הכותל - סמל ירושלים בגולה

בצלאל לנדוי

מחניים ק"ז, תשכ"ו
(הודפס ללא ההערות)


תוכן המאמר:
כל התפילות עולות דרך הכותל המערבי
שומרי החומות על משמר הכותל המערבי
תפילות לשלום הנדיבים ליד הכותל המערבי
רישומיהם של מבקרים על הקשר עם הגולה -

תקציר:
הכותל המערבי ששימש בתפוצות הגולה כסמל לירושלים עיר הקודש, ובשעה שנשבעו לה אמונים "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" עלה בדמיונם "הכותל המערבי" המסמל את המקודש בתפארתו. מעמדו של הכותל המערבי כסמל לירושלים בגולה מודגש גם ברשמיהם של עולי הרגל בביקוריהם ליד שריד מקודשנו, ורבים מהם, בהם גם שלא מבני ברית, הבחינו בכותל המערבי כסמל המקשר והמאחד את בני העם היהודי באשר הם שם.

מילות מפתח:
שער השמים, סולם, חרם, אבני הכותל, שכינה.

"ומפני חטאינו גלינו מארצנו ונתרחקנו מיל אדמתנו ואין אנחנו יכולים לעלות וליראות ולהשתחוות לפניך, ולעשות חובותינו בבית בחירתך, בבית הגדול והקדוש שנקרא שמך עליו, מפני היד שנשתלחה במקודשך"
- בתפילה זו שופכים המוני בית ישראל את לבותיהם באשי הם שם לפני בוראם, ומוסיפים את תחינתם
"שתעלנו בשמחה לארצנו ותטענו בגבולנו, ושם נעלה ונראה ונשתחווה לפניך בשלוש פעמי רגלינו - - - ושם נעשה לפניך את קורבנות חובותינו כמצווה עלינו בתורתך מפי כבודך",

ושעה שהיו אומרים "ושם" ומתכוונים לבית מקודשנו, הם מתארים לנגד עיניהם את שריד מקודשנו, הכותל המערבי, שנשאר לפליטה מתפארת בית מקודשנו, והוא שסימל בעיניהם של אחינו בני ישראל באשר הם שם, את התקווה לימות המשיח, שיקבץ נדחינו במהרה בימינו.

הכותל המערבי ששימש בתפוצות הגולה כסמל לירושלים עיר הקודש, ובשעה שנשבעו לה אמונים "אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני" עלה בדמיונם "הכותל המערבי" המסמל את המקודש בתפארתו. בעוד שיתר ערי הקודש השתבחו בקברי האבות והצדיקים השוכנים כבוד בתוכם: חברון בקברי אבות אשר במערת המכפלה, צפת בציון הרשב"י במירון הסמוכה וטבריה בקבר רבי מאיר בעל הנס, סימל הכותל המערבי שריד מקודשנו את ירושלים
- עיר הקודש והמקודש בשעה שרבי ישראל משקלוב בעל "פאת השולחן" ומנהיג הישוב האשכנזי בשלהי המאה השישית לאלף השישי, רצה ליצור קשר עם אחינו בני עשרה השבטים שאבדו מאתנו, הוא מעלה באוזניהם את הכותל המערבי ומבטיח להם:
"ואנחנו פה, בארץ הקדושה, פורשים כפינו בתפילתנו נוכח שער השמים, מקום מקדשנו כותל המערבי, אשר לא זזה שכינה משם".

ציונו של הכותל המערבי היה מצוי בביתו של כל יהודי כשהיא חקוק או מצויר על גבי המקום המייחד בכניסה לבית, שנועד לפי הדין לסמל "זכר לחורבן", אם על גבי נרתיק המזוזה על גבי המשקוף, אם על גבי כוס הקידוש להעלות את זכר ירושלים בימי שבת ומועד, אם על גבי טבלת המצות בליל הסדר, אם על גבי קישוטי הסוכה, ואם בשערי הספרים שהובאו לדפוס בעיר הקודש, וברבבות בתי ישראל בגולה היה מצוי ציור הכותל המערבי, כדי לקיים את הפסוק, "זכרו את ה' מרחוק וירושלים תעלה על לבבכם". על גבי אחד הציורים הקדומים של הכותל, מלפני מאתיים שנה ומעלה, צוין:
"זה צורת הכותל המערבי - והיו עיני ולבי שם כל הימים".

