ידאלמ ןמלז רואינש יבר

"אינת"ה לעב ברה

ןיווז ףסוי המלש ברה

ך"שתה ו"מ םיינחמ


:םיקרפ ישאר
"אינת"ה לעב ברה
ויתודלות
ךורע ןחלשה תרטמ
ז"לקת תנש לש םידיסחה תיילע
תודיסחב ותטיש
"אינת"ה רפס
י"ראה חסונב הליפתה רודיס
םידגנתמה לש תוקולחמ
גרוברטפב רסאמב יברה
יברה תריקח
ןואילופנ תמחלמ

תא רקוס ןכו ,ד"בח תודיסח דסיימ לש יתורפסהו ינחורה ולעפמ תא רקוס רמאמה :ריצקת
.וייח לש ךרדה ינויצ

ד"בח ,י"ראה חסונ ,אינת :חתפמ תולימ

"אינת"ה לעב ברה
תומד ,ידאלמ ןמלז רואינש יבר ןקזה ר"ומדא ,"אינת"ה לעב ברה ןרמ לש םיאלפה תומד
תויומדה תחא איה ,(ג"עקת-ה"קת) הנש הנומשו םישש תומדא ילע הכלהתהש וז םיאלפ
יכרדב ,םלוע תפקשהב הכפהמ .תוכפהמ תוללוחמו הפוקת תורצוי ןה ןתעפוהבש ,תוטעמה
.םיגהנמו םילגרהב ,השגרהו הרכהב ,םייחה

הנוכנ .םישנא וירחא ריאשה ט"שעבהו ,םירפס וירחא ריאשה הנליומ א"רגה :רמאש ימ היה
.םישנא םגו םירפס םג וירחא ריאשה אוה :רורב רבדה ברהל עגונב לבא ,ואל וא וז הרעה איה
דבלב אלו ,םרביח ומצעב אוהש ,ע"ושהו "אינת"ה ,םייסאלקה וירפס דבלב אל - םירפס
"רהוזה ירואב" ,"רוא הרות" ,"הרות יטוקלה" ומכ ,םירחא ידי לע ויפמ ובתכנש םירפסה
תידומילה - תינויעה הטישה התוא לכ ,הבחרה תי"דבחה תורפסה התוא לכ ףא אלא ,דועו
תלחנ ןה ולא לכ ,םדאהו היווהה ,האירבה ,תוקולאה לש םירתס תומולעתו םלוע יזר רקחמב
.הניפ םהמו דתי םהמ ,תונוזינו תוסנרפתמ ןה הלא םיסכנמ .ברה לש םירישעה חורה יסכנ
םהיתומוקמל םהירוזפ תוצרא לכב ד"בח ידיסח ,לארשי יפלא תובבר המה אלה - םישנאו
.ברה לש ורכזלו ומשל םידעורה ,םהיתובשומו

,הבשחמ חסונ ,םייח חסונ אלא ,דחוימ הליפת חסונ קר אל .ד"בח ישנאל םהל דחוימ חסונ
םינמנ םניאש תודהיה יקלח לע ףא ברל התיה המוצע העפשה .דחוימ סופיט ,םהל ימצע ןווג
םייח חרואו הבשחמ לש העפשה ןיבו ,םייתכלהה וירפס ידי לע תינרות העפשה ןיב ,וישנא לע
.ד"בח ישנא םע ידימתה אשמהו עגמה ידי לע

ויתודלות
ותודליב .ןילופ תלשממ תחת זא התיהש ,הנבלה היסורב אנזויל הרייעב ה"קת תנשב דלונ ברה
,הווצמ רב ,הרשע שלש ןב ותויהב .ויאור לכ תא ואילפה ויתונורשכו רצונ תולודגל יכ וב וריכה
:הרבחה סקנפב וילע ובתכ ,וריע לש אשידק הרבחב רבחל לבקתנ
רמג הרשע הנומש ןבכ "...ונמחני הז ךרב ערז ןיד ...ז"שרהמ ןתחה גילפו אנת 'פמה םכחה..."
.הלבקה דומילב קוסעל ליחתה םגו ,םינורחאהו םינושארה ,וילכ יאשונ םע דומלתה לכ תא
לע בשי ויאושינ ירחא .ותבל ןתחל וחקל קסבעטיומ םסרופמ רישעו ןואגו יוליעכ םסרפתנ ומש
ושרגתיש גוזהל קיצהו ונתוח יניעב הרשי אל וכרד .םדא יניעמ דדובתהו הדובעה לעו הרותה
.ךכב וצר אל גוזה לבא ,טגב

