םינועבגה השעמ


(דדח) יאבג הלקד
םינועבגה
,ןועבג ריעב ונכשו ,(ז ,'ט עשוהי) "יוח"ל - םיממעה תעבשמ דחאל וכייתשה םינועבגה
תיברעמ תינופצ הנכש ןועבג .(ב ,'י ,םש) "הכלממה ירע תחאכ ...הלודג ריע" התיהש
.םינהוכל ריעה תא ונתנ שוביכה רחאלו ,ןימינב טבש תלחנב הללכנו ,םילשוריל

שוביכ לע םירפסמה םיקרפב ,עשוהי רפסב הנושארל םישגופ ונא םינועבגה תא
ורחבו המחלמה ךרד תא וחד ,ץראב ויהש םימעה ראשכ אלש ,ןועבג יבשוי .ץראה
:ראותש יפכ ,םשפנ תא תויחהל ידכ המרע ךרדב ,תרחא ךרדב
המה םג ושעיו ,יעלו וחיריל עשוהי השע רשא תא ועמש ןועבג יבשיו"
...המרעב
תולב תולענו ...םילב ןיי תודאנו םהירומחל םילב םיקש וחקיו
...תואלטמו
(גכ-ג , 'ט ,םש) ."םידקנ היה שבי םדיצ םחל לכו
,הקוחר ץראמ םיאבכ םינפ דימעהלו עשוהי תא תועטהל ידכ
ונל ותרכ התעו ,ונאב הקוחר ץראמ :לארשי שיא לאו וילא ורמאיו"
(ו םש םש) "תירב
:תירב םהמע ותרכו 'ה תעדב ולאש אלש םושמ ,הז חפב ולפנ לארשי ינב
יאישנ םהל ועבשיו םתויחל תירב םהל תרכיו םולש עשוהי םהל שעיו"
(וט םש ,םש) ."הדעה
ועגפ אל ךא ,דואמ וסעכ ,המרמה רבד לארשיל ררבתהשכ ,םימי השולש רחאל
:םללק עשוהיש אלא ,העובשה לשב םינועבגב
תיבל םימ יבאשו םיצע יבטחו דבע םכמ תרכי אלו םתא םירורא התעו"
(גכ םש ,םש) ."יהל-א
.בשות רג לש דמעמל - "םיניתנ"ל םינועבגה וכפה ךכב

רכשבו םימ יבאושו םיצע יבטוחכ םינועבגה םש ותרש בונב 'ה שדקמ היה רשאכ
.ןוזמו םימ לארשי ינבמ םיבשותה םהל וקפיס הז

יכ ,בונב לודג ןהוככ שמישש ,ךלמיחאב דשח לואש ,דוד ירחא לואש תופידר תעב
וישנאו ימודאה גאודו ,התימל ךלמ ןידב בונ ינהוכ לכ תאו ותוא ןד ןכלו ,דודל די ןתנ
.(טי ,ב"כ 'א לאומש) הב ןכשש ןכשמהו ריעה תא ובירחהו בונ ינהוכ לכ תא וכיה
השענש ושיגרה םהו ,בונב ותרש רשא םינועבגה ףא ועגפנ לואש לש הז השעממ
םינש םג ,לואשל חולסל םינכומ ויה אל םינועבגה .לואש ידי לע לודג לווע םהל
םסייפלו םמחנל אב רשאכ דוד לש ויתורצפהל ונענ אל ןכלו ,הז ערואמ ירחא תובר
המ ררבל לדתשנ ךשמהב .אקווד לואש לש וינבב םקנתהל ושקיב םהו ,םירבדב
.לוחמל םינועבגה ובא אל וילע ,םינועבגה יפלכ לואש לש ואטח היה


לואש לש ואטח
הדבועה דחוימב תניינעמ ,םינועבגה יפלכ לואש לש ואטח לע דומעל ונאובב
לש והשלכ רוכזיא שרופמב אצמנ אל לואש תורוק לע םירפסמה תורוקמה לכבש
אוה םהיניב רשקה לע הרומה דיחיה רוקמה םנמאו .םינועבגל לואש ןיב רשק
םינש שולש ץראה תא דקפש בערה לע רפוסמ וב ,'ב לאומש רפסב א"כ קרפ
לואש השעש המ ללגב הזש ול רמאנ 'ה ינפ תא דוד שקיבשכ .דוד תפוקתב
ןיב הרקש המ לע רוריבב דומעל השק ונקרפב רומאה ןמש אלא ,םינועבגל
הארנש יפכ ,םיקוספה ןיב תוארנש הרואכל תוריתס לשב הזו ,םינועבגל לואש
.ןמקל

