דודו לואש תומחלמ

אי ,י ,ח :םיקרפ 'ב לאומש ; חכ ,די :םיקרפ 'א לאומש

לאנק ךורב

ב"נשת ט"ס ןויליג ,םיינחמ

םוקימ ,דודו לואש ומחלנש תוברקה יכלהמ רואיתב קסוע רמאמה :תיצמת
.םהיתוינכותו תואבצה

.הרובג ,המחלמ ,תידוהי הירוטסיה ,לואש ,דוד :חתפמ תולימ

הרבע אל תולחנתהה םלוא .םיטפושה תפוקתב הב וקזחתהו ץראב םישרוש וכה לארשי יטבש
ופיסוה אל ןופצב םינענכה לע קרבו הרובד לש םנוחצנ ירחא .חוכ יבר םיביוא לש תודגנתה אלל
םיטבשל הפקשנ תמיוסמ הנכס .דרוי חוכ ויה םה - לארשי ינבל הרומח הנכס תווהל םינענכה
םיטבשל הפקשנ הנכסה רקיע םלוא .ןדריה רבעב םירכונה יטבשמ ןכו ,םידדונ יטבשמ םידדוב
.ףוחה יבשות םיתשלפה ןמ

םרוגה תא הוויה יתשלפה ץחלה ,לארשי ץראב ןוטלשה לע תוומלו םייחל המחלמ וז התייה
םירחא םיביואו םיתשלפה תא חצנל חילצמ לואש ןכאו ,תילארשיה הכולמה תווהתהל ירקיעה
.תיפוס םחצנל חילצמ דוד םלוא ,םיתשלפ דגנכ ברקב לפונ ךלמה לואש םנמא .לארשי ינב לש

דוד ימי ףוסב ןכאו ,וניתובא לש יאבצה חוכה לשחתמ םהב רשא םימיה םה דודו לואש ימי
.תרפ רהנל דעו םיירצמ לובגמ לארשי חטש ערתשמ

.דודו לואש ימיב תוירקיעה תויאבצה תויוחתפתהה תא הז רמאמב רוקסל לדתשא
יתש :בורקה חרזמב תולודגה תוירפמיאה לש ןחוכ תדירי לש ןדיעב הלח םיטפושה תפוקת
תיאבצה םתוקזחתהל םוקמ היהו ,ושלחנ ,םיתחהו םירצמה ,רוזאב תורידאה תוכלממה
.רואיל תרפה ןיבש חטשב ובשי רשא םימעה לש תיטילופהו

ןיב הקזח הנידמ תווהל לארשי םע חילצה ,ונא ונימילו ,םיאנומשחה תפוקתל המודב ,ןכאו
.םירצמל הירוס

חטשב םהיתובשומ תומוקממ ופדהנש םימע - ונרוזאב םימע תעונת הלח ס"הפל ב"יה האמב
םה םהיניבו ,"םיה ימע" םשב םיה ךרד ואבש וללה םימעה לכל וארק םירצמה ,היסאו ןווי
םישדקמה תורוקב ראתל וגהנ םירצמה .םיתשלפה םג םירכזנ םהב ;םינוש םיטבש םילידבמ
םירויצ םג םא יכ ,םייתורפס םירואת קר אל ונדיב וראשנ ךכ ךותמו ,םהלש ןוחצנה תועסמ תא
,המוק יהבג םה .יתשלפה לייחה לש ודויצו והארמ היה המ תוארל םילוכי ונא םהמש ,םיטרופמ
.םייסלקה םירויצבש םינוויל םימודו רשי ףא ילעב ,ןקז ירסח ,םיפוקז

םישמתשמ ויה הפקתהל :םתמחלמ ןפוא תאו םיתשלפה דויצ תא םג םיאור וללה םירואיתב
.הלטהל לק ןודיכבו ,הדבכו הלודג תינחב

.הריקדל הארנכ ןויגפ ןיעמ - דוח תלעבו הרשי הרצק לזרב ברחב ושמתשה םיתשלפה
דועב ,לזרב יושע בהל ילעב קשנ ילכב הבר הדימב םישמתשמה םינושארה םה םיתשלפה)
.(הזנורבו תשוחנב רקיעב ושמתשה ןכל םדוקש

לארשי ינב לש םדויצ
.לארשי ינב לש דויצה לע הברהב הלע הז יאבצ דויצ

קשנה ילכב שמתשהל לארשי ינב ודמל ןמזה ךשמב ?לארשי ינב דויצ לע ונל עודי המ
.םיתשלפה דויצל המוד ודויצש ,רפוסמ ךלמה לואש לעו ,םיתשלפה לש םיללכושמה
תא רוגחיו ,ןוירש ותוא שבליו ,ושאר לע ,תשוחנ עבוק ןתנו ,וידמ דוד תא לואש שבליו"
(38 ז"י ,'א לאומש) ."וברח
ויה אל המחלמ עבוקו ןגמ ,ןוירש .תינחהו ברחה םירכזנ לארשי ינב לש ירקיעה ןקשנ רותב
.לארשי אבצב םיצופנ

אבצה ןוגרא
תעל סיוגמ וא עבק אבצ היה םאו ,סייוג דציכ ,אבצה הנבמ תא םג ררבל ךירצ דויצה םע דחי
.אוצמ

,םיקלוחמ ויה םה .רדוסמ ברקל םיליגרו םיסונמ םילייח ויהש ,םיעדוי ונא םיה ייוגו םיתשלפה לע
הב םישמתשמש תינווי הלימ וז .םינרס ודמע םשארבו ,םימיוסמ םיחטשב ,תוחפשמ יפל ילוא
ארקמב עודיה ,עבק אבצ םהל היה .ץירע לשומל ףדרנ םש ,ןריטה והז :תויפוריאה תופשה בורב
רקיע תא .ךרוצה תעשב המחלמל םיסייגתמ םירבגה תיברמ ויה תאז םע דחיו ,"תיחשמה" םשב
,דומצ הנבמ ילעב םירוטב ברקל וכרענ ,ינוויה אבצל המודב .דבכ דויצ לעב םילגר ליח הוויה םאבצ
ויה אלש ,לארשי ינב לע רושימב ברקב ןורתי םיתשלפל היה ךכ ידי לע ."הגנלפ" יוניכב םיעודיה
.וז הרידס תיאבצ הכרעמל םיליגר