:זא ומייקתה םילודג םיזכרמ ינש .שטירזממ לודגה דיגמהל עוסנל ובל ואשנ םירשע ןבכ
יל המודמכ דומלל" :ברה רמא .הליפתו הדובע םוקמכ ,שטירזמבו ,הרות םוקמכ ,הנליוב
שטירזמ תא רכבל ול העירכהש יהוזו ."ללכ ןיידע עדוי ינא ןיא ללפתהל ךיא לבא ,עדוי ינאש
דימ השענ אוה .דיגמהו ט"שעבה לש תודיסחה תרות רואב ויניע וחקפנ םשל ואובב .הנליו לע
םשב ארקנה ,דיגמה לש ונב ,םהרבא 'ר לש וברו ודימלתלו ,דיגמה לש קהבומ דימלתל
.הלגנב וברו רתסנב ודימלת ."ךאלמה"

םסרפתנ וב ,ולש ךורע ןחלושה תא רבחל ,דיגמה לש ותרצפה יפ לע ליחתה ,שטירזמב ,םש
דחוימ הבוג לע ותוא ודימעה האלפנה ותרבסהו תשטולמה ונושל .הנושאר הגרדממ קסופכ
.ברה לש הז ולעפמ לע רובידה תא תצק דחייל יוארו .ותמגוד ןיאש

ךורע ןחלשה תרטמ
?"ונחלש" רוביחב ברה ול ביצהש הרטמה התיה המ
ךכ ,שטירזממ דיגמה ,ורומ ול הוותהש הרטמה לא עלק אוה :הרטמה תא ביצה אוה אל םצעב
:ברה ע"ושל םתמדקהב ברה ינב םיבתוכ

ל"ז ר"ומאא דובכב רחביו... "ורומ לש ושדקה חור ררועתנ םש 'ה ינפל דמוע ודועבו..."
רואל איצוהל הכלה לש הקמועל דריל ךומכ םכחו ןובנ ןיא ול רמאו שוב דע וב ריצפהו
קספו תובורעתו לובלב ילב וינפוא לע רבד לכב םירכזנה תוכלהה םעט תימינפו תיצמת
."םיקסופה לכ ירבדמ רצויו ררבתמה הכלהה
,(תובורעתו לובלב ילב) רודיסה - ונחלוש תכירע תרטמ אופא תווהמ תוידוסי תודועת שלש
.הערכההו םיקומינה

רבד" .תיניינעה הניחבב ףא אלא ,הרורבה ותפשו ןיוצמה ונונגסב דבלב אל אטבתמ רודיסה
םיקספ ןתיל אלא ותדועת ןיאש ןוויכמ ,לודגה ע"ושה .רחואמה לא םדקומהמ ."וינפוא לע
תוכלהה ירקיע תא ףא ןתילו םידקהל ךרוצ האור וניא ,לעופב םדאה תגהנהל םיישעמ
ברעב ותיבשת לש השע תווצמ שיש ע"ושב ,לשמל ,רכזוה אל .תישעמה הערכהל תומידקמה
ליעוי אלש ורזג םימכחשו רקפהו לוטיב הרותה ןמ ליעומ רשע העברא תוצח ינפלשו חספ
לע רבדמה ע"ושב ףיעסה ותואל תומדקומ תועידי ןה הלא לכש ,קודבל וכירצהו לוטיבה
.קיפסמ הז ירה ישעמה דצמ .('א א"לת) 'וכו ץמחה תא םיקדוב ד"י ליל תליחתב :הקידבה
ץוחנה לכ ראבמ אוה הקידבה לש ןידה ףוגל עיגהש דע .םירבדה רדסמ ברה לבא "...םיקדוב"
ונינפל ,ע"ושב הז ןמיסב רשא םיפיעסה ינש םוקמב רשא אצי ןכו .ןכל םדוק ךכ םשל תעדל
.םיפיעס א"י ברה ע"ושב

םימשרתמ ונא ונושל תוכירא לכ םע לבא .רואיבה תא ביחרמ אוה .םילמב ץמקמ ברה ןיאו
םהל שי הבית לכו רוביד לכ ,טפשמ לכ ,רתי אלו רסח אל .עלסב הלמ .תצרמנה ותונקיידמ
די ול תשמשמ אלא ,ןכותה לש םוקמ אלמל האב הניא םילמה תרתע .תועמשמו לקשמ
אלו .תודוסיו םירקיע ונדמלמ אוה אחרוא בגא רשא שי ולש חוסינב .םלש ףוגל ומע תכתהתמו
.ךכל תואמגוד איבהל םוקמה ןאכ

