ןשוג ץרא

קלופ .נ .בא 'פורפ

ו"כשת ה"ק ןויליג ,םיינחמ

םייפרגואיגה םיטביהה תקידבב ,ססמערו םותיפ ,ןשוג ץרא לש ןייוהיזב ןד רמאמה :תיצמת
.חטשהמ םיאצממבו תוירצמ תובותכב ,ך"נתב רמאנל המאתהב םהלש םייאבצהו

.סוסקיח ,םירצמ תאיצי ,םירצמ-הירוטסיה ,םירצמ-היגולואיכרא :חתפמ תולימ

,המירצמ וינבו בקעי לש םתדיריב םירושק םלוכו ,ןשוג ץרא לע םירואת המכ הרותב םיאצומ ונא
:הכותב לארשי ינב לש םתבישי תפוקתבו
.(ט"כ ,ו"מ תישארב) "הנשוג ויבא לארשי תארקל לעיו ותבכרמ תא ףסוי רוסאיו"
,המודקה םירצמב םיאלקחה יאונש ,הנקמה ישנא לש םזכרמ התויה בקעו ,םיברה היתונורתי בקע
:הכותב םבשומ םוקמ תא ועבקי יכ ויחאלו ויבאל ףסוי ץעימ
דעו ונירוענמ ךידבע ויה הנקמ ישנא ,םתרמאו - ?םכישעמ המ ,רמאו הערפ םכל ארקי יכ"
"ןאצ העור לכ םירצמ תבעות יכ ,ןשוג ץראב ובשת רובעב .וניתובא םג ,ונחנא םג ,התע
.(ד"ל-ג"ל ,ו"מ תישארב)
:רמואו הערפל בקעי הנופ ונב ףסוי תצעב
."ןשוג ץראב ךידבע אנ ובשי התעו ;וניתובא םג ונחנא םג ,ךידבע ןאצ העור"
:ףסויל הווצמו השקבל תואנ הערפ
- ליח ישנא םב שיו ,תעדי םאו ,ןשוג ץראב ובשי ,ךיחא תאו ךיבא תא בשוה ץראה בטימב"
.(ו ,ז"מ תישארב) "יל רשא לע הנקמ ירש םתמשו

ומוקמ תא תוהזל ףא ילואו ,הז ץרא לבח לש ועבט לע תורורב תונקסמ איצוהל רשפא םיעטק יפ לע
הגדב רישע אוה .(ד"כ-ג"כ ,ח תומש) רבדמל דגונמ אוהו - "ץראה בטימב" - הירופ ותמדא .םויכ
ץראמ םואיצוהש לע תוינורטב םאובב ,ןשוג יאצוי ,לארשי ינב תוחפל םינעוט ךכ :םינוש םילודיגבו
:םירצמ
ריצחה תאו םיחיטבאה תאו םיאושיקה תא ,םניח םירצמב לכאנ רשא הגדה תא ונרכז"
.(ה ,א"י רבדמב) "םימושה תאו םילצבה תאו
תומיקמה ,םיעור תוחפשמ בשוימ אוהו ,הז לבחב בשיתהלמ םיאלקחה םיענמנ ,רומאכ ,תאז לכבו
ןיבו םיקהבומ םייאלקח םיחטש ןיב רבעמ רוזא אופא ונינפל .תוקרי לודיגל רקיעב ,רזע יקשמ םג וב
.םויכ ויוהז תא ונילע לקמ רוזאה לש ויפוא .רבדמה

