םירצמ ךלמ הערפ

והירבג םייח ר"ד

ו"כשת ה"ק ןויליג ,םיינחמ

,םירצמ ךלמ הערפ םע ןרהאו השמ תשיגפ לש טודקנאב קסוע רמאמה :תיצמת
.םירצמ ינוערפ לש לגרה לע יממע רופיס תרזעב

.הירוטסיה-ך"נת ,םירצמ-הירוטסיה ,םירצמ ,תונשרפ-ך"נת :חתפמ תולימ

המירצמ הדרי תחא תירבע החפשמ .רחא ירכנ םע לכמ רתוי ך"נתב םירכזנ ץראהו םעה םירצמ
.םעל םש יהתו

תיבה :תירצמב ושוריפש ,הערפ ראתב אשונה ךלמ אצמנ םירצמ םע םיקבאמהו םיעגמה זכרמב
הערפל הז ראות .ןושל לפכ אופיא אוה "הערפ תיב" יוטבה .הערפ לש ונומראל יונכ ונייה ,לודגה
.(ינשה תיבה ןברוח ינפל הנש 1500 -ל בורק) ךליאו 18 -ה היטסנידה ןמ לבקתנ


יבית קמע ינפ לע ףיקשמ ןומא לש ולספ

הערפ לש אופק סופיט
ךלמה לש ותומד תא רייצמ היהש ירצמ רייצ ןמא .ךלמ לש ותומדל עובק ספוט היה םייק םירצמב
.םירצמה לש תיתדה הנומתה יפל ךלמ לש תילאידיא תומד ןתנ אלא ,יתימאה והארמל בל םש אל
.הערפל תיתואיצמ תישונא תומד הנתינ זאש ,רוטמרופירה ,ןותאנחא יבגל קר ללכה ןמ אצוי היה
תופט יתשכ ינש הערפל המוד דחא הערפ .ךלמ לש האופק תומד התיה תמייק ללכ ךרדב םלוא
דחא הערפ ןיב לדבה םוש םייתונמאהו םייתורפסה םייוליגה יפל ,שגרומ אל טעמכש דע ,םימ
.והנשמל

ילבמ הערפ ראותב קר םירצמ ךלמ הריכזמ הרותה .םירצמב הז ןיעמ הערפ טלש ארקמה ימיב
הירוטסיהב םירצמ ךלמ הערפ לע ארקמה ירופיס תא זיחמהל םויה ונל השק ןכל .יטרפה ומש ןייוציש
הערפ היה ימ םיעדוי ונא ןיא .םייגולואיכרא תורוקמ יפ לע םהיתומשב ונל םיעודיה םירצמ יכלמ לש
השמש הערפ ,ףסוי תא עדי אלש שדח ךלמ םק ךכ רחאו תמש הערפ ,דובעשה לש הערפ ,ףסוי לש
,קשיש :ןוגכ ,הערפ לש םידחא םייטרפ תומש םיאיבנה ירפסב ורכזנ ןכמ רחאל םנמא .וילא ואב ןרהאו
.ערפח ,ורנ

,רומאכ ,םלוא .תיפוס הערכה םויכ דוע ןיא .הלא םינוערפ לש קייודמה םייוהיז ןינעב חוכיוה ךשמנ תורוד
םיסופיט םה םלוכ ,ינשל דחא הערפ ןיב לדבה םוש ןיא הרותה ירופיסב הערפ לש ותומד תעיבק םשל
.תדחוימ תישיא הדוקנ תצבצבמ תוקוחר םיתעל קרו ,הבר הדימב םיאופק


ינשה ססמער הערפ

חתפנרמ הערפ

םירצמה תסיפת יפל לא אוה הערפ
לאל .םדאה ינב ברקב ונכשמ תא עבקש םילאה ןמ דחא ודוסיב אוה םירצמה תסיפת יפל ךלמה
תיאקירפאה - הנוילעה םירצמ ונייה ,"תוצראה יתש" תא דחאמה אוה .םירצמ ץרא לכ תכייש הז
תועורז המכל סולינה לצפתמ םש םוקמ ,הנותחתה םירצמו ,"סורתפ ץרא" םשב ך"נתב תארקנה
התועמשמב הלבקתנ וניניעב הרזומ תיארנה לא אוהש ךלמ לע וז הפקשה .םירצמ תא הקשמו
לאה :ושוריפ "ססמער" .ער שמשה לא לש ריצי אצאצ אוה ךלמה .םירצמ יניעב תילולימה תיעבטה
תדלוה םשל ךלמה לש ומא לא ער לאה לש ואוב תא םישיחממה םיירצמ םירויצ שי .ודילוה ער
יללחמ םיסרוקיפאה הלא יבגל םג ןכ לע רתי .םיהלא לעכ הערפ לע םירבדמ םירצמה .לא קוניתה
םה םג - בהזה יידע תא הנממ םיריסמ ותפוגב םיעגופ ,םירצמ ךלמ לש ורבק םידדושה ,םירבק
השקש היסוליא לש דוסי ןאכ שי .הז םיהלא םיסרוה םהש יפ לע ףא ,לאכ הערפב תאז לכב םידדצמ
.ותוא סופתל םויה ונל