המחלמה תא רקיעבו ,םינענכה לש תיאבצה הקינכטה תא הרהמב םמצעל םיתשלפה ולגיס ןכ
.איהה הפוקתב ןיידע םיעודי ויה אל םיסוס לע םיבכורה םישרפ .המחלמ בכרב

ולע םוקמה ינבמ םיריכש םילייח ול ופסונש ,דבכ ילגר אבצ םע המחלמ בכר לש בולישה ידי לע
םיטעומ ויה ,יתמחלמה בכרה ילעב ,םינענכה :םהידגנתמ ינש לע תיאבצ הניחבמ םיתשלפה
תלוכיב םהילע ולע ןכו ,הבורמ םילגר ליח ורסח םהו ,םיליצא קר םרקיעב ויה םימחולה רומאכ יכ
ןוגראבו דויצב םיתשלפה ולע לארשי ינב לע .םחול םע הפוקת התואב רבכ ויה אל יכ ,המחלמה
.יתמחלמה

םבכרב וחטבש םינענכה דגנכ הברה םתרובגב תולחנתהה תפוקתב לארשי ינב ונייטצה ,עודיכ
תא דומלל םתוא רישכה אל לארשי ינב לש תוחפשמהו םיטבשה הנבמ לבא .םהיתומוחבו
רצבמה ירעו ףוחה רושימ שוביכ לע בושחל ולכי אל הידעלבש ,תינענכה תיאבצה הקינכטה
עשוהי לש עתפה תפקתהכ ,העתפה לש הרקמב קר םחצנל ולכיו ,םינענכה ידימ קמעבש
.ןושיק לחנב ארסיס דגנ הרובד לש ברקב וא , ןועבגב

קמעה וליאו ,םהב םחלהל םילגוסמ םניא םינענכה םשו ,רהב לארשי ינב וטלש ללכ ךרדב םלוא
.רושימבש רצבמה ירע לע רבגתהל ולכוי לארשי ינבש ילב מ ,םינענכה ידיב ראשנ

תוחפשמה ליח
,באה ינבו תוחפשמה תא הנכס תועשב ביהלהל עדי טפושה .תוחפשמה ליחמ בכרומ היה אבצה
ןברוחב םיתשלפה ומייא אלש דעו .המחלמל ואציו םהיניבש םידוגינה תא המ ןמזל וחכשיש
םחלהל דכולמב לארשי ינב ואצי הבש המחלמ לע ונל עדונ אל םירפא רה לכ לע שוביכבו
.םיתשלפב

וצר אל םמצע םירצמה ;ירצמה םיריכשה ליח לש רכינ קלח וויה םיתשלפה םכותבו םיה ייוג
דרי רשאכ ,ךכ רחאו ,הערפ יריכשכ םיתשלפה ותרש הליחת ;אבצב תרשל הפוקת התואב רבכ
רשפא ;םהילע רומשל ודקפוהש תומוקמב םדיב ןוטלשה תא וספת םה תירצמה הלשממה חוכ
םדיב היה רבכ ןוטלשהש ירחא םיוסמ ןמז םג ,תירצמה תונוברב וריכה תילאמרופ הניחבמש
התלגנש (נ"הס ינפל 1140 תנשמ ךרעל) יששה ססמער הערפ לש הבצמ תאיצממ אצויש יפכ
.לואש תכולמ ינפל םינש הרשע-שמחכו ,קפאב םיתשלפה ןוחצנ ירחא םינש רשעכ ,ודיגמב

,םהל םיפופכ ימשר ןפואב תוחפל ויהשו ,םיבוט םילייח ויהש ,הלא םיריכשש ,םירצמל היה חונ
.חוכה ירסח םינענכה ידיב ןוטלשה תא ריקפהל רשאמ ,ןענכב ובשי

םינענכהו םיתשילפה
,לארשי ינבכ םידדונ תופקתה דגנכ םהיתומוחבו םהיתובכרמב דומעל רומאכ ולכי םינענכה
;םיתשלפה לשכ ,בטיה ןגרואמ אבצ דגנכ החלצהב דומעל ידכמ ויה םישלח הלא בכר יליצא לבא
,םינענכה יליצא תא ודימשה ללכ ךרדבש חינהל שיו ,םינענכה םהב ובשיש םירעה תא וספת םה
.םתא וגזמתהו ,םיתשלפל םינענכה וענכנ םהבש םירקמ םג ויה יאדוב יכ םא

םה ,םהמ תוחפ ןגרואמ אוהו ,םיתשלפה ןמ שלח הארנכ היהש ,רחא טבש בשי ןוקריל ןופצמ
.םיליקיסה

בכרומ ןאש תיבב ירצמה בצמה ליח היה ,רומאכ םלוא ,ולוכ קמעב בצמה המ םיעדוי ונא ןיא
םג ושבכ םיתשלפה םא ,וא ,ךנעתו ודיגמב לושמל וכישמה םינענכה םא תעדל ןיאו ,םיה ימעמ
.הלא תורוקמ

טבשש ,רבתסמ .ןופצהו זכרמה יטבש דגנכ ןווכמ היה לארשי ינב דגנכ םיתשלפה לש םצחל רקיע
האב רשא דע ,העש יפל םהמע םילשה ,םיתשלפ ץראל רתויב בורק היה ובשומ רשא ,הדוהי
.דוד ימיב םיתשלפה לע ןוחצנל לארשי ינב תא גיהנהל םתעש

הדוהי ינבש ,ונייה - הדוהי ץראב תונרגה תא תוסשל וגהנ םיתשלפש ,הדבועה תזמור ךכל
םישבוכ םהו ,םירפא רה ךותל םירדוח םיתשלפ .סמ רותב לוביה ןמ קלח םהל תולעהל וחרכוה
.םיתשלפל תודגנתהה זכרמ ,הזכ רותבו ,םירפא טבש זכרמ ,הליש תא םיפרושו

.הלישב וכרענש תוריפחב רבדה רשוא ןכו ,ארקמב רכזנ הז הבד

המלש לש ותומ ירחא קרו ,ברקב אבצה ישנא רחבמ תליפנ ירחא רבתשנ םירפא טבש לש וחוכ
.הז טבש קזחתהו רזח ךלמה

לשמל ומכ ,םיתשלפה תא לארשי ינב וחצינ הבש ,הריעז הכרעמ וזיא לע ונא םיעמוש םעפ ידמו
סניכש הפיסאה תא רזפל וסינ םיתשלפהש רפוסמ ובש ,7 ,ז ,'א לאומשב עיפומה רופיסה
הבצנ-נא לת איה) הפצמל אבש יתשלפה דודגה תא וסינה לארשי ינב לבא ,הפצמב לאומש
.(הללאמרל םילשורימ ךרדב