םניא ןורסחה תא םיאלממה וילכ יאשונו .ע"ושב ירמגל םירסח םימעטהו םיקומינה
םיפיסומ םה ףאו .שרפמהו שרפתמה - תומלוע ינש וליאכ ונינפל .תחא הביטחל ומע םיגזמתמ
.םהימעטו םינידה יפוג םע בוריעבו בולישב םיאב ןתמהו אשמהש ןפואב הכלהה ףוגב לפלפל
ידי לע ןידה לש ותיצמת קמוע תא םוקמ לכב שיגדהל ליכשה האלפנ תונמאבו ברה םקש דע
:ולש הרות דומלת תוכלהב ברה בתכ לודג ללכ .ולש ימינפה קומינה רואיבו םעטה תרבסה
שמתשה הז ללכבו ."ןיירוב לע ןרושאל תוכלהה יפוג ןיבמ וניא ,תוכלהה םעט ןיבמ וניא םא"
."ונחלוש" רוביחב
.אצמתהל השק םיקסופה לש תוקולחמהמ הברהב .הערכהה תניחבמ ףא ברה לש וחוכ לודגו
ברה לש הלודגה ותוכז ול הדמע .לטונו אב םשה תא לוטיל הצורה לכ אלו ,הערכה חוכ ץוחנ
תוארוה ירומ הברה ןיב ףא אלא ,ד"בח ידיסח ,ש"נא ןיב דבלב אל ולבקתנ ויתוערכהש
.לארשיב

תשודקו - ברה ע"ושל רעשה ןושלמ - ותרות רוא רשא" תישיאה ותוכז :הלופכ תוכזהו
וחוכ תוכזו ,"היאר םיכירצ םניא םימסרופמהו ורואל וכלה םיבר .לבת ינפ וריאה ותודיסח
.תוקצומ תוחכוהו תוכתוח תויאר ."וקדציו ןידע ונתי" .ןודינה םצעב הכלהה תא ררבל לודגה
הכלהה תא עבוקו תרדוח הקמעהבו וחור םיעב ברה אצוי ע"ושה לש "ןורחאה סרטנוק"ב
.המוצעה וצופת לע דיעמה רבד ,תורודהמ הברהל ברה לש ע"ושה הכז .תיפוסה

ז"לקת תנש לש םידיסחה תיילע
,ותביבסב דחא לכ םידיסחה תדע גיהנהל וליחתה וידימלתו ,ג"לקת תנשב ,דיגמה רטפנשכ
"ץראה ירפ" לעב ,קסבטיומ לדנמ םחנמ 'ר קידצה תוידיסח תודע אטילו הנבלה היסורב גיהנה
טיקשהל הצר ותעיסנ םדוק .לארשי ץראל עוסנל מ"מרה טילחה ז"לקת תנשב .וילא עסנ ברהו
םע דחיב עסנ ןכלו ,תודיסחה ךרד לע םידגנתמה דצמ ףקות לכב זא הררועתנש תקולחמה תא
א"רגה .םידיסחה לעמ תונולתה לכ תא ריסהלו א"רגה םע םינפ תוארתהל תנמ לע הנליול ברה
תואמ שולש לש הלודג הצובקו מ"מרה עסנ זא .םהינפב תלדה תא רגסו ,םתוא לבק אל
עסנ ברה .ז"לקת תנש לש העודיה םידיסחה תיילע איה אלה ,לארשי ץראל ומע םידיסח
,אנזולל ,הנבלה היסורל רזח עודי ןמז םש בכעתהש ירחאו ,רטסינדה לש בליהומ דע םתוולל
תא ,תודיסחה תרות תא םסרפלו תולגל ליחתה זא .הנידמב םידיסחה לש םברל לבקתנו
הטשפתנ ותרות .ושדק ירבד תא אמצב תותשל וילא ועסנ םירבע לכמו ,ולש תיד"בחה הטישה
.וילא םיפסותמ ויה תובברלו םיפלאל םידיסחו ,רתויו רתוי

תודיסחב ותטיש
תוננובתהה הדוסי רקיע ןכש ,("תעד ,הניב ,המכח") ד"בח םשב תארקנ תודיסחב ותטיש
,הקיפסמ יתלב ,הטושפ הנומא :רמולכ ."היחי ותונמאב קידצו" .'ה תלודגב תעדה תוקמעתהו
'הל ארוק תרתחמה יפ לע בנגה) "אירק אנמחר אתרתחמ םופא אבנג" םג רשא שי ןכש
יקולא תא עד" .תעדבו הגשהב 'ה לע גנעתהלו הנומאב תויחל ךישמהל ךירצ אלא ,(והורזעיש
בלה ץמואו קזוחב 'הב ותבשחמ עקתיש ידכ ,תעדה ךותמ אובל הכירצ הדובעה ."והדבעו ךיבא
.קזחו ץימא רשקב 'הב תרשוקמ ותבשחמ אהתש דע חומהו