,בותכה ,ה"בקה :השולש םה לואש לש ואטח תודוא ונקרפב םירבדמה הנהו
.('א ,א"כ ,ב"מש) םינועבגהו
"םינעבגה תא תימה רשא לע ,םימדה תיב לאו לואש לא" :ה"בקה ירבד
.(ב םש ,םש)
"הדוהיו לארשי ינבל ותאנקב םתכהל לואש שקביו" :בותכה ירבד
.(ב םש ,םש)
לכב בציתהמ ונדמשנ ,ונל המד רשאו ,ונלכ רשא שיאה" :םינועבגה ירבד
.(ה םש ,םש) "לארשי לבג
לואשש הארנ ה"בקה לש רישיה ורובידמ .הלא תורוקמ ןיב הריתס שי הרואכל
שקיב קר לואשש עמשמ בותכה ירבדמ וליאו ,םהב גרהו םינועבגה תא תימה
םינועבגה ירבד םה רתוי דוע םיהומתו .םתוא הכיה אל לעופב ךא ,תוכהל
םהב גרה רמולכ - "ונליכ רשא" :דחי םג םירבדה ינש תא םירמוא רשא םמצע
.ונתוכהל בשחש רמולכ "ונל המיד רשאו"

השעמה והמ ראבלו ,םירודהה תא רשייל ידכ תובר וטבלתה םינשרפה ,ןכאו
וינבמ העבשש ךכל םרגש ,הז השעמל םיעינמה ויה המו ,לואש השעש רומחה
וקלחנ ולא תוריתס לשב .םישדח העבש ךשמב תירזכא הכ הרוצב ועקוי
תושיג יתשל םינושארה תועד תא קלחל ןתינו ,םמצע ןיבל םניב םינושארה
.תוירקיע

שקביו" בותכש יפכ אלא םינועבגה תא שממ גרה אל לואשש ,תרבוס תחא השיג
."ונל המד רשאו" ,"...םתכהל לואש

:"םינועבגה תא תימה רשא" קוספה לע (ב"ע ח"ע ףד) תומביב ארמגה תרמוא ךכו
בונ תא גרהש ךותמ אלא ?םינועבגה תא תימהש לואשב וניצמ ןכיה יכו"
."ןגרה וליאכ בותכה וילע הלעמ םינהוכה ריע
םיקפסמ ויהש בונ ינהוכ תא תימה לואשש ריבסה םש דומלתל ושוריפב י"שר
םיצע יבטוח רותב חבזמל םישמשמ ויה םינועבגהש ,םינועבגל ןוזמו םימ
טוקליב אבומו .םינועבגה תא תימה וליאכ בותכה וילע הלעמו ,םימ יבאושו
הוושב וליפא ורבח תא לזוגה לכ :רמוא ןנחוי יבר" :(ל"קתת זמר) ינועמש
."וגרה וליאכ בותכה וילע הלעמ הטורפ

התוא םא וליפא"ש (ונקרפ שארב לאומשל ושוריפב) "ךלמה דבע" לעב ריבסמ
ןכו ."שממ םגרה וליאכ םימשה ןמ בשחנ ,שממ לעופב התשענ אל אתועירה
ושרפ וניתוברש" :"םינועבגה תא תימה רשא לע" :א קוספל ושוריפב י"שר בתכ
וליאכ בותכה וילע הלעה ןוזמ םהל םיקפסמ ויהש םינהוכה תא גרהש ךותמש
.ק"דרה םג ריבסה ןכו ,"םתימה

םהמ ענמש ךותמ אלא ,לעופב םינועבגה תא תימה אל לואש ,הלא םינשרפ תעדל
תוליהק"ב ודראפ בקעי ברה ירבדכו ,םתימה וליאכ בותכה וילע הלעה םתסנרפ תא
ונא ירה בערב ונתימהש ךותמש ונעט םינועבגהש" ,(ונקרפ שארל ושוריפב) "בקעי
"... םתוכהל לואש שקביו" םיקוספה תא רקיעכ ולביק ל"נה םישרפמהש אצוי ."םיתמכ
וליאו ,לעופב לואש לש והשעמ תא םיראתמה םיקוספה הלאש ,"ונל המיד רשאו"ו
לעופב השעמה תא ראתל אב אל "םינועבגה תא תימה רשא לע" רמואה קוספה
.םגרה וליאכ - בותכה וילע הלעהש המ תא אלא

