"ןימאמ עדמ"

ןמגרב .ה .ש 'פורפ

ט"ישת ז"ל םיינחמ


ןיב הריתסה הרצונ דציכ ריבסמו םינשה ךשמב עדמה תוחתפתהב קסוע רמאמה :תיצמת
איה רבחמה תנקסמ .םהמ דחא לכ ןעשנ םהילע םינושה תודוסיה תובקעב הנומאל עדמה
.םיקולאל רושקו יולת לכה וב "ןימאמה עדמ"ה אוה ןוכנה יכ

;הנומאו תד ;עדמ :חתפמ תולימ

.תישונאה הבשחמה תודלותב השדח היעב ,ךרעב ,איה הנומאה לא עדמה סחי לש היעבה
אלש יאדווב יארקמה םדאהו ,התוא הריכה אל תינוויה היפוסוליפהו תידוהה היפוסוליפה
תמאה תא ואר םייניבה ימי תליחתבו קיתעה ןמזב .םייניבה ימי יהלשב הצצ איה .התוא ריכה
תעדל לוכי התא ןיא ןכל .התביסמ הדלות תרזגנש םשכ לאה לש ותימאמ תרזגנכ םירבדה לש
וליחתה םייניבה ימי יהלשב קר .לאה לש ותימאב תססובמכ התוא חינהל ילב תמא םוש
,תחאה תמאה ןיב הלדבהה הליחתה הזבו .םדאה לש ולכשב תססובמכ תמאה תא תוארל
לש תודחאה הרבשנ ךכ ידי לע .םדאה ידי לע תושגומה תוברה תותימאה ןיבו ,תיקולאה
רסומה ,תדה לש טלחומה רסומה ןיב לידבהל וליחתה זאמ יכ ,תוברתה לשו הבשחמה
תושדחתמו הלש הדותמב תויולתה עדמה לש םירקבל תושדחה תונקסמה ןיבו ,הזמ קדצהו
לש םינוש תורוקמ ינשל ושענ עדמו תטלחומה תרוסמב תשרשומה תוברתה .התא תונתשמו
קלח" םדאה לש ולכש היה םדוק .םדאה לש ולכשמ ינשהו םיקולאמ עבונ םהמ דחאש ,תמאה
סאמות .הבר תוריהמב החתפתה תאזה תוגלפתהה .םהינש וגלפתה תעכ ,"לעממ םיקולא
תמאה ןיב ,היפוסוליפהו היגולואיתה ןיב לדבהה תא םנמא שיגדה (1274 דע 1225) וניווקאמ
תמאה לש הלא תורוקמ ינש ןיב ךא ,םדאה לש יעבטה רואה לש תמאהו םינימאמ ונא הבש
ונא (1347 תמ) םאקוא לצא םלואו .הינשה תא המילשמ תחא תכרעמו ,המכסה תררוש
רשק םוש דוע םייק אל .תיעבטה תמאהו התלגתנש תמאה ןיב הרומג הדרפה רבכ םיאצומ
תדמלמש ומכ ,םדאל השענו המדאה לע דרי םיקולאש הז .םדאהו םלוע ,םיקולא ןיב ינובת
ונלכש לש תמאהו הנומאה לש תמאה ,תמאה לש םימוחתה ינש .ירמגל יתורירש אוה ,תורצנה
-תינויסינ הרכהה לע ססובמ אוה ,יזיפטמ ןכות לכמ ןקורתה עדמה .ירמגל הזמ הז םידרפומ
היפוסוליפב ואישל עיגהו בחרו ךלוה הז ערק .םירבדה לש םתוהמ תרכה לע רתוומו תיתדבוע
לש םוחתה ןיבו ,םדאה לש ולכש טלוש ןהבש ,תועפותה לש םוחתה ןיב התנחבהב טנאק לש
.םהב לגר תסירד םוש םדאה לש ולכשל ןיאש םמצעל םהשכ םירבדה לש םוחתה

הרהזנ ,הלופכה תמאה לע תוירואית לש םינטק םיגלפ הב םג םיאצומ ונאש יפ לע ףא ,תודהיה
הווצמ האור תודהיהש ,שיגדהל ןהכ ןמרה היה לוכי קדצב .תאזה תוליפכה ןמ ירקיעה המרזב
.'ה תא ועד רומאל והער תא שיא ודמלי אלו" רמאנ דיתעלו ."תעדיו" רמאנ ןכש ,'ה תעידיב
ונקיסעת וז הלאש ?תאז היהת "תעד" ןימ וזיא .(ב"מ ק"פ א"ת הוושהו) "יתוא ועדי םלוכ יכ
.ןאכ

תא הבציע ,עדמהו הנומאה ןיב גוליפה םע הליחתה רשא ,תישונאה העידיה לש הסיפתה התוא
םיווקה תא ןייצל הסננ .הדי לע ונבצוע ןיעדוי אלב וא ןיעדויב ,ונלוכ ונאו ,ברעמה לש תוברתה ינפ
:הזה יאפוריאה עדמה תא םינייפאמה