לא ניכנס כאן לדיון על קדושת בית המקודש באיזו מידה קדושתו קיימת לדורות, כדברי חז"ל
(במסכת יבמות ו ע"ב)
"את שבתותי תשמרו ומקודשי תיראו" (ויקרא יט יג),
מה שמירה האמורה בשבת לעולם, אף שמירה האמורה במקודש לעולם",

וכן דרשו (במסכת מגילה כ"ח ע"א)
"והשימותי את מקודשיכם" (ויקרא כו לא) "קדושתן אף כשהן שוממין",

אלא נצטמצם בציון מעמדו של הכותל המערבי שנשאר לפליטה
"הנה זה עומד אחד כותלנו" - זה כותל מערבי של ביהמ"ק, שאינו חרב לעולם למה? - שהשכינה במערב" (מדרש רבה במדבר פ"א ס"ג).
מחוננים עפרות ארצנו שעלו אל הקודש וראו את הכותל המערבי היו פורצים בבכי, שכן סמל היה לבית המקודש בתפארתו, ורבי יצחק בן לטיף מאיטליה, שעלה לירושלים בשנת ר"מ בערך, שופך את נפשו:
"תנחומים של הבל תנחמנו, בראותנו שבה הארץ ויופייה, כי מה יתרון ליופי הדום כסא, ואין רגלי מלך שוכנים בו, ומה הנאה בשולחן מעוטר, ובנים מוגלים מעליו, כל שכן לנו, בראותנו צרת נפשנו, נחלתנו נהפכה לזרים בתינו לנכרים, מאנה הנחם נפשי, בראותי מקודש מלך, ישכנו עליו בני עוננה תמורה, ארון כרובים ושכינה עליו, כולו בדמעות עיני ונמס לבבי, בצפייתי אשר צפיתי, חורבן כותל המערבי עומד לבדו על יסודו, וכל שאר הבניינים ימר כבודו.

במאמרנו זה נצטמצם בציון מקורות מספר על הקשר הנפשי שהיה קיים ועומד בין שריד המקודש ובין רבבות אחינו בני ישראל בתפוצות הגולה שהיו נושאים אליו את עיניהם, אם בימי שבת, חג ומועד ואם בעתות צער ואבל.

יתר על כן, הכותל המערבי שימש מרכז לתפילת המוני בית ישראל באשר הם שם, בהתאם לתפילת שלמה המלך בשעתו כשנבנה ביהמ"ק, והיה מתפלל על ישראל
"והתפללו אליך דרך ארצם אשר נתת לאבותם, העיר אשר בחרת, והבית אשר בנית לשמך, ושמעת השמים מכון שבתך את תפילתם ואת תחנתם ועשית משפטם".
בקשתו זו הונצחה והיא קיימת ועומדת גם לדורות.

כל התפילות עולות דרך הכותל המערבי
הדגשת עלית התפילות בכל העולם דרך הכותל מצויה בספר " שערי אורה" לרבי יוסף ג'יקטיליה, מגדולי חכמת הקבלה עוד לפני האר"י המציע "כשישראל בחו"ל כמה מערערים וכמה מקטריגים עומדים אצל תפילת הציבור, כל שכן אצל תפילה: היחידים, שהרי כשישראל הם בחו"ל הם ברשות שרי האומות, ואין דרך לעלות תפילתם, שאין שערי שמים אלא בא"י, ודע שהתפילות שהם בחו"ל אין להם דרך לעלות לפני ה' ית', זולתי כשישראל משלחים אותם מחו"ל נגד ירושלים, וכשמגיעות לירושלים משם הם מסתלקות ועולות למעלה, וזה שאמר דניאל כשהתפלל בגולה
"וכוון פתיחן ליה בעליתיה נגד ירושלם וזמנין תלתא ביומא הוא ברך יל ברכוהי ומצלי קדם אלוקיה"
כתפילת שלמה המלך בשעתו."

רבי ישעיה הלוי הורביץ הוא בעל "שני לוחות הברית" או בקיצור של"ה, שעלה אל הקודש השלים שם את סידורו יקרא לו בשם "שער השמים" בהוסיפו הסבר
"אף שסתם תפילתינו כתיב בשין וקרינן בסמך ושתם בשין פירוש פתוח, כמו שתום העין, ובלשון המשנה "עד שישתום ויגוד",
כלומר אע"פ שסתם פתוח הוא קצת להתפלל אל ה' דרך א"י, ולשלוח התפילה דרך שער השמים, דבר זה לא שייך בחו"ל שהיא ארץ העמים, תחת ממשלת השרים, ומה שחשק יהיה להקב"ה בתפילתם לעשות חיבור למעלה, כי אז יתערב זר בתוכו, שהיא השר החיצוני אשר תחתיו יושב המתפלל, ע"כ זאת העצה היעילה לשלוח התפילה לא"י, ומשם לירושלם, ומירושלים לבית המקודש ומבית המקודש למקום קודש הקודשים, דרך שער השמים."

בהקדמה לסידורו "שער השמים" היא מוסיף:
"וזה שער השמים, השער שעולות בו התפילות, לא על תפילות בלבד של יושבי ירושלים יצא הדבר, אלא על הכלל כולו, שבכל גלויות ישראל כולן תפילותיהן עולות דרך שער השמים".