הנכסה תא ףודהל ידכב םינענכה ידירש םע ורבחתה ףא זכרמה יטבשש ,הארמ רחא ןויסנ
.(ד"י ,ז ,'א לאומש) תפתושמה

ןוחצנ לע םג רפוסמ ,םנמא .לארשי לע השקו ךלה םיתשלפ די הכלה האורה לאומש ימיב
םיתשלפ לש םצחל רבג לאומש ימי ףוסבש אלא ,(ג"י ,ז ,א"מש) לאומש ימיב םיתשלפה וחצונש
ןימינב טבשמ שיק ןב לואשו ,דכלתהל לארשי יטבש וחרכוה וז הביסמ .םירחא םיביוא לשו
.לארשי לע ךלמל חשמנ

לש םתולת יא לש תרכינ הדימ לע רתוול םהמ שרוד יאבצה םורחה בצמש ,וניבה םיטבשה
םהילע ומייאש ,םהיביוא תא חצנל ולכויש ידכ ,ךלמל תובחרנ תויוכמס רוסמלו ,םיטבשה
.ץראה לכ שובכב

זרח-ובא לת םויכ ,דעלג שבי ריעה לע ורצש ןומע ינב דגנ התיה לואש לש הנושארה ותמחלמ
.(11 סמ ,רוקמ) ןאש תיבל תיחרזמ-תימורד ,ןדריה רבעב

.בר ןמז ירחא ןושאר בושח ןוחצנ חצנלו (הדוהי דבלמ) םיטבשה לכ תא קיעזהל חילצה לואש

.לארשי לע ךלמל לואש תא וחשמש ,ךכל המרג וז החלצה

,םנמא ,העושיה ךרד וז הנהש ואר םיטבשהו ,הריעצה הכולמל ףקות ןתנ הז יתלחתה ןוחצנ
דעלג שבי לע לפנתהל זעמ היה אלש ,ןכש םעב םא יכ ,םיתשלפב המחלמ התיה אל ןיידע תאז
.םיתשלפל םתעינכו םדוריפ בקעב האבש םיטבשה תשלוח אלול

ורזעבש ,עבק אבצ לש ותמקהב לואש לחה ,הז ירמאמב וילע דומעא אלש ,הז ןחצנמ האצותכ
ןופצמ רשא ,ןימינב עבגב םיתשלפ ביצנ תא גרוה לואש ןב ןתנוי .םיתשלפה לע רבגתהל הוויק
.םילשורי

.ןימינב ירה לא תודגנתה אלל ורדחו ,םאבצ תא ופסא םה ;תוריהמב וביגה םיתשלפה

.עבק אבצ לש םיפלא ידודג השולש התע ודמע רבכ לואש לש ותדוקפל

שמכמ ברק
,לא תיבב הנח דחא דודג :םידודג השולשל וקלחנ לואש לש עבקה אבצ ילייח יפלא תשולש
.לואש לש ונוטלש תחת ואצמנש ,חטשה לש ינופצה לובגה תארקל

,(ןימינב תעבג וא) לואש תעבג הארנכ איה ;העבגב ונח לואש ןב ןתנוהי לש ודוקיפב שיא 1000
תלחנ תריב התיה ןאכ .לופ לא לת :םוקמה םש םויכ .םיתשלפ ביצנ הליחת בשי ובש םוקמה
.םיסוביה ידיב ןיידע זא התיהש םילשוריל ןוויכב הנחי לואש אבצמ קלחש ,חרכה היה .ןימינב
.םיתשלפה לש םתירב ילעב ויה םיסוביהש ,רבדה ירשפא

קומע קמע דירפה םהיניב .יתשלפ בצמ ליח הנח הבש ,שמכמ לומ ,עבגב הנח ישילשה דודגה
.םילולת תודרומ ולו

.ברקתמ יתשלפה אבצה םא ,דימ תעדל לואש היה לוכי הלא תומוקממ

איה םג ילוא התיהש ,ןועבג ינפ לע עיגהל ולכי שמכמל .שמכמב רומאכ הנח יתשלפה בצמה ליח
.םיתשלפה םע תירבב

.דבכ בכר ליחו םילגר אבצ םע לארשי לע המחלמל ולע םיתשלפה

םיברו ,יתשלפה אבצה תמצוע לע םעמשב "םיחוחבו תורעמב" ואבחתה לארשי ינבמ םיבר
.םשפנ תא ליצהל ידכ ןדריה תא ורבע לארשי ינבמ

,ביבסמ ץראה תא בירחהל יעוצקמה םאבצ תא םיתשלפה וחלש םאבצ לכ תא ופסאש ינפל
לש ואבצש ,רוכזל ונילע .שמכמב הנוחה יתשלפה אבצל הקפסא ףוסאלו ,תודשה תא ףורשל
תא :ביבסמש חטשה לכ תא הז ןפואב ףשחו ,ןימינב תלחנ לש הזכרמב זכרתהל חרכוה לואש
ןישנוע עסמ ךורעל יתשלפה תיחשמה ליח חילצה תאז הביסמ .םירהה תודשאו ,םירפא רה
לעוש ץראל םשמו ,(רוצח רה תבריקב הבייט-א םויכ) הרפע ,לא תיב תוביבסב עירפמ ןיאב דושו
.םיבלעש תביבס ילוא איהש -

,םיעובצ איג רוזאב לעופ - ישילשהו ,ךרד תא חיטבהל ידכב ,ןורוח תיב ךרדב הנופ ינשה שארה
.לואש תודמעל חרזממ

ידאו לבא ,עבג לומ תאצמנה ,שמכמ לא םיתשלפ אבצ ברקתה ,חטשה תא ורהטש ירחא
.םהיניב דירפה קומעה תוניאוס

?תיתשלפה תינכתה התיה המ
הז יכ - ונח הלאש םוקמב לארשי ינב םע ברקב סנכיהל וצר אלש ,חינהל רשפא ליעל רומאהמ
,ביבסמ ותוא ופיקה םא יכ ,לואש אבצ תא ופיקתה אל םה .בכר תמחלמל חונ אל חטש היה
ישנא דגנכ תיפצת תדמע ורקיעב היה שמכמב יתשלפה בצמה ליחו ,הקפסאו תרובגת וענמו
.לואש