הרבסה םלועב תוערואמה לכ תאו תועפותה לכ תא ריבסמ אוהש ,אוה עדמה לש ידוסיה וקה
הירוגטקה .ךומנה ידי לע יאליעה ,טושפה ידי לע רבתסהל ךירצ ךבוסמה .הלעמל הטמלמ
ךותמ תנבומכ חינמ עדמהש תרגסמה .תויתביסה איה תיעדמה הרבסהה לש העירכמה
,רתויב םיטושפה תודוסיה םע הליחתה םלועה לש תוחתפתההש ,וז איה ,הירבסה לכל המצע
תוכבוסמ תורוצ הלאה םיטושפה תודוסיה ךותמ ורצונ דציכ ,תוארהל לדתשמ עדמה שיאו
והובו והותה ךותמ רצונ דציכ ,עדמה לאוש ךכ .תויתביסה ךמס לע לכהו ,רתוי תוהובגו רתוי
.'וכו ,םלוע וכותמ םכל הנבא ינאו רמוח יל ונת :רמוא טנאק .רדוסמה םלועה יתישארה

ונתוא הקיסעמה הלאשה ךא .םיריבכ םיגשיה וגשוה תאזה הדותמה ךרדבש שיחכי אל שיא
.הנממ ונתוא הקיחרה וא םלועה לש תוהמה לא ונתוא הברק תאזה ךרדה םא ,וז איה
הרחב איהש ,היה חרכהה ןמ ,בכרומה לא טושפה ןמ דועצל השקיב תאזה הדותמהש ןוויכמ
,היווהה לש רתויב תוכומנהו תוטושפה ,תוגרדה תא ,הלש היצאטניירואכ ,הלש תלוקשמו וקכ
,טלושה עדמל השענ ,הלא םיפוג לש עדמה ,הקיזיפה .םיינאגרוא יתלבה םיפוגה תא ונייה
הטלתשה ירה ,תיטמתמה םתוטשפתה איה הלאה םיפוגה לש תידוסיה הנוכתהו תויהו
רכיהה וק לא םיעיגמ ונא הזבו .ולוכ עדמה לע הקיזיפהו (טראקיד) הקיזיפה לע הקיטמיתמה
:שדחה עדמה לש ינשה

דצמ ולוכ םלועה תא התוארב ,הקיזיפה .םלועה לש (היצקיפיטנאוק) תומיכה
םלועה לש תיתוכאלמ המיכס םלועה םוקמב םישל תצלאנ ,יתומכה בושיחה לש תורשפאה
המש איה םיעבצה םוקמב .ןלוכ תויתוכיאה תא קלסל אופא הכירצ איה .תיתומכ הלוכ איהש
תרחוב תועפותה לע הקיטמיתמה לש הטלשהה לש טבמה תדוקנ ךותמ .'וכו רתאה תודונת
הז ןיא ךא ,םלועה לש תטשפומ ,תמיוסמ הביטקפסרפ ונל השיגמו הלש הריחבה תא איה
תוילקיזיפה תוירוגיטקה לש תשרה ךרד טמתשמ בושיחל ןתינ אלש המ לכ .ומצע םלועה
קדצ הדימ וזיאב ,תעדל םויכ םיחכונ ונא רתויו רתוי .ללכ עדמה לש ויתונקסמב עיפומ ונניאו
לש ינשוח-יתוכיאה דצה תא אקווד השיגדהש ולש םיעבצה תרות תא דימעהשכ ,התיג
ונניא יתומכה עדמה .ןוטוינ לש תיתומכה הדותמה ידי לע םיעבצה לש הרבסהה דגנ ,םיעבצה
לע (יאקיזיפ ומצעב היה אוהו) ןוטגנידא הארה תמסרופמ הרמימב .םמצע םירבדה לא עיגמ
םדאה תא םדוסיב םיאצומ ונא ,ילקיזיפה עדמה לש תונקסמה תא בטיה םיחתנמ ונאשכ ,ךכ
.םירבדה תא אלו

ןאכ קיפסי .םיעדמה רתי לע המוצע העפשה ,הקויד ינפמ ,התייה תאזה תיתומכה הדותמל
.הרבחה תרותב ,שפנה תרותב ,תודימה תרותב הקיטסיטטסה לש ןוטלשה לע עיבצהל
לע ,חצנמ "קוידה" לש לאידיאה .תקזחתמו תכלוה ,תינסרה יתעדל איהש ,תאזה העפשההו
קוידה לש אלתמאה תחת רשא ,יעצמא אוה תומיכה .םירבדה לש םקמועל הרידחה ןובשח
.המצע תושממה תא ונינפמ ריתסמ ,עדמה לש