רבי יעקב עמדין מציין בהקדמתו לסידורו:
"דע והב, כי אעפ"י ששכינה בכל מקום, כנ"ל, מכל מקום אין התפילה עולה בחו"ל, במסילה אחת דרך ישרה, כי צריכה לשלחה לא"י ולירושלים אל מקום בהמ"ק, שכנגדו שם שער השמים, בשמים כמו שראה יעקב אבינו ע"ה, מפורש בתורה ושנוי בנביאים: בתפילת שלמה המלך ע"ה, והתפללו אליך דרך ארצם", ומשולש בכתובים בדניאל "וכוון פתיהן לי בעיליתיה נגד ירושלם", והאומות מודות ומסכימות שאין התפילות עולות ומתקבלות אלא דרך שם, לכן אל יליזו הדברים מנגד עיניך, וצפה דרך העיר אשר בהר בה ה' לשכנו, עם שוממותה עומדת בקדושתה, וחשוב כאילו אתה עומד בבית אלוקים לפני ארון ה'".

ר' אליהו הכהן בעל "שבט מוסר" מעודד את העולים להתגורר בירושלם:
"טוב ארוחת ירק ואהבה שם". ר"ל שטוב ארוחת ירק במקום שאהבה שם, שהיא א"י, שאהבתו של הקב"ה שם תמיד. ואפי' בחורבנו לא זזה שכינה מכותל מערבי, וא"כ טוב לדור שם, ואפי' בדוחק, ולאכול ירק משור אבוס במקום ששנאה בו, שהוא חו"ל, עד שאמרו "כל הדר בא"י וכו'.
והוא מוסיף לפרש את הפסוק "אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי", קשה שהרי ידע שמקום קדוש הוא, וחזר לאחוריו להתפלל, ואיך אמר "ואנכי לא ידעתי" וההסבר הוא על פי דברי חז"ל שהראו לו בחלומו ביהמ"ק בנוי וחרב ובנוי, ובודאי יש להסביר כשהראו לו, חרב הראו לו, שאעפ"י שיחרב, עדיין בקדושתו עומד, כאומרם ז"ל "מעולם לא זזה שכינה מכותל מערבי". סבור הייתי "שאין השכינה שונה כי אם ביישובו, בבניינו השכינה שם, ועתה נוכחתי לדעת שלעולם "יש ה' במקום הזה, ואנכי לא ידעתי".

רבי ויהונתן אייבשיץ, בעל "יערות דבש", המזכיר את דברי חז"ל
"אעפ"י ששממו קדושתן עליהן" ומוסיף כי מ"מ השכינה נשארת, והוא בכותל מערבי, כי שם יתד נאמן ושריד שישרה שם השכינה".

והטוענים להחזקת ישוב ירושלים התבססו על דברים אלו והוסיפו את דבריו של בעל "מגלה עמוקות"
"סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה" "הנה כל אדם מישראל קודם התפילה, צריך לכוון לשלוח תפילתו לא"י וכו' וע"י שמחזיק האדם בממונו לא"י, עי"ז יכול להעלות תפילתו לא"י, וזה, סול"ם בגימטרייה ממו"ן, כשהוא מוצב ארצה רוצה לומר בא"י, שמחזיק ידי אנשי א"י עי"ז "וראשו" היינו תפילתו מגיע השמיימה דרך א"י שהיא שער השמים".

אין כאן מקום לציין את המשמעות המיוחדת שישנה להחזקת ישוב אר"י בספרותם של גדולי החסידות, אולם לענייננו נביא את דבריו של רבי יצחק אייזיק מקאמארנא, בפירושו "מעשה ארג" על המשנה לגבי החובה לכוון הלב בשעת התפילה כנגד ירושלם,
"ונראה דהעומד בחו"ל יכווין לבו לא"י ויקשר עצמו עם תפילת אנשי א"י, ודי לו בזה".

ולא זו בלבד אלא שהמקום מתקדש בתפילתו, כדבריו של רבי צבי אלימלך מדינוב
"כי התפילה שתעלה דווקא דרך שער השמים, ממקום המתפלל עד נוכח ביהמ"ק, ומשם ביאור חוזר יושפע שפע קדושת א"י למקום המתפלל, וא"כ נתקדש המקום בקדושת הארץ, ונקראת נחלה ממש".

