ותישארב םילשוריב ידיסחה בושיה

יודנל לאלצב

א"כשת ,ח"נ םיינחמ

'ב קלח

רמאמה תליחתל הרזח


םידיסחה תדעל ןושאר גיהנמ
יבצ עזגמ השמ ןרהא יבר לש ותיילע םע הנתינ םילשוריב ידיסחה רוביצה לש ונוגריאל הפיחד
ט"צקת תנשב םילשוריב בשיתהש ,קסילרטסמ ירוא יברו ןילבולמ הזוחה ידימלתמ ,ידורבמ
.םילשוריב םידיסחה תדע שארב דמע ותריטפ דעו

תלצבח) הנש םיעשת ינפל םסרופש רמאמב תרקסנ םילשוריב םידיסחה תדע לש התוחתפתה
:יכ רמאנ וב ("םילשורי םולש" רמאמב ,ב"לרת ,39 ןוילג ,זומת 'כ םוימ

תדע הב ובשיתנש ירחא ,הנש םירשעכ םילשוריב בשיתהל הלחה תאזה הדעה"
םילשוריל אב רשא ,ידארבמ ל"ז יבצ עזגמ השמ ןרהא 'ר ,הדעהל ןושארה .םישורפה
הדעל ויהיו ,ןילאוו ידילימ טעמ יתמ ודמצנ וילאו (המכסהה פ"ע ןקות) ,ט"צקת תנשב
שערה ירחא יכ ,תאזה הדעה התבר ב"רת תנשב .וב וללפתיו ,ןטק תיב םהל ורכשיו
םשארבו ,תפצ יבשות ןילאוו ידילימ םיבר ולע ,לילגה ירעבו תפצב תומש השע רשא
לכ תא ליכהמ דחאה ד"מה-תיבה ןטק רשאכ יהיו ,סיפדמ קב לארשי שישיה ברה
בורל תאזה הדעה הלחה זאמו ,ז"נה קב י"רה רצחב םג ד"מהיב ומל ושעיו ,הלהקמה
תפצ ללוכמ ודרפנ ה"רת תנשבו ,וברי ןכ הדבכנו הלודג הלהקמל ויה יכ דע ,םילשוריב
."דחוימ ללוכל ויהיו

ללוכ ,ןילאוו ידיסח ללוכ המהו ,םידחא םיללוכל םידיסחה תדע םג הדרפנ םימיה תוברב
.ד"בח ידיסח ללוכו ןילופו עשראוו ידיסח ללוכ ,ךיירטסעו ןעיצילאג ידיסח

ידיסח תסנכ תיב ןיידע היה אל ,ךרעב ב"צקת תנשב "םילשורי תביח" רפסה בתכנ רשאכ
רמאמב) ל"ומה ןייצ ,הנושארל סופדל אבוה רפסה רשאכ ה"רת תנשב םלוא ,םילשוריב
רעצמ ךתישאר היהו בותכ סיפדמה רמא" :תסנכה יתב לש םמויק תא ("ןויצ תרשבמ"
בזע אל רשא 'ה ישעמ םילודג ,הדעו םירשי דוסב בבל לכב 'ה הדוא ,דאמ הגשי ךתירחאו
םיזנכשא ק"ק 'ה םע תעכ וברתנש ל"ת ,ץראב הלהת םילשורי תא םשיו ,ותלחנו ומע תא ודסח
ק"קו ו"יה םישורפ ק"קמ םיזנכשא ב"עב תואמ שלשל בורק תעכ אצמת אצמהו ,ו"ת ק"העד ו"יה
ינש שי" םישורפה לש תושרדמה יתב תשלש לע ףסונו ,"םפטו םהישנמ דבל ,ו"יה םידיסח
אוה) ו"ת ק"העפד סיפדמה ברה תיבב אוהה דחאה .ו"יה םידיסח להקל םילודג תושרדמ יתב
.(ל"נה השמ ןרהא 'ר הארנכ) ."םהלש ק"קד דיסחה ברה תיבב ינשהו (קב י"רה

'ר רשאכ ,ה"רת תנשבו רוביצה תגהנהב השמ ןורהא 'ר לש ודמעמ ססבתה תוטעומ םינש ךות
,ןיגאג םהרבא םייח 'ר ישאב םכחל הנפ ,םדרטשמאמ מ"אוקפ דעו שאר ןרהעל שריה יבצ
,םיימרופירהו ןויסימה ןיב תופתושב םילוחה תיב תמקה לע זירכהל ודמעש םרחה רבדב
ה"ומ 'קה לודגה ברה ןמ י"תח וחקי םגו ו"יה םישורפ ק"ק יניידו ינוממ" תא םג םיתחהל שרד
םידיסח ללוכ םייק היה רבכ הנש התואב .(111 'ע 'א ףסאמ ןויצ) "ו"רנ יבצ עזגמ השמ ןורהא
.(65 'ע 'ד ףסאמ םש) הירבטו תפצב ןיידע ראשנ זכרמה יכ םא ,םילשוריב

קסנעזילמ לאוי לואש 'ר םילשוריב םידיסחה תוללוכ חילש היצילג ןילופל עיגה ג"רת תנשב
ןיזורמ לארשי יבר י"ע רשואש הקולחה יפסכ רבדב רדסה הרוגידסב גשוה ד"רת תישארבו
.(ג"צ דומע ,גרבצנימ ז"רהל לארשי ץרא בושי)

םר רמאמ" וירחא ריאשה ןכו ,ק"ב סופדב השמ ןורהא 'ר לש ותאווצמ קלח ספדנ ד"רת תנשב
תנשב סופדל אבוה הז רמאמ ."םילשוריב םיבשויל תוריהזה בויחו םילשורי ןינעב הלענו
יכ םש ןייצמ אוהו ,"םשה תרהט" ורודיס שארב ,דניירפ קחצי ךורב 'ר ח"הרה י"ע ,ז"פרת
,רנילבולה דימלת ,יבצ עזגמ מ"אר צ"הרהמ לארשיל קח רעשה ינפלש ןוילגמ" וקתענ םירבדה
."דאמ הפי תירושא ודי בתכ

:התשודק ינפמ הדרחה םע דחי םילשוריל הבהאה תפקתשמ וירבדב

,ל"צר בושו אוצר תויחה יכ ,ה-י ללהת המישנו המישנ לכ לע ,ה-י ללהת המשנה לכ"
'ד ךלוהה ,ילארשיה שיאה לש ףוגה ךותל םוצע תוינחור הלעמ לש םילשורימ אבשכ
ח"מר לכל טשפתמו תוינחורה ךלוה ,ומוקמב בשוי וליפא וא הטמ לש םילשוריב תומא
."הלעמ לש םילשוריל רזוח אוה דימו - - - תוינחורה םידיג ה"סשו םירבא

ונל רפסמ ךכ לעו ,לארשי תעושי תא שיחהל ודיקפתמ אוה םג האר שדוקה ריעל םיאבה רתיכ
: (223 'ע ג"ח) "םילשורי ימכח תודלות" לעב ןיקמורפ ל"אר