תויוברתה יבגל הנבהה רסוח אוה עדמה ישנא בור לש וא עדמה לש ישילשה רכיהה וק
םינומדק םינמזמ םידירשהו תודועתה ,םויכ עדמה ססבתמ וילעש רמוחה םנמא .תוינומדקה
רשאמ תקיודמ רתוי ךורע ןיאל התשענ הריקחה לש הדותמהו ,לובג אלל םצעתהו הברתה
םדי לעש 'וכו תודועתה ,םיירמוחה תודוסיב ?םירומא םירבדה המב םלוא .םימודקה תורודב
ונא .םותס רתויו רתוי ונל השענ הלאה תודועתה תא רציש חורה םלוא .עדמה ססבתמ
.תודבועה תא םיפייזמ ונא ןכלו םויה לש םדאה לש תוארה תדוקנמ רבעה תא םיריבסמ
םלוא ;םויכ דומילה לש תוגרדה םע תיטסימה המכסהה לש תוגרדה תא לשמל םיוושמ
םייקולאה םייחה לש הרכהה תא ךינחה תא וסינכה ן"חה תרותב דומילה לש םינושה םיבלשה
תועידי תאצמהב קפתסמ םויכ ונדומיל .ומצע ךינחב תימינפ הכפהמ ילב םיירשפא ויה אלו
םירופיסה תא םירבסמ ונא :רחא לשמ .ובלב יונישל הפיאש לכ אלל דימלתל תויביטקייבוא
וא הנועה תופילחל םילמס םהב םיאור ונאו עבטבש תוערואמ ידי לע םילאה ייח לע םייתימה
םייקולאה םייחה ויה ןומדקה םדאל םגש םיחינמ הז יפל .'וכו התחירזו המחה תעיקשל
תא ריבסהל הפיאשה תא ןאכ םיאור ונא בושו ירמגל תינרדומ הסיפת יהוז .עבטה יבגל םיינש
םילאה לש םייחה ןומדקה םדאל ויה אמש ?עדוי ימו .רתוי ךומנה ידי לע רתוי הובגה
ונאש ךכ ידי לע רדסה תא ןאכ םיכפוה ונאש ןכתי ?עבטה ייח רשאמ םיבורק רתויו םיינושאר
לש תונכסה ןה הלא .רבעה תודועת לש הרבסהה לא ונלש הדימה ינק םיסינכמ
ורצונ וכותמ רשא חורה לא רודחל תלוכי ילב תודועתה לע ךמתסמש ,שידחה םזיביטקייבואה
םיבר לצא ךפוה םימודק םינמז לש תויוברת וא תוינומדק תותד לע רופיסה .הלאה תודועתה
תא ארוקה םויה לש םדאה .תוכנה תיבב םיגצומ לש הינמל המודה רופיסל םירקוחה ןמ
תאו םינחלופה תא רצי רשא ןומדקה םדאה יפלכ ותונוילע תא שיגרמ הלאה םירופיסה
טאל טאל קר .תולפט תונומא לש ףסואכ םיסקטה לכ תא האור אוה .הלאה תותדה
ינרדומה םדאהש ,תולפטה תונומאה ןמ םיבחר רתוי םיקפוא ילעב םירקוח םיררחתשמ
.רבעה לש תיתימא הנבהל ךרדה תא םיללוסו ןהב סופת

