לארשי ךלמ דוד תומחלמ

לאנק ךורב

ח"ישת ה"ל םיינחמ


ה קרפ א"הד ,ח קרפ ב לאומש


:םיקרפ ישאר
לארשי יביוא - םיתשילפה
םינענכהו םיתשלפה לש םייחה חרואו יאבצה דויצה
רושימב המחלמב היה םינענכה לש יאבצה םחוכ
דודל םיתשילפ לש םסחי
היתולובג תא הביחרמ לארשי תוכלמ
ןדריה חרזמב ידוהיה בושיה לע ןגמ דוד
םודא שוביכ

,םודא ,םרא ,םיתשלפכ לארשי יביוא דגנ וימיב דוד להינש תומחלמב קסוע רמאמה :ריצקת
.רוזאב לארשי תוכלמ הטשפתה דציכ ראתמו ,'וכו באומ

דוד תומחלמ ;לאומש ;דוד :חתפמ תולימ


לש םמויקל היופצ הרומח הנכסש ,היה הארנ ,עובלגה רהב םיללח וינבו לואש ולפנ רשאכ
םג אלא ,הלפמה ןמ לארשי יטבש וששואתה קר אל דוד לש ותגהנהב םלוא .לארשי יטבש
לדתשנ .םירצמ לובג דע תרפ רהנמו ,קשמדל דעו תליאמ הנידמה ימוחת תא ביחרהל וחילצה
.אמר ארגיאל אתקימע אריבמ לארשי תא ולעהש ,ךלמה דוד תומחלמ תא וז המישרב רוקסל

:םירבעה לכמ לארשי לע ומייאש תונכסה דגנכ תומחלמה ובר ךלמה לואש ימיב
שעיו ...םיתשלפבו אבוצ יכלמבו םודאבו ןומע ינבבו באומב ,ויביוא לכב ביבס םחליו"
.(ח"מ ,ד"י ,א"מש) "והסוש דימ לארשי תא לציו קלמע תא ךיו ליח

לארשי יביוא - םיתשילפה
יאה אוה ,רותפכ יאמ ואצומ הז םע .םיתשלפה ויה לואש ימיב לארשי ינב לש ירקיעה םביוא
םיתשלפה ויה עודיכ .נ"הס ינפל ב"יה האמב רקיעב ףוחה רוזאב ולחנתה םהו ,ונימיב םיתרכ
דמע ריע-תנידמ לכ שארב .תגו ןורקע ,דודשא ,ןולקשא ,הזע :םירע שמח לש תירבב םינגרואמ
וז הליממ .דיחי לשומ השורפש ,סונריט ,תינוי הלימ הרוקמב וז - "ןרס" ראותה ול רשא לשומ
.תובר תופשב לבוקמה חנומ ,ץירע לשומל "ןריט" יוניכה רזגנ

וסינ םה :םינוויכ ינשב םתעפשה תא ביחרהל םיתשלפה וסינ ףוחה תלפשב וססבתהש ירחא
ידירש תא םביבס דכלל וסינו ,לארשי ינב בשומ היה םהבש םירהה יחטש לע טלתשהל
קרפ םיטפוש הוושה) ץראב ןיידע ורתונש ,םהל םיבורקה םיממעהו םינענכה לש תויוכלמה
רבעמ םג הטשפתה םתעפשה םלוא ,ןוקריה רהנ רוזאב היה ןופצב םיתשלפה לש םלובג .('א
ודיגמ ,ןאש תיב ויה ןאכ .לאערזי קמע ינפ לעו ,הפיח ץרפמל דעו ןורשה ינפ לע הז םוחתל
.תוירקיעה תוינענכה תודוצמה ךנעתו

דוחייב השלחנ םתדמע .םהילע ורבגתי לארשי ינבו ןמזה ךראי אלש ,וששח םינענכה ידירש
.םעוניבא ןב קרבו האיבנה הרובד ידיב ואבצ רש ארסיסו רוצח ךלמ ןיבי ולחנש הלפמה ירחא
םביוא ,לארשי ינב דגנכ דחואמב דומעל ידכ םיתשלפה םע ורבחתה םהש ,םירבדה םיארנ
.ףתושמה