ןיבל ,סולינה ימימב םיקשומ ,םייאלקח םיחטש ןיב רבעמ-ירוזא רדעה ירצמה ףונל ינייפוא ללכ ךרדב
יוצמ ונימיבש ץאוס-תלעת ןיבל סולינה ןיבש ירבדמה רוזאה ךותב םלוא .ביבסמש רבדמה תומר
הרייעה תעכ היונב ותברקבש ,חרזמב חסמית םגא דע ברעמב סולינה ןמ .הזכ רבעמ-רוזא
48 -ו הכרוא מ"ק 64 :ידמל תבחרנ העקב תערתשמ ,ץאוס-תלעת תרבוע וכרדשו ,היליעאמסיא
הלעת תועצמאב - סולינה ימימ תא םירזהל תורשפא רצויה תאלימוט לחנ רבוע הכותב .הבחור מ"ק
לכ ילוא תיאדכ הניא דבלב האקשה יכרצל רוזאב הלעת תריפח .רבדמה םינפל קומע - תיתוכאלמ
תא ןאכ םירפוח ויה םעפ ידמ םלוא :סולינה ןמ רתוי ןטק קחרמב דוביעל תויואר תומדא תויוצמ דוע
דוחיבו ,הל םיכומסה םיבושיל היתש ימ קפסל תדעוימהו ,םויכ רוזאב תאצמנה ,השדחה הלעתה
הריפסה ינפל 1980 תנשמ תוחפל הלעתה ןאכ היוצמ התיה םדק ימיב וליאו .ץאוסלו היליעאמסיאל
םיעורה ויה תאלימוט לחנב הימימ רובעב .ףוס םיל סולינה ןמ םילק טיש ילכ תטשה םשל ךליאו
ןמ םימשגה-ימימ תמירז בקע .םהיתוניג תאו םהירדע תא םהב םיקשמו םנואמצ תא םהב םיוורמ
וז העקבב רתוי םיבר םימ הלעתה ידעלב םג םייוצמ ,םוהת ימימ לש םתבריק בקעו ,ביבס תומרה
בור תעד יפל .ינופצה הקלחב דוחיבו ,התוירופב םג תעדונ העקבה תמדא .ביבס רבדמב רשאמ
,קיזאקאז-א םירעה ןיבש שלושמב ,סולינה לא בורקה הקלח רקיעבו ,וז העקב ההז םירקוחה
.ארקמב תראותמב ןשוג ץרא םע ,דאמח-ובאו סייביליב


:הז םשב ץרא לבח היה לארשי-ץרא לש המורדב םג יכ ,ונל עודי .הרורב הניא "ןשוג" םשה תארוה
דעו ןשוג ץרא לכ תא ,הזע דעו ענרב שדקמ עשוהי םכיו" :הזע רוזאלו בגנל תונכשב ,"ןשוג ץרא"
תאו ןשוגה ץרא תאו בגנה לכ תאו רהה ,תאזה ץראה לכ תא עשוהי חקיו" ;(א"מ ,י עשוהי) "ןועבג
ןשוג ריעה לע םיעמוש ונא ןכ ומכ (ז"ט ,א"י עשוהי) "ותלפשו לארשי רה תאו הברעה תאו הלפשה
רוזאל עובק םש היה "ןשוג"ש אופא ןכתי .(א"נ ,ו"ט עשוהי) תשלפ תבריקב ,םיחיחצה הדוהי ירהב
.םיעור בשוימה רוזא ,תיאלקח ץראל רבדמ ץרא ןיב רבעמ

ססמערו םותיפ
שדח ךלמ" םקש דע ,ןשוגב םירחא םיעור יטבשו לארשי ינב עירפמ ןיאב ובשי הכורא הפוקת ךשמב
וחלשנו ,ודבעוש םה .םהמ הלטינ םיעורה יטבש לש םתורח ."ףסוי תא עדי אל רשא ,םירצמ לע
:ךלמה םעטמ היפכ תודובעל
םותיפ תא ,הערפל (תורוגממ רקיעב ,ןוזמל הנסחא יזכרמ) תונכסמ-ירע (לארשי) ןביו"
.(א"י ,א תומש) "ססמער תאו