ברח רשא זאמ טעמנש ,םימש דובכו לארשי לע דימת לבאתהו םימת קידצ שיא היהו"
,רמה תולגה תוכירא לע 'ה ינפל וחיש ךפושו ,תוננוכתהב ומצע קימעמ היהו ,תיבה
עדיוהי ןב והירכזל ,שא תובהל םיבצוח םירבדב ,םילמ ךרע רפס לע הלעה תחא םעפו
ותעד יפל יכ ,ץקה ברקל םהילע ץילמיו ,ודגנל לארשי ינב ועשפש המ לוחמיש ,איבנה
לודגה איבנה דגנ לארשי יאטח ןוועב ןה ,לארשי לע תורבועה תורצהו רמה תולגה לכ
קזחלו בוצחל ,קקוחמ יכדרמ 'ר ןמאהל זלה ןוילגה תא רסמש םילשוריב ורפסו ,הזה
ןמאה .ורכז ןיקתיו ,םיתיזה רה עופשב רשא ,אוהה איבנה לש ורבק גג לע ולא םירבד
םינינב לע םג ותכאלמב דומעל ליגר היהו ותדובעב החמומ היהש םנמא םא רכזנה
ביצה רשאכו ארונ ןוסא הזה םעפב ול הרק תאז לכב ,דאמ םיהובגה םיאשנו םימר
תומה ןיבו וניב עספכ יהיו ותלגלג תא ץצוריו הצרא לפנ הזה רבקה גג לע תולעל ולגר
רבק םוקמל הכזו ק"היעב רטפנ ל"ז ברה .ןכוסמ הלוח היה ז"חא הנש יצח ךשמו
."הירכז איבנה רבקל ךומס

,תיחרזמה הפוריא תוצראמ םילוע םילשוריל עיגהל ולחה תפצמ ורבעש םיבשיתמה לע ףסונ
ולעו םהל רשא לכ תא ובזע םהו ,ןהבא ינבו ןיירוא ילעב ,תודיסחה תעונתב םש ישנא םהיניבו
ותיב ןמאנ ,ץילדשמ אדוהי םהרבא 'ר ח"הרה י"אל הלע וז הפוקתב .םילשוריב שדוקה רהל
יבר לש ותורמ תא לביק ותריטפ רחאל .השמ םהרבא יבר ונבו אחסישפמ םנוב החמש יבר לש
.םילשוריל הלעו הלוגה ןמ רקע ח"רת תנשב רטפנש ובר ייחב דוע םלוא ,אקראוומ קחצי


בולעלמ השמ יבר לש ותיילע
השמ יבר לש ותיילעל התיה תדחוימ תועמשמ ךא ,םינשה לכ אופא הכשמנ םידיסח תיילע
,הנושאר םעפ וז התיה .א"ירת תנשב דוד קחצי יברו לדנמ רזעלא יבר וינב םע ,בולעלמ
היילעש אלפ לכ אופא ןיאו תובא ץראב שדחמ השרתשהו המוקממ הרקע המלש תלשושש
.שדקה לא וכרדב ןהב רבע השמ יברש ,לארשי תוליהק ברקב םיבורמ םידה הררוע וז

תא ךמס אוהו םילשורי יבשות םע רשקב בולעלמ השמ יבר דמע רבכ ,ותיילע ינפל תובר םינש
אשרוו ינבל דחוימ ללוכ תמקה לע ,ם"ירה ישודיח לעב ,רוגמ ריאמ קחצי יבר םע דחי ,ודי
.ןילהאוו ללוכמ ודרפנש ,ןילופ

,הליפתב חתפי ץראל ואובב דימ יכ םדי לע שקבתנ ,ותיילע ינפל רודה יקידצמ ותדירפ תעשב
השעמ ישנאו םידיסח .העושי ץק ברקל ,םימחר ירעש וחתפי רשא דע טוקשי אלו חוני אלו
היה ןותנ השמ יבר לש ובל ךא ,הירבטבו תפצב םידיסחה יזכרמל ונימזהו וינפ ומדיק
.םילשוריל

תא םש ךופשלו "יברעמה לתוכה" לצא רקבל שקיב דימו ,שדוקה ריעל הלע תפצב רוקיב רחאל
ותוא ולטנ תצרמנה ותשירד יפל ךא ,השמ יבר היה ,שולחו הלוח ,עבראו םיעבש ןב ןקז .ובל
תשגל םהל ןתינ אלו םתוא ומגר םיברעה םינכשה ךא ,לתוכה לא ואיבהל ידכ ,םייפכ לע וינב
.ושפנ תאשמ "יברעמה לתוכ"ה לא

בהא רשא ריעב תוחונמל אבוהו הרצויל ותמשנ תא השמ יבר ריזחה ,א"ירת תבטב ג"י ,םויב וב
התמוח רבעל תוחוקפ ויניע םשמו ,איבנה הירכז רבקל ךומסו םיתיזה רה תולגרמל ,התוא
.תיבה רהו םילשורי לש תיחרזמה

תא םדיל לוטיל םהיתונויסנב םידיסחה תוללוכ ולחה ,בולעלמ השמ יבר לש ותיילע םע
בושיה תבחרה זאמ ,םישורפה יגיהנמ ידיב התיהש ,רוביצה ייחב קלח תחקל תוחפלו הינומגהה
ודמעש ,ק"ב ןסינ 'ר ונבו ק"ב לארשי יברל רומש הז חטשב עירכמ קלח .םילשוריב יזנכשאה
ונגראתנ ויתובקעב .םישורפ ללוכמ דרפנש ןושארה ידיסחה ללוכה אוה ,ןילאוו ללוכ שארב
ללוכ םהבש לודגהו ,םיידיסח םיללוכ השלש רבכ םימייק ויה ו"טרת תנשבו םיפסונ םיללוכ
ושארבו הנושארב דסונש ןילאוו ללוכ ,ץיברוה אקלעמש השמ 'ר םשארבו (שפנ 150) ךיירטסע
,ןייטשפע המלש 'ר הנוממהו (שפנ 50) ד"בח ללוכ ,ףסוי השמ 'רו ןרהא יכדרמ 'ר ,קב נ"ר ודמע
ןימינב ךורב 'ר היה םידיסחה גיצנו ,ףתושמב וב ונגראתה םישורפו םידיסחש אשראוו ללוכ
.םילשוריל םילועה ינושארמ ,קוטשניוו באז

,לדגו ךלה םרפסמש םידיסחל ונתנ אלו ,רוביצה ייחב םהיתודמע לע בטיה ורמש םישורפה
םידיסחלו ,ימלשוריה בושיה ןוניכ תישארב םדי לע ודסונש ,םיקיתוה רוביצה תודסומל רודחל
דצמ םדגנכ המקש תורמרמתהה תורמל םהלשמ תודסומ םיקהל אלא ,תרחא ךרד הראשנ אל
רבכ היה ו"טרת תנשב" יכ (19 'ע 'ט הנש י"רא חול) ץנול ןייצמ לשמל ךכ .םימייקה תודסומה
תרבוחב םיטרופמ ג"כרת תנשב םידיסח צ"דבה ירבח תומש "םידיסחה תדעל דחוימ ד"יב
קצולופמ םוחנ 'ר ,בונדיוקמ ליסעי 'ר :רביני מ"ר דגנכ (ג"כרת םילשורי) "טפשמו תמא"
.בוקרטיפד בר המלש השמ 'רו (ד"בח)

תודוסי חינהו ,תפצב תצרמנ תוליעפ תונש רחאל ,ר"ת תנשב םילשוריב בשיתה קב לארשי יבר
'ר ונב .יאמצע ללוככ רכוה רחאו ,תפצב ןילאוו ללוכל ףנוסמ היה הנושארבש ,ןילאוו ללוכל
.םילשוריב ללוכה תואישנ תא ול רסמו ןיזורמ לארשי יבר לצא רקיב ,ל"וחל אציש ,קב ןסינ

תמקה היה בר םוסרפל הכזש םיידיסחה תוללוכ י"ע וב לחוהש ןושארה ירוביצה לעפמה
חול"ב הז תסנכ תיב לע ורמאמב ,םחנמ -ןב .נ ףסא בר רמוח) "לארשי תראפת" נ"כהיב
.(ד"שת תנשל רקנירב לש "םילשורי