"אינת"ה רפס
םינשו ו"נקת תנשב הנושארל ספדנש ,"אינת" יסאלקה ורפסב ראיב תוטרפבו הכוראב ותטיש
."םיסרטנוק" תרוצב בתכב םידיסחה ןיב ץופנ היה ןכל םדוק תובר

.הנומאהו דוחייה רעשו םינוניב לש ןרפס :רפסל םיקלח ינש

אלפנ רבסהב ."ותושעל ךבבלבו ךיפב דאמ רבדה ךילא בורק יכ" קוספה לע דסוימ ןושארה
איה םינוניבה תגרדש חיכומו ,םיעשרו םינוניב ,םיקידצ לש תוגרדמה יקוליח תא רידגמ אוה
הבהאל םינוש םייוליג .האריו הבהא ולצא ררועי 'ה תלודגב תוננובתה ידי לעש ,םדא לכ תדימ
םיראובמ וללה םיכרדהו הלאה םייוליגה .ןתוא הדילומה תוננובתהל תונוש םיכרדו האריהו
תבהא ,תיעבט הבהא :םינוש םיגוסב הבהאה תא ,לשמל ,רידגמ אוה ךכ ."אינת"ב ךרואב
שגדה תאש אלא .ןהמ תחא לכ לש התוהמ תא ראבמו ,םיגונעתב הבהא ,הבר הבהא ,םלוע
,תוננובתהה לע אלא ,שערב תודימה תולעפתהו לעופב הבהאה יוליג לע אל דימעמ אוה קזחה
ןתוהמ תא עדיו ,תויהל תוכירצ האריהו הבהאהש וחומב ןיבי ,םינפ לכ לעש "ןיחומ"ה
המ ,םויה בותכ "תעדיו"ב .'וכו "ךבבל לא תובשהו םויה תעדיו" :ברה םעפ רמא .ןתוכיאו
קר רסח היהי אלש ,תעדהב םינכומ תויהל םיכירצ וישכע ."ךבבל תא תובשהו"ב ןכ ןיאש
תא חיפי אוהש ,ונקדצ חישמ ידי לע אובי הזו ,בלה לא חומהמ ךישמהל ,"ךבבל לא תובשהו"
ךירצ חישמ היהי תוקולא תעידיב םיקסוע םניאש הלא לבא .בלב האריו הבהא לש ץוצינה
לע רקיעב אוה שממ לעופב עיפשהל תעכ םיכירצ "ןיחומ"הש המ ...ב"אמ םהמיע ליחתהל
,בלבש תודימה לע טלוש םדא ןיא .(ונושלב 'שפנה ישובל' השלש) השעמו רובידהו הבשחמה
,יוויצה ליעומ אל הנניא םאו ,יוויצב ךרוצ ןיא הבהאה הנשי םא ירהש ,יוויצ לע וליפאו
וניקולא 'ה יכ ולכשב ןנובתיו עמשיש רמולכ ,"לארשי עמש"מ ליחתמ יוויצה יכ איה הבושתהו
וליפא וישעמו ורובידו ותבשחמ לע לושמל םדא לוכי לבא ,תבהאו ידכל עיגיש ידכ דע דחא 'ה
רדוח אוה קימעמ חותינב ."השודקל תודימה ףא וכפהתי ףוסבל רשא דע ,בלבש תודימה דגנ
ןווכלו בשייל ךיא ךרד הרומו היתוחוכו שפנה לש הירתס ירדחבו ויתולובחתו םדא תובשחמב
.םתוא

ןיאש השוריפ ןיאש ,םשה תודחא לש דוסיה ראובמ ,הנומאהו דוחייה רעש ,ינשה קלחב
ץראל תחתמ םימב הרשנ הולא שיש - רמוא אוה - ךתעד לע הלעת יכו" :םירחא םיקולא
אלא ,"דוע ןיא תחתמ ץראה לעו לעממ םימשב יכ ךבבל לע תובשהו ךכ לע ריהזהל ךירצש
וליאו ,דוע רבד םוש ןיא ,שממ "דוע ןיא" ,ךרבתי ותואיצמ תלוז תואיצמ םוש ןיאש הנינע
ארבנה תוימשג היה אל 'ה יפ אצוממ וב עפושה ארבנ לכבש תויחה תא תוארל ןיעל תושר הנתנ
.הכוראב םש תראבתמ וז תירקיע הדוקנ ."ויניעל ללכ הארנ ושממו ורמוחו