םש תויוצמ ןיידע :ןשוג תעקב לש ימורדה הצקב ,הבאטר-א לת התע ארקנה םוקמב הנכש םותיפ
הפי םיאתמ הלא תומוח לש ןתינב יפוא .םינוערפה ימימ המוח ףקומ ,לודג הנסחא זכרמ תוברוח
קרפ תומש) ןבתב שמתשהל ילב םינבל ןבלל ,לארשי לע הערפ רזגש הריזגה לע ארקמב רפוסמל
םירושקה םיכיראתל הפי בוש םיאתמש המ ,נ"הספל 1319 תנש רחא הנבנ הנסחאה זכרמ .('ה
,תעקושה שמשה לילא היה םות .םות-תיב ,הארנכ ,אוה "םותיפ" םשה לש ורוקמ .םירצמ תאיציב
.ונימיבש ץאוס-תלעת תיבל סולינה ןיבש רוזאב ול םידגוס ויהו

ףסוי לע .הלוכ ןשוג ץרא םיתעל תארקנ המשב .ססמער ריעה לש היוהז תייעב רתוי תכבוסמ
ויחאלו ויבאל ןתנ יכ ,רפוסמ
"הערפ הוויצ רשאכ ,ססמער ץראב ,ץראה בטימב ,םירצמ ץראב הזוחא"
.(א"י ,ז"מ תישארב)
.(ג ,ג"ל ;ז"ל ,ב"י תומש) רבדמב םהיתועסמל ואצי הנממו םירצממ םתאצב לארשי ינב ויה ססמערב

וטנ םנמאו ,ןשוג-ץרא לש זוחמה ריע התיה ססמער יכ ,הרואכל קיסהל היה רשפא הלא םיעטקמ
יכ ,רהבוה .היעבה לע עיתפמו שדח רוא ךפש תוירצמ תודועת המכ יוליג םלוא ,וז העדל הליחת
תריב (נ"הספל 1200-1319 םינשב) ט"יה תלשושה ימיב התיה "ססמער" וא "ססמער רעש" ריעה
,ןשוג ץראל ןופצמ הנכש ריעהש ,תודיעמ ולגתנש תודועתה .םמצעבו םדובכב םיירצמה םיכלמה
.םירצמב סוסקיהה לש םתריב ,(סינאט) ןעוצ ריעה רוזאב

,רקיעב םיעור יטבש ,ןופצהמ םישבוכ י"ע ,היתודלותב הנושארה םעפב םירצמ השבכנ ח"יה האמב
ויה םידיתעש ,םיירבעה םיטבשל תיתוברת הבריק םיבורק ויהו ,ימשה עזגה לע ונמנ םהמ םיברש
םותרה לזרבה בכר תאו ,םירצמל סוסה תא ואיבהש םה .םהירחא םינש תואמ המכ רוזאב עיפוהל
.ריעל השיגה לע תושקמה ,תוהובג שובכ-רפע תוללוס לש םהל תדחוימה רוציבה תטיש תאו ,ול
לש השוביכ ןמזל ךומס ,הארנכ ,התנבנ ןעוצ .םירז םילשומ רמולכ - סוסקיה םהל וארק םירצמה
תרזע לע ונעשנ וללה םיכלמה .םירצמב םתריב התיה איה םוקמ לכמ .םמצע סוסקיהה י"ע םירצמ
זכרמכ תשמשמה ריעב םבשומ תא עובקל ךכיפל םינינועמ ויהו הירוסבו לארשי-ץראב םיטבש
בושיכ ססמער תא תוארל שי םא יגולואיכראה רקחמב םכוס םרט .הלא םיטבש םע הרובחתה
.המצע ריעה התואל ףדרנ םשכ וא ,ןעוצל ךומסה ,דרפנ

לש הלצב םיסוחה ,םיעורה תומדא ןיבו םירצמה םיאלקחה תומדא ןיב לובגה לע שממ הדמע ןעוצ
-גלפ תדג לע שממ הנכש איה יכ ,(ןשוגל דוגינב) תיב ינבכ םמצע תא הב ושח םירצמה .םירצמ
,םיעורה-רבדמ ליחתמ היה הל ךומסבש ,תיחרזמה הדגה וז התיה םלוא .ןוכיתה םיל םרוזה סולינה
.ונימיבש ץאוס-תלעת לש ינופצה הקלח הכאוב ערתשמה

