םהיתורוקמו שדוח שאר יגהנמ

יגח לאומש

ד"כשת 'צ םיינחמ

.םרוקמ לע דומעל ןויסינ ךות ,םירכומ אלהו םירכומה ,ח"ר יגהנמ לכב ןד רמאמה :תיצמת


שדוח שאר תזרכה
םיזירכמ ויה שדוחה תא םישדקמ ויהשכו ,הנבלה תייאר יפ לע שדוחה תא םישדקמ ויה םדק ימיב
,ח"ל הדנ) ארמגה ןמ זמר ךותמ ונדמל אלא שוריפב רמאנ אל הז רבדו ,רפוש תעיקתב ךכ לע
תקלדה ידי לע שדוחה שודיק תא םימסרפמ םג ויה הז דבלמו ,(ב ,א"מ 'הנס האר ,םש י"שרו א
גהנמו .עובש ותואב לוחיש שדוחה שאר ינפלש תבשב עידוהל גהנמה עבונ ןאכמש הארנו .תואושמ
לע שדוחה תא שדקל וליחתהשכ ,360 תנשב גהנמה עבקנ ןגובלא .א רקוחה תעדלו .קיתע אוה הז
.שדוחה שאר לח יתמ םדוק םיעדוי הז ןפואב קר ירהש ,ןובשחה יפ

:ט"י קרפ םירפוס תכסמב רכזנ שדוחה שודיק תעשב הכרבה חסונ
דע הלעמלו החנמה ןמ םידימלת לשו ןטוולוב לש םינקז לש תורובחה ובשי שדוח שארב"
- ה"מא 'ה התא ךורב .ןפגה ירפ ארוב - י"אב :רמול ןייה תכרבב ךירצו ,המחה עקשתש
חישמה ךלמה .ונלצא אבי הרהמב איבנה והילא :ףוסבו .'וכו םישרוד לדיג הלוגעב רשא
.'וכו "תורושב וברי .ונימיב חמצי
אלא .ח"ר םדוק םוי וא ,ח"רב זירכהל וגהנש שיו ,אקווד תבשב היה אל שדוחה זירכהל גהנמה
תאצמנ םימע םג רדסבו ,תבשב ותוא ורמא תסנכה תיבב להקה לכ םיסנכתמ ויה תבשבש ןויכמש
.ע"ק ןמיס טקלה ילבשב הארו .ומצע ח"ר םויב הזרכהה

:םירמוא דרפס גהנמ יפל
ותניכש בישהלו ונייח תיב תא ןנוכל .(םימשבש וניבא ינפלמ וא) םימשה ינפלמ ןוצר יהי"
םימשה ינפלמ ןוצר יהי .ונילעמ תיחשמהו הפגמה רוצעל ונתטילפ לע םחרל ר"היו .וכותל
םהיתובשומ תומוקמ לכו םהידימלתו םהישנו םהינבו םה ,לארשי ימכח לכ תא ונל םייקל
."(שדוח שאר רדס םהרדובא)
ךרענ היה רבדהש ןויכמו .םינונחתו תילכתב רושק היה שדוח שאר תזרכה גהנמש הז לכמ הארנ
למס היה שדוחה שודיק יכ ,(ןלהל האר) ח"ר ברעב םוצל גהנמה ןאכמ הארנכ עבנ - ח"ר ברעב םג
יפל) .םינונחתו הליפתל בלה תא ררועמ רבדה היהו ,המלענש םימודקה תראפתלו לארשי תואמצעל
דמעמב לארשי ימכח םיכרבמש םעטהש בתוכ םהרדובאה .('הו 'ב םויב תאז םירמוא זנכשא גהנמ
.הבוטל םתוא םיריכזמ ונא ןכלו ,ושודיק רסמנ םהלו ,שדוחה שודיק יולת םהבש ינפמ אוה .הז

יכ םירמוא שיו .שדוח שארב ותוא םירמואש חסונכ םרמע בר רודיסב םג אצמנ הזכ חסונ םנמאו
תזרכהל ןכ םג ךייש (ישימח ךרכ רגה ץראב הפוצהב םסרפתנש) "סחנפ יבר לש םיחרי שודיק"
.ולאה תוליפתה םע הרושק "םיסינ השעש ימ" הליפתה םגו .תוליפתהו שדוחה שאר

