וינוח שדקמ

ףרוצ םירפא

ו"כשת ה"ק ןויליג ,םיינחמ

ותעפשהב ןד אוה ןכ ומכ .ותורשכבו ,םירצמב וינוח שדקמ לש תוימיטיגלב ןד רמאמה :תיצמת
.רוזאב הקיטילופה לע

.ןברוח-שדקמה תיב ,תומב רוסיא ,ז"ע ,תידוהי הירוטסיה ,שדקמ :חתפמ תולימ

דירחה םנמא .ןדריה-רבעב המב ומיקה יצחו םיטבשה ינש רבכ :ומצע לע רזוח הירוטסיהה לגלג
זכרל ,התיה הרוהט םתנווכ אלא ,םהילע "אבצל" וכרענו עשוהי םעש לארשי ינהוכ תא השעמה
יהיו - רובטל םירבוחמ והיו תובא לש םתרוסמ ושטי לב ,ותוגיהנמו ינחורה זכרמה ןמ םידוהי-ישולת
.םירערעמ לש םתעד וחינה ,וז הבוט הנווכ ועימשהשמ - 'הב קלח םהל םג

האמב) הינפלו ןויצ תביש תישארבו ,(ד"מ) "םירחא םיהולאל" םירצמ ידוהי ורטיק הימרי ימיבו
ידכ שדקמ ,סולינבש יאב (הניטנפלא) ביב תידוהיה הדעה ישאר ומיקה ,(הריפסה ינפל תישישה
.וינוח שדקמ םקוה וירחא ;םקוחיר תמחמ םיעותה םילשורי יקתונמ תא ןברקו הלפתב ,תרצעב זכרל

הרטפואילקלו ימלתל ותרגיאב ןייצש ,קידצה ןועמש לש ודכנ םג ךלה ל"נה הלוגה ידוהי לש םכרדב
ויתופיאש תלעותל ינידמ זמר ןמט ןאכ .םהישדקמו םהילילא יוביר לעו םירצמ ידוהי לש רוזיפה לע
.ולש ויתומולחלו ויתופיאשלו ימלת לש תויטילופה

ותחירב
תיבל םינהוכה תשולשמ ,קידצה ןועמש לש ונב ,לודגה ןהכה ישילשה וינוח לש ונב אוה ,יעיברה וינוח
רפש אלש אלא .סנפיפא סוכויטנא י"ע הלודגה הנוהכה ןמ חדוה ישילשה וינוח ;(ה"ל ,ו ,א"יהד) קודצ
,הנוהכה תא סמיקלא ונממ דדש םעפ :תונערופה סוכ וילע הרבעש ,יעיברה וינוח ,ונב לש םג וקלח
תוירזכאבו המרעב םייאנומשחה םינהוכה ומע וגהנ ,שדקמב ומוקמל רזחו ךכ לע רבגתהשמו
.םיינידמו םייתד תומולחו תופיאש לעבו רשכומו ץרמנ רוחב אוהו .ןיטולחל שדקמה ןמ והוקיחרהו
.(ב ,ט"ק תוחנמ) םינהוכה ויחאמ היה םכחש וילע דיעמ י"שר

תמגודכ) םירצמל חרב ,הנוהכל וא ןוטלשל הזיחא םוקמ אוצמ ילבמו רמרמתמ ,אכודמ ,לפשומ
םיטעמ אל ןכש .םיבר םידהוא-םיבדנתמו ותחפשמ ינבמ םיריעצ תיוולב (טבנ-ןב םעבריו ,תגל ישי-ןב
יעיברה וינוחל ליבקה ימלתש ,אופא ,הומתל ןיא .ותוינידמו ימלת רחא וטנש לארשי ץראב זא ויה
ול שמשי ,הז דחוימו ץרמנ ריעצש ,ויתומיזמ ובלב ומקרב ,הלודגל דימ והלעהו תופי םינפ רבסב
םיקהל וינוחל ימלת ריתה ןכא .יאנומשח-תיב דגנכ םג ,סוכויטנא דגנכ עייסמו חגונ ינידמ רישכמ
ותחפשממ םייולו םינהוכ דימעה וינוח .(ינש תיב ןברוח ינפל 230 -כ) .לארשי יהולאל ראופמ שדקמ
ןוטלש םיקהל ויתולועפו ויתופיאשב םג יאדובו הנוהכב ול ודמעו ומע ואבש הלאמ ,"וכרעכ םידוהי"-מו
היהש ,הברה םיירופ תועקרק ותושרל דימעה ימלת .תואבב ,לארשי ץראב םג ילואו םירצמב ידוהי
לכו םייולהו םינהוכה סנרפלו ויתואצוה לכ תוסכל ,שדקמל םוי-םוי תונברק קפסל ידכ םהיתוסנכהב
םירצמב סילופוטנואיל אוה ,ןוא איה שמש תיבב םקוה שדקמה .המירצמ ומע ודריש וידיסח
.סיפממל מ"ק 35 קוחירב ,הנותחתה

