עשרה ןמה

רתסא תליגמ

רסולפ דוד 'פורפ

ג"כשת רדא ,ט"ע םיינחמ

:םיניינעה ןכות
הליגמב 'ה םש
הליגמה לש הייפוא
שורוושחא לש ותומד
ןמה לש ויפוא
תימהב תוימשיטנא
סרפ תוכלמב היווחתשהה
?םידוהיל קר תנווכמ האנשה עודמ
םידוהיה ררוצ רלטיה
לארשי םע לש ותלודג
רלטיהו ןמה :ינויער סוסיב אלל האנש
הלודגל םיפאוש םייזיפאטמ-יתלבה םימשיטנאה
?הליגמה ןמ דמלנ המ


תקסה ךכ ךותמו ,רלטיהל ותאוושה ידי לע עשרה ןמה לש ותומדב ןד רמאמה :תיצמת
.ויפוא לע תונקסמ
.תידוהי הירוטסיה ,רלטיה ,ןמה :חתפמ תולימ

ונילע ,רתסא תליגמב עשרה ןמה לש ותומד תועמשמ ,איהו ,הב קוסענש היעבה לע דומעל ידכ
םילזלזמה הלאכ םויה םימייק עודיכ .המצע הליגמה לש התועמשמ לע תורופס םילמ רמול
תלפמ תא החמשב לבקל רוסאש םירמוא םה .לוכיבכ םייראטינמוה םימעטמ רתסא תליגמב
ירהש :רתויב ההומתו הרזומ וז השיג .רתסא תליגממ ףקתשמ רבדהש יפכ לארשי יביוא
רתויב םויאה םידוהיה ררוצ ,רלטיה תלפמב ואר ,הליגמה תא םיבישחמה םישנאה םתוא
.'ה די ,תורודה לכבש

הליגמב 'ה םש
יכ םינעוטה שי ,ךכ םושמו .'ה םש רכזנ אל רתסא תליגמ רפסבש הנעטה איה רתוי תיניצר
םירכינ ויהיש ילבמ תירוטסיה תויתביס לע קרו ךא ססובמה ינוליח רפס לוכיבכ אוה הז רפס
רפס אוה וליאכ רתסא תליגמ תייארל דגנתהל םוקמה ןיא ןאכ ךא .לארשי יקולא ילעפמ וב
המכח ירבד ןאכ ריכזהל קר ינוצר .ינממ םיבוטו םימכח ,םיבר רבכ ושע הכאלמה תא .ינוליח
עמש יכ יל רפיס אוה .תונוש תויתד תויעב לע ימע חחושו ינרקבל אבש ,דחא יאקירפא לש
םצעב יתד ןויבצ תאשונ הליגמה ותעדל ךא ,ינוליח רפס איה רתסא תליגמ וליאכ וירבחמ
ןכותה לע ,יאקירפא ותוא לש ותעדל העיבצמ ,הלמה ."ידוהי" הלמה לש דחוימה שומישה
תא ןיבהל לכונ וז השיג ךותמ קרו .ודוסיב ןוכנ אוה ןויערהש הארנ יל .רתסא תליגמ לש יתדה
לוכי וניא אוהש לכל ןבומ היה הזבו - "ידוהי אוה רשא םהל דיגה יכ" יכדרמ לע םילמה
.ידוהי אוהש ינפמ ,תויתד תוביסמ םדו רשבל תווחתשהל

הליגמה לש הייפוא
ילוא היה רשפא .רתסא תליגמ לש יתדה הייפוא לע טורטורפב ןאכ דומענ אל ,רומאכ ךא
תניחבמ ,הטמלמ ,עדרפצה טבממ םיישונאה םיניינעה םיארנ הבש ךכב הייפוא תא רידגהל
חותפ םבל רשא םישנאה םילגוסמ תואיצמה לש הזכ םוקע י"ע אקוודו ,תינונטקה תויתביסה
זנכשא ימכחמ דחא רמא רבכש ומכו .תושונאה תודלות לש יהולאה דממה תא ןיבהל
שמשה תחת" ;האבה הרוצב ןיבהל שי "שמשה תחת שדח ןיא" תלהקב קוספה תאש ,םישדחה
םלועה תניחבמ ,שמשל לעמ ,לוכיבכ םלוא ,עבטה יקוח יפל להנתמ לכה םש ,שדח ןיא םנמא
םלוא .תלהק רפס ןיינעבש וז העדב ןאכ ןודל םיצור ונא ןיאו ."רחא אוה בצמה םש ,יהולאה
:םילעוש ילשמ ןיעכ ונינפל וליאכ הב ראותמ ונלש םלועהש ןיבנ ,רתסא תליגמל עגונש המב
ראשב םיאצומ ונאש יהולאה דצה ותוא ,יסיפטמה דממה ותוא ןהב ןיא הבש תויומדה וליפא
תא ריכנ ,העש ייח לש ,הזה םלועה לש הרוטקירקבש ידכ ,ןווכמ רבדהו .ארקמה ירפס
.םלועה ייח תא ,םינוילעה תומלועה