י"ראה חסונב הליפתה רודיס
הלימ לכב בטיה קדקודמ ,י"ראה חסונב הליפתה רודיס :ברה גיהנה םיישעמ םישודיח המכו
לע דוחייב ריהזה .דועו ,םוקמ לכב םג ףוסבל גהנוהש רבד ,הטיחשל םישטולמ םיניכס ,הלימו
בתוכ - 'ה תדובע רקיע לכ" .םידסח תולימגו הקדצה תדובע לעו תועירהו הווחאהו הבהאה
םימצמוצמ ויתונוזמש ימ טרפבו" ."הקדצה תדובע איה אחישמד תובקעב וללה םיתעב - ברה
."שממ וייחמ ןתונש הבוט אתעש היל אקיחדו

בותכש ומכ שממ 'ה תקדצ איהש" ,לארשי ץרא תבוטל הקדצה לע דואמ זריזו ריהזה דוחייב
.לארשי ץראבש םידיסחה ליבשב "תודמעמ" רדיסו ןקית אוה ףא ."הב ךיקלא 'ה יניע דימת
.הריבכ התיה לארשי ץראב תובשייתהה תא ותצרעה

וגישהש הממ וליפא רתוי ,לארשי ץראב תונוילע תוגשה גישהל רשפא וישכע םג"
.(אציו "רוא הרות") "תיבה ןמזב םתומכ םיקידצ
.םילודג םימוכסל ולעש םיפסכ ,לארשי ץרא ליבשב םיפסכה ץוביק תדובעל רסמתה בר ץרמב
.םויה דע ךשמנ ומויקש ,לארשי ץראב ד"בח ידיסחל דחוימ "ללוכ" רדיס וימי ףוסב


םידגנתמה לש תוקולחמ
תומרח וזרכוה א"מקת תנשב .םידגנתמה לש תוקולחמהמ ברה לבס םילודג םירוסייו תופידר
שער ררועתנ "אינת"ה רפס ו"נקת תנשב םסרפתנשכ .אטילב םירע המכב םידיסחה לע
תומרחה ושדחתנ .ויניעב הארנ אלו א"רגה ידיל עיגה רפסה .תאש רתיבו שדחמ תקולחמה
רטפנ ד"נקת תנשב .םינפב תופידרה ומצמטצה .רבדה עיגה אל תונישלמל דע לבא .תותמשהו
רסאנ ט"נקת תוכוס ירחאו .תונישלמה קשנב שמתשהל וליחתה ותריטפ ירחאו ,ל"ז א"רגה
.גרוברטפבש ילבפורטרפה רצבמל אנזוילמ אבוהו ,ברה

הרמ המיענ ושיגרה ,הקומע תורירמ יברה לש ותדובעב םידיסחה ושיגרה ח"נקת ה"רב רבכ
- "תעדל תיארה התא" :ךכ שריפ "תיארה התא" :קוספה תא .שרדש תודיסחה לש ןכותב םג
"תוכוס ישנא תא םהב עדויו" ןושלמ - "תעדל") ומצע תא רבשל ךירצ םדאה ךיא הארמ התא
םירבדה לכ .ודבלמ דוע ןיאש וארי לכהש ידכב - ,"םיקולאה אוה 'ה" ,ליבשב - "יכ" (ןועדגד
חילש אבש עדונ גח ורסא לש הלילב תרחואמ העשבו .םידיסחה חור תא דאמ וביצעה הלאה
טפשמל םינודנו תוכלמב םידרומה) "הרוחש הלגע"ב והובישוה .יברה תא רוסאל ןיוזמו דחוימ
הרוגס (המיא ליטהלו ליהבהל ,רוחש םיעובצ לזרב יסטב תוסוכמ תולגעב םילבומ ויה תוומ
אל לבא ,וכובנ .וכובנ םידיסחהו גרוברטפל העסנ הרוחשה הלגעה .ושארל םירמוש םימרדנ'זו
.ושאייתה