םושמ אלו םילשוריב תיבה רהל לובג תגסה םושמ אל וינוח האר אל רכנ תמדא לע שדקמ תינבב
םמושמה ץוקישהו סואלנמו סוכויטנא ידיב ללוח י"אב ק"מהיבש רחאל ,אברדא .ץוח-תומב תיינב
וזמ הריתי השודק ול תעדונ אהת םיקי אוהש תיבהש אוה רובס ,דימתה וב לטבו לכיהב דמעוה
הנוהכ ילזוג אלא םניא ,ומוקמב םש םינהכמש יאנומשח תיבמ םינהוכה ירה :דועו תאז .םילשוריבש
והומידקה רבכש ושדקמ תינבב רתיה האר ןכ ;םיללח ןידכ םניד ,ללכ הרשכ הניא שדוקב םתדובעו
ותאובנ תא וינוח שריפ יאדו .(ונרמאמ תחיתפב רכזוהש יפכ) ס"הנפל תיששה האמב בי ידוהי ךכב
םיבשויה לארשי תפש") ןענכ תפש םירצמב םירע שמח ורבדי אובל דיתעלש :ותוכזל היעשי לש
'ה חבזמו - "תחאל רמאיי סרהה ריע" ;(ב ,ט"ק תוחנמ י"שר - תואבצ 'ה םשב םיעבשנו ןענכ ץראב
סרהה ריע") .שמש תיב איה ,שמשה ריע - סרחה ריע - סרהה ריע .(וי-חי ,טי) .םירצמב םקוי
.(ארמגב םש ,ט בויא ,חרזי אלו סרחל רמואה" :"איה אשמשד אנשיל

ותחירבב וינוח תשרפ
לש ותריטפ תעשב ":הרוציקב ןאכ האיבנו .יעיברה וינוח לש ותחירב תשרפ תרפוסמ ,ליעל ארמגב
םייתנשב ונממ לודג היהש ויחא (ןועמש) יעמש וב אנקתנ .יתחת שמשי ינב וינוח :רמא קידצה ןועמש
ורגחו (רוע לש שובלמ) ילקנואב ושיבלה (שדקמב) הדובע רדס ךדמלאו אוב :ול רמא .הצחמו
(וינוח) הז רדנ המ ואר :(געלב ,םתס םינהוכה) ויחאל םהל רמא .חבזמ לצא ודימעהו (רוזא) לוצלצב
."ךלש לוצלצב רוגחאו ךלש ילקנואב שבלא הנוהכב שמתשאש םויה ותוא" :(ותשאל) ותבוהאל םייקו
."'וכו חבזמ םש הנבו .'וכו אירדנסכלאל ךלהו ויחא וצרו םהינפמ ץר .וגרהל ("ויחא") םינהוכה ושקיב
וינוח תמאב ;תאזה אתיירבה ןיבו סופסויו םיאנומשחה ירפס ןיב ,לוכיבכ ,הריתסה תא בשייל שי
םייורק םינהכה לכש יפלו (םיאנומשחה ירפסו סופיסוי יפל) קידצה ןועמש לש ונב אוה ישילשה
ןהוכ לע אלא ,וינוח לש ויחא לע םיבוסנ קידצה ןועמש ירבד ןיא ,(ב ,ב"נ הכוס ;ב ,ה"ל אמוי) "םיחא"
;ב"מ םיאנומשח) "לודג ןהוכל אנוש" הנוכמש אוהו ,ישילשה וינוחב אנקתנש ,ומש ןועמש ,עשר דחא
רדרדנש םילשוריב שדקמה לע תונערופ ואבו ושגרתנ ןועמש-יעמש ותוא לש ותאנשמ הדלותכ .(ד ,ג
והוכנחיש וקרפ עיגהו הנש םירשע ול ואלמתנשמ ,יעיברה וינוח .סואלנמ לש תללוחמה ותנוהכל דע
געלל ותושעלו "םיחא"ה םינהוכה תורמשמ ינפל המרעב וגיצהל ןועמש ותוא םמז ,שדקמה תדובעב
חרב ןכל .יעיברה וינוח תא ותימיש יאנומשח תיבמ םינהוכה תא תיסה אפוג העש התואב .סלקלו
לכ ןיאו ריפש יתא לכהו .דחאכ תוערואמה ינש ועלבוה ל"נה ארמגבו .אירדנסכלאל דע והופדרו
.הריתס