שורוושחא לש ותומד
לש ותומד רואית תא הוושנ םא ריכהל רשפא תירוטסיהה תואיצמה רויצ תטיש תא
ונאש יפכ ,רקיעב היה הז שיאש רורב .ויפואו וילעפמ ,וייח לע תורוקמה ראש םע שורוושחא
םלוא ,וישגלפו וישנל דבע ,ןסעכו ןזגר ,דחי םג שלחו לודג ךלמ ,רתסא תליגממ ותוא םיריכמ
ילכיה תא סרה אוה ירה :הז ןתוואג שיאבש תמיוסמ הלודג םג םיריכמ ונא סוטודורה יבתכמ
:תחא תבותכב שורושחא ראפתמ ןפואה ותואבו הרזה הדובעה ןחלופל ותודגנתה ךותמ הנותא
ותוכלמב היהש רפסמ אוה - שוכב תמייתסמ המישרה - ויתונידמ תומש תא הנמ אוהש רחאל
;רקש ילילא ודבע וב ,םוקמ
"!דובעל ןיא םידשה תא :זורכב יתזרכהו םידשה לכיה תא יתסרה ןכ םא"
היהי ,תמאה תא דבכמו הולאה לא דובכב סחייתמש ימש ורמאב תבותכה תא םייסמ אוהו
הדובעה תא ץראה ןמ רעבל ,וכרדכ ,הצר שורושחא ,ןכ םא .תומה ירחא ךרובמו וייחב רשואמ
ץוח תמאל רתויב הבורקכ יל תיארנש תדה התוא ,תיסרפה תדה לש הדיסח היה אוה יכ ,הרזה
.תידוהיה תמאה םע התוושהל ןבומכ - תאז תורמל - ןיאשו ,לארשי תרותמ

ןמה לש ויפוא
םלעתמ הנווכב רפסה םלוא ,קיודמו ןוכנ אוה רתסא תליגמב שורושחא לש רואיתה ,ןכ םא
ןניא הלא תונוכתש ינפמ ,יסרפה "םיכלמה ךלמ" לש רתוי תובגשנה ויתונוכתמ המכמ
לש ויפואב ,אופא ,ןודנ םא .ןווכמב הליגמה הרחב הבש "עדרפצה טבמ"מ היארל תומיאתמ
,רפסב תוריוצמה הלאמ תורחא תונוכת םג ןמהל ויה ילואש תעדל ונילע ירה ,עשרה ןמה
חינהל ילוא שי םלוא ,תובגשנ תונוכתכ ןתונכל הארנכ רשפא יא םנמאש תונוכת
תילילשה היגולואידיאה התוא קר אלו ,תיבויח היגולואידיא ןיעכ התייה ולש תוימשיטנאלש
:וירבדבש תיביטימירפ טעמכו
םע לכמ תונוש םהיתדו םתוכלמ תונידמ לכב םימעה ןיב דרפמו רזפמ דחא םע ונשי"
."םחינהל הווש ןיא ךלמלו םישוע םניא ךלמה יתד תאו
םעה םש תא וליפאו - םידוהיה םיעצבמ לוכיבכש תוער ןה המ םיעמוש ונא ןיא הז טפשמב
!םיעמוש ונניא הזה ערה

תימהב תוימשיטנא
היגולואידיא םג ילוא התייה ןמהלש תורשפאה ךותמ תעבונה ,תאזה תוגייתסהה תורמל
ךשמב ונתוא התווילש העפות לע הליגמה ירבדמ דומלל לכונ ירה ,רתוי "הקימעמ" תימשיטנא
לש הסגו הכומנ ,תיתמהב ,תיזיפטמ יתלב תוימשיטנא איה העפותה :הלוגב וניתודלות לכ
.וננויד תא שידקנ וז העפותלו םהינימל םידוהיה יררוצ