שומרי החומות על משמר הכותל המערבי
במשך הדורות הבאים שימשה עמידתם של שומרי החומות בירושלם על משמר הכותל המערבי בין הנימוקים החזקים לתבוע את עזרתם -של בני חו"ל, ובאחת התקופות, הקשות ביותר לירושלם פרסמו פרנסי הישוב ספר "חרבות ירושלם", -שנועד להשיב על טענות האומרים כי "יותר טוב היה לצאת מירושלם מלהכניס עצמנו בעובי החובות" והוא מפרט שם כמה סיבות לכך, ואחת מביניהן היא:
"כי הנה אלוקינו זה קווינו לו עומד אחר כותלנו, לא זזה שכינה מכותל מערבי, להשגיח על כל צרכי בני ישראל בכל, מקום שהם, ואם ה' יתברך מאהבה אותנו נתאווה לדור עמנו במקום הקדוש הזה, אף על פי שהוא רואה גויים מרקדים בהיכלו, ואיך יעלה על לב איש אשר בשם ישראל יכוונה, שזיכהו האב הרחמן להסתופף בביתה, לעזבה ולהפריד ממנה משום דררא דממונא, ולהניחה ח"ו שכולה לגלמודה".

במכתבים שהיו מריצים לגולה היו ראשי קהילת ירושלם מציינים את ההוצאות הדרושות למניעת הפרעות לתפילות ליד הכותל, והדברים נתאשר במסמכי הקונסוליה הבריטית בירושלם, ועם פרסומם נודע כי נוסף על המסים הרשמיים ששילמו לשלטונות שולמו 300 לירות שטרלינג לאפנדי ערבי אחד, שביתו היה סמוך ליד הכותל כדי שלא יפריע למתפללים. וכן מספר ג'יימס פין, ששימש כקונסול הבריטי בירושלם בראשית המאה השביעית, כי למרות הברקות של חלוקת כבוד מצד השלטונות לרבנים הראשיים של העדה היהודית היו היהודים מושפלים על ידי תשלום קצבות לסחטנים מוסלמיים מבני המקום, ואף הוא מזכיר אותו תשלום לאפנדי השכן.

קהילת ירושלם לא הסתפקה בתביעת התשלומים הללו. שלוחי ירושלם שיצאו לגולה לגייס את עזרת אחינו בתפוצות להחזקת הישוב בעיר הקודש, העלו את הכותל המערבי, כסמל לעיר הקודש היא המקום המקודש ביותר בעיר הקודש והמקדש.

בשנת תנ"ג בקירוב, כאשר מנהיג העדה האשכנזית בירושלם, ר' משה הכהן, יצא לחו"ל לגייס תמיכת קהילות חו"ל לעזרת עדתו פרסמו חכמי מצרים איגרת המכוונת נגד שלוחי חברון וצפת, ובה הם מודים לגזברי ויניציאה על כל מה שעשו לטובת עדת האשכנזים בירושלם. בשולי איגרת חכמי מצרים בא אישור מאת השליח ר' משה הכהן המוסיף
"וגוזר אני בכל חומרות שבעולם ובקדושת כותל מערבי שיקיימו כנזכר למעלה".

וסמכות זו, בכוחו של המקום - המקודש ביותר בעולם, הדא הכותל המערבי, נזכרת לעתים ע"י שלוחי ירושלם. בשעה שרצו להפעיל את מלוא עסק בבירור ההלכה לגבי נערה שקידש אותה אחד מבני הקהילה בדרך שחוק, ורבני פיסארו התירוהו בלא גט, דבר שיעורר את חמתם של כמה רבנים באיטליה.

השליח שהצטרף למחמירים, דיבר רתת עם רבני פיסארו על שהתייחסו לפרשה זו בקלות ראש, ובתשובתו אל ראשי קהל פיסארו מהבלטת תקיפות אישיותו:
"גם לי לבב נוע ינוע; כאשר ינוד הקנה, שכן ראוי להיות כל איש אשר נגע אלוקים בלבו, קנאת ה' צבאות, דאין מקיפין בחילול ה' כל עיקר, כי ע"כ יצאתי לקראת נשק לדבר אתכם משפט, וביום הראות על אדמת הקודש אעמוד למניין בהדי ראשי אלפי ישראל, נגד הבית והעלייה אחר כותלנו זה כותל מערבי, שלא זזה שכינה משם כל הימים, ונחרים כל עיר פיסארו".

"ר' אליהו ב"ר משה ישראל, אף הוא משליחי ירושלם, מסיים בהסכמתו שנתן בשנת תקכ"ה בקאפינטרץ:
"גם אני בכוח, המסור בידי ממעלת רבני וגאוני עה"ק ירושלם תוב"ב ובכוח שכינת עוזנו שלא זזה מכותל המערבי".

על אחת כמה וכמה שסמכות זו נוצלה על ידם במערכות הסוערות שפרצו לעתים בבית ישראל. רבי אברהם יצחקי, שנלחם נגד השבתאים הגלויים והמוסווים, שפרסם כרוז חריף נגד נחמיה חייא חיון השבתאי, שיצא אז מצפת למסעותיו בחוץ לארץ, מציין:
"ומהמודעין אנחנא, שלוחי ארץ-ישראל הנמצאים פה, כי איש הבלייעל הזה שקץ הוא מעשיו מקולקלים מעולם, אנו גוזרין בכל תוקף האלה ובכוח קדושי א"י ושכינת אל אשר לא זזה מכותל מערבי, לבל שום אדם מישראל ילמוד מספר האי חיוא בישא".