אחרי שידק דק עמשמל ןוכתעד ובה .אמע לוק לוקה" :תימרא ןושלב רמול םיגהונ ויה הזרכהה ירחא
,(ינולפ) .ד אחרי שיר ןל תיא :לארשיד אעראב ןיבתי ווהד אשידק ארובח ,ןנברו ןנרמ ורזגד המכ ,ןידה
."תבשב ךכב הינינמו הינבשוח ,תבשב ךכו ךכב

תיבה ימיב י"אב תומסרפתמ ויהש תועדוההו תורגאה תא ריכזמ ימראה חסונהש ןגובלא בתוכ הפיו
.תימראה ןושלב ינשה

הזה שודקה להקה ינפב זירכנש םידבוכמה וניתובר ורזג ךכ :רמאנ רתוי רחואמה ירבעה חסונב
.ינולפו ינולפ םוי ,וניתובר ןובשחב שדוח שאר ונל שיש םינטקו םילודג םיעדוי ויהיש

תיב הימע לכלו אנל אבט אנמיסל היניקסע ,אמלעד אכלמ :חסונב הזרכהה תא םייסל םיליגר ויהו
.ג"ק ןמיס םיארי רפסב אצמנ "ורזג ךכ" לש ןומדקה חסונה .לארשי

.'וכו ה"בקה והשדחי הכרבה דרפסו זנכשאב כ"חא דסונ הז חסונמ
םשה לבקתנ ןמזה ךשמב לבא ,שדוח שאר תזרכה היה שדוחה תכרב לש הרקיע יכ ררבתמ הז לכמ
.שדוחה תכרב


דלומה תעידיל רוקמה
לע אוה שדוח םש רקיע יכ ,('י רעש םירפא רעש) דלומה היהי יתמיא שדוחה תכרב תעשב עדיל ןוכנ
לע לאשנ ןיימד טרופקנרפ ד"בא ,ץיברוה יולה יכדרמ ברהמ יול הטמ 'תוש רפסב הנהו .חריה שודיח
גהנמ אוהש ונממ םלענ תמאב לבא .םילכ יאשונב אלו .ךורע ןחלשב הז רבד אצמ אל יכ רמאו ,ךכ
ןמ אפסומ תילצ אל ימוי ןמד אנא ןוגכ אסי ר"או (ג"ה ה"פ ןירדהנס) ימלשוריב רוקמ ול שי ףאו ,םימע
ןאכ שי ילואו ,(שדוח שאר יתמ יתעדי אלש ינפל ףסומ יתללפתה אל ידועמ=) .אחרי תמיא עדי אלד
.שדוח שאר תזרכהל םג זמר

יבר וילע המת רבכו .דמועמ היה שדוחה שודיקש איבה 'םהרבא ןגמ'הו ,דמועמ שדוחה ךרבל הוצמ
רוקמ איבה גרבסורג השנמ ברהו .הבישיב היה שודיקהש הנשה שארב ראובמ ירהש ,רגיא אביקע
.ודי לע ןרהאו השמ ודמעו שדוחה שדיק לוכיבכ ה"בקהש רמאנ םשש אב תשרפ ינועמש טוקלימ

רפסב אבומו ,קיתע הז גהנמ ."אוביו הלעי" :שמשה זירכמ הרשע הנומש תלפת םדוק ח"ר לילב
:ל"ירהמה הז לע בתוכו ,ל"ירהמ רפסבו םהרדובא
!שדוח שאר :ארוק 'ב לילבו !אוביו הלעי שמשה זירכמ ח"רד 'א לילבש אצנגמב אוה הפי גהנמ"
הלואג ןיב קספה אהי אלש ידכ ,םיזירכמ םירענהש תומוקמ ויהו שדוחה ימי םינומ ונממ ירהש
.הליפתל
.(טקלה ילבש) ""החמשלו ןוששל" בישמ היה להקהו "אוביו הלעי" זירכמ היה ןזחהש תומוקמ ויהו