וא ,ותכלממ תותד תא הנשמה ףרוטמה סרוקיפאה סנפיפא סוכויטנא םע ןמה תא הוושנ םא
תומודמה ויתותימא תא םיאיבמה ןטשה ינב תא לוכיבכ םידוהיב האורה ירצונ ימשיטנא םע
הבורקה תומדה .םידוהיה ררוצ עשרה ןמה ןיבל םניב לדבהה תא דימ הארנ ירה ,הנכסב
תוחפ םירחא םירבח עשרה ןמהל ול ומק תושונאה תודלותב םלוא ,רלטיה אוה ול רתויב
.םיבושח תוחפו םיעודי


סרפ תוכלמב היווחתשהה
אלש םינוויה לצא תרוקיבב הארנ היה הז דוביכ :סרפ תוכלמב בושח ןיינע התייה היווחתשהה
הז דובכ .ול ווחתשיש ,סרפ יכלמ לש םשרוי ,ןודקומ רדנסכלא לש ותשירדל ולגתסה תולקב
:ןמה לע םג שורושחא ריבעה ,סרפ יכלמל קר דעוימ םצעב היהש
יכדרמו - ךלמה הווצ ןכ יכ ןמהל םיווחתשמו םיערוכ ךלמה רעשב רשא ךלמה ידבע לכ"
."הווחתשי אלו ערכי אל
חינהל אופא שיו .הליגמה ראשמ םג ןמה לש תימצעה ותבהא תאו ותוואג תא םיריכמ ונחנא
קוקז היה ,תישפנ הניחבמ ,אוה המכ דעו ,ומצע תא ןמה בישחה המכ דע ךכ לע עדי ךלמהש
ונובער תא עיבשהל ידכ ,ליגר יתלבה דובכה תא ול קינעה ךלמהש ,אופא הארנ ;םידוביכל
העבנ ןמה לש דובכה תפידרש תעדה לע לבקתמ .ןמאנה ודבעל ךכב ותוא ךופהל ידכו ,ינלוחה
.םייתימא םיכרע רסוח ךותמ ,ולש תותיחנה ישגר ךותמ ,ותונקיר ךותמ

ימינפ םלוע םהל ןיאש ךכ ךותמ תעבונ םתפיאשש ,דובכה יפדור בור לצא םיאור ונא הז תא
יתלבה םיימשיטנאה בור לצא םג םיאצומ ונא םיסג תותיחנ ישגר לש וז הנוכתו ,םהלשמ
שיגרמ אוה ירה ,המודמה ותלודגב ריכהל ןכומ וניאש ידוהי םע שגפנ הזכ שיא םא .םייזיפטמ
םע השיגפה התואמו ,שיאה לש תיתימאה ותוספא תא הליג ידוהיה ותואש ותרכהל תחתמ
.ןכוסמו ןסורמ יתלב ימשיטנאל שיאה ךפוה ידוהיה

די חולשל ויניעב זביו ,המח ןמה אלמיו ול הווחתשמו ערכ יכדרמ ןיא יכ ןמה אריו"
רשא םידוהיה לכ תא דימשהל ןמה שקביו יכדרמ םע תא ול ודיגה יכ ,ודבל יכדרמב
."יכדרמ םע שורושחא תוכלמ לכב

תוימשיטנאל תינייפוא איה ,םידוהיה לכ םע ,ומע םע ,שיאב עגפש דדובה ידוהיה לש וז הללכה
םה םידוהיהש ךכב קר איה םידוהיה לכ תא דימשהל הצור ןמהש הביסה .תיגולואידיא יתלבה
סגה ימשיטנאה לוכי הלאב תיגולואידיא-תיטילופ וא תיתד היגולואידיאב אלו ,"יכדרמ םע"
לארשי יאנוש םתואמ הנוש אוה הזבו ,וליבשב רקיעה ןניא ןה ךא ,ןתוא חתפלו סיסב אוצמל
.תולקולק תויגולואידיא לע תססובמ םתאנשש