ט"יה תלשושה יכלמ ךא ,ןעוצ לש התובישח הליחת העקש םירצמה ידיב סוסקיהה שוריג רחא
יטס ךלמה .םירצמה ברקב וללובתהש סוסקיהה יאצאצ םתויה םושמ ילוא ,התובישח תא וריזחה
ךלמה ךלה ויתובקעבו ,התביבסבו הב םישדח םינבמ תמקהב חתפ (נ"הספל 1301-1919) ןושארה
.(נ"הספל 1301-1234) ינשה ססמער

תירצמ תוברת שגפמ םוקמו תוימש תוצרא םע רחסמ זכרמ הראשנ ךא ,שדחמ ריעה הדרי ךכ רחא
היה אלשו ,םיימשה םיעורה לש םנורטפכ בשחנ היהש ,טס לאה שדקמ תוברוח םש ודרש .תימשו
יצעוי ימכח" רותב "ןעוצ ירש" תא ראתמ (א"י ,ט"י קרפ) איבנה והיעשי .םמצע םירצמה לע ביבח
ודיספהשמ ,נ"הספל תיעיברה האמה יהלשב קר ."םדק יכלמ ןב ,ינא םימכח ןב" יכ םינעוטה ,"הערפ
העקש ,הירדנסכלאב שדחה לודגה זכרמה תינב ירחא ןכרע תא םירצמ לש תוירחסמה הדשה-ירע
.ןאצ ארקנהו ,היתוברוחל ךומסב דמועה רפכה ידי לע םויה דע לק שובישב רמתשנ המש .לילכ ןעוצ


םירצמ ךלמ ינשה ססמער לש ונומרא ידירש
לארשי ינב דובעש ימיב

ןשוג לש יאבצה הכרע
תאיצי ברע הערפ לש וילוקישב הלעמב ןושאר דיקפת האלימ ןשוג ץרא לש תיאבצה התובישח
םחלנו ,וניאנוש לע אוה םג ףסונו המחלמ הנארקת יכ היהו ,(לארשי) הברי ןפ" תוששחה .םירצמ
תשמשמ ןשוג ץרא ..ופרע תוישקל ,ילוא ,ירקיעה םרוגה ויה .(י ,א קרפ תומש) "ץראה ןמ הלעו ונב
תנכושה היסולכואה תונמאנל הבר תובישח תעדונ ןכלו ,םירצמ בלל ץאוס תלעת רוזאמ תיעבט ךרד
.םירצמל הסינכה רעש תא ןכסל הלולע ,ביואל התופרטצה וא ,התונמאנ יא .הברקב

תא תרבחמה ךרדה יהוז .םויה םג הניעב תדמוע (תאלימוט ידאו רוזא) ןשוג לש תיאבצה התובישח
לש המורדו העצמא תא ללוכה חטשה) ץאוס-תלעת לש םייאבצה םינקתימה תאו אבצה-תונחמ זוכיר
לע טלתשהל ידכ 1882 תנשב םיטירבה ושמתשה תאזה ךרדב .םירצמ םינפ םע (תיברעמה הדגה
םה החרזמ םמדקתהב .היליעאמסיאב ץאוס-תלעתל וסנכנש תוניפסה ןמ ותחנ םהיתוחוכ ;םירצמ
םימה תלעת" םג תרבוע תאזה ךרדב .ריבכ-לא לתב ןגמ-תודמע םיקהש ,ירצמה אבצה תא וכיה
ינשמש רבדמה .ותביבסבש תורייעלו םירעלו םינקתימה רוזאל םימה תקפסא היולת הבו ,"םיקותמה
.ץאוס-תלעת לע הנוחה אבצל םינורמת חטשכ שמשמ ,םורד דצל דוחיבו ,ךרדה ירבע