אבומש יפכ ,םינועבגהמ שממ גרה לואשש תסרוג םישרפמה ןיב תרחא השיג
ןושאר שוריפכ איבה י"שרש םירבד ,'ד קרפ ןישודיק 'סמב ימלשוריה דומלתב
:א 'ספל
יבאוש ינשו םיצע יבטוח ינש :'ז םהמ תימה םינהוכה ריע בונ גרהשכ"
."רפוסו ןזחו שמשו םימ
הטיש יפ לע שריפ ג"בלרה םג .(םש ,"דוד תדוצמ" לעב םג איבה הלא םירבד)
ובתכ ןכו "'וכו הדוהיו לארשי ינבל ותואנקב םהמ תימה רבכש המדי" :ובתוכב ,וז
ןואג הידעס בר (ט"ישת םילשורי ,רמייהטרו י"א תרודהמ) ינארטמ ,היעשי ברה םג
."רקי ילכה" לעבו (רתא לע ק"דרה שוריפב ואבוה וירבדש)

בותכה ןמ עמשמש יפכ ,םינועבגה ןמ קלח לעופב גרה לואש ,הלא םינשרפ תעדל
ותאנקב םתכהל לואש שקביו" :בותכה רמאש הזו ."םינועבגה תא תימה רשא לע"
:ושוריפ ,הכיה אלו תוכהל שקיב קרש ,הרואכל ועמשמש ,"הדוהיו לארשי ינבל
בתכ ךכו .גורהל ודיב הלע םהמ קלח ךא ,ודיב התלע אלש אלא םתוכהל שקיבש
רחא רכזש ומכ הדוהיו לארשי ינבל ותואנקב םהמ תימה רבכש המדי" :ג"בלרה
."חורבל וכרצוה יכ לארשי לובג לכב בצייתהמ םדימשהו םלוכ םתוכהל שקיבו,הז

אלא ,ומצע השעמה ןמזב קר היה אל םינועבגל השענש לוועהש םיפיסומ שי
רשפא תאזו ,ןמז ךרואל םג בר לבס םינועבגל םרגנ לואש לש והשעמ ךותמש
ב"מש) "לארשי לבג לכב בציתהמ ונדמשנ" :םינועבגה לש םהירבדמ תוארל
לארשי לובג לכב ורזפתי םינועבגהש ךכל םרג ,לואש לש והשעמ .(ה ,א"כ
,םיתמכ תויהל וכפה םייחב וראשנש הלא םג יכ ,זובב םהילא סחייתי םעהו
.םתוהז תא תולגל וששח יכ

,םינועבגב לוזלז הלגתמ ןאכש ךכב רומח לואש לש ואטחש ,ג"בלרה בתכ ןכו
.םירגה לא סחייתהל ויה םיכירצ לארשיש דחוימה סחיה לע הדפקה התיה אלו

:לואשל םיסחוימה םיאטח השולש ונניינעב ןייצל לכונ םוכיסל
.םינהוכה ריע בונ תגירהמ האצותכ ןיפיקעב האבש ,םינועבגה לש םתסנרפ תלזג .א
.םהיפלכ זובהו ,לכ ירסוחמ וראשנש ךותמ ץראב םהידודנו םינועבגה לש םשוריג .ב
.םינועבגהמ םישנא העבש תגירה .ג


לואש לש והשעמל םיעינמה
וישעמש ורבסש שי .םהירבסהב םישרפמה וקלחנ לואש לש ויעינמ תנבהב םג
ותאנקב" בותכה רמואש יפכ ,המצעלשכ תיבויח המגמ ךותמ ועבנ לואש לש
תילילש המגמ לואש לש ויעינמב וארש םישרפמ שיו ,"הדוהיו לארשי ינבל
.המקנמ וא ,תישיא האנקמ העבנש

הארנ דחא דצמש ,המלידהמ עבונ לואש לש ויעינמ תודוא םירבסהב ינושה
ינבל ותאנקב" קוספה ןושלמ ,ינש דצמ ךא ,וילע שנענ לואשש אטח הפ היהש
ןייוצי .םעה לש ודובכל תיבויח תואנק הפ התיהש עמשמ "הדוהיו לארשי
.הערל איהש -מ האנק תמועל הבוטל העמשמ -ל האנק תינושל הניחבמש