רבי אברהם ישראל, משליחי ירושלם, שנזדמן להמבורג בימי ריתחת המחלוקת כנגד רבי יהונתן אייבשיץ, הצטרף לגדולי ישראל שיצאו להגנתו, ואף איים להחרים בירושלם את מתנגדיו, כדבריו:
"אנכי בדרך ה' נחני בשליחות מצווה, וממקום קדוש התהלכתי לגלילות אשכנז, וקול רעש שמעתי ואש מתלקחת, ראיתי אשר קמו אנשים וערערו על רבן של ישראל רבי יהונתן, חכם הכולל בק"ק אה"ו, בעניין הקמיעות, שכתב הגאון הנ"ל, ואם ירחם ה' להשיבני אל מקומי בשלום אציע דבר רע כזה לפני כל חכמי א"י ולא אמזוג רישיה, עד שיקומי כולם להחרמתם לפני כותל מערבי --- כל האנשים הפושעים בגאון הנ"ל".

האיום הנמרץ ביותר היה הטלת חרם ליד הכותל המערבי שהושמע לעתים בירושלם, וכך למשל מאיים ר' אברהם שלמה זלמן צורף בדברי ריבות שעברו בינו ובין רבי מנדל משקלוב, להחרים אותו לפני הכותל המערבי, אולם גם למערכות הסוערות שעברו בקהילות גליציה בין חסידי סדיגורה וצאנז היו הדים ברחבת הכותל. לאחר שהוכרז כתב החרם ע"י ר' ניסן בק, ממונה וראש לחסידי רוזין ברחבת הכותל, יצא גם רבי יחזקאל שרגא משינאוווא, בנו של בעל "דברי חיים", מצאנו לירושלם, כדי להכריז שם על ביטולו.

היו גם מקרים של "התרת חרם" לפני הכותל המערבי
, ורבי מיוחס בר שמואל, ראש רבני ירושלם בראשות המאה השישית, מספר על המחלוקת כנגד נציגם של פקידי קושטא בירושלם, ומוסיף לספר כי הוכרז חרם בראשונה כנגדו, לאחר מכן הוחלט לבטלו "לכן הרב של פעה"ק אסף רוב בנין ורוב מנין, רבני וחכמי ופקידי ומנהיגי ומשגיחי וכו' עה"ק, וראשי ישיבות והת"ח בבית א' לפני כותל מערבי ת"ו, ונשא ונתן בדבר והסכימו כולם יחד להתיר חרם הנזכר, מפני כמה טעמים אשר יתבאר מתוך התשובה" ("למזבח אדמה",. שו"ת לר' מיוחס ב"ר שמואל, שאלוניקי תקל"ז, יו"ד דף י"ח).

תפילות לשלום הנדיבים ליד הכותל המערבי
לנוכח מעמדו המיוחד של הכותל המערבי כמרכז לתפילות ישראל, באשר הם שם בבחינת "והתפללי אליך דרך ארצם", וכמו שנפסקה (בשו"ע או"ח סימן צד כעיף א)
"בקומו להתפלל אם היה עומד בחו"ל, יחזיר פניו כנגד א"י, ויכוון גם לירושלם ולמקודש ולבית קודשי הקודשים, היה עומד בירושלם יחזיר פניו למקודש, ויכוון גם לבית קודש הקודשים",
עיני כל ישראל באשר הם שם, היו נשואות אפוא אל המקום הזה. כספר אחד הובא ציור
"למען היות זיכרון לבני ישראל זכר עולם בארץ חמדה, וידע אדם את "אגרת מספרת יחוסתא דצדיקייא" הטמונים בארץ חיים" "בא יבוא ספר "עת לחננה", והוא סדר קריאה נאמנה אשר יקראו לפני ה' זו כותל מערבי, שלא זזה בו שכינה לשמע בקול תורה צורת כותל מערבי, וצורת בית המקודש של אש העתיד לירד בנוי מלמעלה כדכתיב אני אהיה לה לחומת אש, נאם ה".

מדור דור הבטיחו ראשי קהילת ירושלם באיגרותיהם לקהילות חו"ל להזכיר את שמות נדיבי העם ולהתפלל לשלומם ליד הכותל המערבי.

באגרת חכמי הישיבה בירושלם, שנכתבה בשנה ר"פ, כלומר בשנים שהישוב החל להתרבות בירושלם לאחר גירוש ספרד מציין רבי ישראל מפירושא
"וכפי אפרש לרום שמים נגד כותל המערבי, וכל אחד ואחד בשמו אזכיר - - -, ויודע כל הנסתרות סהדי כי בנשאי כפי אל דביר קודש על הרוב אצווה את ברכתו עליך ועל ביתך",

ובשנה שלאחריה כותבים בני הישיבה שבירושלם לאחד הנדיבים:
"נתקבלה תשורתך באהבה רבה לרצון לך לפני אלוקים, נתחלקה לעניי עמנו ככל אשר גזרת, וכרצונך בחבה בבית תפילתנו והתפללנו עליך לפני בית קודשנו ותפארתנו".