.ומצע םדאב ןגוע ךילשהו ימונוטוא ומצע תא השע ,תיזיפטמ הקיז לכמ ררחתשמ שדחה עדמה
חרכהב וידי תחת וכפהו ורובע םימייק םניא םה ,היווהה לש םימלש םידממ קחמ ךכ ידי לע
,הלאשה לע תוקומעו תויניצר תובשחמ בשח םייניבה ימי לש ירצונה רקוחה .הלפט הנומאל
הסימה לש יתייסנכה סקטב ןייהו םחלה ךפוה תירצונה הרותה יפלש ,ירשפא דציכ
המ .ירמגל תכחוגמ תאזכ הלאש ןבומכ תיארנ םויה לש עדמה שיאל .תרחא היצנאטסבוסל
םוחתה ןמ לשמ איבהל ידכ וא .תימיכה הזילאנאה הטילחמ הז לע ,ןייה אוה המו םחלה אוה
רוא יוליג םדאה ךישממ הווצמה תיישעב" :אינתה רפס לש ז"ל קרפב םיארוק ונא :ידוהיה
ףלק ןוגכ ,הווצמ םהב תישענש םירבדה לכ .ז"וע תוימשגב שבלתהל הטמל הלעמלמ ה"ב ס"א
תויחה ירה ,ונוצרו 'ה תווצמ םהב םייקמש ,הקדצ תועמו גורתאו הרות רפסו הזוזמו ןיליפתה
:הלאשה תלאשנו ."םהב שבלתמה ה"ב ס"א רואב תללכנו תלטבתמ ,הפילקה ןמ איהש םהבש
;יוניש ןאכ ןיאש יאדווב ונלש עבט עדמ לש וחורב ?יתימא עוריא לע ןאכ רבודמ םאה
יבגל םייק וניא אוה ןכלו ,הזה יונישה תא תמאל םילוכי ונא ןיא עבטה יעדמ לש םיעצמאב
תילאיר ,עבטה יעדמ דצמ תושממה לע תנתינה הנומתה םאה ,םילאוש ונא ,םלוא .הזה עדמה
ןיא םאה ?ינכמה םלועה לע טלתשהל םדאל תרשפאמה החונ הטשפה איה אמש וא ,איה
רשא ,הפיקמ רתויו הבחר רתוי םלוע תפקשה תמייק היהת הז עבט עדמ די לעש תורשפאה
טישפהל) ויכרצ םשל םלועה תא טישפהל ,עבטה עדמ לש ותוכז לע םיקלוח ונא ןיא :רמאת
תא החותפ רעצמל ריאשי אוהש ,ףיקמ ,יתימא עדממ םישרוד ונא םלוא (עמשמ יתרת
יאמיכה ןיאש פ"עא ,םדוק היהשמ ,רחא היהי ,הכרבה הרמאנ וילע רשא ,גורתאש ,תורשפאה
,תודבועש ,רמול עבטה עדמ לש ותוכז לע םיקלוח ונא .ויעצמאב יונישה תא אוצמל לוכי
םליבשב רשא םידממ םנשי ,ונייה .תומייק ןניא ,ויעצמאב תמאל לוכי וניא אוה ןתואש
איה תאזה הרטמהו ,ותרטמ םשל םתוא קחמ הזה עדמהש ינפמ ,קיפסמ וניא עבטה-עדמ
יכרד תא תונשל ונל השק ןכלו ,עבטה יעדמ יכרב לע ונכנחתה ונלוכ ונא .םדאה לש ונוטלש
,םינהוכה לש תדחוימה םתוכזו םינהוכה תכרב :רחא לשמב רוחבל הצור יננה ,הבשחמה
וליפא היהי ,םינהוכ םניא םויה לש םינהוכה :רמאיש ימ שי .לארשי לע םתכרב תא םישל
תא עובקל םנמא םילוכי ונא ןיא .ינרמוח אוה הז הבישח ןפואש ,רובס יננה .ץכ וא ןהכ םמש
הדות םיבייח ונאו .החכוה וז ןיא לבא ,היגולויזיפה יעצמאב לארשיה לומ ןהכה לש הלוגסה
תורוסמה .תרוסמ לכ יבגל ןידה אוהו .הרוסמה לע הזבו סוחייה לע ורמשש לע וניתובאל
םה הז תורמל ךא ,ינרמוחה עדמ יבגל םימייק םניאש ,תודוס לע תורמושו ורמש תוקיתעה
םנמא .תינתלכש הפקשה לש םימעט ךותמ תרוסמב תעגונ איהש ינפל ,םימעפ ףלא םיישממ
וא ירסומה וננופצמ םע תשגנתמ תרוסמהשכ ,תועיטנב ץצקל םיצלאנ ונאש ,תורקל לוכי
.תרחא הבוח לכ לע הלוע תמאה תבוחו רקשל םיאשר ונא ןיא םינפ םושב יכ ,ילכשה

ןיאש ינפמ ,םיקחמנ םימלש םידממ .תושממ םע הטשפה ףילחמ שדחה עדמהש ,ךכ לע יתרבד
.הזה עדמה לש תוירוגיטק וא תורגסמ ךותל םתוא סינכהל ,םילוכי ונא

,ריבסהל ,יטסינכמה עדמה לש םיינייפואה םיווקה תא ריהבהל יתיסינש םשכ ,תעכ הצור יננה
תושממל ריזחהל החוכב היהי רשא ,תיעדמ השיג לש םינייפאמה םיווקה תויהל םיכרצ ויה המ
תוארהל יתיסינש ומכ ססובמה ,עדמו הנומא ןיב המודמה דוגינה לע הזב רבגתהלו התוכז תא
רואיתב .תטשפומ ידמ רתויו הטושפ ידמ רתוי המיכס ,םלועה םוקמב ,םש ליגרה עדמהש ,הזב
םשב ,ירדנא סנה ,ינמרג ילותק ןוקינטוב לש רפס לע ךומסל לוכי יננה הלאה םיינייפואה םיווקה
.1952 -ב עיפוה רשא "םייחה לש תועמשמה תכלממ"