ומש לע ארקנש "לארשי תראפת" תסנכה תיב לש ותיינבב ליעפ קלח לטנ ןיזורמ לארשי יבר
רשאכ ,ג"רת תנשב דוע .םידיסחה תוללוכל יזכרמ תסנכ תיבכ םינשב תורשע ךשמב שמישו
שיחהל ,ןסינ 'ר ,י"אב וגיצנ תא ץירמה ,שרגמה תא שוכרל יאלוקינ ראצה לש ותנווכ לע ול עדונ
םילשורי ינקז יפבו ,הינבה תדובע הכשמנ תוכורא םינש .הינבב ליחתהלו שרגמה תיינק תא
האחמה תונגפה לעו ,תונוטלשהו םינכשה לומ הב ודמע םינובהש הכרעמה לע םיבר םירופיס
הינבה הכשמנ ןכ לעו ,הז םוקמב נ"כהיב תיינב דגנ ,תיבה רה לע רשא רמוע דגסמב וכרענש
.הנש םירשעמ הלעמל

םולחב ול וארה ןכש ,הינבה תא קיספהל ומצע ןיזורמ לארשי יבר הרוה םידיסח תרוסמ יפל
- ךירחא ךערז תא יתומקהו" --- "יתבשל תיב יל הנבת התאה" :ךלמה דודל רמאנש קוספה תא
בקעי םהרבא יבר ונב ואסכ לע הלע ,א"ירת תנשב ותריטפ רחאל ."ימשל תיב הנבי אוה --
םיבר םילושכמ ודמע וימיב םג .הינבה תא שיחהל ,ויתובא תלאשמ םייק הלהו ,ארוגידסמ
(ןוישר) "ןאמריפ"ה לבקתנ רשא דע ,רתויב הובג בלשב תוברעתהב ךרוצ היהו היינבה ךרדב
.תסנכה תיב תמקהל

רסוח ללגב בוש הבכעתה איה םלוא ,גגל דע ועיגהו תוריקה תא ומילשה המדקתה הינבה
באב ו"ט ,ומחנ תבשבו ,תסנכה תיב לש ותיינב המלשוה ג"ל -ב"לרת תנשב קרו םיעצמא
.רעסעדא לאלצב 'ר ןזחה תופתתשהב רדהו ראפ בורב תסנכה תיב תגיגח הכרענ ,ד"לרת

ומקוה הז תסנכ תיב ןינב תמלשהל םדוק דוע יכ םא ,םידיסחה תדעל יזכרמה נ"כהיב הז היה
ץע" תבישי שאר ,שטיוואלסאחמ וינהכ הימחנ השמ 'ר ,םידיסחה תוללוכל םינטק תסנכ יתב
תא ז"כרת רייאב איצוהש "םילשורי םולש ולאש" תרבוחב ריכזמ ,םישורפה ילודגמו "םייח
תנידמ ינב ללוכל םיכיישה ד"מהיתב יתש ,ד"בח ד"מהיב :ןלהלד םידיסחה תסנכה יתב
,א"ירת תנשב דסונש ,"השמ להא" אשראוו םידיסח ללכל ךיישה ד"מהיבו ,(היצילג) ךיירטסע
.בולעלמ השמ יבר לש ואוב םע

המויק תטלבהב ףסונ דעצ הז היהו ,הלשמ ראופמ תסנכ תיבל אופא התכז םידיסחה תדע
םישורפה תוללוכ ינוממ לש םתוספורטופאמ התוררחתשהו ,םידיסחה תדע לש התוחתפתהו
תיינב .נ"כהיב לש עקרקה תמוקב הוקמה תיינב התיה רתוי בושח יוניש םלוא ,הז חטשב
ויהש םישורפה תוללוכ ינוממ םע ךשוממה חוכיוה תא המייס םידיסחל תדחוימה הוקמה
ירבד לע םירופיסהו ,תבשב הוקמה תחיתפל ודגנתהו דיסחה הדוהי יבר תברוחב םיטילש
.םילשורי ינקז י"ע ןיידע םירוכז ,ןודינב תובירה

,הנוילע המוקב - נ"כהיב" :םינבמה וטרופ נ"כהיב תמקהל ותעשב ןתינש (ןוישר) "ןאמריפ"ב
הרהט הוקמ םש המקוה השעמל ךא ,(ב"ל 'ע 'א םילשורי יזנגמ) "םינברל םירדח - הנותחתב
םילשוריב ןיידע היה אל ותומכ רשא" ל"נה ותרבוחב וינהכ הימחנ השמ 'ר י"ע חבשל הניוצש
תישארב םישנאל בשחי תושפנ חוקפכו ,םיברל ושע הלודג הבוט יכ ,בוטל םרכז הז רבד לעו
."תואצחרמה תעיזל םהירוענמ ולגרוהש ק"היעל םאוב

םילשוריב ידוהיה רוביצה ןוגרא
דעו" תרגסמב םישורפה תוללוכ ונגראתה ,תוירוביצ תורגסמב ימלשוריה רוביצה ןוגרא םע
םשב םידיסחה תוללוכ לש דרפנ ןוגראו תונויסנ ושענ הנושארב ."לארשי תסנכ - יללכה
,"יללכה דעו"ל םידיסחה תוללוכמ קלח ופרטצה תודחא םינש רחאל םלוא ,"לארשי תרזע"
.יללכה דעוה תלהנהב ופתוש 'וכו ןאמלירעפ ךלמילא 'ר ,קב ןסינ 'ר :םידיסחה ינומממ המכו

תודחא םינש ךשמב םישורפהו םידיסחה תוללוכ ןיב הכרעמה הלהנתה הז רדסה גשוהש ינפל
'ר י"ע א"רת תנשב דסונ םילשוריב ןושארה סופדה תיב .םהה םימיה יאנתב ,תצרמנ הרוצב
תנשמ לחה אלא ,הרעש המחלמ בישהל ולכי אל םישורפהו ,םידיסחה תדע ישארמ ק"ב לארשי
.םישורפה תוללוכ יגיהנממ ,ןומולס מ"ירה לש ןושארה סופדה דסונ רשאכ ,ג"כרת

דגנכ תפתושמ הכרעמב םידיסחהו םישורפה תוללוכ ודמע םיימינפה םיכוכיחה תורמל םלוא
דסייל םילשוריל הלעש לקנארפ .א .ל .םירוכעה םימב םיגד גודל וסינש ץוחה ןמ םיצרפתמה
.דחי םג םישורפו םידיסח ,םיזנכשאה תוללוכ ינבר י"ע םרחוה הנושארה "עלאקש"ה תא הב
ביר רחרחל לקנארפ בוש הסינ ,םילשוריב ורוקיב לע וימשר תא ליכמה ,"המילשורי" ורפסב
.םישורפה יגיהנמ ומכ ויתוינכותמו ונמיה וגייתסה אל םידיסחה תוללוכ יגיהנמ יכ הנעטב
,בתכב המכסה םג ול סחיימ אוה ןכו ותכימת תא וינזאב עיבהו קב ןסינ 'ר ולצא רקיב וירבדל
תיבויח חורב בתכש םירפוסה דחא םג ךכב שיגרה) .רתי ןומיאב וירבדל סחיתהל ןיא םלוא
םירומה תורדתסה לש לבויה רפס"ב ןילביר י"י ר"ד) םילשוריב ןושארה רפסה תיב" דוסי לע
קב ןסינ 'רל סחיב לקנארפ לש וירבדב תוריתסה תא ןייצמ אוהו ,(ח"פרת ,"י"אב םירבעה
.(ומצע