רבי שמואל לוי מירושלם, שנשלח ע"י הנשים האשכנזיות מירושלם להשגת תרומות להחזקת העדה בעיר הקודש, פרסם איגרת שליחות ביהודית אשכנזית, ובו מבטיחות הנשים השולחות להתפלל לשלום המתנדבות ובשולי האיגרת, הן מעתיקות נוסח "מי שבירך" שבו הן מברכות את המתנדבים לפני הכותל המערבי בחוברת זו מודגשות התפילות שהיו נאמרות לשלום אחינו שבגולה. ובשעה שהשליח מתאר את סדר התפילה שמתפללים בכל יום ליד הכותל המערבי, הוא מוסיף:
"בפרט על הצרות הגדולות שנתרחשו בפולין כאילו ראינו אותן בעינינו".

בשעה שבני קהילות ורונה נרדפו ע"י המושל המקומי, שהיה צורר היהודים, הגיעה פנייה לירושלם להתפלל לשלומם של בני קהילת ורונה, ובמכתבם של חכמי ירושלם הם מבטיחים נאמנה למלא אחר הבקשה.

אין כאן מקום לצטט את תפילותיהם של שומרי אמונים לשלום אחיהם הנדיבים אולם עניין מיוחד בהפילה אצל כותל מערבי, שהובאה לדפוס במהדורה ראשונה של הספר "שערי דמעה" לרבי שמואל מדאלהינוב, הכוללת דאגה לשלום אחינו שבגולה
"אשר סובלים צרות רבת ורעות, וגזירות קשות ומשונות, הן בממון הן בגוף הן בנשמה, אשר כל מחשבותם לרע יצפונו להעבירם על דת תורתנו הקדושה, ומכריחים אותם ללבוש מלבושי עכו"ם, להתנהג בנימוסיהם ומנהגיהם, רק למען שלא ייזכר שם ישראל עוד, גם את בניהם ייקחו לעבודת המלך ומייסרים אותם בייסורים קשים ומרים, על לא חמס בכפיהם, רק למען שישכחו על בית אביהם, ואמם ומשפחתם, ומדיחים ומסיתים אותם להטותם מדרך החיים, גם על תינוקות של בית רבם נתנו עיניהם, האיך להעבירם מאמונתם המוחלקת להם מאבותיהם, וגזרו שיהיה לומדים דווקא עפ"י השגחתם ונימוסם ללשונותיהם בארצותם לגוייהם, הצרות והגזירות אין להספר".

ר' נסים חיים משה מזרחי, מגדולי חכמי ירושלם, מוסר בהקדמה לספרו "אדמת קודש" על המצב בירושלם ומציין לשבח פעולותיהם של פקידי קושטא.
"אשר שמו מגמתם לכונן את ירושלם ועשו ותצליחו, כל ברכות שבחורה יחולו על ראשם. גם כפי פרושות השמים בקול תפילה ובקול תחינה לפני א-ל שוכן אחר כותלינו, כותל מערבי, על פקידי ומשגיחי עיה"ק, אשר בקושטא, יחיו דגן ויפרחו כגפן".

מתקופה זו מצויים בידינו שלשה מכתבים מראשי קהילת האשכנזים, בימיו של רבי גרשון מקיטוב ובהם הם מזכירים את תפילותיהם ליד הכותל המערבי לשלום אבינו שבגולה.

במכתבם הראשון לראשי קהלת מיץ בצרפת מר"ח אייר תקי"ז, הם כותבים:
"מראש מקדמי ארש, ארשת שפתנו רחשי מרחשן צלותן ובועתן, וכוח הדביר והאולם לאל אלוקים, זה היושב בשמים ומעונתו בציון הנה זה עומד אחר כותלנו כותל המערבי".

היא הדין במכתבם השני לסדר "זה האישה אשי תקריבו לה' לפנחס. תמוז תקכ"ג)
"ובשגם פרץ פרץ לא זז מחבבה, הנה זה עומד אחר כותלנו, כותל המערבי אשר מעולם לא זזה משם השכינה",

ואילו במכתבם השלישי (ר"ח אייר תקכ"ח)
"הם מבטיחים ואנחנו על משמרתנו נעמודה לשוכן אחר כותלנו כותל המערבי, אשר לא זזה שכינה ממנו. אע"פ שהיא חרבה, לא זז מחבבה".