רהב התייה םיטפושה תפוקת תירחאב לארשי ינבל םיתשלפה ןיב תוברקה לש דבוכה תדוקנ
:םירפא
לארשי ינב וחצונ וב רשא ברקה .הליש תא שובכלו םירהה ךות לא רודחל ולדתשה םיתשלפה
חקלנ הז ברקמ האצותכ ."ןיעה שאר"ב רשא ןוקריה תורוקמ תברקב ונייה ,קפאב םייקתה
רוזא ךותל ורדחו ,הליש תא ובירחה םיתשלפהו ,ןהכה ילע בשומ ,הלישמ אבוהש ,'ה ןורא
.םירהה

םתירב ינבו םיתשלפה וצבק ףוסבל ,רפסמ תוברקב םיתשלפה לע רבגתהל חילצה ךלמה לואש
היה ןאכ .הרקמב רחבנ אל ,עובלגה ירהב ,הכרעמה םוקמ .קמעה רוזאב םחוכ תא םינענכה
תוינענכה תורצובמה םירעה רוזא לע לארשי ינב ומייא ןאכמו ,לארשי ירה לש ימורדה לובגה
.ןאש תיבו ודיגמ ,ךנעת ירוזאב רשא

םיקלחה ןיבל לילגה ןיב זירט עוקתל םהל רשפיא םתירב ינבו םיתשלפה לש םנוחצינ
ינבו םיתשלפה לש םתורמל בוש ןותנ היהש ,לאערזי קמע :לארשי תוכלמ לש רתוי םיימורדה
.לארשי יקלח ינש ןיב דירפה ,םתירב

םייחה חרוא לעו יאבצה דויצה לע תורצק דומעל ונילע דוד לש ויתומחלמ תא רוקסל ונאובב
.םינענכהו םיתשלפה לש


םינענכהו םיתשלפה לש םייחה חרואו יאבצה דויצה
קשנ תינורקע אוה םיתשלפה לש םקשנ .לארשי ינב לע יאבצה םדויצב ולע םינענכהו םיתשלפה
ונל וריאשה םימודקה םירצמה .יסאלקה ינוויה קשנה חתפתה ונממש ,םינומדקה םינוויה
םידירש ולגנ ןכו ,םהמ קלח וויה םיתשלפהש ,"םיה ימע"מ םימחול לש םיטרופמ םירואית
.תוריפחב יתשלפ דויצ לש םיטעומ


יתשלפ םחול :'א רויצ

,המוק הבג אוה .תילג תא ונל ראתל לכונ ותומדבש ,יתשלפ םחול לש דויצ םיאור ונא 'א רויצב
לש ודויצ .תיסאלקה הפוקתב ינוויה שיאה לש סופיטל המודו ,רשי ףא לעבו ןקז רסח ,ףוקז
:ז-ה ,ז"י א"משב רכזנ תילג

ןודיכו ,וילגר לע תשוחנ תחצמו ...שובל אוה םישקשק ןוירשו ושאר לע תשוחנ עבוכו"
,לזרב םילקש תואמ שש ותינח תבהלו ,םיגרוא דונמכ ותינח ץחו .ויפתכ ןיב תשוחנ
."וינפל ךלוה הניצה אשונו

.ברקל םיכורעה םיתשלפ םילייח הארמ 'ב רויצ


המחלמב םייתשלפ םילייח :'ב רויצ

ייח .לארשי ינב לש תוטשפה ייחל דוגינב ,תורצובמה םהירעב החוור ייח ויח םינענכה ידבכנ
תוריפחב ולגנ רשא ,בהנש יבג לע ןמא ישעמ םיטילבתב םיראותמ וז הפוקתב םינענכה
םינענכה יזועממ התייה ,ןאש תיבל המודב ,וז ריע ;ודיגמב וכרענש ,תויגולואיכראה
.(ז"כ .א םיטפוש) םינורחאה
ול שיגמ תרשמ .ותוכלמ אסכ לע בשויה ודיגמ ךלמ תא ונא םיאור וללה םירואיתה דחאב
.('ג רויצ) וינפל ןגנמ ןגנמהו הקשמ