ןטק רופכ םוי
ימיב תדחוימ תועמשמ לביקש יפ לע ףא ,דאמ םודק הארנכ אוה שדוח שאר ברעב םוצל גהנמה
,וירחאלשו וינפלש םימיה תא ןכו ,שדוחה שאר תא ודחיי הלבקה ילעב .וריבודרוק השמ 'רו י"ראה
וטשיק הלבקה ילודגו ,םינפ חרכהב דוסה תרותב שרדנ דוס יזר ףיערמה חריה .תונופצ םהב וליגו
.גחה לש תיאליעה תולעתהה ןמ ןהו ןידה םוי תדרחמ ןה ול וקינעהו .םיזר תרטעב םויה תא

לכל הרפכ ןמז :םירמוא ןכו ,שדוחה לכ לש תונווע םירפכתמ ובש ינפמ ,ןטק רופכ םוי ארקנש םעטה
.(וריבודרוק מ"ררמ םשב שדח ירפ) םתודלות

ויהו .י"ראה יחבשב רמאנש יפכ .תפצב םילבוקמה וגיהנה ח"ר ברע רוביצ תינעת זירכהל גהנמה
תכלל וא ,לודגה תסנכה תיבל ץבקתהלו ,םויה תוצח דע ח"ר ברעב הכאלמ לוטיב רוזגל םיגהונ
רפסב) הזב ףתתשה ףסוי תיבה ברה םגו ,םילהת רפס לכ םיארוק ויהו .'וכו יראב ןב עשוה תרעמל
תינעתבכ וב וגהנ אל בוש םינורחאה תורודב לבא ,(ד"כש אטשוק אסא יכדרמ 'רל ,רכששי ןוקת
.(םידרו תניג רפס) לחיו תאירק ןינעו רוביצ

.דלומה עיפוהש דע ומצע דלומה םויב םצ היה ךורב לארשי 'ר

םוקל בויחה לדוג לע בתוכו וירחאלשו וינפלש םימיה לעו ח"ר לע םלש קרפ שידקמ םימי תשמח לעב
דוסב םירבדמה רהוזה ירמאמב תוגהל םינושארה םידיסח לש םגהנמ לעו .ח"רב תרומשא שארב
מ"רה רביחש "אתינורטמד אחבש" ןומזפה תא רמזל םיגהונ ויהו תכסמ יקרפ ד"כ ןירוק ויהו .ח"ר
.ונאזנול

.דועו ארקיומ תוישרפו הל ונע ראב ילע לארשי רישי זא רמול םיגהונ ויה ןכו

חינזהו יגיגחה דצה תא ספת ןומהה לבא ,שדוחה שאר םוי לש וכרע תא םיברב ועידוה תפצ ילבוקמ
:םימי תדמח לעב ןנולתמ ךכו .םויה לש יניצרהו יתוגהה דצה תא
לא םידעוותמו םישדקתמ ,ח"ר תראפת רקי תא ועמש רשא ץראה םע התע םיבר ןהו"
."'וכו תונגה
.םויה דובכל יוארכ שאר דבוכב גוהנל םהמ שרופ אוהו

.םימעפ המכ רומזמה תא םירמוא ויה םילבוקמהו .הז םויב (ד"ק םילהת) ישפנ יכרב רמול גהנמ
.(רוטה) "םידעומל חרי השע" םש רמאנ יכ םעטהו

היתונורכזב בורגנוו הנילואפ תקדצה השאה הדיעמש יפכו הפוריאל םג רבע ח"ר ברעב םוצל גהנמה
הקדצ םיקלחמ ויה םוי ותואב יכ , תובדנ שקבל םירזחמ ויה םיינעהו ח"ר ברעב םוצל םיגהונ ויהש
.הבידנ דיב

וגהנ םידיחי יכ םא .הפוריא תוצראל הז גהנמ םג האיבה זא הטשפתהש תיחישמה העונתה יכ הארנ
.ןכל םדוק םג םוצל