לש םרז רבוע האירבב תוערואמה לכ ךרד :ףרגלטה טוח לש אבה לשמה תא איבמ ירדנא
ותוימינפב לכתסמ ףוסוליפה .תויקולא תופיחד ,ונילא הלעמלמ תואבה תופיחדו תוטלחה
.ףרגלטה טוחבש ילמשחה םרזל הלעמלמ תופיחד לש הזה םרזה המוד .הזה םרזה לש
לש תוימינפה תא תוארל עדמה ומצעמ ענמ ךכ .רתוי אלו טוח קר האור טסיריפמאה ךא
הפקשה לא בושל ונילע המוש .וינפ תא תושדחמו םלועה תא תוקיזחמה האירבה תולועפ
ויתופיחד תא ,ולש םיסלופמיאה תא לבקמה לוביק-ילככ עבטה תא תוארל ונל רפשת רשא
ץעב תוכלמה תריפסל המודב ,הלעמלמ תופיחד ,תכלוהו תכשמנה תוחתפתהה תארקל
הריפסה איהו ,תונוילעה תוריפסה ןמ הלש עפשה תא תלבקמה הלבקה לש תוריפסה רשע
עיבגה תרוצב האור ,ןקינטובה ,ירדנא .יולגה םוקיה לש רתסנ למס הזב איה ,הנותחתה
.תכשמנה האירבל םלועה תקיז לש תילמסה תומדה תא םיחמצה םלועבש

תרזעב תיקפוא הרוצב תוערואמה תא ריבסמ תונורחאה םינשה תואמ לש עדמהש ונרמא
לעמ .הטמל הלעמלמ ,ךנואמ ןוויכב ריבסי ןאכ עצומה עדמה .תויתביסה לש הירוגטקה
רתוי תובכש תודובר ,וללכב עבטה םע תוהזל ןאכ דע םיטונ ויה התואש ,רמוחה לש הבכשה
,הינשה לעמ תחא .חורה לש תודחא תובכש ילואו חורה תבכש ,רבדמה ,יחה ,חמצה ,תוהובג
תומלועה לא םעפב םעפ ידמ םיצרפתמ וא םיברעתמ הלא םיינחור תומלוע וא הז ינחור םלועו
םינותנב קר םיבשחתמ ונא דוע לכ ,ונאש ילבמ ,םיעוריאה לש ןוויכה תא םיעבוקו םינותחתה
תא ריבסהל הסנא .ווהתהש םייונישה תא ריבסהל םילוכי ונייה ,תיתביס הרבסהבו םיירמוחה
:םידחא םילשמב רמאנה

םיקוחה לש קוידה קסופ הקיזיפ ורקימה םוחתבש ,ונתוא תדמלמ םיטנווקה תרותש עודי .1
םירבדמ םיאקיזיפה .הרקמה אב יתביסה קוחה םוקמבו ,תיסאלקה הקיזיפה לש םייתביסה
רתומ אמש םלוא .רחא םוטא אלו ררופתמ אקווד הז םוינרוא םוטאש הרקמ והזש ,ךכ לע
דבלב תירמוחה הבכשה תא ןובשחב וחקלש ינפמ קר הרקמ לע רבדל רשפאש ,רמול היהי
הז םוטא אקוודש ,ךכל המרג רשא תפסונה העיבקהש ,ןכתי ילוא ?םיילקיזיפה םיקוחה תאו
.הטמל הלעמלמ ,םיינחור ,םיהובג רתוי םימוחתמ אלא ,ירמוחה םוחתמ האב אל ,ררופתה
תלעופ רשא הלעמלמ הערכה לש תאזה תורשפאה תא סינכה ןדרוי .פ ינמרגה יאקיזיפה
תווהתה לש השדח הנבהל םירעש ךכ ידי לע חתפו הקיפסמ תילקיזיפ הערכה ןיאש םוקמב
.םמודה ךותמ יחה

באזה תא השוע המ .יחה םוחתב תוילאודיווידניאה תא הווהמ המ םיעדוי ונא ןיא :ינש לשמ .2
לש תורוצה תרות תא החד ונלש עדמה .הרוצה :רמא וטסירא ?הזה באזל אקוודו באזל
ויניעב התייה ןכלו הארנה םוחתב הרוצה תא תולגל ןיאש ןוויכמ ,קוחצל התוא השעו וטסירא
הב שמתשהו וטסירא לש הרותה תא תעכ שדיח ירדנא ןקינטובה .תכחוגמ "תרתסנ תוכיא"
ךכל תמרוגה חמצה לש תודיחיה תא הווהמ המ :הלאשה ןוגכ ,תוינטוב תולאש ןורתפ םשל
וכמתסהב הלאה תולאשה לע הנוע אוה .תומוד תולאשו ,ומצע ךותב שדחתמ עוצפה חמצהש
.הלעמלמ חמצה תא תנווכמה הרוצה לע