:שרדו טשפ שוריפ ןאכ איבמש י"שר שוריפב הפי תוארל ןתינ ולאה תושיגה יתש תא
:"לארשי ינבל ותאנקב"
האנקו ,םגרוהל שקיב םהיכרצ תושעלו לארשי תא רהטלו תוקנל בל ותתב"
.וטושפ והז ...הבוטל וז
ןאכ הרומאה וז האנקו .םינהוכה תא אלא גורהל רמא אל ,ושרדמ יפלו
רמש אלש םוימ ותוכלמ ךשמת אלש עדיש ,הערל םא יכ הבוטל הניא
."םהב אנקתנ זאמו קלמעב ה"בקה תווצמ
םידמול םהו תיבויח התיה לואש לש ותנווכ ןכאש ריבסהל וטנ םישרפמה ןמ קלח
היעשי 'ר ירבדכו .הבוטל אניק לואשש ,"הדוהיו לארשי ינבל ותאנקב" קוספהמ תאז
ריבסה ןכו ,"העובשה לע ורבעו םתוא ומירש ללגב םתוכהל שקיב לואש" :ינארטמ
עבשיהל לארשי הב ואיבה רשא הלובחתה רובעב הז השעמ בושחאו" :ג"בלרה
םהל ועבשנש העובשהש רבסו םהב םקניהל הצר לואש ,הז םוקמב ,ןכלו ."םהל
.תלטובמו הלטב עשוהי ימיב םיאישנה

ינפל היהש השעמל אניק לואשש ןכתיי אל יכ םירבוס םירחא םישרפמ םלוא
לואש רובעי עודמ :םהל השק דוע ?וישכע אקווד תאז השעי המלו ,םיבר תורוד
ןכלו .ונמזל בורק וא ונמזב היהש המ לע ותאנק התיה יאדווב אלא ?העובשה לע
ריבסהל וטנש ויהו ,הנוש הרוצב לואש לש ויעינמ תא הלא םינשרפ םיריבסמ
.המקנ ךותמו םיישיא ויה לואש לש ויעינמש

וליג אלש לע םינועבגה תא גורהל שקיב לואש" :"דוד תדוצמ" לעב ריבסה ךכו
:'ח השרפ "הבר רבדמ"ב שרופמב אבומ ךכו ,"דוד תבירמ רבדב ונזא
לארשי לע היהש האנק ליבשב אלא לואש םהילע סעכ אלש יפ לע ףא"
."אבחתמ דוד ןכיה ול םילגמ ויה אלש ?האנקה המו ... הדוהיו
ףדר ךלמה לואשו תויה ,תוכלמב הדירמ םינועבגה השעמב םיאור הלא םישרפמ
ףא אלא ,ךלמל ועייס אלש קר אל םהו ,ךלמה דיב עייסל םהל היהו דוד רחא
םיביוחמה תוכלמב םידרומכ םתוא ןדו לואש סעכ ךכ לשב .ול ועייסו דוד תא וריתסה
.התימ

לע לואש לש תישיא האנק התיהש ,דחאה :םינפ יתשל ןיבהל ןתינ הז רבסה
לע לואש סעכ דוד םע תישיאה ותבירמ עקר לעו ,דוד םוקמ תא ונממ וסיכש
.םתימהל הוויצו םינועבגה

הסכי בשותו רגש ןכתיי אלש רבסו תוכלמ לש הדובכל אניק לואש :רחאה ןפהו
התיה - "הדוהיו לארשי ינבל ותאנקב" קוספה רמאש הזו .ביריל עייסיו ךלמהמ
.הדוהיו לארשי תוכלמ לש הדובכ לע הרימש הפ

התיה לואש לש ותאנק" :ויבא םשב איבה לאומש רפסל ושוריפב ,ףלוו יבצ ברה
ח"כ קרפ 'א לאומשב אבוהש יפכ ,"ץראהמ םינועדיהו תובואה תא וריסהב
םימודקה לארשי ץרא יבשוי לכל םיסחוימ ויה הלאה ףושיכה ישעמו ,א 'ספ
לש תוקסעתה ידי לעש הקוחר החנה וז היהת אל ותעדל .(םינועבגה ללוכ)
לארשי םע תא רטופ הזש חינהו ,הז ןוועב םגרה ,ףושיכב םהמ םישנא העבש
.עשוהי ימיב לארשי ינקז םהל ועבשנש העובשהמ הדוהיו