םיטפושה תפוקתב ודיגמ ךלמ :'ג רויצ

ייח - ('ד רויצ) ודיגמ יבהנשמ אוה םג - החשמ רואיתב םיראותמ םינענכה לש תורתומה ייח
ןכ .םהילע רבגתהל לארשי ינבל ועייסו ,םינענכה לש המחלמה תלוכי תא ושילחה תורתומה
סופיט תא ונינפל ריהבמה ,(ה רויצ) ודיגמ תוביבסמ םירכיא לש רואת הלא םיבהנשב םייק
.דודו לואש ומחל ובש ינענכה לייחה


ודיגמ יבהנשמ התשמ :'ד רויצ


ודיגמ תוביבסמ םירכיא :'ה רויצ

רושימב המחלמב היה םינענכה לש יאבצה םחוכ
לע הוולש ,המחלמ בכרב ועייתסה םג .רושימב המחלמב היה םינענכה לש יאבצה םחוכ רקיע
םילייח םידעוצ בכרה ינפל .םהיתובכרמב םיינענכ םיליצא ונא םיאור 'ו רויצב .םילגר ליח ידי
ריעהל יוארה ןמ ,('ז רויצ) הלא ןש יטושיקב ראותמ ברקה תעשב ינענכ בכר םג ,םיילגר
ימיב .םינענכה תויוכלממ תחא לכב בר היה אל םרפסמו ,השק היה בכרה ישרפ לש םנומאש
רשא תוורואו ,המחלמ בכרב שמתשהל םה םג ולחה לארשי ינבש ,ונא םיאצומ ךלמה המלש
דמל םרט דוד ימיב .רוצחבו ודיגמב תוריפחב ולגנ םילארשיה המחלמה יסוס תא וביצה ןהב
הברהב וילע ולעש תואבצ לע רבג תאז לכבו ,וידיב לפנש ברקה בכרב שמתשהל לארשי אבצ
.ןשומיחב


המחלמ תובכרמב םיינענכ םיליצא :'ו רויצ


הכרעמב ינענכ בכר :'ז רויצ

.נ"הס ינפל ג"יה האמה ןמ ירצמ טילבתב תראותמ ץראב הדוצמ


ג"יה האמהמ ץראב הדוצמ :'ח רויצ

לש יאבצה דויצה תודוא םיטרפ ריאהל הנפסות תופסונ תוילגתש חינהל שי .ךלמה דוד םחל
.וז הפוקת

דודל םיתשילפ לש םסחי
לצנל ובשח םה יכ ,םיתשלפה וב ורגתה אל הליחתב .ןורבחב דוד ךלומ עובלגב הלפמה ירחא
רשא םיינחמב ךלמ לואש ןב לעבשא :המלש תומ ירחא לארשי תוכלמ גוליפ תא םתבוטל
.הדוהי טבש תלחנ לש תיזכרמה ריעה ,ןורבחב ךלמ דוד רשא דועב ,(ןדריה רבעב) דעלגב

לארשי תא ליצהל היה לוכי אוה קר - םהילע ךלמכ דודב לארשי לכ וריכה לעבשא חצר ירחא
.עובלגב הלפמה ירחא םצחל תא וריבגהש ,םיברה ויביוא ידימ

איהו ,םיסוביה וקיזחה וז ריעב ,םילשורי תא שבכ אוה ,דוד לש ותדמע הקזחתה רשאכ
העידיה ארקמב היוצמ הז שוביכ לע .ןימינב טבש םוחתל הדוהי טבש םוחת ןיב הדירפה
םדוקה רודב םירקוחה .(ח 'ה ,'ב לאומש) "...רונצב עגיו יסובי הכמ לכ אוהה םויב דוד רמאיו"
ןייעמל םיסוביה ריעמ דרי רשא עלסב בוצחה ריפה ךרד ריעה שוביכל זמר ןאכ תוארל וצר
בור ןיא םויכ םלוא .תמדוקה האמב םוקמב וכרענש תוריפחב הלגינ רשאו ,הל ךומסה ןוחיג
.הז רבסה םילבקמ םירקוחה