ימיבש ,ןילופמ הידוהי השיא יל הרפיסש רזומ רופיס רפסל יוצר ןיינעה תא ריהבהל ידכ
ינפמ התוא וריתסיש םישנאה ןמ השקיבו תלד לע הקפד םעפ .תפרצב הרתתסה המחלמה
ונחנאו" :תלדה תא הל החתפש השיאה הל התנע זא .הידוהי איהו תויה םינמרגה
המינפ הנמזוה איה ךא ,קלתסהל הל ונתיש ןנחתהל הליחתה הידוהיה השיאה "!םימשיטנא
,הייתפרצה הל הרמא ,"םנמא ןוכנ" .המ ןמז םייתפרצה םיימשיטנאה לצא הרתתסהו
והז - "!םדא ינב היהנ אלש רמוא וניא הז ךא ,תימשיטנא היגולואידיאב םילגוד ונחנאש"
תשמשמ היגולואידיאהש ,םתס םידוהיה ררוצ ןיבל היגולואידיא לעב ימשיטנא ןיב לדבהה
ריכה ןמה :ולש תינקירה ןוטלשה תפיאשו דובכה תפידרל ,םילפשה ויתושגרל תוסכ קר ולצא
םע" ,םעה לכ לע ותאנש תא ריבעהו ,"ימשיטנא" ךפה דימו ול הווחתשה אלש דחא ידוהי
."יכדרמ

?םידוהיל קר תנווכמ האנשה עודמ
אוה ,ידוהי ידי לע עגפנ ןמהכ שיא לש ודובכש עגרב המל :תניינעמ הלאש ןבומכ תלאשנ ןאכ
יתלבה השיגפה התואב שגפנ יפואה ותוא לעב שיאש הרקמב וליאו ,םידוהיה ררוצ ךפוה
התואב ותאנש תא ביחרמ וניא אוה המל ,ידוהי אל ,רחא םע וא תרחא הצובק גצימ םע המיענ
הארנ יל ?םידוהיה הרקמב תאז השע אוהש ומכ ,הצובקה התוא לכ לע ףקותה ותואבו הדימה
יוגו םינהוכ תכלממ תויהל ולוכ רחבנ ,הלוגס םע אוה לארשי םע ירה .הטושפ איה הבושתהש
טעמכ ררוצה תא האיבמ לארשי תריחב רבכ ,ךכב הדומ וניא ררוצה םא וליפא ,ןכ לעו ,שודק
לעב םדא םא הרוק וניאש רבד ,םעה לכ לע דדובה ידוהיה ןמ ותאנש תרבעהל וחרוכ לעב
.תרחא םישנא תצובק לש גציימ םע תניוע השיגפ שגפנ ןמה לש ויתונוכת

"גיהנמ" לש תילאטורבה תוימשיטנאה תישאר ,ןמה לש הרקמב ומכ ,םירקמה בורב
ינימ לכל הרק ךכ .שיאה לש ומעז תא ררועש דדוב ידוהי םע תישממ השיגפב איה ,ימשיטנא
ונתפוקתב ,ןוכנ .םתוא רכוז יניא וליפאש תוימשיטנא תועונת לש "םינוגיהנמ" וא םיגיהנמ
רשא םיוג תויונח ילעב ינימ לכ םימייק ויה םלוא ,תיסרפה היווחתשהה גהנמ םייק אל רבכ
וסחיי הלאו ,םשפנבש ףוריט לש תוצוצינ ללגבו ,םנורשכ רסוח ללגב היטמקרפב וחילצה אל
םינותיע ואיצוה ,הפוריא תורייעב .םימשיטנא יגיהנמ וכפהו ינולפ ידוהיל םתלפמ תא
תישונא תתה היגולואידיאהו ,לארשי םע דגנ תיתודליו תפרוטמ האנש וציפהו םיימשיטנא
תושונאה תודלותב רתויב לודגה עשרה ,רלטיהל יגולואידיא הציפק שרק ןיעכ השמיש םהלש
.הזה םויה דע