הזיגב לודגה סקניפסה


שדקמה הנבימ
תוליחב םהינינע תרישש טוירטפכ וינוח ומצע גיצה הרטפואילק הכלמלו רוטמוליפ ימלתל ותרגיאב
תירצמב) "העורפה-תסביפ" הייורקה סילופוטנואילבש הדוצמה תא שקבמ אוהו היקיניפו הירוס
עפושמש םוקמ (.ןבל לותח תומדב םירצמה והודבעש חריה לילא - Bubustis איה Pu Baste הקיתע
לש ותינבתכ" "ןוילע לאל שדקמכ ותונבלו םש דמועש םודקה שדקמה תא רהטל ותינכתבשו תונליאב
שיש ,םימכח תעדל ןמאנ היהו ךכ תושעלמ וינוח רהזנ ,ןלהל הארנש יפכ אלא ."םילשוריב ק"מהיב
.וזכרמל םיבר םידוהי תכישמ לע ימלתל ךכב זמר וינוח אלא .םילשוריבש ק"מהיב תנוכתממ תונשל
:הרטפואלקו ימלת וילא םיבתוכ םתבושת תרגיאבו
ילעב אלמו ץקושמ םוקמב תונבהל דיתעה שדקמ םיהולא ןוצרל היהי םא םיהמת ונא"
ןמז ינפל תאז דיגה איבנה והיעשי יכ :רמוא התאש רחאמ אלא .(םירצמל) םישודק םייח
."'וכו תושר ךל םינתונ וננה ,בר
האמ לש חטש ,ונייה ,רטמ 150 -כ ,סיר) סיר 80 ינפ לע ערתשהש םוקמה תא וינוח לביק םנמאו
יפל ,םילשוריב שדקמה ןמ ינוטקטיכראה ונבמב טלחהב הנוש לכיהו רצבמ םש הנבו (םנוד םירשעו
םישולש) המא םישיש לש הבוגל אשנתהש ,תולודג םינבאמ יונב לדגמ תינבתב היה וינוח ןינבש
טרפ ,םילשורי שדקמב הלאל םימוד והיש שדוקה ילכ ראשבו חבזמה תיישעב קדקיד לבא ,(רטמ
בהז תרשרשב האלתו האשע לגר אלב ףאו םינק העבש תלעב התושעל אל - הב רהזנש ,הרונמל
םינבל תמוחב ושדקמ רצח תא ףיקה ןכ ;(הפצרה לע הרונמה הדמע םילשורי שדקמב) .הרקתב
.ויה ץע לש םילשוריב שדקמבש דועב ,ןבא השע הירעש תותלדו

.ועבטש עבטממ הניש אלו ל"זח ישוריפלו 'ה תרותל היה ןמאנ וינוחש ,םידמל ונא ליעל רומאה ןמ
:ארמגב אבומכ
העבש לשו (םינק) ,הנומש לשו השש לשו השמח לש השוע אוה לבא 'וכו םדא השעי אל"
.(א ,ג"מ ז"ע) "השעי אל
:ל"זח ירבד לע רובעל אל ידכ ,רומאכ ,תינוטקטיכרא הניחבמ הנווכב הניש ןכ
.(םש) "ארזע תינבת רצח םלוא תינבת ,הרדסכא לכיה תינבת תיב םדא השעי אל"
:ריבסמ י"שרו
.רתומ - תצקמב הנתשנ םא לבא ,ויחתפ תדימ רועיש ומורו ובחרבו וכראב לכיה תינבת תיב"