ותווהתה תייעב תא ךכב רותפל תורשפאה תנתינ התייה ,ישילשה לשמה והזו ,דחוימבו .3
לש הדלוהה טקא ידי לע םדאה לש ותווהתה תא קר ריכמ ינרמוחה עבטה עדמ .םדאה לש
םרז תא האור הניאו ףרגלטה טוח תא קר האורה תאזכ הרבסה בוש איה וז ךא .םירוהה
,תעדה לע רתוי הברה תלבקתמ הרבסה ןיא םאה .טוחה ךרד םירבועה םיינחורה םירישקתה
הרחב ובש ףוגה לא הלעמלמ המשנה תסנכנ דלוה תוחתפתה לש םיוסמ בצמבש ,רמולכ
היכרצל םאתהב ןוירהה ןמזב ףוגה תא תללכשמו המילשמו קוחה יפל תכשמנ איה וילאש וא
ותרות התייה וז .ףוגה לא סנכנש ינפל תואיצמב היה םדאה לש ינאה .הלש םילאודיבידניאה
ררחתשהל ותפיאשב עדמה וליאו .תודהיה תרות איה וז ,תותדה תרות איה וז ,ןוטלפא לש
השירדה ידיל עיגה ,אשונ אלל םיילנויצקנופ םיסחיל לכה תא ךופהלו היצנטסבוס לכמ
שבלש ינפל םייק היה םדאה לש ינאהש החנהה ."שפנ אלל שפנה תרות" לש תידרוסבאה
םיוק סחיי התיג .ולש היפרגויבה לשו ישונאה ינאה לש ותוהמ תא בטיה הריבסמ ,םדו רשב
םושב ךא ,ומאמו ויבאמ השרומל עודי זורחב 'וכו ותוזילע תא ,ותמוק תא ,ויפוא לש םיינוציח
.וירוה תונוכתמ התיג לש ותוישיא תא ראבל זיענ אל םינפ

הלעמלמ ךנואמ ןוויכב הרבסה םשב יתיניכש המ םיגדהלו ראבל ידכ םילשמ השולש םה הלא
:דועו הטמל

םיעצמאב ןיבהלו ראבל רשפא יא רבדמה דעו םמודה ןמ לחה תומדא ילע תוחתפתהה תא .4
הניא התוא תונבל ט"יה האמה התסינש ומכ ,אדירג תירמוח תוחתפתה-תרות .דבלב םיירמוח
ידמ ץיפקמ רשא ,ךלוהו ךשמנ יוליג ,היצטספניאמ ,תכשמנ האירב איה תוחתפתהה .תירשפא
ונא ןיא .דחי תוכייש תוחתפתהו האירב .המידק התלגתה רבכש האירבה תא םעפב םעפ
תכשמנה ותוחתפתהב םלועה אלא ,םלועל המדקש תימעפ-דח האירבב קפתסהל םיאשר
לע התע הז ונרמאש המ .תישארב השעמ םויו םוי לכב תשדחתמה ,תכשמנ האירב איה
,ףוגה לא הלעמלמ המשנה תדרוי דלוה תוחתפתה לש םיוסמ עגרבש ,םדאה לש ותווהתה
,םיוסמ עגרבש ךכל לוכיבכ עקרקה תא הניכמ תוחתפתהה :ביחרהל םיבייח ונא הז תא
רתוי םיגשיה תארקל הלעמלמ השדח הפיחד ןתניהל לכות ,גשוה רבכש םיוסמ םוידאטסב
הז לע :הלעמלמ המיאתמ התיחנ ידי לע תינתומ תוחתפתהה תגרדב הילע לכ .םייאליע
הטמלמ הילע לש תידוהה הקיזה לש וז הרות השעו ודניבורוא ירש ידוהה דוחייה וננמזב ריעה
םדאה חתופ יטסימה ךוניחה ידי לע .םדאה לש תיטסימה תוחתפתהל ןיינע הלעמלמ התיחנו
.הטמל התיחנה םשמ עצבתתש ידכ ,הלעמל ומצע תא

םירבדה תא הריבסמ רשא יטסינכמה עדמה לש הדותמה םוקמב :רמאנה תא םכסמ יננה
הדותמה תא לילכ בוזענש ילבמ - אובל הכירצ ,בכרומה לא טושפה ןמ ,הלעמל הטמלמ
הלעמלמ הרבסהה תינושארה הדותמכ - תלבגומה התלעות לע קולחי אל שיאש ,הנושארה
,לדאר לאונמע יכ'צה [עדונה] גולויבה לש וירבד תא םעפ דוע ןאכ איבהל ץפח יתייה .הטמל
רשא ,"היפוסוליפה ךותמ המחנ" םשב ארק אוה ותואש יודיו ותומ ינפל טעומ ןמז בתכ רשא]
קר תקסוע איהש ןוויכמ ,השידחה תיגולויבה הרותה ןמ ינצח תא רענמ ינא" :[בתכ אוה וב
,םייניבה ימי לשו קיתעה ןמזה לש הדותמה לא רזוח יננה .ךשוחה ררוש הביבסמ ;רמוחב
ילעב לש תומדה יפל עדרפצה תא ימצעל ראבמ יננה ,םייחה םירוציה תא ןיבהל הצור ינאשכ
."םיקולא לש ומלצכ םדאה תאו םדאה לש ןימה יפל ףוקה תא ,תוילוחה