תולעל וסינ םה ,ותריב תא הב עבקו םילשורי תא שבכו קזחתה דודש ,םיתשלפ וחכונ רשאכ
:םילשורי תא שובכלו

... תא שקבל םיתשלפ לכ ולעיו ,לארשי לע ךלמל דוד תא וחשמ יכ םיתשלפ ועמשיו"
.(ח"י-ז"ט ,ה 'ב לאומש) "םיאפר קמעב ושטניו ואב םיתשלפו

ורדח םיתשלפש ,רבתסמ .םילשוריב תבכרה תנחת תאצמנ וב רשא חטשה אוה םיאפר קמע
םוקמ - םיצרפ לעבב םיתשלפ תא חצינ דוד .םילשוריל תבכרה םויכ הלוע הבש ךרדב הרהה
.רורב וניא ויוהיזש

םילשוריב דוד תא ףוקתל וסינו ורזח םהו ,שאונ םיתשלפה ורמא אל וז הלפמ ירחא
,הלעת אל רמאיו 'הב דוד לאשיו .םיאפר קמעב ושטניו תולעל םיתשלפ דוע ופיסויו"
,ב"ש) "רזג ךאוב דע עבגמ םיתשלפ תא ךיו ...םיאכב לומ םהל תאבו םהירחא לא בסה
.(ה"כ- ב"כ 'ה

לע הלעמ רואיתה ףוסב רזג תרכזה םלוא .םירורב םניא וז הכרעמ לש היפרגופוטה יטרפ
- עבג ,ףוחה רוזאל םהירחא ףדר םג אלא ,םיתשלפה תא דוד חצינ קר אל וז הכרעמבש ,תעדה
וז תרצובמ ריע .שובכל דוד חילצה אל המצע רזג תא וליאו ;ןורשב רשא עב'ג לד'גמ איה ילוא
.המלש תשא ותבל םיחוליש הנתנו םירצמ ךלמ הערפ ךכ רחא השבכ

ןורא תא דוד ריבעמ התעו ,םיתשלפ דצמ הדוהי ירהל הנכס רתוי הפקשנ אל הז ןוחצינ ירחא
.(שוג-ובא רפכה תברקב רהזא-לא ריד) םירעי תעבגמ ,םילשוריל תירבה

היתולובג תא הביחרמ לארשי תוכלמ
לש השילפ תונויסינ ינפמ החטש לע הניגמה הנידממ לארשי תוכלמ הכפהו הרזח התעמ
ךשמהב .היתולובג תא הביחרמה הנידמל (עובלגב הלפמה ןמ האצותכ םרגנש בצמ) םיתשלפה
היסאל םירצמ ןיב רשא הקזחה הנידמל לארשי תא ינואג ןורשכב ךלמה דוד הלעמ ותוכלמ ימי
לש ריהזמה לוצינב קר אל בתוכה תעדל איה איבצמכ ךלמה דוד לש תירקיעה ותנוכת .הנטקה
אל ידכ ,תולגל עדי התוא תוקפאתהה תדימב םג אלא ,תיאבצהו תיטילופה היצלטסנוקה
.חרכה םהב ןיאש ןוכיס יבר םייאבצ תועסמב ךבתסהל

:תוטעמ ןה ךכ לע תועידיה .םיתשלפה דגנכ התע תונווכמ ויה דוד לש ויתומחלמ תישאר

"םיתשלפ דימ המאה גתמ תא דוד חקיו םעינכיו םיתשלפ תא דוד ךיו ןכ ירחא יהיו"
.(א 'ח ,ב"ש)