,םירחא םייתד םיקומינ תמחמו הז םעטמש םירצמב םיבר םידוהי ויהש חינהל ונא םיאשר כ"יפעא
ידוהי :ןוגכ ירמגל והומירחהו ,וב ללפתהל ,וינוח שדקמל סנכהל וא ,'דכו ןברקו המורת איבהל ובריס
תוחנמ תנשמב םינוידה ךכ לע םידיעמו .(י ד הלח) םילשוריב שדקמל תולח ואיבהש הירדנסכלא
:ףקותבו טלחומב רמואה רבוקיר'צ 'א םע ןידה ,(ןלהל האר) תונברק לש םירדנלו תוריזנל סחיב
םילשוריב שדקמה תיבש ןמז לכו הז ק"מיבב תימשר םירצמ תודהי הריכה אל םלועמ"
."תיבה רהל תנווכמ וז תודהי ינפ ,םייק
אוה אלימש ותוחילשב יעיברה וינוח לש ותובישח תאו ותומד תא תטעממ הניא תאז לכש אלא
תודירמה וברשמ ,רוטמוליפ לש ותומ רחאל רתויבו םירצמב םיינידמה םייחב אבצ-ירשכ ויאצאצו
.דרמה אכדל םשל ואבצ שארבו וינוח תחא םעפ אב ןויפא ירבדל .אירדנסכלאב תוימינפה

ולוטיבו שדקמה תליענ
םהינפל) אירדנסכלאל וטלמנ םיבר םירקוסש ,הדצמ שוביכ רחא ,סוטיטלו סונייספסאל עדונשמ
וחלש ,ימורב דרמ תארקל תומוהמ וררועו הסיסת וליטה םש ףאו (ץראה ירישע םג םשל וטלמנ
ןדבאו שדקמה ןברוח רחאל ,םידרומהש ,וששח ,וללה תונויגלה ידקפמ ,גרוהל םאיצוהלו םספתל
תוימואלל הארשה אצת ןאכמו וינוח שדקמ תיבב ינידמו ינחור זכרמ ואצמי ,תינידמה תואמצעה
.הלוע תודהיל תשדוחמ

תא םילשורימ םיאנקה םיטילפה הליחתב וריבגה (הדעה ישאר) "םינקזה" לש םתודגנתה ףא לע
ועזעדזנש אלא ,םיימורה ידיל םירצמ תודהי ישאר םוריגסה ףוסבל ךא ,אירדנסכלאב םתוליעפ
יאיבצמ ודקפ זא .םודרגל םתולעב ,םתומב וליגש םינועמה םהיחא תרובג הארמל וממותשהו
ןיטולחל והולטביו סילופוטנואילב וינוח שדקמ תא לעניש ,אירדנסכלאב ביצנה סופול לע תונויגלה
תוחוכ םהילא וכשמי ףאו הדירמל ונגראתיו םינומהב םשל בוש וסנכתי אמש ששחמ ,ידוהי שדקמכ
ומוקמב סונילופ אב ותומ רחאל .ויתותלד לענו שדקמה ילכמ קלח סופול דדש הליחתב .ץוחה ןמ
יהולאל הדובע םש דובעל זיעיש ימ לכ לע םייאו רבד םש חינה אלו שדוקה ילכ ראש תא איצוהו
םיקולא תדובעל רכז חינה אל יכ" .תידוהי השודק לכמ שדקמה תא עיקפה אוה ,רוציקב ,לארשי
."הז םוקמב

ימכח ברקב ,ולוטיב רחאל בר ןמז תודהיב רכינ ומושירו הנש 234 םירצמב םייק היה וינוח שדקמ
.ארמגהו הנשמה