סילופואילה תמועל ,הברעמ-המורד הנממ תפעתסמה ךרדה לע םג שלוח ןשוג ךרד לע שלוחה
תובישח תלעב תאזה הביבסה התיה ,תמייק ריהאק ןיידע התיה אל תע ,םדק ימיב םג .ריהאקו
וא ףומ איה ,רהנל רבעמ הדמעש ,הפוקת התואב הבושח ריע תואובמ לע התפיח יכ ,הבר תיאבצ
.ףומ לש יתוכלמה הרובקה-הדש אלא ןניא ריהאק תבריקבש תומסרופמה תודימריפה .(סיפממ) ףונ
ירצמה ןוטלשה ידי לע וקסעוהש םידוהי םילייח תבשומל זכרמ שמיש ינש תיב ימיבש "וינוח תיב"
סילופואילה העדונ השדחה הפוקתב .הללכב ןשוג ךרד לע םגו ,תאזה הביבסה תואובמ לע הרימשב
,יכרותה אבצה ןיבל (1801-1798 םינשב םירצמ לע שלחש) יתפרצה אבצה ןיב לודג ברק םוקמכ
לע וטלתשה םיטירבהשכ ,1882 תנשב .םיתפרצה ידימ םירצמ תא איצוהל הסינו היסאמ עיגהש
.ריהאקלו סילופואילאהל הנממ ועיגה ,ןשוג ךרד

.םירצמ לש רתוי תוינופצה תופנל היסאמ הכילוהש ,תפסונ הליבקמ ךרד לע םורדמ הפחמ ןשוג ךרד
תעוצרמ האבה לזרבה-תליסמ םע הלעתה תובלטצה םוקמב ץאוס-תלעת רוזא תא התצח וז ךרד
םתובשיתה .סוסקיהל ירקיעה העונתה ריצכ םג השמיש איה .ןעוצ י"ע סולינל העיגהו ,ונימיב הזע
.םורדה ןמ םיירצמ םיטשופו םידרומ ינפמ הז העונת ריצ סוסקיהל החיטבה ןשוגב לארשי ינב לש
תומדאה תפצה בקע ךרדה לש תיברעמה הרזיגה לש התובישח הדרי רתוי תרחואמ הפוקתב
.הלאזנמ-לא לש םוצעה םגאה תריצי בקעו ,ןעוצל חרזממו ברעממ ,סולינה ימימב ןופצמש תוכומנה
.הגרדהב הז םגא םישביימו םיכלוה התע

לע ותרות לש הדיתעה התעפשה לעו וינפל בצינש שיאה תונוכת לע דמע אל השמ ימיבש הערפ
.םאתהב וישעמ תא ןווכל שקיבו ,םירצמל ןשוג לש הכרעב הפי ןיחבה ךא ,תושונאה תודלות

הנממ םתאיציו ןשוג ץראב לארשי ינב לש םתבישי
םתאיצי תאו ןשוג ץראב לארשי ינב לש םתוהש תא תוראתמה תוירצמ תודועת ולגינ אל העש יפל
תונשב .וז השרפ ףא תצקמב ריהבהל םייושע ליעל וראותש םייפארגואיגה םימרוגה ךא ,הנממ
לארשי ץראמו יניס יאה-יצחמ םיימש םיעור יטבשלו בא-יתבל םיחינמ םירצמה ויה בערו תרוצב
,תוטישפ הב ךורעל וא חכב הכותל ץרפתהל םהיתונויסנ תא עונמל ידכ ,םירצמב טלקמ אוצמל
יאדו ואב ותאו ,המירצמ בערה ימיב םהרבא דרוי ךכ .םהילע ירצמה חוקיפה תא ריבגהל ידכו
,הנקמו ןאצ לודיגב תקסועה ,תימש היסולכואל םירצמה וריתה אל ,תאז תמועל .םירחא םיבר
תא אופא סחיל ונילע .בחרנו רדגומ רוזיאב ןכש לכ אל .טקשו הוולש ימיב םבריקב תבשל
.יסוסקיהה ןוטלשה תפוקתל ןשוגב לארשי ינב לש םתובשיתה


לגהמ קלח .םירצמ תואובמב תימשה היסולכואה תא ריבגהל םיסוסקיהה ופאש םירצמל דוגינב
םייושע ויהש ,רתוי ול םיבורקה תודוסי לע ןעשנ ידמל יעבט ןפואבו ,ואצומב ימש היה יסוסקיהה
.םוקמה ינב תנכהב וידיב עייסל