,חינהל שי ."םיתשלפ דימ היתונב תאו תג תא חקיו" העידיה תפסונ .א ח"י ,א םימיה ירבדב
,תורוצבה םהירע לע רוצמב ואבצ תא ןכיס אל אוה םלוא ,תוברקב םיתשלפה תא חצינ דודש
.רזג תא שובכל היה לוכי אל םג ןכש ,וחוכ יפל ויה אל הלאכ םירוצמ 'וכו ןולקשא הזע
יתרכה"ש ארקמה ןמ ונל עודי ןכ ;סמ ול ולעי םיתשלפהש ,ךכב קפתסה דודש ,רבתסמ
.םולשבא דרמ תעב םג ךלמל םינומא רמש רשא - דוד אבצ לש קלח וויה "יתלפהו

שבכ דודש ,חינהל שי .םיבורק םימעו םינענכה ובשי םהב םיחטשל דוד לש ותשיג התייה הנוש
לת דיל גנידיר םש לע למשחה תנחת תברקב) הליסק-לתב המוקמ רשא ,המודקה ריעה תא
תלפש תא שבכ ךלמה דודש ,רבתסמ ןכ .רזמ .ב תלהנהב הרפחנ רשא ,(ןוקריל רבעמ ,ביבא
םירע וכפה ןה - ןאש תיבו ודיגמ ,ךנעת לש ןרות עיגה תעכ .קמעה תאו ,ןורשה תא ,ונואו דול
הלא וישוביכ יטרפ לע םיטרפ ונל רמש אל ארקמה .לארשי ינב ידיב הדבוע ןתמדאו תוילארשי
יביצנ תמישרב דוד ישוביכ רדסל זמר תוארל עיצהש ,רזמ .ב לש ותעצה איה תניינעמ .דוד לש
רתוי אצמנ אל ,םיתשלפ תנכס הפדהנש ןויכ םוקמ לכמ (ט"י-ז ,ד 'א) םיכלמב רשא המלש
.הז רחא הזב םתוא עינכה אוהו ,דוד דגנכ ץראב רשא םינטקה םיממעה תא דחאיש םרוג


ןדריה חרזמב ידוהיה בושיה לע ןגמ דוד
בושיה לע ןגהל אצי אוה ,יברעמה ןדריה רבע לע ונוטלש תא ססבל חילצה ךלמה דודש ירחא
.ומוחת תא רצבלו החרזמ ןדריה רבעב ידוהיה

התייה םירצמ :חרזמב תולודגה תוירפמיאה לש ןתשלוח תפוקתב הלח דודו לואש לש םתיילע
תירקיעה התביוא ,קשמד םרא .רושא לש הנרק התלע םרט לקדיחהו תרפה ץראבו ,השלח
תויוכלמל תדרופמ התייה הירוס .הקזח המצעמ תויה םרט ,המ ןמז רובעכ לארשי תוכלמ לש
םאצומש ,םימרא ויה המואה תובא םג ,רוכזכ .םימראה וטלש ןהמ קלחב רשא ,תובר תונטק
ףוסב ונייה ,נ"הפסל ב"יה האמב הירוס םורדב הרבג םימראה לש םתעפשה" .םיירהנ םראמ
.םיטפושה תפוקת

הארנכ ,ינופצה ןדריה רבעב ,בוחר תיב םרא ןה דוד ימיב לארשיל תוכומסה םימראה תויוכלמ
ינב תרזעל ואבש תוימראה תונידמה שארב הדמע בוחר תיב םרא ,דעלגה לש יחרזמה לובגב
חרזממ ,ןלוגב הנטק הנידמ התייה הכעמ םרא .אבדימ רושימב הסובת םהל ליחנה באויו ,ןומע
קשמד םרא תוכלמ וליאו ,עודי וניא קיודמה המוקמ .הירוס םורדב המוקמ הבוצ םרא .הלוחל
.ךליאו המלש ימיב קר המצעתנ