הארנכ ,רושימל דריש ,ביבסמ ומשש רוצמה י"ע ,לואש תא חירכהל התייה םיתשלפ תנווכ
בכרה תרזעב ,םהלש הרידסה המחלמה תוטיש ידי לע ודיחכהל ולכוי םשש ,ןועבג רושימל
.קפא ברקב רבדה הרקש ומכ ,יגנלפה םילגרה ליחו ,הבורמה

.הסונמו הלהב םהב ררועלו ,םיתשלפה תא עיתפהל :תחא הרירב קר לואשל התייה הז דגנכ

,ןוינק ,קומע קמע ונשי עבגל שמכמ ןיב ,שמכמב ,תיפצתל שמישש ,ןטק בצמ ליח היה ,רומאכ
.הפקתהל םיתשלפה וששח אל םשמו

ךכש ןוויכו ,ותוא סינת ,הזה רמשמה ליח תא עיתפת הנטק הדיחיש ,התיה לואש לש ותינכת
.הלהבב גוסי יתשלפה אבצה לכ

:האולמב החילצה תאז תינכות
אוה הז רופיסב רקיעה יכ ,םירכזנ םניאש וירחא ולעש םישנא דוע ילואו ,וילכ אשונו ןתנוהי
תוריקה ךרד ,םורדמ שמכמב יתשלפה בצמה ליח לע לפנתהל םיכירצ ,ךלמה ןב תלועפ
.ןוינקה לש לולתה ריקה רבעמ םעיתפהלו

ןמזה ךשמב ורדרדיה ילוא - םויכ םתוהזל ןיאש ,ץצובו הנס ,עלס יניש ינש דיל ורבע םה
ךותמו ,םיסנ םה .םיתשלפ בצמ תא עיתפהל םיחילצמ וילכ אשונו ןתנוהי .איגה תיתחתל
םשורה םלצא לבקתמ ירה ,םיחרוב םהו ,םהל תיפצתה ליח תועידי לע םיכמוס םיתשלפש
ונפ - םינענכה הארנכ-םירבעה .תגסל אלא ,הרירב םהל ןיאו ,רתויב לודג אוה לואש ליחש
.חילצמ לואש אבצש וארשכ ,םיתשלפה דגנכ םה םג

.בכרה ליח דמע הארנכ םשש ,ןועבג רושימל אלו ,םירפא רה ןוויכל םיתשלפה ירחא ףדור לואש
המחלמהו ,םיתשלפה ירחא םיפדור םה םגו ,לואש אבצל םירפא רה ישנא םיפרטצמ התע
ליחו ,םיתשלפה ידיב םירפא רה היה הליש ןברוח ירחאש ,חינהל שי ;לא-תיב תביבסל העיגה
.ןולייא קמעל ןורוח תיב ךרד םיתשלפה וגוסנ התע .הז רוזאב המקוה תיתשלפ הדוצמ וא ,בצמ

דגנכ לבא ,השילחמ תינפוג העפשה םנמא ול התייה םוצה :לוכאל וישנא לע לואש רסא ןאכ דע
הדוהי ךכ רחא גהנש גהנמל המודב - תיתד תובהלתה םתוא אלימו ,םישנאה תא דדוע תאז
.יבכמה

ריבכמל הדיצ םע םכרדכ ואב הלא יכ ,םיתשלפמ וחקלש ללשהמ ולכאו ,הפידרה ןמ וחנ הלילב
.תיחשמה ידי לע ללשנ םא ןיבו ,םהמע וחקל םא ןיב

אל הארנכ ךכל םלוא ,םדימשהלו םיתשלפה ירחא ףודרל ךישמהל לואש הצר ,ולכאש ירחא
.םיתשלפה לש םחוכ היה בר ןיידע רושימב - לואש לש וחוכ קיפסה

.םיתשלפה לש םלועמ ררחוש רהה רוזא לכ ;לארשי ינבל ךרע תובר ויה שמכמ ןוחצנ תואצות
,עירכמה ןוחצנה היה הז .םירהה ךותל םתרידח לע רתוי םיעמוש ונא ןיא לואש ימי ףוסל דעו
.םעה לש תירוטסיהה תרוסמב ויטרפ וראשנ ןכלו

ברקכ תערכמ תובישח התייה אל הלא תוברקל םלוא ,םיתשלפב םחליהל ףיסוה םנמא לואש
אל ,תילג תא דוד חצינ ובש ,הלאה קמע ברקל םג .הז רמאמב םתוא רוקסא אל ןכלו ,שמכמ
לש םמויאמ הדוהי ירה וררחוש הלאה קמע ברקמ האצותכש ,רבתסמ .תערכמ תובישח התיה
.םיתשלפה

.לארשי יטבש ןיב לודגה טבשה זא היהש ,הדוהי טבש תא וילא ברקל ,ויצמאמב הברה לואש
.םיקלמעב םחליהל לואש אצי םידדונה ינפב הדוהי טבש תלחנ לע ןגהל ידכ

תחאמ היהש ,ישי ןב דודל ותב לכימ יאושנ ידי לע םג הדוהי טבש תא וילא ברקל הסינ לואש
רשא דע ,שמכמ תמחלמ זאמ םינש רשעכ דוע ורבע .הדוהי טבשב תודבכנה תוחפשמה
.יתבר הפקתהב לארשיב םחליהל וסינו ורזח םיתשלפה

עובלגה ברק
,לילגה תא קתנל התע התייה םתינכות .ןורוח תיב ךרדב רודחל םיתשלפ וזעונ אל רבכ םעפה
.םירפאו ןימינב ירהמ ,ןדריה רבע ילואו

,'וכו ךנעת ,ודיגמ ,ןלת לע תודמועה םינענכה ירע ודחאתה תילארשיה הכולמה תנכס חכונל
.לארשי ינב דגנכ ,םיתשלפה םע (וכע םג ילואו ראד) ףוחה ירעו

אבצה היה אל ןיידע יכ ,יתשלפה אבצל ירקיעה ןורתיה ןומט היה דבל הזבו ,קמעב ךרענ ברקה
.רושימב המחלמ דומל ילארשיה

.הז םעט ינפמ ,ןולשכל הליחתכלמ ןודינ ,קמעה ךותב םיתשלפב המחלמ ךורעל ,לואש לש ונויסנ

סארל בוש הארנכ הנווכהו ,קפאל ,הליש ןברוחל המדקש המחלמה תעב ומכ ,םיפסאנ םיתשלפ
.160-249 ,קב ,הפיח ץרפמב ,הנדרוכ לתל םעפה הנווכהש רשפא יכ םא (ןוקריה תורוקמ) ,ןיע-לא