ס"הנפל 1500 ךרעב ותוריעצב ישילשה סמתות

הערפ םע הנושארה השיגפה ןולשכ
השיגפו ,הערפ םע ןרהאו השמ תשיגפ - םירכונ םיכלמ םע תושיגפ יתש לש רואת ןתינ ך"נתב
ףאו לארשי יקלא םשב וילא םינופה תא תופי םינפ רבסב לביק שרוכ .סרפ ךלמ שרוכ םע תינוזח
:ןויצ תביש תא ריתה
אל חלשי יתולגו יריע הנבי אוה ...ינתעדי אלו ךנכא ...ךמשב ארוקה 'ה ינא יכ עדת ןעמל"
(ח"מ והיעשי) "דחושב אלו ריחמב
:'ה תוחילשב וילא ואבש ןרהאו השמל השקו הפירח הבוגת הערפ ביגמ תאז תמועלו
.('ב ,'ה תומש) "חלשא אל לארשי תא םגו 'ה תא יתעדי אל"
ןייענ םא םלוא .'הב דרומכו רקיעב רפוככ תופיצחב רבדמה הערפ תא האור תיתרוסמה הסיפתה
.רתוי ןותמ רואב הערפ ירבד תא ןיבהל שיש ונל ררבתי םיירצמ תורוקמב

תא ריכהל לגוסמ היה אל לבא ,םיירצמ םילא תואמ לש םנחלופו םהיתומש תא יאדווב ריכה הערפ
,םייתח ,םיינענכ ,םיילבב םירחא םילא לע עמש יאדווב אוה .הבברמ רתוי ונמש "םיירצמ יהלא" לכ
הלבוה הינינמ רתשע לש הלספש לשמל רפוסמ .ירצמה ןואיתנפה ךותל ורדח ףא םהמ םידחא ילוא
םע םיבתכמ תפילחבו םיזוחב .םילוחל אפרמ חוכ ,ם"וכע תנומא יפל ,וב היה הז לספ יכ םירצמל
םהיתומש הערפ עדי ךכל םאתהב .םידדצה ינש לש םיישארה םילאה םירכזנ םייתחו םיילבב םיכלמ
עדונש ,'ה םש תא תעדלו ריכהל הערפ היה לוכי ןיינמ םלוא .םימסרופמ םירז םילא המכ לש םביטו
תוחרא יכלוהו םי ידרויו הרוצו הנומת ול ןיאש לק הז היהש םג המו ;רפסמ יתמל קר היוה ומשב
.'ה תא "עדי אל" תמאב הערפ .הז םיקלא לע וינפל ורפיס אל תוקוחר תוצראב

,הדבועה י"ע ןיבהל ןתינ ,לארשי תא חלשלו 'ה םשב עומשל הערפ לש ףצוחמה בוריסה םג
תמייק איהש יפכ ,םילאה יפלכ דובכה תארי התוא היהתש ןכתי אל יטסיאיתילופה םלועבש
.הווש הדימב םלוכ תא דבכל לוכי וניא םילא האמל דגוסה הערפ .תיטסיאיתונומה הסיפתב

הערפ םע ןרהאו השמ תשיגפ לש רואיתה תא חתנ ל"ז וטוסאק 'צ 'ב השמ 'ר 'פורפה ירומ
ראותה תא םיריכזמ םה .'ה םשב הערפ תא ענכשל וחילצה אלש רחאל .תומשב 'ה קרפב
שמתשהל םיחרכומ םזיאתונומה יגיצנש שי .וניבהל לגוסמ היה הערפש ,"םירבעה יקלא"
.לארשי יקלא יחילש תא החוד הערפ לבא .םירכנל םג ןבומ תויהלו לבקתהל יושעה םיקלא םשב

םג יכ ,תונטקב לוזלז ינפב ריהזמה ירצמ םכח לש ותצעל דוגינב הז לוזליזב הערפ גהנ םצעב
תוצעה לכ תא םייחב םישגהל רשפא םולכ לבא .רוזעל יושע רורעז עמק םגו עוגפל לולע ןטק לא
הפטהב ונייטצהש ,םירצמ ימכח ללוכ ,םינוש םימכח םהל ופיטהש ןמצעלשכ תונוכנהו תובוטה
.תירסומ