התיהש האנק ,לואש לש ותאנקל תפסונ תירשפא הביס האבוה "ארקמ תעד"ב
המקוהש רחאל ןועבגמ םרקע לואשש ,ןועבגב הלודגה המבה תמקהב הרושק
א"הד) הינפל ןהוכל הנמתנ קודצו - בונ לש הנברוח םע - הלודגה המבה הב
רשפאו בחרנ חטשב ךרוצ היה ןועבגב המבה תמקה םשלש רשפא .(טל ,ז"ט
םינהוכל הנתינ ןועבגש רוכזל שיו) םינועבגה וילעב דימ ותוא עיקפה לואשש
ינבל ותאנקב בותכש והזו םהיניב ךוסכס ץרפ הז תמחמ .(ןימינב ינב ידי לע
.המואה ללכל השקש רבדב - "הדוהיו לארשי "

רהה ןמ תוכלוהה םיכרדה יתמצ לע ובשי םינועבגה ירעש ינפמש םירמוא םירחא
םרקעל שקיב ןכלו םיתשלפל םינועבגה ורבחתי אמש לואש ששח - הלפשל
.םהיבושימ


םוכיס
:לואש לש והשעמל םיירשפאה םיעינמה תא ןייצנ
,עשוהי ימיב םתואמר לע האנק .א
,דודל ורזעש ךכב תוכלמב הדירמ .ב
.(תובואהו םינועדיה רועיב םיללוכש) העשה יכרצ .ג

הגש לואש םאה ררבנ ,ויעינמ ויה המו לואש לש והשעמ תוהמ תא ונררבש רחא
?קדצומ והשעמו םינובנ ויה וילוקיש תמאב אמש וא ,וישעמב אטח ןכלו וילוקישב

עשוהי ימיב םינועבגה לש םתואמר לע האנק .א
ןיידע התיה העובשהו תויה ,קדצומ היה אלש תוטשפב רמאל ןתינ הז עינמ לע
.םשה לוליח ששחמ םג ,התוא רפהל לואשל ול היה אלו ,תדמועו הפקת

העשה יכרצ .ג
היה םינועדיהו תובואה תא ריסהל יוויצהש החנהה תא תוחדל שיש הארנ
ועבשנש העובשהמ הדוהיו לארשי תא רטפ אוהשו ,םינועבגל סחיב יטנוולר
,הארנה לככ ,זמור ץראה תא דקפש בערה .עשוהי ימיב לארשי ינקז םהל
,דוחל דחא לכ םתוא ןודל שיו םירג רבכ ויה םה יכ ,םינועבגל לווע השענש
ןיידע העובשה - ואטח אלש םינועבגה יבגל וליאו .הארתהו םידע יפ לע
התיה ,בונב ובשי םינועבגהו תויהש ,ףיסוהל דוע רשפא הז לע !תמייק
בייחתה ןכלו ,הדירמב ובשחנש םינהוכה םע םתוא ןודל תישיא העיגנ לואשל
.(ףלוו 'צ ברה) וינב תתימב לואש

תוכלמב הדירמ .ב
תוכלמב הדירמב םינועבגה לש םפותיש איה לואש לש ויעינמל תיזכרמה הביסה
.לארשי תרות לש תינורקעה הניחבה ןמ

תרות לש תינורקע הניחבמש ,"הכולמ טפשמ" ורפסב בתכ שוברדפ 'ש ברה
םיווש הנידמה יחרזא לכ ןכש ,ינשה לע דחא התומת ןבל ןורתי ןיא ,לארשי
.יקלאה ןוטלשה ינפל

.ךלמב הצור םעהו הרירב ןיא רשאכ קר אוה ךלמל הרותה לש הסחי ,ךכ םושמ
יפ הרממה הז אלו דגובל בשחנ ןודזב הרות לוע וילעמ קרופה הז קר ,ןכ םא
.םדו רשב ךלמ

קר שדוח הז ןידו ,תוכלמב דרומ ןידל רוקמ הרותב ןיא ,שורדפ ברה תעדל
יגיצנ תעד לע לבקתנש קוחכ אלא ,הרותה תווצמ רותב אל ךא ,עשוהי ימיב
ךירבד תא עמשי אלו ךיפ תא הרמי רשא לכ ...רמאל עשוהי תא ונעיו" םעה
לש קוחה רוקמ ,שוברדפ ברה יפל .(חי-זט 'א עשוהי) "תמוי ונוצת רשא לכל
ךלמל תוכזה התיה האלהו עשוהי תפוקתמו םעה תמכסהב אוה תוכלמב דרומה
ם"במרה ירבדמ עמשמ ןכ אל םלוא) תוכלמב דרומה תא שינעהל ןידה תיבלו
(.ןלהלדכ ,םיכלמ תוכלהב