יברעמה הצקב קר אפוג םירצמ לא תרבחתמה ,תבשוימ יתלב העקבכ ,ןשוג לש יפרגואיגה הבצמ
,םירצמה ברקב העימטל לארשי ינב לש םתועקתשה הכילוה אל עודמ ריבסהל ידכ וב שי ,הלש
העפשהה .תושבוגמ ויה אל ןיידע תדחוימה םתנומאו תימואלה םתוברת יכ הדבועה ףרח תאזו
.הפוקת התואב םירצמב תיתדו תימואל תודחא לכ רדעה בקע השלח םג התיה רוזאב תירצמה
ןחלופ חפיט זוחמ לכ .ןיטולחל הזמ הז ולדבנ םימצמוצמ תוזוחמ םג אלא ,םילודג םילבח קר אל
תוזוחמה לש םתוברת .ינחורהו יתוברתה ובוציעב םג ןכשה זוחמהמ לדבנ אליממו ,םירחא םילא
םימודק םה וז העפשה לש היתורוקמש ןכתי .הבורמ תימש העפשה הגופס התיה ןשוגל םיבורקה
.ןשוגב םהל םיבורק םיטבש וא םיילארשי םיטבש לש םתובשיתה ימיל רבעמ קחרה םיגרוחו דאמ
הז בצמ .תימש התיה םיירוטסיה-םורטה םינמזב םירצמ ןופצב תירקיעה היסולכואהש רבתסמ
.(נ"הספל 3200-3400 םינשה ןיב) םורדה יטילש ידיב ןופצהו םורדה דוחיא רחאל קר הנתשה
.םיימשה תודוסיה תא ףיצהו ןופצל זא עיגה םורדה ןמ םיבשיתמ לש רידא םרז


םירצמ ךלמ ינשה ססמער לש ונומרא ידירש
לארשי ינב דובעש ימיב

םג היה המוד ןויבצ .ןשוגל ןופצמש ,ןעוצ תוברת לש ברועמה ימשה-ירצמה ןויבצה לע ונרביד רבכ
םייחרזמ-ןופצה היתואובמב ,סילופואילה התע) ןוא ריעה ביבס ,ןשוגל ברעמ-םורדמש ירצמה זכרמל
זכרמכ שמישו ,ער שמשה לא שדקמ דמע ןואב .(הפוקת התואב תמייק התיה אל ןיידעש ,ריהאק לש
ויהו םיימשה םיסולכואה לש םהיתונומאו םתוברתב םינינעתמ ויה וינהוכ .המכחו דומילל םסרופמ
תנסא תא" ףסויל ןתנ הערפ יכ ,רפסמ ך"נתה .םירחא םירצמ םינהוכמ רתוי בר עגמ םתא םימייקמ
"שמש תיב" ,ירבע םשב ןואל ארוק םג ך"נתהו ,(ה"מ ,א"מ תישארב) "השאל ןוא ןהוכ ערפ-יטופ תב
.(ג,"י ,ג"מ קרפ הימרי)

,דחא לאב הנומאה תא םירצמב טילשהל תנווכמה ,םייתדה םינוקיתה תעונת האצי ןוא ינהוכ ברקמ
חכבו ,יעיברה פטוהנמא ריעצה ךלמה בל תא הזכר וז העונת ;שמשה לא לש ותומדב והומידש
םירצמ ינפ לע ,נ"הספל ד"יה האמל ינשה עברב בוריקב ,העונתה הצופנ הל ותוריסמו ותובהלתה
.םייחהמ הקחרוהו האכוד השדחה תדהו ,תמדוקה תדה ןוטלשל הרזח ךלמה לש ותומ םע .הלוכ
התארשה תא הלבק ,ידוהיה םלועל ץוחמ ןושארה יטסיאיתונומה יולגה איהש ,וז העונתו ןכתי
ילארשי איבנ אבנתה דוע ןשוגמ לארשי תאצ רחא תובר תואמ .לארשי ינב םע ןוא ינב לש םיעגממ
:'ה ידבוע ריע תויהל ןוא הדיתע יכ
ריע :תואבצ 'הל תועבשנו ןענכ תפש תורבדמ םירצמ ץראב םירע שמח ויהי אוהה םויב"
"'הל הלובג לצא הבצמו ,םירצמ ץרא ךותב 'הל חבזמ היהי אוה םויב .תחאל רמאיי סרהה
.(ט"י-ח"י ,ט"י והיעשי)
םשה שוריפ והז) שמשה ריע רמולכ ,"סרחה ריע" אלא - לק ביתכ יונישב - הניא "סרהה ריע"
ינש תיב ימיב םירצמ ידוהי ונב תאזה האובנה ירבד תא םייקל ידכ ;(תינוויב ורוקמש ,סילופואילה
."וינוח תיב" םשב עדונה שדקמה אוה ,ןוא תבריקב 'הל שדקמ