הכאלמ רוסיא
תוברהל אלש וגהנש הארנ הז םע לבא .הכאלמ רוסיא וב ןיא ןכ יפ לע ףא ,דעומ ארקנ שדוח שאר
.(ד"פ םיחספ ימלשורי) הכאלמ וב ושע אל םישנהו .(א ,ןיכרע ;א ,דכ תבש האר) הז םויב הכאלמב
(כ ,א לאומש) שדוח שארל דוגינב (לוח םוי) אלוחד אמוי םגרות "השעמה םוי"ש ארקמב ונאצמו
ובירקהש ינפמ ח"רב הכאלמ תושעל רוסיא שי - ןבא ירא ורפסב הירא -תגאש לעב ןואגה תעדלו
תושעל דחוימ רתיה שי דימת ןברקל קרו .הכאלמב רוסא ןברקה םויבש אוה ןידו ,ףסומ ןברק וב
רמאנ (ה"מ) רזעילא יברד יקרפב .(א,נ םיחספ תפסות האר) "ךנגד תפסאו" רמאנ ירהש ,הכאלמ
תבדנל איבהל וזרדזנש ינפמ דועו .לגעל םהימזנ וקרפ אלש ינפמ אוה םישנל הכאלמ רוסיא יכ
.(םהרדובא) שדוח שארב םקוהש ןכשמה

היה לבא .תרחא הכאלמ השענ לבא ,תווטל ונל ןיא :תורמואו תועוט םישנ המכ :םחורי ונבר בתכו
.הכאלמ לכ ריתהל וא ,ןגהנמ יפכ הכאלמ לכ רוסאל םהל

:בתכ טקלה ילובש לעבו
."ונבר השמ ימימ קוחל והועבק ירהש גהנמה לטבל תושר ןיא"
:'אנש םישנאה ןמ רתוי םישנה וזרדזנ ןכשמה תכאלמבש ינפמ אוה היוטה רוסיא וגהנש םעטה
."םישנה לע םישנאה ואוביו"
:בותכו
"הוטמ ואיביו ווט הידיב בל תמכח השא לכו"
רתוי לגעה השעמב וזרדזנ םישנאהש יפלו הריתי המכח התיהש ,"םיזעה תא ווט" :ביתכו
לאשנ .איה םישנה לש ןתרות וזו .םישנל ןתינו םישנאה ןמ הכאלמ רוסיא לטינ ןכו םישנהמ
.וגהנש המ אלא ונל ןיאו ,ןגהנמ המ ןהמ

היה םישנלש ינפמ .ןמרג ןמזהש ףא ,תוגהונ תורחא תווצמבש פ"עא ,הנבלה תושדקמ אל םישנה
.(תויתוא רעש ה"לש) הנבלה תמיגפב קלח


תורנ תקלדה
.םילבוקמה ירבד יפכ ,םידגב ףילחהל וגהנש ויהו (שדח ירפ) ח"רב תורנ קילדהל וגהנש תומוקמ ויה
- תבש ,דעומ ,שדוח ת"ר ש"מח - "םידגב תופילח שמח" זמר רמא הדובעה שרושו דוסי לעב ברהו
.(בר השעמ) תבש ידגב שובללו תורנ קילדהל א"רגב גהנ ןכו .םידגבה ףילחהל שי


ח"ר תדועס
רכזל עבקנ רבדה יכ א"יו .ח"ר תדועסב תוברהל הוצמ :רמאנ ובש (ט"יה) דחוימ ןמיס עבקנ ע"ושב
תולודג תודועסו :הנשמב רמאנש ומכ .שדוחה תא ואר יכ דיעהל ואבש םידעל םישוע ויהש תודועסה
.שדוח רחמ זכ ,זי 'כ א לאומשב בותכה אוה ןושארה רוקמה לבא .(וב לכ ,ב"פ ה"ר) םהל ןישוע ויה
םויב ח"ר תדועס תושעל שי - תבשב ח"ר לח םאו ח"ר לש ינש םויב םג חבז ושע יכ םשמ הארנו
.(ימלשוריה םשב ש"אר) ח"ר םושמ הזש וריכיש ידכ ,ןושאר


ברה ינפ ליבקהל גהנמ
ןב ןועמש יברש אבומ םשו (ח"י הבר ארקיו ימלשורי) שדוח ישארב ברה ינפ ליבקהל גהנמ היה
האר) ח"רב ברה ינפ ליבקהל הוצמש ודמל ןאכמו .יבר םולשב לואשל ח"ר לכב ליגר היה אתפלח
קוספב זמורמ רבדה הנהו .(א"ש םהרבא ןגמ
.(ג"כ ,ד ב"מ) "תבש אלו שדוח אל םויה וילא תכלוה תא עודמ ,רמאיו"
שדוחש שרפמ ןבא ירוט לעב ברהו) גחב ברה ינפ ליבקהל םיכירצש (ב ,זט ה"ר) ל"זח ודמל ןאכמו
.(א"גמ) שי הוצמ לבא ,הבוח ןיא יכ םאו .(רפוש שדוחב ועקת :רמאנש ומכ ,הנשה שארל הנווכה