םידוהיה ררוצ רלטיה
ול השע אל הז ידוהי םלוא ,ידוהי םע השיגפ תובקעב לוכיבכ םידוהיה ררוצל ךפה רלטיה םג
םלועה תמחלמ ינפל הניוב היה הז .םירבד ותא ףילחה אל וליפא רלטיהו הער אלו הבוט אל
המוא םוש לש גיהנמ היה אל םלוא ,תוינלוח תויציבמא לעב זא רבכ היה רלטיה .הנושארה
הרבחה התוא דגנ םקנ תושגר אלמ ,היירופ הדובע לכמ קחרתה רשא שיא ,ךליה אלא ןושלו
ול תתל התצר אלו ,ול ויה אלש תובושחה תונוכתה תא ךירעהל העדי אל ןבומכ רשא תישונאה
ידכ םיצמאמ םוש השע אל רלטיהש םוקמה ותואל ,הכותב דבוכמ םוקמל תולעל תורשפא
.וילא עיגהל
ידוהי הניו תובוחרב האר אוה :הרטמ רלטיה לש ותאנש האצמ ,דחא ריהב םויב ,םואתפ
תרדגומ יתלבהו הלפאה ותאנש הררועתה ודגנו ,יתרוסמה ושובלבו ותרוצב הפוריא חרזממ
וליאו ,וב הרעב האנשה תלחגו וכרדל ךלה רלטיה .ותומ םוי דע ותוא הבזע אלש םידוהיה דגנ
תורזומ תועוצר וידי לע םש ,הנושמ תחפטמב ףטעתה רקובה תרחמל ינומלאה ידוהיה ותוא
םג - לכה תא ארובו םולש השוע ,ךשוח ארובו רוא רצוי ,םלועה ךלמ תא ךריבו ויקלא לא הנפ
!ערה תא

לארשי םע לש ותלודג
םילגוסמ םויה ונחנאש ךכב איה ותלודג תחכוהמ תחאש יל הארנ ?לארשי םע לש ותלודג יהמ
ונמע תודלות וליאכ .שחרתהל םידיתעה תוערואמה תא ונמע תודלות תומישר תרזעב אורקל
"תולג" ורפסב רעב קחצי בתכ ךרעב הלא םירבד .ארקמב םושרה ךילהתה םויק אלא םניא
ונשיש" תורמואה םילמב הז ורפס תא םייסו ,שחרתהל הדיתעה תונערופל זמרו ,1936 תנשב
תצק הרוצב רבדה תא רידגנ ."יתביס ירוטסיה רשק לכל לעמ לארשי םע תא הלעמ רשא חוכ
ריכהל לכונ הזה רשקה תאו ,ירוטסיה-לעה יתביסה רשקה תא םימייקמ ונמע תודלות :תרחא
התוארהב ותוא תלטבמו יתביס ירוטסיה רשקב קר וליאכ תקסועה ,רתסא תליגממ אקווד
.וב שיש לבהה תא

תוירוטסיה תועפות ןיבש ןוימדהו רשקה אוהו רחא רבד רעב קחצי ירבדמ דמלנ התע םלוא
התואב :רמול שי ןאכו - ארקמה ימי רחאלש תוירוטסיהה תועפותה ןיבל ,ארקמב תוראותמה
העפותה הדימה התואב ,עשרה רלטיה תא ונל ריבסמ הליגמבש עשרה ןמה רואיתש הדימה
.ןמה לש ותומדבש םויאה תא וא ,המויאה ותומד תא ונל הריבסמ רלטיה

רלטיהו ןמה :ינויער סוסיב אלל האנש
,תללוכ הקומע האנש ,םידוהיה דגנ תרוויעה האנשה תמייק רלטיה לצא םג ךכ ,ןמה לצא ומכ
רלטיה הדוה םעפ .םהשלכ תונויער לע תססובמ היהתש ילבמו האלמ הדמשה תשרודה
.ויתומיזמ תא ססיב לוכיבכ וילעש "ירא"ה עזגה ןויערב ןימאמ ונניא ומצעב אוהש ,החישב
הלודגלו חוכל ריבכ ןובערב הרושק לארשי תאנש תא םיאצומ ונא רלטיהו ןמה ,םהינש לצא
וילע תורוקמהש ינפמ ,רתוי תוישיאה לש הז דצ לע םיעדוי ןבומכ ונא רלטיה לצא .תישיא
םצעבש םיעדוי ונא םויה .רתסא תליגמ יקוספ ןכותמ קר םידמוע ונא ןמה לעו ,םה םיבורמ
וליפא בירקהל ןכומ היה ,ויתומולח תא םלה הזש הדימב קר ומע תלודגב ןיינועמ היה רלטיה
.וילא ותבהא לע רבד הברה ךכ לכש ומע תא
הצור ךלמהשכ :לשמל .וילע רבדמה קוספו קוספ לכמ ןמה לצא םג רורב ןוטלשהו חוכה רצי
ךלמה תצילממ רכתשמ ,לוכיבכ ,אוה ,וילא ןווכתמ ךלמהש בשוח ןמהו יכדרמל הבוט תושעל
,ובלל הרקיה ,תאזה הצילמה לע ךלמל ותבושתב רזוחו "ורקיב ץפח ךלמה רשא שיאה" לע
תיתימאה ותוישיא תותיחנמ ילאטוט חוכל ותפיאש יאדווב העבנ רלטיה לצא - !םימעפ שולש
וליא ,ןמה היה המל ,ןיבהל היה השק תרחא יכ ,ןמה לצא םג היה ךכש הארנ .תותיחנ ישגרמו
.ול הווחתשה אל יכדרמש ינפמ ,ומע לעו יכדרמ לע המח אלמתמ ךכ לכ ,ומצעב חוטב היה
תע לכב יל הווש ונניא הז לכו" :ןמה רמוא הלודגה לכ תורמלש שרופמב םיארוק ונא ירהו
וחוכב אוהשלכ םגפ היהיש אופא רוסא ."ךלמה רעשב בשוי ידוהיה יכדרמ תא האור ינא רשא
לקנב אצמי רלטיה תורוק תא ארוקש ימ לכ .רבד הווש הניא ותלודג לכ תרחא יכ ,ןמה לש
.תונוסא תרה המח תוצרפתה לש וז העפותל תולבקה