תעד וז התיה ,םישורפה יגיהנמכ תודגנתה תדימ התואב ,ודגנכ אצי אל קב ןסינ 'ר םא םג םלוא
,ףסוי השמ 'ר םהיניבו ויתוינכות תא תילכתב וללשו ודגנכ ואצי םידיסחה ינוממ רתיו ,דיחי
,יזנכשא המלש 'רו ץיברוה אקלעמש השמ 'ר ,ןילאוו ללוכ הנוממכ ,קב ןסינ 'ר םע דחי שמישש
ללוכ ישאר ןכו ,ירטסואה לוסנוקל םג וז םתודגנתה לע ועידוהש ,ךיירטסע ללוכה ינוממ
זירכהש םדאכ ,לקנארפ י"ע רכזנה ,"היצילגמ רעקקעב ילעסאי 'ר ןאכ םג רכזיי אשראו
,"תעדמ רעבנכ םירעשב עדונה שיאה" לקנארפ י"ע ראותמ אוה יכ םא ,םרחה תא יבמופב
.םילשורי לש השעמה ישנאמ דחא ידיל אלא ןתינ אל הז דיקפת יכ חינהל שי

,רומאכ ,תיללכ םנמא התיה "סעלאקש"ל תודגנתהה יכ עובקל שי תירוטסיהה תמאה ןעמל
לקנארפ לש ותאנש תא ןיבהל רשפא ןכ לעו ,םישורפה תדע יגיהנמ ודמע הכרעמה שארב םלוא
,יאבהה ירופס תמגודכ םתוא ץימשהלו םהילע לילעהל ויתונויסנ תאו ,היגיהנמו םישורפה תדעל
םה םילשוריב םידמושמה בור" יכ ןכו "תוללוהל םירכמתמ םה" יכ ,רכזנה ורפסב םיאבומה
.(הימופל ארפע) "םישורפה ןיבמ

םילשוריב ד"בח תובשיתה ישאר
,ד"בח ידיסחל דחוימ תסנכ תיב הנבנ רבכ "לארשי תראפת" נ"כהיב תמלשה ינפל תודחא םינש
ליבקמה "ד"בח בוחר" :םמש לע וארקנש תובוחר ינשב וזכרתהו ,םילשוריב בשיתהל ולחהש
,ןורבחמ לודגה םבורב ואבש םיד"בחה םיבשיתמה יכ "ןורבח בוחר" ןכו ,םידוהיה בוחרל
.וב ובשיתה

לדנמ םחנמ יבר לש ומש לע ,"םחנמ תיב" נ"כהיב תא ד"בח ידיסח ומיקה ח"ירת תנשב דוע
ךיש רספטהו רשה" חבשל ןיוצ תיבה ריק לע ןורכזה ןבאבו ,"קדצ חמצ" לעב ,שטיואבוילמ
חקיל ,הלמח ןיעב וסיכמ בהז ליזוהל רוהטה ובבל תא 'ה ריעה רשא ,חלאצ ןושש דוד
םיזנכשא ללוכ םשל ,הראופמה תסנכה תיב הכותב רשא ,ו"ת םילשורי ק"היעב אתנכשמה
."ח"ירת תנשב ןויס 'חל 'כ םויב קקחנ --- ד"בח

(58 דומע ,ז"שת ביבא -לת) "א"רגה ידימלת תיילע תודלות רופיס" אוה "ןויצ ןוזח" רפסב
ששח היה םלוא ,םילשוריב בשיתהל ד"בח ידיסח ופאש א"פקת תנשב" דוע יכ רפוסמ
,רשג שאר תמקהב התע תעל קפתסהל ד"בח ידיסח וחרכוה ןכ לעו םישורפה דצמ תודגנתהל
םילשוריב םג הדמע שובכל ולכוי ,הביבסה יאנתל ולגרתיו םש וססבתיש ירחאו ,ןורבחב ---
."היה ןכו המצע

ללוכה ךא ,ר"ת תנש ינפל םילשוריל ועיגהש ד"בח ידיסחמ המכ לש םהיתומש ונל םיעודי
,םילשוריב ד"בח ידיסחל ןושארו שאר ,ןייטשנרוא תחפשמ יבא ,ירוא 'ר י"ע ןנוכתנ םילשוריב
םייקל ויצמאמ לע ,םישורפה יגיהנמ םע השק הכרעמב דמעש אוהו ,א"רת תנשב תפצמ הלעש
.וכרדכ ,תודיסחה יגהנמ תא םילשוריב

,דיסחה הדוהי יבר תברוחב רשא תירוביצה הוקמל תכלל ןנוכתה רשאכ רקוב תונפל תבשב
,הרהט ירעש תריגס םע םילשה אל אוה .וינפב הלוענ הוקמה תלד תא אצמ שדקתהלו רהטיהל
.הוקמה תותלד תא וינפל ץרופ היהש ,יוג ול רכש האבה תבשלו

,"ןיזאומ"ה תאירק םע ,הכונחה תורנ תקלדה תא םינווכמ ויהש םישורפה ןיב ויה םהה םימיב
שיו ,המחה תעיקש תעשל קוידב ,ברע תונפל ותאירק תא ןווכמו ,דגסמה חירצ לעמ זירכמה
תא רחאל ןיזאומה תא לדיש ,ירוא יבר ינפל הוקמ ירעש תא ץרופ היהש ,יוג ותוא יכ םירפסמה
תורנה תא םיקילדמה ,םידיסחה םע דחי ,הכונח תורנ תא וקילדי םישורפהש ידכ ,ותאירק
.תיברע תליפת רחאל

יגיהנמ ואב ,םילשורי לש הברכ לבקתנ שילאקמ ךיוברעיוא ריאמ יבר רשאכ ,תובר םינש רחאל
קיזחהל שקבמ ירוא יבר םא" םהינפל חיטה ,ירוא יבר לש וישעמ לע וינפל וננואתהו ,םישורפה
."ותשקבל תונעיהל שי -החותפ הוקמה תא

(ילוכ) בקעי יבר אוה ,ד"בח תיבל יעצמאה ר"ומדאה ,רעבוד יבר לש ונתח םילשוריב בשיתה ןכ
הלע בקעי יבר .ד"בח ידיסח יבושחמ .סזיור ןמלז 'ר ארקנה ןמלז המלש השמ ר"ב םינולס
תוחונמל אבוהו רטפנ הב ,םילשוריל רבע וימי תירחאב ךא ,ןורבחב בשיתהו ד"רת תנשב ץראל
היהש רבתסמ ,(249 'ע ג"ח) י"חתב האבוהש ותבצמ יפל .םידיסחה תדעל רשא תורבקה תקלחב
.(ז"ירת) ב"וטרת תבט 'ב םויב םידיסחל דחוימה ןימלעה תיבב תוחונמל ואבוהש םינושארה ןיב

תחפשמ .ןיבירדמ ןילביר ףסוי והילא יבר תא תונמל שי םילשוריב ד"בח ידיסח ינושאר ןיב
ר"ומדא ידימלת לע ונמנש םידיחיה ןיב היה ףסוי והילא 'ר םלוא ,םידגנתמה לע התנמנ ןילביר
חקל עמש ןכו ,"קדצ חמצ"ה לעב ודכנו יעצמאה ר"ומדאה ונבו ,ידאלמ ןמלז רואינש יבר ןקזה
."יולה תדובע" לעב ילעשארטשמ ןרהא יבר יפמ

ויה םשש ,ןורבח ריעל םג השורפ התיה ותדוצמו ,ד"בח ללוכ שארב דמע םילשוריל ואובב
לש ןימלעה תיבב תוחונמל אבוהו ח"כרת זומת ב"י םויב רטפנ .ד"בח ידיסח לש םבור םיזכורמ
"דסח תרות" לעב רעידאל ןמלז רואינש יבר ודימלת םג םילשוריל הלע םינש רחאל .םידיסחה
.ןילבול ד"באגו