וינוח שדקמל ל"זר לש םסחי
.םילשוריב תיב רה םע תורחתב דמעש םוקמ לאכ וינוח תיבל וסחיתהו תועידב וקלח הנשמה ימכח
:וסרג ךכו
םאו ,(םילשוריב) שדקמב הנבירקי - וינוח תיבב הבירקה םאו" :רמאו םדא רדנ םא"
םילשוריב ושמשי אל ,וינוח תיבב ושמישש םינהוכה - - "אצי - וינוח תיבב הבירקה
,(םה םירומג םיללח ,הרז הדובעל ושמיש םאש) רחא רבדל רמאל ךירצ ןיאו (ושדקמב)
הנשמ ;י ,ט ,ג"כ ב"כלמ)" 'וכו םילשוריב 'ה חבזמ לע תומבה ינהכ ולעי אל ךא" ,רמאנש
.(י ,ג"י תוחנמ
והולספ לוכה אל ןכ יפ לע ףא .ויפלכ םלוזלז לע דיעמ שדקמ אלו "תיב" הביתה תא ל"זח תשגדה
ריאמ 'ר ירבד תא ףקותב החוד הדוהי יבר .ם"וכע תיבל והוושה אלש רמאל ךירצ ןיאו ןיטולחל
הדוהי 'ר אלא .הרז הדובע תיבל וינוח שדקמ תא הוושמה ,(םילשוריל יאנקה אביקע 'ר לש ודימלת)
םשל תונברק וילא הלעהו חבזמ (םירצמב) םש הנבו אירדנסכלאל חרב וינוחש :ותעד לע דמוע
(א ,י הליגמ) ארמגב םירחאה וניתובר .(ט"ק תוחנמ) ט"י היעשי לע ךמתסמ הדוהי 'ר ףא .םימש
:קחצי 'ר רמא .הדוהי 'ר תובקעב םיכלוה י"שרו
."איה ז"ע ואל וינוח תיב ,רבסק ,הזה ןמזב וינוח תיבב ןיבירקמש יתעמש"
:םש ריעמ י"שרו
."םימש םשל םירצמב הנב וינוחו תומבה ורתוה הליש הברחשמ"
:םילאוש םש תופסות ילעבו
אמש" :םיצרתמ םהו ?םימעה ץרא לע האמוט ורזג אלה ?האמוטב םש םיבירקמ ךאיה"
."בירקהל לוכי הרותה ןמש ןוויכ ... ורזג אל אה יבגל
.(ז ,ד"י תונברקה השעמ) וינוח תיבב תוריזנהו תונברקה רתיה ןינע תא הלעמ ם"במרה ףא
חספה גח לחשכ ,סולובוטסירא דגנכ ברע ליחו סונקרוה סומלופ ימיב השעמ היה ,ןכ לע רתי
וינוח שדקמ חבזמ לע חספה ןברק בירקהל ידכ םירצמל לארשי יבושח ודרי ,המחלמ לש המוציעב
.(ד"י ,ד ,ו 'מדק)

םיישיאה םיסרטניאל תונתפאש ךותמ שמש תיבב שדקמה הנב אל יעיברה וינוחש םידמל ונא ןאכמ
תירוטסיה היצטניירוא ךותמ ,תואר הקיחרמ הדח ןיעו תורוהט תונווכ ךותמ רקיעב אלא ,אדירג ולש
.ןכמ רחאל ודיעה לארשי ץראב תוערואמהש יפכ ,תילארשי-ללכ

ךלנו ,ושדקמו ותעיס ,וינוח לע תוכז דמלל םיבייח ,זאד תירוטסיהה תולשלתשה םיעדויש ,ונחנא
ןעטש יפכ) תודהיה ןמ םיקחרתמו םיקוחר םיבר םידוהי זכירש דבלב וז אל :הדוהי יבר לש ויתובקעב
ואמטיי אלו הרותבו הנומאב וקזחתיש עייסמ היה ולעפמ חוכב אלא ,(הרטפואילקלו ימלתל ותרגאב
שדקמה ביבס הלודג תידוהי תיאבצ-תיאלקח תובשיתה חתפל עייס ףאו ,םהב ועמטיי אלו םירצמב
ץרא" :םשב הל ארוק ףסויש דע ,ההובג-תינוחטב תילארשי-ללכ תובישח-תב המרל התוא הלעהו
."וינוח