,םיקקוחמה תיבב עבקיהל ,ותעדל ,םיכירצ תוכלמב הדיגבה רבדב םיקוחה
חרזא לכ בייחמה הזכ ףקות אישנל וא ךלמל םיקינעמ םניא םעה יגיצנ םאו
.וב הרגתמה תא שונעל יקוח דוסי ןיא ,ול תייצל

שי לארשי ךלמב דרומה לכ" :בתכ ח ,'ג קרפ םיכלמ תוכלהב ם"במרה ,םלואו
בייח" חוסינב ם"במרה שמתשמ םש הכלהה ךשמהבו ."...וגרוהל תושר ךלמל
שדוחש "שודיח" םושמ אלו ןידה דצמ בויח לש רורב חוסינ אוהש ,"התימ
"תמוי ...ךיפ תא הרמי רשא שיא לכ" עשוהיל רמואה םעה .עשוהי ימיב לוכיבכ
רבדכ אלא השדח הנקת לש היטעב אל הלא םירבד רמוא (חי ,'א עשוהי)
רפס - "םיאיבנה ירפסב תוישרפ" ורפסב) יול קחצי ברה ירבדכ ,םכסומו עודי
(.גי-בי 'מע םש) ."תוכלמב דרומ ןידב ונבר השממ תלבוקמה הכלהה" :(עשוהי

אלו ןירדהנסב יתיחה הירוא תא ןודל היה דוד לעש ו"נ תבש 'סמב ארמגה לע
אל ךלמל יוארש ,יריאמה רמוא ,ומצע תעד לע הב תומיש המחלמל וחלושל
ודובכ דצמ גורהל אבש לכ ,םוקמ לכמ" :ומצעל עגונה רבדב ידיחי ןודל
ותוא םיאיבמ המקנו סעכ ,ורמאי אלש דע ןירדהנסב ונודל ול יואר ,ותמקנו
."ךכל

ךלמה ידבע לש םתאחמל העש אלו ידיחי ןד לואשש ךכ לע דמע שוברדפ ברה
.םגפ שי ךכבו ותארוהל עומשל וברסש

שרדמב שרופמש יפכו ,םינועבגב לואש אטח ןכאש הארנ ליעל רומאה לכמ
:לואש לש ואטח לע (ד ,ה השרפ) "הבר רבדמב"
ויהש םינהוכה גרהו (םינועבגל) םהל קקדזהל לואש שקיבש לעו..."
"ויתגרה - ןתונוזמ ןיקיפסמ
לע םישנוע השולשב שנענ לואשש ,'ב לאומש רפסל ושוריפב בתכ לאנברבא י"ר
:םיאטח השולש

וינבל ךשמית אל ותוכלמש ךכב שנענ - לגלגב 'ה רבד תא רמש אל רשא לע .1
.וירחא
ותוכלמש ךכב שנענ - קלמע תמחלמב ןאצה בטימו גגא לע למח רשא לע .2
.וימי ורצקנו הערקנ
תשולשו אוה םגש ,ותומ ןפואב שנענ - בונ ינהוכ תא ברחב גרה רשא לע .3
.ברחב ותמ וינב

לואש שנענ הלאה םיאטחה לכ לעש (ונקרפל ושוריפב) לאנברבא י"ר ריבסהו
.דוד ימיב ,םינש רובעכ וינב רתיב שנענ םינועבגה יפלכ ואטח לע םלוא ,וימיב

וינב תומב ,ותומ רחא קר םינועבגה השעמ לע לואש שנענ עודמ :הלאשה לע
ךכ לכ (םינועבגה לש) םתגירה התיה אלש יפל" לאנברבא י"ר בתכ ,םינטקה
ליעל ונאבהש רבסהל לאנברבא ןווכתה הארנכ ,"'ה ינהוכ תגירהכ הרומח
ינהוכ תגירה ןיגב םמחל הטמ תרכנשכ םינועבגה לש םתומל םרג קר לואשש
.לעופב םגרה אל ךא ,בונ