אף ר' אברהם הכהן מלאסק בעל "ושב הכהן" מבטיח לגביר בליוורנו, שבביתו התאכסן וכתב את ספרו:
"כשאזכה לעלות לירושלם אקבל עלי להתפלל עבורם נגד כותל המערבי".

נדיב אחד בעיר אספי שבמרוקו העניק בשנת תקס"ה לר' חזקיה יוסף קובו שליח ירושלים למתנה פנקס מיוחד, שבו יוכל השליח לרשום את דרושיו וחשבונותיו, ובשער הפנקס כתב לו הקדשה מיוחדת:
להיות זיכרון בעיני החכם הנזכר, כדי לזכרו בעיר ירושלם תובב"א כנגד כותל מערבי ויבקש עליו רחמי, כדי שיפקדו הקב"ה בבנים זכרים".

ואמנם הבטיח לו הרב קוקו שיברך אותו בעיר ירושלים כנגד כותל המערבי.
במכתב שליחות של רבני הספרדים שנמסר בידי השד"ר רבי רפאל יוסף בן רבי נאמר:
"תיכון תפילתנו את פני האדון, הנה זה עומד אחר כותלנו כותל המערבי, למען יאריכו ימים".

ואילו ר' מנדל משקלוב, מחדש הישוב האשכנזי בירושלים, כותב במכתבו מיום כו למב"י שנת תקע"ב:
"וגם אני חלילה לי מלחדול להתפלל בעדכם אצל כותל המערבי ושאר מקומות הקדושים שאנחנו הולכים ומתפללים שם בכל ערב ר"ח ושאר ימי תחנונים",

וכן מבטיחים ראשי עדת אשכנזים בירושלם במכתבם משנת תקע"ז:
"מוכנים אנחנו בעז"ה להתפלל אצל כותל המערבי ועלינו עם כל חבורתנו אשכנזים, מוטל עלינו להתפלל בתמידות אצל כותל המערבי".

ראשי קהילת ירושלם הבטיחו ושומרי החומות בירושלם קיימו את דבריהם וכך מספר ד"ר אליעזר הלוי, מזכירו של מונטיפיורי על ביקורו ליד הכותל בשנת תקצ"ד:
"אל המקום המקודש הזה יתאספו היהודים בערבי שבתות לשפוך שיחם אל ה' בעד שלום אחיהם, היושבים על אדמת נכר, ואת אנשי חסדם יזכירו איש איש בשמו ויתפללו בעדו בייחוד".

גדולי המקובלים, שהביאו לדפוס את ספר היסוד בחכמת הקבלה של האר"י, הוא ספר "עץ חיים" לרבי חיים ויטאל מציינים את הכותל המערבי כסמל לתקוות הגאולה כדבריהם
"אנחנו המעתירים בפרישת כפיים, נשפוך שיח לפני ה' אלוקינו שבשמים, הנה זה העומד אחר כותלנו כותל המערבל, שיבנה בב"א, אנא ה' הושיעה נא, אנא ה' הצליחה נא, עד אנא ה' תשכחנו, עד אנא תסתיר את פניך ממנו, עד אנא נשית עצות בנפשנו, עד אנא ירום אויב עלינו, עננו ה' עננו, מלכות בית דוד מהרה תצמח, ייתן עוז למלכו וירם קרן משיחו השיבה שופטינו כבראשונה ויועצינו כבתחילה, נראה ונחזה בבניין בית קודשנו ותפארתנו, וברצונך תרום קרננו, לה' מגננו, ולקדוש ישראל מלכנו, בן ישי בראש ימלוך מלך עלינו, והיה ה' למלך על כל הארץ".

אם הכותל המערבי מקובל כסמל לירושלם בקרב קהילות ישראל בתפוצות הגולה; אין כל פלא שבני הגולה שביקרו בירושלם הנציחו את שמם ליד הכותל, אם ע"י המנהג המקובל של הכנסת פתקאות ובהם רשום שמם, לתוך חגווי הכותל, אם ע"י כתיבה שמם על הכותל עצמו.

נוהג זה נזכר כבר ע"י רבי בנימין מטודילה, שביקר בירושלם במחצית הראשונה של המאה האחרונה לאלף החמישי, המספר שהיהודים
"היו נוהגים לכתוב את שמם כל אחד ואחד על הכותל המערבי",
וכל מבקר הבחין בפיסות הניר, הלא הם הפתקאות שבהם נרשמו השמות לזיכרון, הנתחבות בין אבני הכותל על ידי המתפללים והיה זה מנהג מקובל בין היהודים בכל המקומות הקדושים.

כן היו נוהגים יהודי המזרח לתקוע מסמרות בין אבני הכותל. במיוחד נהגו כן קודם נסיעה לחוץ לארץ לשם סגולה, כדי לשוב בשלום לירושלם, בתוספת תפילה שיקבעם בירושלם, כשם שאלה קבועים במקומם. מהם שהיו כותבים עצומות לשיבתם המהירה לארץ אבותיהם, ושמים אותן ברווחים שבין האבנים, כדי לקיים את הכתוב:
"ולתת לנו יתד במקום קודשו" (עזרא ט ח).