תואמ לש תודיחיב ךורע ,ואבצ םע ןרס לכ ;בכר ליחו ,םילגר ליחמ בכרומ היה יתשלפה אבצה
.םיפלא לשו

:םיטעומ םיטרפ קר ורסמנ
."עובלגב ונחיו והנחמ לכ תא לואש ץבקיו םנושב ונחיו ואוביו םיתשלפ וצבקיו"
4 ח"כ 'א לאומש
.רוד ןיעב ,בוא תלעב תשא לצא לואש רוקיב לע רפוסמ הז ירחא

הצר אלו ,התעשב הרובדכ ,ףיקתהל הצר הארנכ - רושימב ברקל ןנוכתמ לואש ךכ ירחא
רצקמ ארקמהו ,רושימב המחלמב םיתשלפה לש םחוכ תכרעהב העט אוה ;הנגה תמחלמב
.עובלגה ירה לא לואש אבצ סנ ךכ רחאו ,לאערזי רפכה דיל הארנכ ךרענ ברקה .הלפמה רואתב
הז יאבצ גוסש דועב ,םירהב לועפל לוכיה ,םיתשק אבצ לארשי ינב דגנ םיתשלפ םיחלוש ןאכ
.םיתשלפה לש םידבכה קשנה ילכב שמתשהל הארנכ ודמל רבכש ,לארשיל היה אל

לואש ;ךלמב עוגפל דחוימב ונווכתהש ,םיתשלפה םיתשקה ידי לע הארנכ ופקוה וינבו לואש
.המחלמב םילפונ וינב (תשולש) תיברמו

ותוא וריבעהו לואש שאר תא וחקל ,עובלגב וינבו לואש תויווג תא םיתשלפה ואצמ רשאכ
םיתשלפה זכרמ התייהש ,ןאש תיב תמוחב ועקת וינב תויווגו ותיווג תאו ,ביבס םיתשלפ ץראב
םויסב רמאנש יפכ ,לואש ןמיאש יעוצקמה אבצה תיברמ הדמשוה הז ברקמ האצותכ ;קמעב
."המחלמ ילכ ודבאיו םירובג ולפנ ךיא" דוד תניק

היהש בצמה רזח הנהש ,היה הארנו ,םירהה ךותל תרכינ תודגנתה אלל ורדחו ורזח םיתשלפ
.הליש ןברוחו קפא ברק ירחא

ריבעמ אוה ,רנ ןב רנבא ,אבצה דקפמ םכותבו ,הכרעמה ןמ טלמיהל קיפסה אבצהמ קלח םלוא
.ןדריה רבעב ותוא ךילממ אוהו ,לעבשא תא ,רתונה לואש ןב תא

ןורבחב דוד תכלמה
,ןורבחב ותוכלמתה תא םיענומ ויהש קפס ןיא ,דוד לש ותכלמהל םיתשלפה ודגנתה וליא
הנידמ היהת אל לארשיש םינינועמ ויה םיתשלפה .עובלגה ברק ירחא טעומ ןמז העראש
.םייתשלפה םיסרטניאה לש םתלעותל הזב הז ומחליי תשביפמו דודש ,וויק םה .תדחואמ

.דוד ידיב הכולמה הנוכנ תשב-שיאו רנבא וחצרנש ירחאו ,דריו ךלה לואש תיב לש וחוכ םלוא
.לארשי יטבש לכ לע התע ךלומ אוה

,סוביל ןורבחמ הריבה ריע תרבעה היה ונוטלש סוסיבל ךלמה דוד טקנ ותואש ןושארה דעצה
.םילשורי איה

לש ימורדה הצקב התייה ,ןורבח ,דוד תריב ;ץראה זכרמב ,לואש תעבגב התיה לואש תריב
םנמאש םוקמב רתוי יזכרמ םוקמב הריבה תא עובקל חרכומ אוהש ,דודל היה רורב .ץראה
תלחנ לש ירוקמה םוחתל רבעמ ז"כב לבא .ונוטלש זכרמ איהש ,הדוהי ץרא חטש תברקב אהי
.הדוהי טבש

ץוחמ אהי ןכלו ,ןוטלשה זכרמ הזש ,היהת תירקיעה ותובישחשו ,רבע אלל םוקמ ול היה יוצר
לכל יזכרמה שדוקמה םוקמה םג תויהל ךירצ היה הזה םוקמהו ;םיטבשה תאנק םוחתל
.םיטבשה לכל רחא יתד זכרמ םק אל הליש ןברוח זאמ .הלישב היה הליחתש ,םיטבשה

םילשורי תריחב
טבש ידיב התייהו ,הדוהי טבשל ןימינב טבש ןיב לובגב הדמעש ,םילשורי התייה הזכ םוקמ
."לשומ" :השוריפש תירוח הלימ וז רלזיימ הארהש יפכ .הנורא ,םכלמ םש יפל - םיסוביה

- לואש תיבל יוצר הרחתמ וב וארש ,דוד תוקזחתה לע "הפי ןיעב וטיבה" םיתשלפ הכ דע םא
דודו ,הכולמה השדחתנש ירחא וישכע הנה - םתעדב םקזחלו םתולשהל עדי דודש ,חינהל שיו
םהו ,המהמתהל םיתשלפה ולכי אל שמכמ ינפלמש בצמל המודב ירה - םילשורי תא שבכ
.המחלמל םילוע

םיתשלפב דוד תומחלמ
םוקמ) םילשורי דיל םיאפר קמעב םינוחו ,םילשורי תברקל תודגנתה אלל םילוע םיתשלפ
.ןירבוג תיב ןוויכמ הלועה ךרדב הארנכ ולע םה ,(םויכ העקב הנוכשה

.םהילילא תא ללש תחקל םגו .םחצנל הלוע דוד ידיב

םהירחא ףדור אוהו םפיקתמ דוד .ןורוח תיב ךרדב םילשוריל תולעלו רוזחל וסינ םיתשלפ
אל דוד .םינענכ וא םיתשלפ ידיב התיהש ,רזג ריעל דע (ןועבג וא) עבגמ ,ןורוח תיב דרומב
.המלש תשא ותבל םיחוליש התוא ןתונ הערפש דע רזג תא שובכל חילצה