עדמ םשב תונכל הצור יתייה ותואש ,עדמ לש הדותמה לש תודחא תודוקנ ראתל יתיסינ
אוה םלועה םא :רוציקב קר ןהילע זומרל הצור ינאש ,תובושחו תובר תודוקנ ןנשי .ןימאמ
.םיקולא ךרד לכה םע לכה רושקו לכב לכה יולת יזא ,םיקולא לש היצטספינמה וא האירבה
רושק לכה .תלשלשה א"ז "סיריס" ורפסב ילקרב אטבתהש ומכ תלשלשל םלועה המוד יזא
גנוי עבק ותואש תוינמז-דחה לש קוחה ומכ ,עיתפמ הכ קוח לשמל ןיבהל לכונ ןאכמו .לכה םע
אלא תרחא תופתוש םוש םהיניב ןיאש םירבד :ןויסינה ךותמ רתויב םיעיתפמ םילשמ איבהו
עדמ .העיתפמ םימעפל איהש ,תויומדו המאתה םיארמ תחא הנועבו תעב םילח םהש וז
האירב אוה ולוכ םלועהש ,רוכזל םילוכי ונא ךא .הלאכ תועפות ןיבהל לוכי וניא לבוקמה עבטה
ןקינטובה אטבתמש ומכ) הזל הז םולש םירמוא ,םיאורב םה רשאב ,םירבדה לכשו ,תחא
תוריקחב היגולוכיספ-הרפה הרשיא ןתואש תועפותה תא םג ןיבהל לכונ ןאכמו .(ירדנא
,הרהזאו תועמשמ ילעב תומולח ,הזינקילטה ,היתפלטה ןוגכ ,תונורחאה םינשב תוקדקודמ
-הרפה הארמ ןתואש ,הלאה תושדחה תויורשפאה .'וכו הירטמוכיספה תא ,דיתעה שוחינ תא
ידכ - השעי המ .עדמה לש תודותמב הכפהמ ,הדח הדמע ףקותב תושרוד ,היגולוכיספ
םצע היפל רשא ,הירטמוכיספה לש תועפותה םע םויה לש עדמה - דחא לשמ קר איבהל
,ותוא אשונה םדאה לש היפארגויבה תא וכותל לוכיבכ טלוק ,ןועש ןוגכ ,ותא אשונ םדאהש יזיפ
ןאכו .םדאה ותוא לש היפארגויב תא שחנל הזה םצעה תרזעב לולע רחא שיגר םדאש ןפואב
בשוח ינתלכשה עדמה :תויבקילר לש תיתדה וא תיגאמה תועמשמה לע הלימ רמול םוקמה
ריעמ הזל ךא .תירוטסיה הניחבמ יתימא הניאש הארהש ךכ ידי לע תאזכ היבקילר קליסש
השענ אוה .השודק שימשת ותוא אב ןינמ תפכיא אל :(150 דומע) "תרוסמ" ורפסב רלגיצ
ונתינש תונווכהו תוליפתה לש םיינחורה םילגה תא ןמזה ךשמב וכותל טלקש ךכ ידי לע יתימא
?הלאכ תודבוע םע ונלש עדמה השעי המ .אוהש ןפוא הזיאב ןתוא ןרוקו רזוחו ןתוא טלק ,ול

עשי רסח אוה ונלש עדמה ןהיבגלש ,טקניטסניאה לש תועפותה תא ריכזהל ךירצ ןאכו
הרתי .תחא היח לש טקניטסניאב הלגתמה ונל תנבומ יתלבה המכחה קר ןאכ ןיאו .ירמגל
תא וילע חמצה לשמל חקול םהבש ,הלועפ םיפתשמ היחו חמצ םהבש םירקמ םיעודי :הזמ
םירמוח ידי לע ררחשמ םאה-קרחהש ךכ ידי לע ,קרח יאצאצ יבגל םייהמיאה םידיקפתה
דציכ .הזה חמצב תונומט זא דע ויהש תומיוסמ תויורשפא ,היחל סינכמ אוה םתואש םירגמ
אצמנה ףתושמ ןורקיע ךותמ אל םא ,היחהו חמצה ןיב הזה ףותישה תא ריבסהל ץופחנ
?היחהו חמצל לעמ