ש"רהמ לש ונתחו קסוורבוב ק"דבא ,(רגניטע) רגניטיא יכדרמ ךורב ר"גה יואר דחוימ ןויצל
,ז"ירת תנשב םילשוריל הלע .תודיסחל ברקתנ רחאו א"רגה ידימלתמ היה אוה .אנליו ד"בא
תמישרב רכזנ (רגניטע) סקרמ רעבוד 'ר ונבו ,ןימלעה תיבב תוחונמל אבוהו רטפנ הנשב הבו
.םירעש האמ ידסיימ

ידיסחמ ץ"ומ היהש קצאלאפמ םוחנ םחנמ 'ר" לע רסמנ (ג"כרת םילשורי) "טפשמו תמא"ב
."ד"בח

בשיתה ,ג"לרת תנשב ,םילשוריל ואוב םע .ד"בח ידיסח םע אוה ףא הנמנ רציזיפ השמ 'ר
.ד"בח חסונב דחוימ ןינמ ותיבב ןגריאו העבש תלחנ תנוכשב

ןימלע תיבב תדחוימ המדא תקלח םג השכרנ םידיסחה תדעל םינושאר תודסומ ןוניכ םע
(ל"נה םינולס בקעי 'ר דבלמ) הז ןימלעה תיבב תוחונמל ואבוהש םינושארהו ,םידיסחה תדעל
.םתריטפ ימיו תובצמה תואחסונ ןויצב ,(248 'ע ג"ח) םילשורי ימכח תודלותב םיטרופמ
.ה"כרת טבש 'ב ,ןוסראחד בד בקעי 'ר
.ה"כרת ולסכ א"כ ןיקשרט ק"קד קדצ הרומ ןויצ ןב 'ר
.ט"כרת ירשת א"י שילאק ק"קב קדצ הרומו ןייד ,ףסוי ר"ב רעבוד לארשי 'ר
.ט"כרת ןויס 'ט ,ליבונרשטמ יבצ ר"ב לארשי 'ר
.ח"כרת ןויס 'ט קצאלאפמ ילתפנ רב םוחנ םחנמ 'ר
.ו"כרת תבט 'ח בוקרטיפ ק"קב ןורושי תדעל ץ"ומו ד"בא המלש השמ 'ר
ללוכ ינוממכ ,קב נ"ר םע םתח) ,א"כרת ןסינ ח"כ הנקלא ר"ב סחנפ המלש 'ר ןיסיאהמ ברה
.(דק 'ע ח"שת ןועבר םילשורי) למל ס"היב רבדב בתכמ לע ,ןילאוו


תכשמנ םידיסחה תיילע
לש תרבגומ היילע הלחה ,ותחפשמ ינב תא םג ותא הלעהש ,בולעלמ השמ יבר לש ותיילע םע
לע ורתיוש ,םיר"ומדא ידכנו ינב םללכבו ,הלוגס ידיחיו הילע ינב ,השעמ ישנאו םידיסח
.הרפע תא ןנוחל שדוקה ץראל ולעו ,םתנוהכ תומוקמ

וידימלת ןיבמ המכ םילשוריל ולע ,ט"ירת תנשב ,קצוקמ לידנמ םחנמ יבר לש ותריטפ רחאל
ריאמ קחצי יבר ומוקמ אלממ לש ותריטפ רחאל ,ו"כרת תנש רחאל אלא ולע אלש םהמו ,ץראל
דמע תיתחפשמ תרוסמ יפל) םיובנשריק ןמחנ דוד 'ר םהיניבו ."ם"ירה ישודיח" לעב רוגמ
.דועו ןטרגניוו ףסוי ןרהא 'ר ,(רוגמ ם"ירה םע םיבתכמ יפוליחב

רבע רחאו תפצב בשיתה ,ז"כרת תנש ינפל הצרא הלעש וז הפוקתב םיאלפומה םיקידצה דחא
לש ודכנו "םעונ ירמא" לעב בוקיזדמ ריאמ יבר לש ונב ,ץיברוה םייח ילתפנ יבר היה ,םילשוריל
ייחב דועו ,זנאצמ םייח יבר ונקז ונתוח יפמ הרות לביק םייח ילתפנ יבר .ץישפורמ ילתפנ יבר
ונכשמ תא עבק םילשוריב וירוגמ תונשב .ק"הראב בוט יכ החונמ אצמו ,תונברה ןמ טלמנ ונקז
בתכש ,תוילגרמ גילעז רשא 'ר ."תויונח"ה לצא שדקמה םוקמל רתויב תוכומסה תורידה תחאב
םוקמל רתויב הכומסה רצחב התיה ותריד" יכ רפסמ ,('י קלח םירופסה רצואב) ויתודלות תא
תרשרש םש הלתו ןמיס השעו ,ל"ז ז"בדרה םש דדמש תיבה רה לש ןורחאה לובג איהו .שדקמה
ןמזב סנכיל םירתומ םש דעש ועדיש ,הזה םויה דע הפיכב םש היולת תרשרשהו הבע לזרב לש
."אל ותו הזה

תכורפ סרופ היהו" ,ובבלכ 'ה תא דובעל לכויש ידכב םדא ינבמ קחרתהש וילע רפוסמ רתיה ןיב
ימו ,סנכנו ומשב םינפב ותוא ארוק היה תכורפב ודי עגנש ימו .הסינכה לש תלדה ינפל הנבל
אבוהו ה"נרת םירופכה םויב רטפנ .וילא סנכי אלש ,םינפב קעוצ היה סנכיש וב הצר אלש
םהרבא יבר ודימלת םג םילשוריל הלע םינש רחאל .היצילג ללוכל תורבקה תקלחב תוחונמל
.ול ךומס תוחונמל אבוה אוה ףאו ,בונרבמ ברה ,ץיברוה החמש

הצרא הלע ,ארוגידס תיבו זנאצ תיב ןיב םימש םשל תקולחמה תרעס םצעב ,ח"כרת תנשב
.תכשוממ הפוקת הב ההשו ,זנאצמ םייח יבר לש ונב ,אויאנישמ אגרש לאקזחי יבר רוקיבל
ידכ םילשוריל דחוימב הלע אוה יכ םירמואה שיו ,םילשוריב ורוקיב יטרפ תא תפפוא המולעת
.זנאצמ םייח יבר דגנכ ,יברעמה לתוכה דיל קב ןסינ 'ר י"ע השענש ,"ארונה השעמה" תא לטבל
.וימתוחב לטבתי השענש רבדהו ,"ריתהש הפה אוה רסאש הפה" יכ אופא הצר הוואנישמ ברה

תפכ תחת אלא תיבב םינשה ושגפנ אל רפוסמה יפלו ,םידדצה ןיב הבורמ ןיידע התיה תוחיתמה
,הכורא העש הכרא םתחיש .ותיינבב זא היהש ,לארשי תראפת נ"כהיב ןינב ימוגיפ לע םימשה
.רבד יצח אלו רבד אל ,הז אשונב רבדל ובריסו ,םמצע לע הקיתש םינשה ורזג המויס םעו

,םיללוכה ןיב "הקולח"ה ינינע רדסהב קלח אגרש לאקזחי יבר לטנ םילשוריב ותוהש תפוקתב
ןכל) א"לרת ןושח ז"י םויב הירגנוהו היצילג תוללוכ ינוממ ןיב גשוהש רשפ בתכב םותח אוהו
לאקזחי ירבד" א"לרת תנשבו ח"כרת תנשב םיימעפ הצרא הלע אוה יכ תוילגרמ א"שרה ןעוט
.('ד 'ע "שדחה