הארנכ) םירעיה תירקמ ,םיהולאה ןורא תא תולעהל העשה העיגה םיתשלפה לע ןוחצנה םע
.םילשוריל ותולעהלו ,(שוג ובאב הרטשמה תנחת דיל "רהזא לא" יתפרצה רזנמה םוקמב
דואמ דע קזיחש רבד ,לארשי יטבש לכ לש יתדה זכרמכ הליש םוקמב םילשורי האב התע
.הכלממה תודחא תא

,םירצמל יאבצו ינידמ לפש תעש וז התייה ,רוכזכ .שוביכ ליחתהל ידמל קזח דוד היה התע
תונושארה ויתומחלמ .חונה ינידמה בצמה תא ילאמיסקמ ןפואב לצנל עדי דודו ,הירוסו םירהנ
רודחלו רוזחל וסניו וקזחתי םיתשלפש ,הנכס הפקשנ ןידע .םיתשלפה דגנ ונווכ ךלמה דוד לש
.ףרועב םיתשלפה תא ריאשהל הנכס דימת התייה םישוביכ תמחלמ תעבו .הדוהיל

חילצה םא ,אוה קפסו ,םיתשלפה תא דימשה אל דוד :המחלמה יטרפ תא םיעדוי ונא ןיא
ולעהו ,דוד לש ןוילעה ונוטלשב ודוה םיתשלפ :הרשפ ןיעמ הגשוה .תורוצבה םהירע תא שובכל
(ה'גולפ תבריקב הישנמ לא קארע לת) תג ריעה התיה ,הארנכ שבכ התוא הדיחיה ריעה .סמ ול
.ש לש ותלהנהב תוריפח הנורחאל וכרענ הב רשאו ,הדוהי ץרא חטשל םוקמ תברקב התיהש
.ןיבי

,ןדריה רבעב םירכונה יטבש דצמ התייה םעפב םעפ ידמ תשדחתמ התיהש ,האבה הנכסה
.ןדריה רבעב ירבעה בושיל וקיצהו ורזח םיטפושה ימיבש

.ירצמ חטשב םויכ אצמנה ,ענרב שדק לודגה רבדמה הונב הדוצמ םיקה דודש רבתסמ ןכ ומכ
.תוריפחב ולגנ וז הדוצמ ידירש

לחנל הנווכהש רשפא) חלמה איגב :םורדה תא ונכיסש םיטבשה לש םהיסיסבב םלה דוד
דרע רוזא לעו עבש ראב לע םויא וויהש ,םימודאה תא דוד הכה (רזמ 'פורפ תעצהכ ,הברעה
.(ב ,ס םילהת)

בגנה לש םיקלחב זא ערתשה םודא לובג .םודאב םיביצנ םשו ,םודא ץרא לכ דוד שבכ ךכ רחא
.תליאל דע המורד דרז לחנמ - החרזמ ןדריה רבעבו ;תיברעמה י"אב

תשוחנה תורכמ ללגב רקיעב התייה - ימורדה לובגה תחטבה דבלמ - הז רוזא לש ותובישח
ןויצעב לודג ךותיה רוכ הלגינ ןכו תונורחאה םינשב ללג 'פורפ לש ויתוריפחב ולגנש ,הברעבש
תוריישה ךרד לע הטילשה ןכו ,וז תשוחנ .המלש ימיב וא דוד ימיב הנבנ ןדרי חטשבש ,רבג
.המלש ימיב רקיעבו דוד ימיב תילכלכה החירפל הבר הדימב ועייס תליאל

,תומצעמה תחא תוברעתה ינפמ ששח לכ היה אל ןאכ .תימוקמ המחלמ התייה בגנב המחלמה
.הדוהי ץרא דבלמ הלודג הנידמ םע ףתושמ לובג הל היה אלו ,דצב ירמגל התייה םודא יכ

באומ תא סייפל דוד עדי םא וא ,םודא דגנכ דוד תמחלמב הברעתה באומ םא ,םיעדוי ונא ןיא
יכ ,באומ שוביכ םג אובי םודא שוביכ ירחאש ,היה רורב ןפוא לכב .םודאב המחלמה ןמזב
.דגו ןבואר טבשמ ירבעה בושיל ןכו ,םודאל תידימת הנכס הפקשנ באוממ

.באומ ץרא תא שובכל היה דוד לש אבה ודעצ

םינושארה ואבש ןוויכו ,בושיה חטש לא שלפ לארשי ינבל המודבש ,דדונ טבש ויה םיבאומה םג
ץראה ךות לא רודחל וכרצוה ךכ רחא ואבש לארשי ינבש דועב ,רבדמל בורקה חטשב ובשייתה
המצעמ תגרדל התע טבשה הלע תודימתמ תומחלמ ךשמבו ,יברעמה ןדריה רבעב תבשוימה
.תיתוברת ףאו תינידמ

םיבורק ויה םהו ,(?)ףתושמ לובג םהל היה הדוהי טבש ינב םע םיקודה םיסחיב ויה םיבאומה
תובא לע הקלחב הסחיתה דוד תחפשמ םגו - הדוהיב תודבכנ תוחפשמל החפשמ תבריק
.תור תליגמ ףוסב רפוסמש יפכ ,םייבאומ

טלקמ דוד תחפשמל הנתנ ןכלו תדחואמ תילארשי הכולמ ינפמ ,קדצבו ,הששח איה ףא באומ
.(3 ,ב"כ ,א לאומש) לואש ינפמ דוד חרב רשאכ

.ב קוספב 'ח קרפב ב לאומש רפסב רפוסמ וילע ,באומ שוביכ לש רותה עיגה םודא שוביכ ירחא
אולמו תימהל םילבח ינש דדמיו ,הצרא םתוא בכשה לבחב םדדמיו באומ תא ךיו"
."החנמ יאשונ םידבעל דודל באומ יהתו תויחהל לבחה
.ןומע ינב ץרא שוביכ אוה ןדריה רבעב אבה שוביכה

ןומע שוביכ
(ט"י קרפ ,'א םימיה ירבד ;י קרפ ,'ב לאומש) ןומעב ןוטלשה יפוליח לש תונמדזהב שמתשה דוד
םישמתשמ דוד יחילשש ,דוסי ילב אלו ,בשח הז .ןונח שדחה ךלמה תא םחנל םיחילש חלשו
ךתחו םנקז תא זזג אוה) דוד יחילשב העיגפ ידי לע םלוא .וצרא תא לגרל ידכב תאז תונמדזהב
יתלב התארנש ,דוד תבוגתש ,ןיבה אוה ;דודב ןונח הרגתה (םהילגרל לעמ דע םהידגב תא
אורקל ידכב םיחילש חלוש אוה ,באומ לש הלרוג תא וצראל עונמל ידכבו ,וישכע אובת ,תענמנ
.הרזעל םימראה תא