לכ תא להניש דחוימ דעוב הרחב הפסאה .תושעל המ הצע סכטל םידיסחה ופסאנ הלילב וב
םידיסחה חור תא קזחיו גיהנהו עבק יברהש םירדסה םויק לע רומשי ,יברה תלצהל הדובעה
החמי ברסמהו ,דעוה תודוקפ לכ םייקל םיביוחמ ,לודג דעו ןטקמ ,םדא לכש ,טלחוה .ריע לכב
היהי יברהש ןמז לכ רשא ש"נא לכל הדוקפו וצ םתחו בתכ דעוהו .םידיסחה תדע להקמ ומש
דמלמ לכו השלוח תמחמ ול רשפא יאש ימ דבלמ ,ישימחו ינש םוי לכב םלוכ ונעתי סופת
,יברה רסאמ תשרפ םהל ראבי םיליהתה םדוקו ,םוי לכב םיליהת ורמאיו וידימלת תא ףוסאי
בהזו ףסכ ילכמ המישר השעי ש"נאמ דחא לכו ,'וכו ולוכ רודה ןוע לע ספתנ רודה קידצ יכ
ש"נאמ ימ רדעי ו"ח םאו ,תומישרה ואיבי וילא רשא ןמאנ ורחבי ריע לכבו ול שיש םיטישכתו
הרהטה ירחאו הווקמב לובטל וכליו םוקמ ותואל ש"נא תדע לכ וצבקתי המ ןמז ךשמב
הלעת ותמשנש חילשל ותוא םישועש הרומח העובשב ותוא ועיבשי רטפנה לש השבלההו
תודיסחה תרותו סופת ונבר תשודק דובכ יכ םעידותו ט"שעבהו דיגמה ברה לש שדוק ילכיהב
.םוי ותואב םוצת הדעה לכו ,הנכסב

:דעוה דסי םיקסעתמ לש תוגולפ שלש
;ברה תלצהב וקסעתיש הלא (א
;ק"הא לש תודמעמה תפוקלו הלצהה יכרוצל םיפסכ ץוביקב וקסעתיש (ב
.םידיסחה חור תא דדועלו תודיסחה תגהנהו תרות לע ןגהל ודבעיש (ג

:םישאר השלשל הקלחתנ יברה תלצהב תקסעתמה הגולפה
;ןיינעה ךרוצ יפכ לדתשהלו ,השענה לכ תא תעדל גרובטרפב ובשי הירבחש (א
;םידגנתמה לצא עמשנהו השענהמ תעד ןעמל רתסהבו יאשחב הנליווב ובשיש (ב
.המצע וז תילכתל בולקשב ובשיש (ג
לכו ,ראודה י"ע אלו םידחוימ םיריצ י"ע קר םהיניב םירבדב ואובי םישארה תשלש לכ
ובשיש םישנאה תואצוהל םיפסכ ץוביקב הקסעתה הינשה הגולפה .רומג דוסב ויהי םהישעמ
הגולפהו .ן"במר תפוק לש תודמעמה תעיבקבו ,יברה תיב תואצוהלו בולקשו הנליוו ,גרוברטפב
דמלל רפכל רפכמו ריעל ריעמ ועסנ הירבח .תודיסחה תרות תצפהב הקסעתה תישילשה
.'וכו תודיסחה תרות תא ריבסהלו

,ישישה םויב ,תרחמל .תישארב ק"שע 'ו םויל רואב אנזוילמ העסנ יברה םע הרוחשה הלגעה
אלו ךרדב ותבשיש יברה שקיב ,תורנה תקלדה םדוק תועש שש ,םירהצה ינפל יצחו רשע העשב
עוסנל היה רשפא יאו הלגעה יריצ ורבשנ םואתפ .עומשל ובא אל םימרדנ'זה .האלה ועסיי
םילוכי םניאו ,םישדח םיסוס ואיבה .תמו םיסוסה דחא לפנ הנהו ,םיריצה תא ונקית .האלה
ונממ ושקיבו .עוסנל ולכוי אל יברה לש ונוצר דגנש םימרדנ'זה ואר .המוקממ הלגעה תא זיזהל
ךרדהמ הלגעה תא עיסהל קר הצרתנו יברה םיכסה אל .םש תובשלו ךומסה רפכל עוסנל תושר
- "ןיסקא") "ןיתקע ףא ןיחווצ" :וז החידב זא רמא יברה .ותבשי םשו ,ךרדה דצמש הדשל
ועדיש םידיסח ריכה אוהש ,רפסמ היה ליווינמ דחא דיסח ."ןיתיבשו ןיליטב ,(שידיאב םיריצ
,םירובשו םינקז תונליא ודמע םידדצה ינשמ ךרדה לכב .ויניעל םוקמה תא עבצאב וארהו
הפיו לודג ןליאל ךומס היה ,תבש ובו יברה םע הלגעה תא םשל וריבעהש ,אוהה םוקמהו
יטרפ ראבמ היהו ךכ לע רפסמ דיסח ותוא היהשכש ץ"ירה יברה רמאו .םיפנעב הבורמו
התיה ןליאה תייארמ שדוק ישגרו םימש תארי לש תוררועתההו ,הלודג תויחב זא היה םוקמה
.הדובעב ןיינע לש דומילמ התע האבש וזמ רתוי הלודג ולצא