,ןיורבסגאלק ריאמ קחצי יבר םהיניבו ,זנאצ ידיסחמ םיבר הצרא ולע תובורקה םינשבו דחי ותא
עטכאב רינ ד"בא דניירפ יבצ רדנסכלא םהרבא יבר ,אדאמ ד"בא רעבעוו רזעילא יכדרמ יבר
.דועו

אוה ,"קדצ חמצ" לעב שטיואבוילמ ילדנמ יברו ,קצוקמ ילדנמ יבר לש םהידימלת ילודגמ דחא
הכרד תא םילשוריל ריבעה ,ט"כרת תנשב שדוקה לא הלעש ,ןייטשבלעג לישעמ השמ ללה יבר
.קצוק תודיסח לש תדחוימה

,םינהכ תורמשמ ביצהל ותינכותב רוביצה תא עיתפהו שדוקה תרמשמ תוצמ לע דקש רתיה ןיב
לתוכו שדקמה םוקמל רשפאה לככ בורק םוקמב ,םישדק תוכלה ודמליש ,םיילארשיו םיול
.ונמא לחר רבקו קידצה ןועמש רבק דיל תורמשמ תבצהל תוינכות הוותה ןכ .יברעמה

תא גיהנהש אוהו ,יברעמה לתוכה דיל םיללפתמה לע לקהל םיבורמ םיצמאמ עיקשה דוחיב
דיל ללפתמ היה לישעמ יבר" יכ םירפסמ ויה םילשורי ינקז .לתוכה דיל תועובקה תוליפתה
ריק דע יברעמה לתוכ ריקמ חותמ ,הלעמלמ םהישאר לע יוטנ להא לצב ,וידיסח םע לתוכה
."םילספסו תואסכו ת"סו ,שדקה ןוראו תונחלוש" םוקמל איבהל גאד ןכו ,"ולוממש רצחה
השולש םש םיקהלו ,לתוכל תוכומסה תורצחה תא שוכרל לישעמ יבר ןנכית תמיוסמ הפוקתב
אלו אתלימ אעייתסיא אל ךא ,םידיסח םיזנכשאלו םישורפ םיזנכשאל ,םידרפסל תסנכ יתב
.ודיב התלע

בוחילעזמ רשא עשוהי יבר לש ונב ,ץיבוניבר יכדרמ הירא יבר םילשוריל הלע ד"לרת לולאב
תודע וגיהנה ותחפשמ ינב לכ ."שודקה ידוהיה" הנוכמה ,אחסישפמ קחצי בקעי יבר לש ודכנו
יכרדב םיב יתלטה ילש אלטציאה תא" תונברב גוהנל בריס יכדרמ הירא יבר ךא ,לארשיב
.וויזמ םינהנו ארגפד ימויב וילא םיפסאנ ויה םילשורי יריקי םלוא ,רמוא היה - "ץראל

,רבושמוט ףסוי יבר לש ונב ,רבושמוט עשוהי יבר רפסמ םינש םילשוריב ההש וז הפוקתב
.אחסישפו ןילבול ןיב תודיסחה ךרד לע הכרעמב קלח לטנש

ןרהא יבר תריטפ רחאל גיהנמ אלל וראשנש ,ןילרק ידיסחמ המכ םילשוריל ועיגה ג"לרת תנשב
יבר םהיניבו ,(ג"לרת תנשב) ןילוטסמ רשא יבר ונבו ,(ב"לרת תנשב) "ןרהא תיב" לעב ןילראקמ
לעבו ,םילשוריב ןילרק ידיסח לש ןינמ ןגראתנ רבכ ןכ ינפל תודחא םינש םלוא ,ווארוטמ ךורב
.ךלמ לש ןירטלפב םיגצוימ ןילרק ידיסחש לע חור תרוק עיבה "ןרהא תיב"

לעב ,"רצינזוק םיח ר"ב השמ 'ר םסרופמה דיסחה ברה" תא תונמל שי וז הפוקתב םילועה ןיב
תמשנ תוממור" ,"ךרדל הדצ" "םייחה רפס" "לארשי תבהא" "הרות רבד" רפס רבחמה
,םש םוליעב סיפדה וירפס תא .לארשי ץרא יחבש ללוכה "ץראה תשודק רפס" דוחיבו "לארשי
.ד"לרת תנשב הב רטפנ אוהש אלא םילשוריל ותיילע לע םיטרפ ונידיב ןיאו

שירעב רכששי יבר לש ונב אוהו ,זורבלוומ קחצי המלש יבר םילשוריל הלע וז הפוקתב
ויתוברש רחאל אלא ,הלע אל קחצי המלש יבר יכ ןייצל שיו "רכששי תדובע" לעב ,זורבלוומ
קזייא קחצי יברו "םייח ירבד" לעב ,זנאצמ םייח יבר ,בושטידיזמ קיזייא קחצי יבר
.ץראה ןמ אצי אלש יאנתב .ךכל םתמכסה תא ועיבה אנראמאקמ


םישורפה ידיב תראשנ תירוביצה הינומגהה
-ד"לרת תונשב .המוחל ץוחמש תושדחה תונוכשב תרבגומ הינב תעונת הלחה וז הפוקתב
תוללוכמ םידסיימהו ,"םירעש האמ" תנוכשב םינושארה םיתבה תיינב הלחה ,ה"לרת
היהי הליפתה חסונ" יכ עבקנ תונקתה רפסב .הימוחתל םידיסח תרידח עונמל וסינ םישורפה
ןגראתהל" םידיסחה לע רסאנ ףא ,"לאוגה תאיב דע אוה םלוע קחו - - - םישורפ תוללוכ גהנמכ
תופקה ןגראל וצר םינושארה םידיסחה רשאכ ."דחוימ תיבבו דעוה תושרב אלא דחוימ ןינמב
האמ" תודלות תא בתכש ,ןילביר ר"דו ,תוכמ ידיל םירבדה ועיגה ,הרות תחמש יאצומב
תיב רבכ הנבנ ו"מרת תנשב ךא ,"םישורפה ןמ םיד"בחה ולבס הברה" יכ זמרב ריכזמ ,"םירעש
תמוחל ץוחמ םידיסחה לש ןושארה תסנכה תיב אוה "ךורב תיב" ,םירעש האמב ידיסח תסנכ
הנבנש המ לכ הלילב סרהנ רפוסמה יפכ .םינובה דצמ שממ שפנ תוריסמב הנבנש ,םילשורי
.ד"מהיב םלשוה םידיסחה יחרפ דצמ םיצרמנ םידעצ וטקננש רחאל קרו ,םויב

תורישל תמיוסמ הפוקתב דמע ,ק"ב לארשי 'ר לש ונתח ,ןיקמורפ לש ותכירעב "תלצבח" ןותעה
םילעה ,םילשורי תמוחל ץוחמ "םירעש האמ" תנוכש לש הדוסיי םע .םידיסחה תוללוכ
םינושארה םיתבה תא הנב קב ןסינ 'ר רשאכ ה"לרת תנשב קרו ,ויארוקמ רבדה תא "תלצבח"
הרבח" לע רפסמו ןוחצנ תעורתב "תלצבח" אצי ,םכש רשע ךרדב "הנמאנ הירק" המוחל ץוחמ
ירבדל ."םילשורי ירעשל ץוחמ בשומל תורצחו םיתב תונבל התרטמ רשא ,םידיסחה תולהקממ
לארשי יבר ש"ע "לארשי תראפת" םשב התוא אורקל הרבחה ימזוי ודמע "דוסיה דסומ" רפס
ךות ."השמ ילהא" ירויפיטנומ םש לע ול וארק םישורדה םיפסכה תא גישהל ידכ םלוא ,ןיזורמ
ןיב .קב נ"רה םש לע "קב ןסינ יתב" םויה דע םיארקנה םיתב רפסמ םש ונבנ תוטעומ םינש
רשא רבד לכ יכ ,ארוגידסמ בקעי םהרבא יבר לש ותכרב וז התיה יכ תרוסמ תחוור םידיסח
.םימלועל ומש לע ארקיי ודי לע השעי