יטילופו יאבצ םרוגכ הנושארל סנכנ אוהו ,תימוקמה הקיטילופה םוחתמ דוד אצוי ךכ ידי לע
.בורקה חרזמה לש תינידמה תכרעמב

- םיירקיעה םידגנתמה .תינידמ תושבגתה לש בלשב זא םימראה םג ויה ,רמאנ רבכש יפכ
.ךדיאמ תמחו ,דחמ הכעמו אבוצ ויה - הדוהיו לארשיל המודב

דוד ימיב םימראה תוכלממ
ונל עודיה תא הרצקב רוקסל ונילע ,םימראב ויתומחלמ תאו ןומעב דוד תמחלמ תא ןיבהל ידכ
.םימראה תוכלממ לע

.הבוצ תכלממ התייה דוד ימיב הירוס םורדב רתויב הבושחה תימראה הכלממה :הבוצ םרא .1
םהב םחליהל חרכוה לואש רבכו ,דעלגב לארשי חטש םע לבג הבוצ תכלממ לש ימורדה לובגה
.(47 ,ד"י ,'א לאומש) דעלגב בושיה לש ןגהל ידכב
ןופצמ מ"ק 100 ךרעל ,שדק תברקב ,הלבר דע העיגה ןופצבו קשמד תא זא הללכ אבוצ תוכלמ
.לארשי לובגל ןופצמ מ"ק 200 ,קשמדל

.ןונבלה לומ תאו ןומרח רה תא ללכ םחטש

ירוסה רבדמל דע הרופה חטשה לכ א"ז ,מ"ק 100 ךרעל היה הנידמה לש הרופה חטשה בחור
.םינודיצה חטש ערתשה ברעממו ,ןונבלה רה הוויה יברעמה םלובג תא ;חרזמב
.אבוצ תוכלמ לע רזעדדה ךלומ ךלמה דוד ימיב

הרמש הלש תחא ריע הנופצו הלוחה םגא תוביבסב הערתשה תאז הנטק הנידמ :הכעמ םרא .2
.ידעלג רפכ תברקב לבא לת םויכ ,"הכעמ תיב לבא" םשה לע

רה ילגרל ,הכעמ םראל ןופצמ הערתשה איה .הנטק הנידמ התייה וז םג :בוחר תיב םרא .3
.הבוצ ךלמל תופופכ הארנכ ויה הלא תונידמ יתש .ןומרח

התייהש ,תמח תכלממ התייה הבוצל ןופצמש תירקיעה תימראה הכלממה :תמח תכלממ .4
התייה הארנכו ,תודימתמ תומחלמ ויה תמח ןיבל הבוצ ןיב .הבוצ תכלממ רשאמ רתוי הלודג
.הלא תומחלמב הדיספמה תמח
םינינועמ ויה םהינש יכ ,דוד םע םיסחי רושקלו תונתמ חולשל רהימ תמח ךלמש ,אוה ןבומ ןכל
.הבוצ ךלמ תלפמב

.ןשבה ירהב המוקמ םימראל תירב תלעבכ תרכזנה ,בוט ץרא .5

.םיקזח םירוציב ויה ריעל ץוחמ םג .ןומע תבר - םויה דע ומכ - התייה ןומע ינב תריב
.אבדימ התייה םורדב הבושחה ריעה

ןומע ינבב הנושארה המחלמה
וילאש ,אבוצ ךלמ רזעדדה תרזעל ןומע ינב ךלמ ןונח הנפ המחלמה תלחתה םע :ימראה אבצה
.בוט ץראו ,הכעמ םרא ,בוחר ךלמו ,הכעמ ךלמ :ותירב ינב וולנ

20,000 :אבוצ םראו בוחר תיב םרא :םימראה לש םילגרה ליח תא קר ריכזמ לאומש רפס
.םהלש בכרה ליח םג רכזנ םימיה ירבד רפסב .שיא 12,000 :בוט ;שיא 1000 - הכעמ ;ילגר

תא וחלש אלא ,תאז המחלמב ישיא ןפואב ופתתשה אל רזעדדה םג ןכו דוד :ילארשיה אבצה
.באוי דמוע דוד אבצ שארב .םאבצ ירש

אבצ םג הארנכ ותאו םירובגה 37 ושארבו ,םירובגה אבצ אוה ,יעוצקמה אבצה אב באוי םע
.םיתגהו יתלפהו יתרכה ,םיריכשה

אבצ לע .תודותע ןיעמ תאז הפוקתב וויהש ,תוחפשמה ליח םג הז ברקב ףתתשה תאז םע דחי
.באוי יחא ,ישיבא דקפ הז

דועב ,םדגנכ םירובגה אבצ תא באוי ךרוע םימראה דצמ התיה תירקיעה הנכסהש ןוויכ
.רוצמב ךישממ ישיבאש

.אבדימ תברקב הנח ימראה אבצהש ,םימיה ירבד יפל ,רבתסמ

באוי ירבדב בטיה עמשנ ברק ותוא ינפלש ילרוגה בצמה
קזח .ונתעשוהו ,ךממ וקזחי ןומע ינב םאו ,העושתל יל תייהו ,םרא ינממ קזחת םא"
."השעי ויניעב בוטה 'הו ,וניקלא ירע דעבו ונמע דעב קזחתנו
אבצ ירה .םידדצה ינשמ והופיקתיו ,ודחאתי םינומעהו םימראה רשא דע ,ןיתמה אל באוי
תא באוי לטנ ןכל .ימראה אבצה ןיבל ,ןומע תברב םירוצנה םינומעה ןיב התע אצמנ לארשי
.יצראה אבצה תא ףקתו ,ודיל המזויה

,תגסל וטילחה םימראהש ,רתוי רבתסמ ;ברק ללכל עיגה רבדה םא ,תעדל ןיאו ;וסנ םימראה
אבצל היה רוסא תוימינפ תוביס ינפמ .םחצנל לכוי המחלמב הסונמה באוי אבצש וחכונ רשאכ
.הכרעמב םיבר םישנא דיספהל רזעדדה

.ריעה ךותל םה ףא וגוסנ ןומע ינב

ןמז אבצה תא קיזחהל היה רשפא יא ,ללכב ;ןומע שוביכ תא תאז הנשב םייס אל באוי םג
.לארשיל רזח ואבצו ,ץראל ץוחמ הכרעמב ךשוממ