גרוברטפב רסאמב יברה
רתוי .ילבפורטפה רצבמה לש םייאשחה םירדחב ףכת והובישוה גרוברטפל יברה תא ואיבהשכ
,דאמ רומח רטשמב בשי םינושארה תועובש השלשב .הז רצבמב בשי תועובש העבשמ
םיפסכ ץבקמ יברהש היה תונישלמה ירקיעמ דחא ןכש ,תוכלמב םידרומל םידחוימה םירדחבו
והוריבעה ןכ ירחא .(...סנה לעב ריאמ 'ר תפוקל :רמולכ) היקרוטב ןטלושהל חלושו םיבר
.ומצע הז רצבמב ,םש ,חונ רתוי םוקמל

ינייט" תיסורב ןירוקש ,תיאשחה הצעומב ךא ,רצבמב ,םש אל ומייקתה תושירדהו תוריקחה
ותוא ריבעמ היה דחוימ דיקפו ,".ס.ט"-הל רצבמה ןמ ותוא םיליבומ ויה םעפ לכבו ,"טייבוס
דיקפה תא שקיבו ,הנבלה תא שדקל יברה הצר ,הריסב םעסנב םעפ ."הבינ" רהנה תא הריסב
הריסה תא בכעל ימצעב לכוא ץופחא םא :ברה ול רמא ,דיקפה הצר אל .הריסה תא דימעיש
רומזמה תא רמא יברה .תכלמ הריסה םואתפ הדמע ,בריס ןיידע דיקפהש רחאלו .הכוליהמ
הזז הריסהו רמא אל המצע הכרבה ךא ,הנבל שודיק ינפל םירמואש ,םימשה ןמ 'ה תא וללה
רובעב יל ןתית המ :דיקפה ול רמא ,הריסה תא בכעל דיקפה תא בוש שקיב יברהשכ .המוקממ
הלודגל ןכ ירחא הלע דיקפ ותוא .ודי בתכ םצעב ,אקתפב הבותכ ,הכרב יברה ול ןתנו ?הז
הבע תיכוכז לש תרגסמב ולצא תצבושמ התיה יברה לש אקתפה .דובכבו רשואב םימי ךיראהו
:ףיסוה ,וז היישעמ םעפ רפיס צ"יירה יברהשכו .דאמ הצירעמו הריקומ היהו ,בהזב תטשוקמו

םג רמא אל עודמ ,הריסה תא ומצעב דימעה רבכ יברהש ןוויכמ .יתאלפתה דלי יתויהב"
יתקמעהו יתרגבתנשכ ךא ?יוג ותוא לש ויתובוטל קקזיהל ךירצ היה אלו ,הכרבה תא
הווצמ יכ ,תושעל יברה היה חרכומ ךכשו ,הדובעב לודג ןיינע והזש יתנבה ,תודיסחב
ןמ הלעמלש םיסינ ידי לע אלו ,עבטה ךרדב תשבולמ איהשכ אקווד םייקל םיכירצ
."עבטה

םיימשג םירבדב ושבלתנו ודרי תווצמהש םיבר תומוקמב ראבתמ תי"דבחה תורפסב תמאבו
הכרד ול תויהל ה"בקה הוואתנ" תניחבב ,םיירמוחה םיאצמנה לכ תא ררבל ידכב ,אקווד
.םוקמה ןאכ אלו "םינותחתב


יברה תריקח
לע :םהמ ,"טייבוס ינייט"ב השירדהו הריקחה תעב יברה תא ולאש תולאש םיתשו םירשע
,לארשי ץראל חלוש אוהש ףסכה לע ,תודיסחה ןיינע לע ,הליפתה חסונ תא הנישש
.המודכו ,תוכלמב דורמל ונוצרו יקרוטה ןטלושהל ףסכה תא חלוש אוהש ורמא םינישלמהש

ולבקתנ תובושתהו ,םעט בוטב תוטרופמ תובושת הפ לעב יברה בישה תולאש םירשע לע
,םירוזנצ ינש ידי לע תיסורל המגרותש ירחאו ,בתכב הכורא הבושת ןתנ תחא הלאש לע .ןוצרב
.ןוצרב איה ףא הלבקתנ

תינויחה שפנהש ,'א קרפ ףוסב ,"אינת"ה רפסב בתכש המ לע התיה הנורחאה הלאשה
תפילק ראשמ ןה םלועה תומוא תושפנ ןכ ןיאש המ בוט הב שיש ,הגונ תפילקמ איה לארשיבש
התואו .תוקחוש ויה וינפו ,יברה קתש וז הלאשל ועיגהשכ .ללכ בוט ןהב ןיאש תואמוטה
יברה רמא ,ררחתשנש רחאל .רתוי ולאש אלו ,הבושת תרותב םירקוחה ולביק ,הקיתש
יתבשה תולאשה תחאו םירשע לכ לעש ,ייתובר ,וארת אולה :דיגהל התיה ותנווכש ,ויברוקמל
הנורחאה הלאשה לע םכל בישאשכ ןכ םאו ,םינוכנ םה ירבדש ,תעדל אופא םתחכונו ,ןגוהכ
יברה רמאו ...?הזה רוריבה אופא םכל המלו ,םינוכנ םה הלא ירבד ףאש תעדל וחכוויתש יאדו
.ךכל םה ףא ומיכסהו ,ותנווכ בטיה וניבה םירקוחה םירשהש