םיגציימה םה םהינש .םידוהיה ררוצ רלטיהו עשרה ןמה לע תחא המישנב ונרביד הרקמב אל
חילצה אלש ,ןמהו וישעמ תוכזב רלטיה :תיסופיט תימשיטנא תומד לש רתויב םימסרופמה
תא ,ונרמא רבכש יפכ ,ונינפל םיגצימ םהינש .לארשי לש שדוקה יבתכ תוכזב ,ותמישמב
דבלמ .לובג הל ןיא הלודגל ותפיאשש ,רזכא שיא :יזיפטמ-יתלבה לארשי אנוש לש סופיטה
קר אלא ,ןמה לש ויפוא לש רחא דצ םוש לע םיעמוש ונא ןיא ,םידוהיה תא דימשהל תינכתה
וינב בור תרכזהש ךכמ ררבתמ ,תיעבט יתלב איה ןמה לש וז ותשיג המכ דע ;חוכל ותפיאש לע
לצא הלודגל הפיאשה .ותובישחל החכוהכ אקווד אלא ,ותחפשמ תבהא ךותמ ולצא האב אל
לש ותלודג :םימשה ןמ האב אלא ,תיצרא הלודג הניאש תיתימאה הלודגה םע השגפנ הזכ שיא
וא רלטיה ,הזה שיאה .תודחוימ תונוכת וליפא ול ןיאו רשוע ול ןיא ,תויוכז ול ןיאש לארשי םע
שח קר אוה ,ודגנ דמוע ימ ,ןיבהל ןבומכ לוכי וניא ,םהמ םתובישחב םינטק םירחאו ןמה
ידי לע וניבהל ןיא רשאו יצרא חוכ לכ לומ דמועה ,הזה רזומה רבגה םע השיגפב
תא אונשל רלטיה ליחתה ךכ .אונשל ליחתמ אוה זאו יהולאה דסחב שח אוה ,תוקיטסיטטס
;ותרוצבו ושובלב רזומה הפוריא חרזממ ידוהיה ותוא תא הניו תובוחרב שגפשכ םידוהיה
,םרב "?ינמרג הז םאה" :התייה טפשמ לש הרוצ שובלל הלכיש רלטיה לש הדיחיה ותבשחמ
רבגתה ,םידוהיה תא ףודרל ותוא שקיב הזו יטירבה רירגשה םע דחי רלטיה היהשכ םעפ
לגוסמ היה אל רשא שיאהו ולש תיכונאה תונרמוחה לע ,וייחב הדיחיה םעפב ילוא ,רלטיה
הנעו הצוחה לכתסה ,ןולחה די לע דמע אוה .תמאה לא תצקמ ברקתה ,םיהולאב ןימאהל
,םידוהיהש שח רלטיה שיאה ,ןכ םא "!הלוגס ימע ינש םייקתהל םילוכי ןיא םלועב" :רירגשל
עשרה ןמה םג שיגרה הז תאו - ילאטוטה חוכה תגשהל וכרדב םידמוע ,הלוגס םע םתויהב
םג וררועי אל הלאה םיארונה םירבדה םאה .ול תווחתשהל ןכומ וניא ידוהיה יכדרמש הארשכ
המלו ,לארשי יהולא 'ה שיש ,לארשי רחוב שיש וניבתש ידכ ,לארשי ינבמ םתא ירהש ,םכתא
?ותבהא לאו ודסח לא ,ותרות לא ,וילא ובושת אל