תוהולא לש תוארתפד
םילאה תמישרב ןייעלו ארקל הערפ גהונ היה םימיוסמ םירקמבש םידמל ונא םיירצמ תורוקמ ךותמ
"םייחה תיב"ב .(םירצמ חסונב םיעדמל הימדקא ןיעמ) "םייחה תיב" ארקנה דסומב האצמנש
.םיאפורהו תומולחה ירתופו םימוטרחה םיזכורמ

ליחתה ,תוהולא לש ארתפדב רקח הערפש זמרנ "'ה תא יתעדי אל" בותכה לע םישרדמבש ןיינעמ
אלו יזנג תיבב םכיהולא לש ומש יתשפח" םהל רמא .ןודצ יהלאו ןומע יהלאו ,באומ יהלא :אורק
."ויתאצמ


הקיתע הדגה ךותמ / הערפ ינפל ןרהאו השמ

יממעה רופיסה יפל הערפ
לש ימשרה הערפ םע הרותה ירופיסבש הערפ תאוושהב םישקתמ םיינרדומה םיגולותפיגאה
דציכ :םילאוש םה .דאמ ץרענו םדא ינבמ קוחר "ןומרא בשוי" אוה םש םוקמ ,תוירצמה תודועתה
ירואתב ונומראו הערפ תיב רכזנ אל המל םה םיהמת ןכו ,ישפוח ןפואב ןרהאו השמ ותא םישגפנ הז
ירופיס לש םייפוא לע ודמע אל םדובכמ הליחמב הלא םירקוח םלוא .ןרהאו השמ לש תושיגפה
לע ורמתשנש סקט לש תודועת יפל ימשר הערפ לע אלו ,יתואיצמ הערפ לע רפוסמ ןאכ .הרותה
.הערפ לש רצחה יכרד

.ךלמה העישוה :קועצלו וכרדב הערפ תא רוצעל היה יאשר םדא לכש ,םירצמב קיתע גהונ םייק
דימת אלש לאידיא הז היה םנמא .ויבירי ןיבל וניב טופשלו ,ול עומשל ךלמה היה ךירצ לאידיאה יפל
.הקיתעה םירצמ יכלמ תודלות לכב יהשלכ העפשה הז גהנמל עדונ ךא ,םייקתנ

.תיממעה תומדה יפל םימוטרחה לע ןכו ,תיממעה תומדה יפל הערפ לע תרפסמ הרותה םוקמ לכמ
רקובב ץוחב להנתמ ןתמו אשמה לכ .הערפ תיבב "יתוכלמ ןויאר"ל ןרהאו השמ ולבקתנ אל תמאבו
.המימה אצוי הערפ רשאכ

"המימה אצוי הנה רקובב הערפ לא ךל"
:בר טוריפב םימה לא רקובב הערפ לש ותכילה ןינע רכזנ הרותב
.(זט ,ח תומש) המימה אצוי הנה הערפ ינפל בציתהו רקובב םכשה"

.הערפ לא רבדל רשוכ תעש יהוזש ינפמ - ?רקובב הערפ לא תאצל השמ ךירצ המלו

הרותב רופיסל בל ומש אל םירקוחהש יתחכונו הערפ לש ויתוליבט לע םיינרדומה םירקחמב יתקדב
.הערפ לש רקובה תוליבט לע

םיירצמ תורוקמ ךמס לע עבקו הערפ תוליבט לע טרופמ רקחמ בתכ רנידרג םסרופמה רקוחה
,הללכ הליבטה .תימוי םויה תינחלופה הלועפה ןמ קלח אלו אוצמ תעל הליבט וז התיהש םיבורמ
:ןלהל טרופמכ רפסמ תוניצס ואצמנש םיקיתעה םירויצה יפל

לא תרבוחמה "םישודק םימ" תכירבל עיגמ ךלמה ;וירוחאמ תורגסנ תותלדהו ונומראמ אצוי ךלמה
תוכלמה רתכ תמישו ונומראל ךלמה לש ותרזח תראותמ ןכו ,םימ וילע םיכפוש םילאה ;סולינה ימ
.ושאר לע

ונומראמ אצויה הערפ תא שוגפל רשוכה תעש תא לצנל הוטצנ השמ .הרותב רופיסה ןבומ הז יפל
.ןתמו אשמה לכ תא להינ ץוחב ךרדב םשו ,םימה לא

.ואטח לע שנענ אוה .הערפל תדחוימ האנש םיאיבנה תונוזחו ארקמה ירופיס לכב ןיאש רבדה ןינעמ
םע "היצרדפ" ונוזחב הזח ףא איבנהו ,וצראב תייה רג יכ ירצמ בעתת אל :תרמוא הרותה ןכ לע רתי
.(ט"י והיעשי) ץראה ברקב הכרב רושאלו םירצמל הישילש לארשי היהי אוהה םויב :םירצמ