מעמדו של הכותל המערבי כסמל לירושלם בגולה מודגש גם ברשמיהם של עולי הרגל בביקוריהם ליד שריד מקודשנו, ורבים מהם, בהם גם שלא מבני ברית, הבחינו בכותל המערבי כסמל המקשר והמאחד את בני העם היהודי באשר הם שם.

עוד לפני 400 שנה מציין אחד התיירים כי למקום הזה באים יהודים מכל חלקי תבל, מתוך ההערצה המיוחדת שהם מעריצים את מקדש שלמה ואת קודש הקודשים, בו עמדו כסא הכבוד, הכרוכים וארון הברית-, ותייר שני מדגיש כי:
הכותל הוא יחיד במינו, נוגע עד לב ונעלה מכל. אחרי צרות רבות ואיומות, אחרי מאות שנים של גלות ושל פיזור מקשר קשר בל יינתק את העם הזה למולדת האבודה".

רישומיהם של מבקרים על הקשר עם הגולה -
אין כאן מקום להביא את כל רשמיהם של המבקרים ליד הכותל המערבי, ונסתפק בציון דבריהם של כמה מהם, בדבריהם באים לידי ביטוי הדרת הכבוד של עולי הגולה במקום זה. הסופר זאב יעבץ מתאר את ביקורו במקום:
"חרדת אלוקים, נפלה עלי, כי המקום אשר אני עומד עליו קדוש, היא, מכל קודש, אליו כיוונו בני ישראל את לבם, מכל ארצות פזוריהם, התרפסתי התרפקתי על אבני הקודש".

אחד מסופרי ההשכלה, היא מרדכי בן הלל הכהן שיצא בדרכו לא"י כשהוא חדור השקפות ספקניות, הזדעזע בשעת ביקורו ליד הכותל:
אינני זוכר איך נחלצו המנעלים מעל רגלי, איך נפלתי מלוא קומתי ארצה, איך נשקתי למו פי מבלי הרף את האדמה ואת לוחות אבני המרצפה אשר תחתי, ואיזה דרך באו הדמעות מעיני ויהיו-לנחלי-מים, ויכו גלים בלבבי, ותתחולל הסערה בקרבי, לא יכולתי, וגם לא ניסיתי, לעצור ברוחי ולעצור בעד, זרם דמעותי, קול שאגתי -ובכיי נתך כקול ילד קטן הבוכה בלי אומר ובלי דברים.
למראית עין דבר אין בכותל הזה להרעיש מיתרי לב איש ולחולל סער בקרב בן ישראל, וגם חורבן שם אין. האבנים אינן שרופות אש. הכותל איננו הרוס. שדרות האבנים הנן צלמות, ובכלל חורבן הכותל הזה איננו בסדר ומשטר כיאות לזכר לחורבן, אבל אחר כל זאת אומר אני כי פעולת הכותל הזה נוראה מאד, כי גדלה מאד חרדת הקודש הנופלת על בן ישראל במקום הנורא הזה עד כי רק בגלל, הכותל, כותל המערבי לבד, ראוי ונכון ללכת ירושליימה".

ואילו רושם קורות מסעו של רבי חיים אלעזר שפירא ממונקטש מציין את ביקורו ליד הכותל המערבי מיד עם הגיעו ירושליימה:
"אין לתאר בחרט עלי גיליון, ואי אפשר לציין לפני תושבי גולה, אשר לא טעמו עוד מעץ החיים קדושת א"י וירושלם, איך יחרד האיש ויתרגש מנועם זיו אור יקרת המקום של כותל המערבי, וארכבותיו דא לדא נקשן, מפחד ה' והדר גאונו, ששיכן שמו בבית הזה,. והוא המקום ששימשו בו כהני ה' משרתי עליון, באימה ויראה לפני ולפנים, והוא המקום הנבחר ומיועד לבניין משוכלל מן השמים, בית השלישי הכי נכבד, מקור בית חיינו, שכל ברואי מעלה ומטה, מעריצים ומקדישים ומייחלים להתהדר בתפארתה ולחזות בנועמה, קודש הילולים, וכי תפילתן של ישראל אינו אלא על ביהמ"ק "מתי יתבני בית מקדשא, מרי, מתי יתבני בי מקדשא."

היא התפילה שאנו מתפללים ערב ובקר וצהרים "ולירושלם עירך ברחמים תשוב", ועם הקינה על חורבן הבית על עיר הקודש והמקדש, נישא תפילה בפינו ותקווה בלבנו כי ישוב ה' את שבוע עמי, ועינינו תחזינה בשוב ה' אל נווהו, והיה בית ה' נכון בראש כל ההרים, במהרה בימינו.