יפלא המכ ותוא וויל גרוברטפמ ותיבל הרזח וכרדב .יברה ררחתשנ ,עודיכ ,ולסכ ט"יב
.וינפ לבקל ותארקל ואצי םישנא יפלאו ,קסבטיוול עיגה ,הכונחל ינש ,ישילש םויבו ,םידיסח

,ריסא תלבוה לש הרוצב אל לבא ,גרוברטפל בוש והוליבוהו ,יברה בוש רסאנ א"סקת תנשב
עסנו ,בוש ררחוש הכונח לש "ישימחה רנ"בו תודיסח ןיינעב םש ויה תולאשה .דובכ ךרדב אלא
,ידאל ריעב ותריד תא עבק אלא ,אנזוילל בש אל לבא ,הנבלה היסורל רמולכ ,התיבה דובכב
.ידאלמ ברה :לבוקמה ומש ןאכמו

ךורב 'ר קידצה ,ןילופ יקידצמ וילע הררועתנ השדח תקולחמו ,"םידגנתמ"המ ברהל ול חנוה
,ד"בח תטיש וסרג אל םה .לארשי ץראב בשיש ,קסילאקמ ןהכה םהרבא 'ר קידצהו זוביזממ
ידיסחו ,ברה ןימיל ףקות לכב דמע יבוצידרבה קידצה .תקולחמה יטרפ לכ לע םוקמה ןאכ אלו
.ברו ךולה וכלה ד"בח


ןואילופנ תמחלמ
םיתפרצה וליחתהשכ .היסור ןימיל זוע לכב דמע יברה .ןואילופנ תמחלמ הצרפ ב"עקת תנשב
רמא ,"ויתחת םייחהמ תומה יל בוט" .תימינפה היסור ירעל ותחפשמ לכ םע חרב ,ברקתהל
."ותלשממ תחת דחא םוי וליפא תויהל - "יעצמאה ר"ומדא" - ונב בתכ - הצר אל" .ברה
רמא ג"עקת הנשה שארב .םתורשפא לכב היסור תואבצל רוזעל םזריז ש"נאל ברה בתכמב
:ותיב ינבל

תא חקייש םגהו ,חצנ ונלשו ,אתוילעמל בוט יוניש הנתשנש ייתוליפתב יתיאר םויה"
."המוקת ול היהת אל לבא ,הבקסומ
ברע .רימידאלוב זא ויה ותיב ינבו ברהו ,הבקסומ השבכנ םירופיכה םוי ברע ינפל םימי ינש
:ושפנ רמב ולאש ונבו ,הבקסוממ הכולמה ירש תסונמ ואר םירופיכה םוי

ןיליפתב ינאש הארת אלה" :ובישה ברהו "?ךתחטבה היאו טאנסה תצורמ אבא האר"
,גרוברטפל אלו ,בורקב רוזחי קר ,ךליאו הבקסומ רובעי םא ישפנ יחו 'ד יח .בזכא אלו
ותלפמו ,והוחיני אל לבא ,הנבלה היסור ךרד ןוזמ אוצמלו רוזחל היהי ותמגמ אלא
."בורקב היהת
.היה ךכ ,עודיכו

העידיה העיגה םשו קסרוקו לוירואו בובמטו ןאזאר יכלפ ךרד ברה עסנ םשמ"
.(יעצמאה ר"ומדא בתכממ) "המזאייול אגולקמ םימי העברא ךרד אנושה תא וחירבהש

,םימי השמח ירחאו ,ברה הלח םש .דחא יוג לש ןולמב ונסכאתנו ,אנעייפ רפכ דע ועסנ םשמ
שקיב ותריטפ ינפל םידחא םיעגר .הלעמ לש הבישיב שקבתנ ,תבט ד"כ ,שדוק תבש יאצומב
םימלוע תחונמל והוליבוה ."הלפשה שפנ" ליחתמה קומעו רצק רמאמ בתכו ,וידו ריינ ול תתל
.שדוקה ןורא זנגנ םשו ,הבטלופ ךלפ ,ץידאה ריעל