ןומע תבר שוביכו ,הינשה המחלמה
רתוי וז התייה אל .רתוי םיקזח תוחוכב םימראה ורזחי הינשה הנשבש ,רורב היה התע
,לארשיל םרא ןיב תודדומתהה התע הלחה םא יכ ,ןדריה רבעב ףסונ חטש שוביכ לש היעב
.םינשב תואמ הכשמנש ,תענמנ יתלב התייהש תודדומתה

םאלחב ברקה
םימראה .םימראה לע רבגתהל ידכ ,יאבצה םחוכ לכ תא ץמאל לארשי ינב וכרצוה האבה הנשב
.תרפ רהנל רבעמ רשא םימראה יטבשמ תיאבצ תרובגת םעפה וקיעזה

ןופצב יאדוב אצמנ אוה - ההוז םרט םוקמה .םאלחב הערא םימראל דוד אבצ ןיב תושגנתהה
.ןדריה רבע

רבחתהל וחילציש ינפל ,םימראה תא תוכהל הצר אוה .לארשי אבצ לע תישיא דקפ ךלמה דוד
אוה תאז הפוקתב םישרפ הלמה שוריפ) .םישרפו בכר וולנ ימראה אבצה לא .םינומעה םע
.(םיסוס לע םיבכורה םילייח אלו ,םיסוס

הנחמה ברקב הסיסת תמייק התייהש רבדה ירשפא .םימראה תא תוכהל חילצה דוד אבצ
.אבוצ ךלמ לש ונוטלשל ומיכסה לכה אלו ,ימראה

רמאנ הזה ברקה לש האצות רותב
תאו םישרפ ףלא םיעבראו בכר תואמ עבש םראמ דוד גורהיו ,לארשי ינפמ םרא סניו"
,לארשי ינפל ופגינ יכ רזעדדה ידבע םיכלמה לכ ואריו .םש תמיו הכה ואבצ רש ךבוש
.(ט"י - ח"י ,'ב לאומש) ."ןומע ינב תא דוע עישוהל םרא ואריו םודבעיו ,לארשי תא ומילשיו

ןומע ץרא שוביכ
תעל" האבה הנשב םנמאו ,ןומע ינב תבוטל תימרא תוברעתה לש ששח רתוי היה אל ךכ ידי לע
תא עינכהל ושארב באויו לארשי אבצ אצוי ,ביבאב תרמוא תאז (1 ,כ ,א י"הבד) "םיכלמה תאצ
.ןומע

ןומע תברב םירוצנל עויס לש תורשפא לכ ענמ הז ןפואבו "ןומע ינב ץרא תא תיחשה" באוי
.ןומע ינב ץרא לש החטשמ

,ריעה תא שובכי דודש ידכב ,דודל אורקל חלש אוה ,ענכיתו טעמ דוע ריעהש ,באוי האר רשאכ
בושח םוקמ ךותל ןושאר ישארה איבצמה סנכנ םויכ םגש ומכ - ומש לע ארקיי שוביכהו
.שבכנש

הקיזחה ןיידע לבא ,(27 ,ב"י ,ב לאומש) םימה ריע תא ,הנותחתה ריעה תא שבכ ומצע באוי
תא ףוסא התעו" דודל באוי התע ארוק ןכל .הובג רתוי םוקמב התייהש ,ךלמה תדוצמ דמעמ
."הילע ימש ארקנו ריעה תא ינא דכלא ןפ הדכלו ריעה לע הנחו םעה רתי
."הדכליו ,הב םחליו ,תבר ךליו ,םעה לכ תא דוד ףוסאיו"
.ןומע ינב ץרא לע ביצנל ,שחנ ךלמה יחא ,יבוש תא דוד םש ןומע ינב ץרא שוביכ ירחא

.אוה ושאר לע ותוא םשו ,ושאר לעמ דוד דירוה ךלמה רתכ תא

.ןיינב תודובעבו לזרבה תורכמב :תוירוביצ תודובעב ךרפב דיבעה ןומע ינב תא

הארנכ - םימראב תומחלמל דוד שגינ ,חצונ אבוצ ךלמ ליחו ,םיחוטב ויה תולובגהש ירחא
.ןופצה ןמ אבוצ תוכלמ תא ףקת תמח ךלמ יעות ליחש ןמזב ,םורדמ אוה ףיקתה

רואיתב קפתסמ אוה .ונל רפסמ ארקמה ןיא ,הרהמב דבא םירפש ,וללה תוברקה ךלהמ לע
.ןומע ינבב תומחלמה תעב םימראה תערכה ידיל איבהש ,םיעירכמה תוברקה

.ותירב ןב רותב הארנכ - דודל תמח ךלמ יעות חלשש תונתמה לע ארקמה ונל רסומ ךכ רחא

,ריכזמ ארקמה .לארשי אבצב בכר ליח תגהנה הארנכ התויה םאליח ברק לש תרחא האצות
תא ומילשיו לארשי ינפל ופגנ יכ רזעדדה ידבע םיכלמה לכ ואריו" רזעדדה תלפמ ירחאש
,םהלש קשנה ילכ םע ואבצל םתוא ףריצ דודש ,רבתסמ .(ט"י ,'ב לאומש) "םודבעיו לארשי
.םיתשלפה לע ונוחצנ ירחא ואבצל (םיתגהו יתלפה ,יתרכה) םיתשלפ םילייח ףרצש תומכ

שיא םישמחו ,םיסוסו הבכרמ ול השע" דוד ןב םולשבאש ,הדבועב אוצמל ילוא רשפא ךכל זמר
."וינפל םיצר

,'ב לאומש) ביצנ הב םש אוהו ,קשמד תא שובכל חילצמ ואבצ :וישוביכ אישל דוד עיגמ ךכ רחא
,חספתל דע עיגה הכלממה לובגו ,דוד ידיב השבכנ ירוסה רבדמב רומדת תוריישה ריע םג .('ו 'ח
.תרפ רהנ תפש לע העודי ריע

,היה המדנ רשאכ הכולמל הלע דוד .םישוביכו רהוז תפוקת התייה ךלמה דוד לש ותפוקת
,הקזח הכלממ ונב המלשל שירוהל חילצה אוה םלוא .םיתשלפל לילכ דבעושת לארשי ץראש
םיה ףוחל דעו חרזמב רבדמהמו ,םירצמ לובגל דע קשמדו רומדת ,תרפ רהנמ הערתשהש
.ןוכיתה