יכדרמ 'ר רפסמ ה"רת תנשב דוע .השדחה םילשורי ןינבב המזוי וליג םידיסחה תוללוכ יגיהנמ
ברה תא רגיש ןיזורמ לארשי יבר יכ םישורפה תוללוכ ישארמ ,(ןומולס) ףרוצ המלש ר"ב
תא ירויפיטנומ השמ רס לע ליטהל ידכ ןודנולל ק"ב סופדמ לארשי יבר לש ונתוחמ ,ןאמורמ
.(115 'ע ,ןומולס .מל בושיב תורוד השלש") "דנאלגנע תנידמב ק"הרא יאבג" דיקפת

תוללוכ ינקסע םג קלח הב ולטנ ,תיאלקח תובשיתה תעונת הלחהשכ תובר םינש רחאל
'ר לש ונתח ,חקור קחצי 'ר הב ופתתשה יכ רפוסמ (294 'ע) "דוסיה דסומ" רפסבו ,םידיסחה
,קב ןסינ 'ר היה הב היחה חורה םלוא ,רנרוו לידנמ השמ 'רו ,ןמלרפ ךלמילא 'ר ,ק"ב לארשי
רה תברקב םכש תביבסב הבשומ דוסיל םלשורי ישנאל רוזעל" השקבב ירויפיטנומל הנפש
."םיזירג

תירפסמ תניחבמ בור םג ויה םה יכ רבתסמ ה"לרת תנשבו ,םינשה ךשמב לדג ידיסחה בושיה
תוליהקה יחילש דעו יחולש י"ע הנש התואב בתכנש ח"ודב ,םלשוריב םיזנכשאה םיבשותה ןיב
תונידממ י"א ןעמל ולבקתנש תוסנכהה לש הקולחה יזוחא םיטרופמ ,רשאו ויגטנומ ,הינטירבב
;םיקלח 28 - ל וקלחתה םיפסכה .םילשורי תוללוכ ןיב ,הקירמאו דנלוה ,הילגנא ,זנכשא
,3/6 דועו 1 ד"בחל ,5/6 דועו 8 םידיסחל ,3/6 דועו 6 םישורפ םיזנכשאל ,1/6 דועו 11 םידרפסל
םידרפס :ןלהלדכ םיזוחא יפל הקלחתה ,םלשוריב תידוהיה היסולכואה יכ םידמל ונא ןאכמו
,זוחא 5.5 ד"בח ללוכו זוחא 31 ד"בחל ץוחמ םידיסחה תוללוכ ,זוחא 23.5 םישורפ ,זוחא 40
תלצבח) םישורפ זוחא 23.5 תמועל ,זוחא 36.5 - ל אופיא עיגה םלשוריב םידיסחה זוחא
םישורפה יגיהנמ ידיב הראשנ תאז תורמל םלוא ,(33 'ע "ירויפיטנומ ןרק תודלות" ןכו ה"לרת
םידיסחה תוללוכו ,םילשוריב בושיה ןינב תישארב םהידיב התיהש ,רוביצה ייחב הינומגהה
.םהלשמ רוביצ תודסומ םהל ןגראל וצלאנ

,ל'דוד ונב תא ךנחי דציכ ,הרומח היעב ינפב דמע בולעלמ לידנמ רזעלא יבר יכ םירפסמ םידיסח
ןכמ רחאל תוטעומ םינש .וחור יפל ויה אלש םידמלמה ןיב ויהו ,שמח ןב היהשכ ותא הלעש
תנשבו ,"םייח יקוח" םשב וארקנ ו"לרת תנשב .םידיסחל םידחוימ םירדח ןגראתהל ולחה
חנוה ,שילאקמ סקאוו רזעלא םייח יברו אנטוקמ עשוהי יבר לש םתוהש תפוקתב ה"מרת
.םלוע ייח תבישיו הרות דומלתל דוסיה

התיה אל ותוליעפש הארנכ םלוא ,ו"טרת תנשב דוע םייק היה םידיסחה תוללוכל דחוימ ד"יב
,םישורפה תוללוכל וכייתשהש םינברמ בכרומ היה ,דיסחה הדוהי יבר תברוחב ד"היבו ,תרכינ
.ול וקקדזנ םידיסחה םג יכ םא

ת"וש לעבו ןילבול לש הבר ,רעידאל ןמלז רואינש יבר ,םילשוריל הלע רשאכ ב"נרת תנשב קר
תוללוכל קדצ ןיד תיב שדחמ ןגראתנ ודילו ,םידיסחה תוללוכ לש םברכ רתכוה ,דסח תרות
,קצוקמ לידנמ יבר תיבב לדגתנש ,סקבוש דוד ןאמפיל יבר הלע תודחא םינש רחאל םידיסחה
.ושארב דמעוהו

םע ומילשה םימיה תוברב ךא ,םישורפה יניעב הארנ אל םידיסחה תדעל דחוימ צ"דב ןוגרא
צ"דבו ,דיסחה הדוהי יבר תברוחב םישורפ צ"דב ,הז דצב הז ומייקתה ןידה יתב ינשו ,תאז
ןידה יתב ינש וידחי ודמע םינשב תורשע ךשמבו ,לארשי תראפת נ"כהיב דיל רדחב םידיסח
.שדקמהו שדוקה ריע תמוחב עוגפל וסינש ,םיצרפתמה דגנכ םילשורי תשודק לע הכרעמב

הדעה שארב ודמע ,בולעלמ השמ יבר לש וינב ,דוד קחצי יברו לידנמ םחנמ רזעלא יבר
תביסמב ובשיב ,ג"מרת ,רדא ו"ט םירופ יאצומב רטפנ םחנמ רזעלא יבר .םתריטפ דע תידיסחה
דוד יבר ידיל הגהנהה הרבע םהירחאו ,ז"מרת ירשת 'ג םויב רטפנ דוד קחצי יברו וידיסח
לש םתורמל ענכנו תונברה ןמ קחרתה ויבאכ אוה ףא .לידנמ רזעלא 'ר לש ונב ,ןמרדיב
לש םיטלובה םהיגיהנמ ןיב רכוה אוהו וירחא ףדר דובכה םלוא ,ןילרק תיבל ם"ירומדאה
.ח"ערת לולא 'הב ותריטפ דע ,םילשוריב םידיסחה

קחצי יבר לש ונתחו ףאפיזוי ד"באר ,גרבצנימ רזעילא םהרבא 'ר םילשוריל הלע ט"לרת תנשב
.םילשוריב רוביצה ישאר ןיב דבכנ םוקמ ספת זאמו ,דוד

ישנאו םידיסח תואמ ץראל ולע היסורב תופידרה תרבגה תובקעב וררועתנש הילעה ילג םע
דיגמה לש ודימלת ,"לארשי תועושי" רודיס לעבו ,בוחארמ ברה היעשי םייח יבר ןוגכ השעמ
לש ונתח אנשטנעלמ ביל השמ יבר ,רדנסכלאמ ךינעה ךונח יבר לש ונתח השמ יבר ,קסירטמ
.שארב דומעל ובריס םה ךא ,הבורטסואמ עשוהי יבר לש וסיגו אנשטנעלמ ביל המלש יבר

םחנמ יבר לש ונב קציבטיאמ שילאק םנוב החמש יבר י"אל הלעו ותיבמ רקע ז"מרת תנשב
רחאל ,ןוטלשה תוריזג ללגב הבזועל חרכוה םלוא הירבטב בשיתה הנושארב .יקראוומ לידנמ
בשיתה םעפהו י"אל בוש אצי ו"סרת תנשב .ל"וחב ותיבל רוזחל ץלאנ םיטעומ םישדח
.םימלוע תוחונמל םש אבוהו ,הירבטב ותויהב רטפנ ותיילע רחאל הנשכ ךא ,םילשוריב