יתייה ירבד ףוסב .רבדל ילע היה וילעש ןיינעה לש והצקב אלא עוגנל יתלכי אלו םירבדה וכרא
םדאל ול רשפא םאה :ונעטיו ורמאי .ירבד לכ דגנ ןועטל רשפאש תבקונ הנעטב קר עוגנל ץפח
תומלועה םתואל םמורתהל םדאה לש ודיב ללכב שי םאה ,הטמל הלעמלמ םירבדה תא ראבל
?הירוטסיההו עבטה ינפ תא תובצעמו הטמל תודרוי ךירבד יפל רשא ,תורוצה לש םינוילעה
וניאש ינפמ ,תרקיב התאש ,תינכמ-תיתביסה ,תיקפואה הרבסהה התואב םדאה קפתסה אמש
ןתואל תולעתהל םיעצמא םנשי םאה ?וישוחל הלגתמה ינכמה םלועה לעמ םמורתהל לוכי
םיעצמא :תונעל שי הז לע !?ןנשי םא וליפא ,םישוחה ךרד תולהנתמ ןניאש שיה לש תובכשה
םינוטלפאהו םיארוגאתיפה ומכ תויפוסוליפ תולוכסא .םימייק תישפנה תולעתהה לש הלאכ
דחי אוה הירואיתב ףוסוליפ לכ ירה ודוהבו ,םדקתהלו תולעתהל םהיכינח תא ודמיל םישדחה
תוארהל ,תדהו תונמאה ,היפוסוליפה לש הדיקפת והז :ןכ לע רתי .השעמב לודג ןיגוי הז םע
לוכיבכ רפוכ ףוסוליפ הארה ירה תונמאל רשא .יתרביד הילעש הילע התואל ךרדה תא םדאל
רלגיצ עיבצה ןורחאה ןמזב .תואידיאה לש םלועה לא רעשה איה תונמאהש ראוהנפוש ומכ
ןברוק השענ רשא ינרדומה םדאל תונמאה לש תילרוגה תובישחה לע "תרוסמ" ורפסב
איהש ךכ ידי לע וילע םייאמה ןויליכה ןמ וליצהל הלוכי תונמואה רשאו תיתלעותה הקינכטל
.תישפוחה הריציהו ןוימדה לא תיתלעותה היישעה םלועמ ולש ישפנה חוכה ןמ קלח הריבעמ

דומילה לש ךרעה לע ,הפ לעבו בתכב הרותה לע ,תווצמ לע ונתוא תדמלמ איהש המב תדה
עיגהל ידכ ,תודותמו םיכרד לש םולב רצוא איה ,הליפתה ןויע לע לכ םדוקו ,םוצה לע ,ומשל
רשאו .ונרביד וילעש דיתעה לש עדמל יאנת איהש ,םדאה לש תימינפה הכפהמה התואל
ירה ,ןאכ ורמאנש םירבדה לכ םימכתסמ הבש ,תדה ןיבו היפוסוליפה ןיב הלועפה ףותישל
תמכח ךרד" :וירבד הכו שדוקה תמכח לש גשומה תאו חנומה תא ל"ז קוק ברה ונלצא רצי
רבעמו דוסיכ ,לוחהו שדוקה עדמ ,תוטרפהו תוללכה ,הלגנהו רתסנה דוחיא :איה שדוקה
."שדוקה ץראב שדוקה תייחתב םילגתמה ,םידוחייה בשקו ,םיזרה רואל

הלודגהו ,תולודג תונכסל ןותנ "ןימאמה עדמה" .הרהזאב הלא םירבד םייסל רתוימ היהי אל
רמאש ומכ ,"תורובה טלקמ"ל ךפהית "הלעמלמ תוברעתה" לע תוכמתסההש ,הנכסה ןהב
הזל אל .הרבסהה םוקמב אובת הלעמלמ תוברעתהה לע תוכמתסההש ונייה ,הזוניפש
תרוקיבה לשו היירופה תונקפסה לש חורה התוא לע רתוול ןימאמה עדמל ול רוסא .יתנווכתה
.שדחה עדמה לש הבושחה השרומהו לודגה גשיהה איהש ,תינדפקה

ולכאת םירצמ תאיציב חספב .םיסנ ראשב ןכ ןיאש המ ,תורנב סנה ועבק הנה ,הכונח ןיינע
םינבלבו רמוחב םירצמב ונפוג ןכ םג היהש תולגה דגנכ החמשו התשמ ימי םירופב ,תוצמ
.זובל םללשו 'וכו דימשהל שקב ןמה ימיבו
הרותה תולג קר םצראמ ולג אלו םתמדא לע םייורש לארשי ויהש הכונחב ןכ ןיאש המ
(ג"כ 'י ילשמ) קוספה םש לע תורנב ועבק ךכיפל ,ךנוצר יקוח םריבעהלו ךתרות םחיכשהל
."רסומ תוחכות םייח ךרדו רוא הרותו הווצמ רנ יכ"
.(ידאלמ ןמלז רואינש 'ר)