זעונה יאני רדנסכלא ימיב עירכמו לודג הכ דיקפת אלמל שמש תיב ידוהי ולכי דציכ ונל רהבוי ןאכמ
הרטפואילק המחלנש :ולוכ ידוהיה םואלה תבוטל אליממו לארשי ץראב םהיחא תבוטל ,שבוכהו
היקלחו היננח :האבצ ירש ינש ומק ,םירצמל הדוהי תכלממ תא חפסל הממזו סורתל ימלת הנבב
;םתכלמ תממז תא ורפהו לארשי ץראב םהיחא תבוטל וברעתהו יעיברה וינוח לש ,וידכנ וא ,וינב
לארשי אנוש ץעוישכ ;םירצמ אבצב עירכמה וחוכ לע םידיעמ היננח לש םינובנהו םיפיקתה וירבד
ידיב ולפי םיבר הכ םיסכנש ןתת לבל הלוכ הדוהי ץרא תא שובכתש" :הל רמא הרטפואילק יצעוימ
טרפבו ושוכר תא תירב לעב שיאמ ילזגת םא ישעת ןווע, :רמאו היננח הל ץעי ,(יאני) דחא ידוהי שיא
הזה לוועה ךופהי אל םא ,ךכ לע ךתעד ינתתש ינוצר" :(!שרופמ םויאב) ףיסוהו (ידוהי) ונבורק אוהש
ןאש תיבב יאני םע תירב התרכ דימו ול העמשנו הרטפואילק הארייתנ ןכא ."ךל םיביואל ונלוכ ונתוא
םע תוריח תאו יאנומשח תיב תוכלמ תא ץראל ץוח לש תודהיה הליצה םעפה" .(סילופותיקס)
56 תנשב ,תרחא המחלמב םג לארשיל עייס "וינוח ץראב" הזכ לודג ידוהי זכרמ .(רנזואלק) "הדוהי
יאצאצ בוש ויה םהידקפמש ,סולינה תתלדבש יסולפ תורבעמ לע םיידוהי תוליח ורמששכ ,ס"הנפל
ריזחהל ידכ ,םירצמל (55-57) הירוסב ימורה לוסנוקורפה) סוניבאג הנפ םהה םימיב .יעיברל וינוח
(רטפיטנא תשירד יפל) ינשה סונקרוה ונימיל דמע העש התואב .הכולמה תא חדומה סוטילוא ימלתל
סונקרוהו .ףסכבו הדיצב ,קשנב ותוא דייצו ,םלועב םידוהיה לכ לע םיצרענו םילענ ויה ומשו ודובכש
.ןויסולפ תורבעמב סוניבאג לש וכרד תא ומסחי אל םאבצש ,םירצמ ידוהי לע עיפשה

לש ותומו ותסובת םע ,48-49 תנשב .תיטילופה םיינזאמה ןושלל וינוח ץרא ידוהי ויה בוש םימילו
תיב תוליח ונימיל ודמע םירצמב סוילוי םחלנשמו ,רסיק סוילוי לש ודיצל רבע רטפיטנאשכ ,סויפמופ
ינשה סונקרוה ,ןכ לע רתי ."םידוהיה הנחמ" ארקנה םוקמב ,התלדבש לושכמה תא וקליסו וינוח
הגצוהשמו .תאז רשאמ ןובארטסא ףא .הזה המחלמה עסמב ףתתשה ומצעבו ודובכב לודגה ןהוכה
רסיקה לש וליחל תודגנתה םוש וליג אלו זע םשור התשע ,וינוח ץרא ידוהי ינפל סונקרוה לש ותרגא
ינמיה ףגאב קיזחה תדרתימ ימורה דקפמה :אוהה ברקה תא סופסוי ראתמ ךכו .התלדב ומחלהב
ףאשו וליצהש סורטפיטנא אל וליא ,תוומ תנכסב היה ןושארה םנמאו .ילאמשה ףגאב - סורטפיטנאו
לש םתלצהלו םנוחצנל םרגש אוה ,סורוטפיטנאש ,רסיקל תדרתימ בתכ ןוחצנה םע .םש עצפנ
.םימורה

ןיבהו תידוהיה הריזב ויאצאצו וינוח תיבו םירצמ ידוהי לש םקלח היה בר :םירבד לש םמוכיסב
תוימואלה תובוחל שמש תיב לש בחרנה רוזאה ידוהי לכ ללכו ללכ ורכנתה אל תאז םע .תימואל
חולשלמ וענמנ אל ךכיפל .םילשוריב יאנומשחה לודגה ןהוכה לש הרוכבה תוכמסב וריכהו תויתדהו
תובדנהש םישדקה ףסכ ליבשב הפוק שי ריע לכב טעמכ" :דיעמ ןוליפו .םילגרל לקשה תיצחמ
."םהלש החפשמה סוחייב םיניוצמ םישנאל ףסכה חולשמ רסמנ תונמוזמ םיתעלו הכותל תונתינ
והושרגש וירבחו ןהוכ ותואל טרפ) םקנ לכ יאנומשח תיבל ובלב רטנ אל ופוג יעיברה וינוח וליפאו
רתסב ועייסו והדזה םירישעה ושדקמו ידוהי בושיי ותואש קפס ןיא .(סופסויל דוגינב) ,(וילע ומייאו
ןברוח תנכסו לגרה ילוע יכרד ושבתשנו סוטיט סומלופ רבגשמ רתויבו םילשוריב ימור דגנכ םידרומל
.לארשי ץראב תודהיה ישאר לע התיה היולת

לש ןמויק תובישח יהמו הלא םירשק לש םכרע המ ועדי יאדו ,תומצע יקיחש ,סוטיטו סונייספסא
.תודהיל הלפא העש לכב קוחרמל ןירקמש הז שדקמ-רצבמ