הלודגל םיפאוש םייזיפאטמ-יתלבה םימשיטנאה
ישאר וא הפוריא תורייעב םינטק םירחוס םה םא ,םייזיפאטמ-יתלבה םימשיטנאה לכ לצא
תאנשל םרוגה איה איהש הלודגל הפיאש התוא אופא תמייק ,ןמהו רלטיה ומכ הלשממ
יעבט יתלב והשממ ,ארונו םויא והשממ חוכל הפיאשה התוא תעבונ םלוכ לצא .םהלש לארשי
ינלוח ןוימד ילעבו םיטסידס ,ףוריטל םיבורק וא םיפרוטמ וא םהו ,יתצלפמ והשממ םשפנבש
המב תוחפל ,יתואיצמ יתלבהו הלוחה םנוימד תוריפל המלש טעמכ הנומאב םינימאמ םהו
תושונאה דגנ םויא רשק ירשוקכ ,םייתצלפמ םירוציכ םנוימד יניעל םיעיפומה ,םידוהיל עגונש
תחלצה לש תוביסה תחא .ונימ ינב ראשמ הנוש ןמה היה אל ,תיגול ;םיינטש םיעשופכ
םתוא לצא דה אצומ הלש יגולותפה ,ינלוחה דצהש ךכב איה תורודה לכב תוימשיטנאה
גיהנמה הלוח ןהב תולחמה ןתואב הלוח הללמואהו הנטקה םשפנ םג רשא םיברה םישנאה
.םידוהיה ררוצ ,ימשיטנאה

רקיע תא םיווהמה םיישפנה תודוסיה םתוא םהב שי תונושלהו םימעה ינומהב םיברש יתרמא
םגו הבוטל םג ,ונחנא םג יכ ,לארשי םעב םג תואצמנ הלאכ תונוכתש רורבו ןמה לש ויפוא
.םדא ינב וננה ,הערל

יתלבה םימשיטנאה םתוא לש םהיתונוכת ןה ןלוכ ילוא וא הלא תונוכתמ קלחש ןבומכ
לצא ףא אלא ,רלטיה לצא קר אל עיפומ והונראיתש הזה הנושמה ףוריטה .םמצע םייזיפאטמ
.םהלש לארשי תאנש לש ינלוח רוקמ םגו חוכל םתפיאש רוקמ םג אוהו וגוסבש םינטקה
,םייגולותפ םיישפנ תודוסימ העבנ ןמה לש לארשי תאנש םג ןכאש החכוה ונל ןיא ונרעצל
לש גוסה ותוא ינב לש םהיתונוכתל תומיאתמה ןמה לש תורחאה ויתונוכת ןה םלוא
תא תילטוט הדמשה דימשהל ןכומ דחא שיא ללגב היהש ,ןמה לש ותאנש ןהו תוימשיטנא
.יגולותפה ישפנה דצב אוה םג ןכאש החנהה תא ונתעד לא תוברקמ הלא תודבוע ,ומע

?הליגמה ןמ דמלנ המ
ןמזבש יל הארנ - םימשיטנא ךופהל םילוכי ונחנא םג םא הלאשה תא לואשל הצור ינניא
יגולותפה לכ לע ,שממ תוימשיטנאל תומודה תובוגתל ונצראבו ונמע ברקב וניכז ןורחאה
ילוא הנלכות ןמה לש ויתונוכתש ריכזהל תאז תורמל ינוצר םלוא .לארשי דגנ האנשבש
לש הבהא ,םזידס ,תנסורמ יתלב חוכל הפיאשו היציבמא ,שפנה תונקיר :ונברקב םג אצמיהל
תליגמ תא בל תמושתב אורקל יאדכ .המודכו תלוזה יפלכ םייגולותפ האנש יסחי ,האנש
םיבוט רתוי ךופהנ ילוא ,םידוהיה ררוצ ,ןמה לש ורואית תאירק ךותמו וז הניחבמ רתסא
.םיישונא רתויו םימלשומ רתויו