תנמ לע ,בונעכעשטמ םהרבא יבר לש ונב ,בוזעימ יודנל בקעי יבר ץראל הלע ן"רת תנשב
בשיתהו תינש הלע ג"נרת תנשב ךא ,ץראל ץוחל רוזחל ץלאנ םייאופר םימעטמ .עקתשהל
.שפנ תמגע בורמ רטפנ ד"נרת תישארבו ל"וחל רוזחל ץלאנ םעפה םג .םילשוריב

ץישפורמ ילתפנ יבר לש ודכנ ,בונראבמ החמש םהרבא יבר םילשוריל הלע ט"סרת תנשב
.ד"ערת םירופב ותריטפ םוי דע ולצב ופפותסה םילשורי יריקיו

ןנחוי יבר לש ונב ,הקבירטסימחרמ יכדרמ יבר לש ומשב לענית םיר"ומדאה םילועה תלשלש
הלע ןכ .ונכשמ תא הב ןנוכו ,ו"סרת תנשב הלעש ,ליבונרעשט תיבל ,הקבירטסימחרמ
יבר ונתחל איבה ל"וחל ובושבו הליטסואמ סחנפ יבר ונב תכשוממ הפוקת הב ההשו םילשוריל
.ש"שרה לש ודוסימ הלבקה רודיס תא אזלעבמ בוד רכשי

,ויבא רצחב ותוכלמ אסכ תא בוזעל ותוא הצירמהש איה ,ק"הראל יליטאמ יבר לש ותבהא קר
תוערואמ ימיב ,םיברעה ידיב עצפנ רשאכ ,ושפנ תא םג רסמ הנעמלו ,שדוקה תורפע תא ןנוחלו
.הרהטבו השודקב ,הרצויל ותמשנ תא ריזחה רייא ח"יבו ,פ"רת חספ

,םידרפסה ילודג ןיבו ,הצרא ולעש תודיסחה ילודג ןיב רשק רצונ תידיסחה היילעה תישארמ
ונרכזה .םהיניב םיכלהמ האצמ תודיסחה תרותו ,םילשוריב םינווכמה םילבוקמה םע דוחיב
תופוקתבו םידיסחה תובשיתה תישארמו ,ש"שרה ןיבו בוטיקמ ןושרג יבר ןיב םיסחיה תא רבכ
רשאכ .םישורפה דגנכ ,םידרפסה תדע םע דחי ,םידיסחה תוללוכ ודמע ןכמ רחאל תומיוסמ
רבדה אבוה ,תותבשב דיסחה הדוהי יבר תברוחב ,הוקמה תחיתפל ביבסמ הכרעמה החקלתה
אבוה ןכ לע ,םישורפ ויה וירבחש ,צ"דבה ינפל ןיידתהל ובריס םידיסחה יגיצנ .הרות ןידל
הרוצב הוויח הלהו ,רשיא לואש בקעי ברה, ידרפסה "ישאב םכח"ה ינפל, הערכהל רבדה
.םידיסחה תדמע תבוטל ותעד תא רורב

יולה דידי ט"וי יברו קיווד ןהכה לואש םייח יבר םידרפסה ןיב םילבוקמה ימכח ילודג
ץורפ ינפל יכ רפסמ תוילגרמ ז"אר .תודיסחה ירפס םדיל ואבשכ ,רתויב ולעפתה
תא שדחמ איצוהל ןוצר םינשה ועיבה ,ךרעב ג"ערת תנשב ,הנושארה םלועה תמחלמ
הלבקתנ ףא ,םהיתורעה םע הנראמאקמ קיזייא קחצי יברל "ךיתווצמ ביתנ" רפס
אלו המחלמה הצרפ םייתניב ךא ,ץי'זולא'זמ םש יבר רבחמה דכנ לש ותמכסה
לש "ןטק ליטעצ"ה תא ומויב םוי ידמ רמול גהנ ףא לואש םייח יבר .אתלימ אעייתסיא
.קסנעילמ ךלמילא יבר

רתסנהו ,איה המולע השרפ ןיידע הב םתובשיתהו םילשוריל םידיסחה תיילע תשרפ
רוביצה תודסומ ןוניכו םינושארה םידיסחה תיילע לע ונידיב םיטרפה .הלגנה לע הבורמ
ונמנ השדחה םילשורי תודלות יבתוכ .רתויב םיטעומ םה םידיסחה תוללוכל םינושארה
תידיסחה הילעה .םהל םיריהנ ויה אל םידיסחה תוללוכ לש םהיניינעו ,םישורפה לע
.םילשורי תודלותב יוארה המוקמל אופא התכז אל

ל"אר םילשורי ירקוח ילודגמ דחא יכ המיהדמה אדבועה תא ןייצנ תטלוב אמגודכ
,בולעלמ השמ יבר לש ותבצמ חסונ תא איבמה ,"םילשורי ימכח תודלות" לעב ,ןיקמורפ
רחאל קרו ,"רחא םוקמב ורכז יתאצמ אלו" ןייצמ ,םיתיזה רהב תורבקה ינויצ ךותמ
,קוטשניו השמ 'ר ,וידכנמ דחא י"ע האלפומה ותיילע תשרפ החצנוה םינש רשעו האמ
(א"כשת םילשורי) "םילוליה שדוק ירפ" ורפסב

ןאכו ,םירפס יליוגמ וא העומשה יפמ ופסאנ ןאכ ולעוהש םירבדה ךותמ לודג קלח
קפס לכ יל ןיאו ,םירבדה תא קודבל תורשפא ידיב התיה אל ,סופדל הנושארל ואבוה
יכ חיכוהל אלא ונאב אל ךא ,םיכיראתב וא תומשב ,םיטרפב םישוביש םשו הפ ולפנש
,הלואגל םיפצמה תורודה תכשח תא ריאהל ,תודיסחה תעונת לש הרוא ץנצינ זאמ
.שדוקה לא ולעש השעמ ישנאו םידיסחל דקומ םילשורי השמיש

קר ונרכזה הז ונרמאמב ךא ,םילשוריב ובשיתהו שדוקה לא ולע ,םידיסחו םיקידצ יפלא
.םילשוריב ובשיתהו ולע רחאו לארשיב תודע וגיהנהש הלא תא

אלא ונרכזה אלו ,םילשורי ןינבב םידיסחה לש םקלח תא טרפלו ךישמהל העיריה רצקת
םידיסחה תוללוכ תא ומיקהש ,םהבש םיטלובהו םינושארה לש םהיתומש תא
ץראב תודיסחהו הרותה זכרמל דוסיה תא וחינה םהו ,םשארב ודמעש וא םילשוריבש
ינש ןיבש הפוקתב .הנושארה םלועה תמחלמ -אוה ונמעל ונעבקש ןמזה םוחתו ,לארשי
תא הרקעש ,האושה םעו ,שדוקה ץראב םיבר םידיסח יתב וננוכתנ םלועה תומחלמ
תודיסחה יתב םישמשמ ,הלוגב םתושרתשהו םלודיג םוקממ תודיסחה יתב תיברמ
אצת ןויצמו ,שדוקה ריע םילשורי -םתקיני רוקמו ינחור זכרמכ ,לארשי ץראב ורעתהש
רוקממ תאצויה תודיסח לש הרואלו ,ל"וחב ןיידע םייורשה םידיסחה תובברל הרות
.םימיה תירחא דע ךלנו עסינ ,שדוקהרמאמה תליחתל הרזח