא ודדשו
ורבע ,שערבו תוזיבב ועגפנ אלש םיטעמה הדעה ינב .רכז ראשנ אל ,הנש םישולש ךשמב תפצב
.םש ססבתהל וחילצה םייתניבש םילשוריבש םהיחא לא ופרטצהו םילשוריל

ו"עקת תנשב רבכ רבע בולקשמ לדנמ םחנמ 'ר םגיהנמש הזב הנוילע החגשה השעמ ואר לכה
םש םמוקל קיפסה םייתניבו ,םילשוריב יזנכשאה בושיה שודיחל הנק ץוענל םילשוריל (1816)
םישורפה לש הטילפה תיראש תא טולקל התע ותלוכיב היהש יזנכשאה בושיל שדח זכרמ
- םלעפמ תמשנ ירה ,ןוימטל א"רגה ידימלת לש םלעפמ לכ דרי המצע תפצבש יפ לע ףא .תפצב
החוכ לכ תא התארהו הניעב הראשנ - ץראב בושיה תבחרהל ץק ןיא תוריסמו הבהא
.םילשוריב

ןיינועמ היהש ,ירצמה ילע דמחומ ןוטלש י"ע הליחת :תושדח תויורשפא ולעו וצצ םייתניב יכ
םידוהיל חונ היה ךכיפלו - הפוריא תונידמב וילע הבוט העדבו הנוחטיבבו ץראה חותיפב
תוססבתה י"ע ,הפוריא תומצעמ חוכב ,ץראהמ ירצמה ןוטלשה שוריג רחאל ,כ"חאו ;ץראב
לש םתוסח ינב וא יפוריא אצוממ םידוהיל ונתנש ,תויצלוטיפקה חוכב ץראב תומצעמה
.םיכרותה םילשומה לש עצבה תוואת ינפמ בר הסחמ הפוריא תונידמ

חורהש - םילשורי ידוהי וחינה ,(1850-1840) י"רת-ר"ת תונש תפצ ןוסא רחאלש םינשה רשעב
בושיה לש וגושגשל דוסיה תא - וידימלתו א"רגה לש וחוכמ אטיל ילוע ויה םהב היחה
ףוסבלו ,םילשוריב ידוהי בורל הרהמ דע ואיבהש ,רוביצ תודסומ לש הרוש חותיפלו םילשוריב
.תומוחל ץוחמש השדחה םילשורי תמקהלו הקיתעה ריעה תומוח תצירפל

אטיל יאצוי םישורפה לש ינוגראה םחוכ
ואיבה ,םהיתובקעב ולעש םהירבחו םהידימלתו ,א"רגה ידימלת ,ןסיירו אטיל יאצוי םישורפה
ןיא תוריסמו הנתיא הנומא ,הבורמ תובהלתה - הנש םישולשב םהל ומדקש םידיסחכ - םתא
תויוצמ ויה אלש ,תודימ המכ דוע םתא ואיבה םה םלוא .ץראב בושיה תובחרתה ןויערל ץק
תוברקתהלו הרשפל ןוצר ,תינידמ הנבה ,ןוגרא חוכו השעמ שוח - םהל םימדוקה לצא עפשב
.יוארכ םינגרואמו םירדוסמ רוביצ תודסומב ךרוצה תנבהו תירוביצ השוחתו תודעה ןיב
הלועפה דבלמו ,םידיסחה םע הלועפ ףותישל עיגהל ידכ םדיבש המ לכ ושע הלא םהיתוחוכב
הברעמבו הפוריא זכרמב הרזעה תלועפ לכ הנגרוא ,הפוריא חרזמב םאצומ תוצראב תדרפנה
ןכו .תודרפנ תודעל אלו ולוכ בושיל תדעוימ התיה םשמ הרזעהו ,תודעה ראש םע תופתושב
םפתשלו םהילא ברקתהל םדיבש המ לכ ושעו םידרפסה יפלכ הבורמ טקט תדימ וארה
.תומצעמה יגיצנו תונוטלשה יגיצנ יפלכו תוצופתה ידוהי יפלכ ,ץוח יפלכ דוחייב ,םהישעמב
שוחב .וסוסיבו בושיה תובחרתהל איבהל ידכ ץראב ינידמ יוניש לכ ולצינ תינידמה םתנבהב
תיאופר הרזע תודסומ :םירדוסמ רוביצ תודסומ לש הרוש ומיקה םהבש ןוגראה חוכו השעמה
תודסומל ףא ףוסבלו ,תידדה הרזע תודסומ ,תובישיו הרות דומלת תודסומ ,םילוח רוקיבו
תוצופתה ידוהימ הרזעה ףא .םילשורי תומוחל ץוחמ תונוכשב תובשייתהל םייביטרפואוק
.רתוי הליעומו רתוי תרדוסמ ,רתוי העובק התעמ התיה