םידמלמל ח"ר תועמ
רוקמה .ח"ר תועמ הזל םיארוק ויהו םידמלמל תועמ םיאיבמ םידליה ויה ח"רבש היה םודק גהנמ
תותבשב איצומש הממ ץוח ,םדא לש ויתונוזמ םיבצקנ הנשה שארבש ד"מל השרפ הבר ארקיוב אוה
.ול ןיתחופ תחיפ םאו ,ול ןיפיסומ - ףיסומ םא ןבר תיבל ןיכילומ תוקוניתהש המו ח"רו םיבוט םימיו
.(דלעג ח"ר ךרעב "דלעג עשידיי" רפסב הארו) ב"מר ןמיס םינקז תרטעב םג אבוה הז גהנמו

ויהו ,םוי יצח םידמול ויה ח"רב ."הדנלק" תועמה ארקו ,םידדונ םינברל ח"ר תועמ םינתונ ויה ןכ
.שדוחה לכ ודמלש המ םידימלתה םינחוב

.(םימי תדמח האר) הז םויב םיינעל םיפסכ תופסאמ ויה תועונצ םישנ


דלומה ינמיס
ח"ר לוחי םא :לשמל . תורוסמ המכו המכ םיחוור ויה - דלומה יפל תונועהו תופוקתה תועמשמ לע
-'ב םויב היהי םאו .םילודג םיערזה ויהי אלו ,טעמ היהי ץיקה ףוסבו ,בר םשג היהי -'א םויב תבט
.בוטו בר םחלה היהיו ,םדא ינב ולחי ץיקה רחאו .םיבורמ םיערזו קזח ףרוחהו םיבורמ םשגה ויהי
םישנב התימו הבוט הנשו ,םימ םשגו םיבוט םיערזו בר גלשו דרב ףרוחה היהי -'ג םויב אובי םאו
.(ל"נה ,רכששי ןוקת רפסב) םיב תוניפסה ועקביו םדאב ילוחו

םהב שיש תוצע - םהמו יטסירולקלופ יפוא ילעב םהמ םימיה םתואב תוחוור תורוסמ שי הזה רפסב
.ןויגה

תבש) ושוריפב ואיבמ י"שרו ,ןימוי קיתע אוה דלומה םויבש יגולוארטמה יוזיחה ךרע רבדב תרוסמה
עד ןנועמה םוי תבט 'א היהי םא" וביחרה רכששי ןוקית רפסב לבא .(א"ילש י"חר א"א תרעה ,א ,הע
'ב םוי גהנתיש ומכו .תבט שדוח לש 'א םויב היהיש רטמ ותוא ןיעכ ,רטמ היהי תבט שדוח ותוא לכש
ישדח ב"יל ןמיס םה - תבט שדוח לש םינושאר םימי ב"י לכ ןכו .טבש שדוח לכ גהנתי ןכ -תבט לש
."םימש ידיב לכהו .ןנועמ םויל םא רטמל םא ,הנשה

ןמיס םש איבמש יפכ ,םייברע תורוקמב םג שמתשה אוה
רקויב היהי םא ,הנש לכל תואובתה רעש תעדל הצרת םא הלודג תלעותו אלפנ דוס"
אבה זומת שדוחמ הנושאר הליל םתוא לוקשתו ,הצרתש המ םיטחה ןמ חקת :לוזב וא
רסחי וא ףיסוי םא הארתו ,ברעב והלקשתו רוזחתו ,והלקשת רקבבו ,ירצונה ןובשחב
-לקשמה וב ףיסויש םויב ;םוי ב"י ברעבו רקבב םוי לכב ותוא לוקשל דימתתו ,ולקשמ
- ולקשמ רסחיש םויבו - (ןושאר שדוח ודגנכ -'א םוי םא) רעשה וב רקיתי ודגנכש שדוחה
."לוזב וב רעשה היהי
.(דיסחה תאווצ י"ר) םיינרפיצ וב לוטיל אלש וגהנש שי ח"רב