חלמה םיל חרזממ היה החטש רקיעש ,באומ דגנכ ןווכמ היה ןדריה רבעב דוד ישוביכ תישאר
םה םג יכ ,תענמנ יתלב םימראה םע תושגנתה התייה התע .(ב ,ח ,א לאומש) ןומעל םודא ןיב
רבע יטבשש ,חוכשל ןיא ןכ .החרזמ ןדריה רבע לש םיבשוימה םיקלחה לע טשפתהל ופאש
ירבד רפסב רומאכ ,םהילע ןגהל ךירצ היה דודו ,ןדריה רבעבש רבדמב םקלחב ודדנ ןדריה
:ןבואר טבשמ לאוי ןב עמש ןב זזע ןב עלב תודוא ט ,ה ,א םימיה

לואש ימיבו .דעלג ץראב ובר םהינקמ יכ ,תרפ רהנה ןמל הרבדמ אובל דע בשי חרזמלו"
."דעלגל חרזמ ינפ לכ לע םהילהאב ובשיו םדיב ולפיו םיארגהה םע המחלמ ושע

.ב"כ-ח"י םיקוספב םש רמאנה ןמ ןדריה רבעב םיטבשה לש םבצמ ךבתסמ דוחייב

ידומלו תשק יכרודו ברחו ןגמ יאשונ םישנא ליח ינב ןמ השנמ טבש יצחו דגו ןבואר ינב"
םדיב ונתניו םהילע ורזעיו .בדונו שיפנו רוטיו םיאירגהה םע המחלמ ושעיו ...המחלמ
ובשיו ...וב וחטב יכ םהל רותענו המחלמב וקעז םיקלאל יכ םהמעש לכו םיאירגהה
."הלוגה דע םהיתחת

המישמ אופא התייה ,תרפ רהנל דע רבדמבו ,ןדריה רבע לש רפסה רוזאב ןוחטיבה תחטבה
םימעה דצמ הבר הנכס התע הפקשנ בושיל .ןדריה רבעב ירבעה בושיה תא םייקל ידכ תינויח
ותכלממ חוכ אולמ תא ליטהל ססיה אל דוד ,םימראה דצמ ןהו םהילא םיבורקה םיטבשהו
רהנב ודי בישהל ותכלב הבוצ ךלמ בוחר ןב רזעדדה תא דוד ךיו" .הז קחורמ רוזאב המחלמל
שיא ףלא םירשעו םישרפ תואמ עבשו ףלא ונממ דוד דכליו" (ירקה חסונ ,ג ,ח ,ב לאומש) תרפ
."ילגר

תא קשמד םרא תוכלמ ןיידע זא הגישה אל ,רומאכ .קשמדל דע םימראה ירחא רעבמ דוד
יפרגואיגה הבצמב הצוענה הדמע ,ךליאו המלש ימימ התלע הילא רשא הקזחה הדמעה
דוד םלוא ,אבוצ תרזעל ואב קשמד םרא .םויכ הירוס תריב תשמשמה ,וז ריע לש דחוימה
(ה ,ח ,ב לאומש) םתוא חצינ

לכ תא 'ה עשיו ,החנמ יאשונ םידבעל דודל םרא יהתו ,קשמד םראב םיביצנ דוד םשיו"
.('ו םש) "ךלה רשא לכב דוד

דוד םע תירב התע תרוכ ,םימראה לש םתיילע תאפמ הנכסב התייה ותוכלמש תמח ךלמ יעת
.(ךליאו ט ,םש)

םודא שוביכ
ןמ הרזעל תופצל התע הלכי אלש ,םודא שוביכל תשגל דוד היה לוכי םרא לע תונוחצינה ירחא
.םימראה
םודאב םשיו ,ףלא רשע הנומש חלמ איגב םרא תא תוכהמ ובושב םש דוד שעיו"
רשא לכב דוד תא 'ה עשויו דודל םידבע םודא לכ יהיו ,םיביצנ םש םודא לכב ,םיביצנ
.(ד"י-ג"י ,םש) "ךלה