וחתיפו תודרפנה תודעה יגשומ תא רתויו רתוי ושטשט ,א"רגה ידימלת דוסימ ,אטיל ילוע
,שיה תרימשב וקפתסה אלו םהירמש לע וטקש אל ;"ידוהיה בושיה" גשומ תא רתויו רתוי
תא ךירעהל ועדי ;וחוכו בושיה ילובג תבחרה תויורשפאל ,דיתעל המגמ ךות דימת ולעפ אלא
המצע םילשוריבו .הכלהו הלדג םתעפשהש ,הפוריא ברעמבש דוחייבו ,תוצופתבש םהיחא חוכ
.וללה תושדחה תויורשפאה לוצינל תודוסי וחינה

תורשפאל הרהמ דע ועיגה ,הנטקה ותדעל בולקשמ לדנמ םחנמ 'ר הנקש הנטקה רצחהמ
'ר םיקהש זכרמה תא םדיל לבקל וחילצה ףוסבלו ,תפצ שער לש הטילפה תיראש תטילק
יזכרמ תסנכ תיב ומיקה ,(1720) א"פת ןוושחב םיברעה םישונה י"ע ברחנשו דיסח הדוהי
השמישש ,"הברוחה" רצח ,דסחו הקדצ תודסומו ךוניח תודסומ לש הרוש וביבסו תראפתל
וצרפש םישנאה ואצי תאזה הביבסהמו הזה זכרמהמ .שדח יבושיי השעמ לכל הסיסת זכרמ
ידוהי תרזעב ףוסבלו םיפתושמ םיימצע תוחוכ ךות הליחת ,ומיקהו םילשורי תומוח תא
ומיקהש םישנאה הזה גוחהמ ואצי ןורחא ןורחאו .המוחל ץוחמ תונוכש לש הרוש ,תוצופתה
.הווקת חתפ - הנושארה תיאלקחה הבשומה תא

"םיתעה תורוק" - ץינימקמ לדנמ םחנמ 'ר לש ורפס
םהישעמ ךרע ךירעהל ועדי אלא ,םישעמ ןגראלו לועפל קר אל ועדי םישורפה תדע ינב
תא םהמ םידחא וראת אובל דיתעל םהיתונופצו םהישעמ תרכה ךותמ .םראתלו
'ר לש םהירואית ,אטיל ילוע לש םהיסקנפו םהיתורגיא .רפס ילע םהישעמו םהיתואקתפרה
לדנמ םחנמ 'ר לש וירואיתו ,ורפסל ותמדקהבו ויתורגיאב ,הדעה סקנפב בולקשמ לארשי
הרשע עשתה האמל םישולשה תונשב תפצ תוערואמ תאו ותיילע תא ראיתש ,אטילד ץינימקמ
יצולחה חוכה לע תודיעמה ,רתויב תופיה תוירוטסיהה תודועתהמ ןה ,"םיתעה תורוק" ורפסב
םיקהל וליחתה וילעש דסמה תווהתה תא ונל ריבסמהו ,אטילמ איהה םילועה תדעבש ססותה
.הרשע עשתה האמה לש תונורחאה םינשה םירשעב שדחה בושיה תא

ונעגה דציכ ןיבהל הצורש ימ .םהה תוחוכב הקימעמ תוננובתה אלל ונלעפמ תא ןיבהל לכונ אל
רד תונש וניב םלוע תומי רוכז" :ותומ ינפל לארשיל השמ ירבד םייקי ,ןורחאה רודה יגשיהל
."רדו