היה םאה ,הלאשב עירכהל תורשפאה תא ונתאמ ענומ םירצמ תאיצי ךיראתל עגונב תואדווה רסוח
יפלכ םירצמה תונוטלשה לש םסחי תרמחה ימרוגמ דחא םירצמב תיטסאיתונומה העונתה יוכיד
ינב ושירוהש השרמ ןיעכ תאזה העונתה התיה אמש וא ,ןשוג ץראב םיבשויה תאזה לארשי-ינב
םיראותמ הערל םילארשיה יפלכ ןוטלשה לש וסחי יונישל םיידוסיה םימרוגה .םתאצב לארשי
איהש לכ הקיז ילוטנ רמולכ "ףסוי תא ועדי אלש" ,ןוטלשל םישדח םיכלמ תיילע :ך"נתב תוריהבב
.תיאבצ תובישח לעב לובג-רוזאב םינכושה ,םירכנ םיסולכוא אמש דחפה ,ןשוגב םירבעה םיטבשל
היפכ תודובעל םחירכהלו םדבעשל ןוצרה ןכו ;ביואל המחלמ תעב ורבחתי ,תוריהמב םיברתמהו
.םינוש םייתוכלמ םינינבב

עגמב םאיבה ,תירוקמה ןשוג-ץראל ץוחמ ,ססמערב הלאכ תודובעל םיילארשי םינומה לש םסויג
האיציה ינפל יכ ,הרותה ירבד תא ריבסהל ידכ ךכב שיו .םירצמה םע ןכל םדוק רשאמ רתוי בר
ולאש םירצממ
,"בהז ילכו ףסכ ילכ התוער תאמ השאו (ירצמה) והער תאמ (ילארשי) שיא"
.(ו"ל ,ב"י ;ב ,אי תומש) םתדובע דעב םולשת ולביק אלש לע יוציפכ "םירצמ תא ולצניו"
:םתאיצי םע םהילא םיחפסנה תא ריבסהל ידכ ךכב שי ןכ ומכ
.(ח"ל ,ב"י תומש) "םתא הלע בר ברע םגו"

רמולכ ,הריפסה ינפל ג"יה האמב הלח םירצממ לארשי ינב תאיציש ,איה רתויב תלבוקמה העדה
ובשומ תבריק לע עיבצמ יארקמה רופיסה םג .םירצמ יכלמ לש םבשומ התיה ססמערש העשב
חיני יכ ונממ עבותו הערפ ינפל דמוע השמ היהש העשב .לארשי ינב לש םהיזוכירל הערפ לש
וב ומצע הליל ותואב .ומע ינב לש םהיבשומ תומוקממ קיחרה אל ,רבדמל תאצל לארשי ינבל
ינב לש םתאיצי םג הליחתה ,"האיציה רתיה" לארשי ינבל קנעוהו הערפל ןורהאו השמ וארקנ
םיזכורמ ויה ירהש ,ךכ לע הומתל ןיאו ,האיציה זכרמל הכפה המצע ססמער .השעמל לארשי
ופרטצה םשו ,ןשוג-ץראל ,המורד ונפ ססמערמ םיאצויה .לארשי ברקמ םיברה היפכה-ידבוע הב
.םהיחא םהילא