שובכל חילצה ךכ ידי לע ,םודא תא שובכל אציש ינפל ,םהיתוצראב םימראה יסיסבב םלה דוד
לש םיריהזמה ויתונוחצינמ האצותכ תושק עגפנ םימודאה לש לרומהש ,חינהל שי :םודא תא
הכלממ קר הרתונ התע .דוד ידי לע םודא שוביכ הברהב לקוה ךכ ידי לעו ,םימראה לע דוד
ושבכנ רבכ באומו םודא :ןומע-תברב םזכרמש ,ןומע ינב תוכלמ איה ,ןדריה רבעב תחא תירכונ
תויוכלמ תא הרזעל התע וארק ןומע ינב .קשמד השבכנ םימראה תויוכלמ ןיבו ;דוד ידי לע
:תורתונה םרא

וכרעיו ןומע ינב ואציו ...הכעמ ךלמ תאו אבוצ םרא תאו בוחר תיב םרא תא ורכשיו"
,רוחאמו םינפמ .הדשב םדבל הכעמו בוט שיאו בוחרו אבוצ םראו ,רעשה חתפ המחלמ
ךרעיו ,ויחא ישבא דיב ןתנ םעה רתי תאו ,םרא תארקל ךרעיו לארשי ירוחב לכמ רחביו
."ןומע ינב תארקל

.דמעמ הקיזחה דוע ןומע תברו וגוסנ םימראה םלוא ,םרא תא הכה באוי

ירקיעה אבצב היה יד אל התע .תרפ רהנל רבעמ רשא םימראה תא הרזעל התע ארק רזעדדה
םימראה דגנכ הלפמ יכ - לארשי לכ תא סייפל ךירצ היה ומצע ךלמהו ,ןומע דגנכ םחלנ רשא
.ההוז םרטש םוקמ ,םליחב השטינ הכרעמה .הלוכ הכלממל הבר הנכס הירחא רורגל הלכי
ינפל ופגינ יכ רזעדדה ידבע םיכלמה לכ ואריו" לארשי אבצ לש רומג ןוחצינב םייתסנ הז ברק
.(ט"י םש) "ןומע ינב תא דוע עישוהל םרא ואריו ,םודבעיו לארשי תא ומלשיו לארשי

ריעה שוביכ םעו ןמז לש הלאש קר ןומע ינב ץרא שוביכו ןומע תבר שוביכ ויה וז הלפמ ירחא
שוביכ תומחלמ לע רתוי םיעמוש ונא ןיאו ,דוד לש תויאבצה ויתורטמ וגשוה ןומע ינב ץראו
.דוד ימיב

ירחא הכלממה תא לשחל חילצה אוה .ינואג איבצמ םג היה לארשי תורימז םיענש אופא וניאר
תא עינכה ךכ רחא .תאז עונמל ולכי םיתשלפהש ינפל םילשורי תא שובכלו עובלגב הלפמה
,ןכאו ;שוביכ תמחלמ ידי לע ואבצ חוכ תא שיתהל ריהז לוקיש ךותמ ענמנ םלוא ,םיתשלפה
תויוכלמה ידירש תא דוד רעיב ןכ ירחא .םילייחכ תונמאנב ךלמה תא ותרש תשלפ ינבמ םג
תומחלמב ךבתסהמ ססיה אל ולובג תא חיטבהלו ןדריה רבעב בושיה לע ןגהל ידכ .תוינענכה
תוכלמ העיגה וימיבו ,ןומעו םודא ,באומ תאו ,קשמד תא שובכל חילצה אוהו ,םימראה דגנכ
.התוטשפתה אישל לארשי

:המלש תוכלמ רואיתב ראותמ הז לובג

םישיגמ םירצמ לובג דעו ,םיתשלפ ץרא ,רהנה ןמ תוכלממה לכב לשומ היה המלשו"
רהנה רבע לכב הדור אוה יכ" .(א ,ה ,א םיכלמ) "וייח ימי לכ המלש תא םידבועו החנמ
.(ד ,םש) ."הזע דעו חספתמ